Hotărârea nr. 318/2020

HOTĂRÂREA NR. 318 privind transmiterea în administrare, în favoarea Bibliotecii Județene "ASTRA" Sibiu, a suprafeței de 2 mp din imobilul-teren situat în Sibiu, Parcul Astra, cu destinația de amplasare bust August Treboniu Laurian

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR. 318

privind transmiterea în administrare, în favoarea Bibliotecii Județene „ASTRA” Sibiu, a suprafeței de 2 mp din imobilul-teren situat în Sibiu, Parcul Astra, cu destinația de amplasare bust August Treboniu Laurian

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 57390/17.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 58829/20.08.2020 întocmit de Direcția Patrimoniu si Cadastru prin care propune transmiterea în administrarea Bibliotecii Județene "ASTRA" Sibiu, cu titlu gratuit, a suprafeței de 2 mp teren, situat în Sibiu, Parcul Astra, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu destinația: amplasare bust August Treboniu Laurian,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.a), art.136 alin.(1), alin.(8), art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.1 lit.a si art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.08.2020 se aprobă transmiterea în administrarea Bibliotecii Județene "ASTRA” Sibiu, cu titlu gratuit, a suprafeței de 2 mp teren, situat în Sibiu, Parcul Astra, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu destinația: amplasare bust August Treboniu Laurian, pe o perioadă de 10 ani.

Art.2. Se aprobă încheierea contractului - cadru de administrare a terenului menționat la art.1, care se va încheia între Municipiul Sibiu, în calitate de proprietar și Biblioteca Județeană "ASTRA" Sibiu, în calitate de administrator, ce constituie anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Biblioteca Județeană "ASTRA” Sibiu se obligă să îngrijească, să conserve terenul dat în administrare și să suporte toate cheltuielile de folosință ale acestuia (cheltuieli de întreținere, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea terenului).

Art.4. Schimbarea destinației imobilului de către Biblioteca Județeană ”ASTRA” Sibiu are drept consecință revocarea prezentei hotărâri și preluarea terenului fără nici o înștiințare prealabilă.

Art.5. în cazul în care Consiliul Local Sibiu va hotărî schimbarea destinației terenului, Biblioteca Județeană "ASTRA" Sibiu are obligația să îl elibereze, în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.6. Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Președinte delsedintă

“i '

Jj

Fpentru

1A D L> G (

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Contrasemnează Secretar General

Dorin HJe Nistor

CONFORMITATE j      (

)R/G/NA^JL 1         ’

PROIECT

CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr................/.............2020

Art.1. Părțile:

MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. S. Brukenthal, nr. 2, având cod fiscal nr. 4270740, reprezentat prin Primar Astrid Cora Fodor, în calitate de proprietar, și

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ASTRA” SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. George Barițiu nr. 5-7, având codul fiscal nr.................. reprezentată prin Silviu Borș - manager, în calitate de

administrator,

în temeiul H.C.L. nr........./......... 2020, s-a încheiat prezentul contract.

Art.2. Obiectul contractului

Transmiterea în administrare, cu titlu gratuit, în favoarea Bibliotecii Județene "ASTRA"

Sibiu, cu titlu gratuit, a suprafeței de 2 mp teren, situat în Sibiu, Parcul Astra, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu destinația: amplasare bust August Treboniu Laurian.

Art.3. Durata contractului

Dreptul de administrare operează pe o perioadă de 10 ani, începând cu data de 01.08.2020.

Art. 4. Drepturi și obligații

4.1. Drepturile și obligațiile Municipiului Sibiu

a) să inițieze procedurile legale de revocare a dreptului de administrare, în situația în care administratorul nu își respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract;

 • b) să apere în justiție proprietatea în calitate de titular al dreptului de proprietate;

 • c) să fie informat, la cerere, asupra operațiunilor exercitate în legătură cu bunul ce formează obiectul contractului;

 • d) să inspecteze bunul asupra căruia a transmis dreptul de administrare, să verifice stadiul de realizare a lucrărilor specifice, precum și modul în care este satisfăcut interesul public;

 • e) să asigure administratorului deplina libertate în administrarea bunului ce face obiectul prezentului contract.

 • 4.2. Drepturile și obligațiile administratorului

 • a) administratorul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul, cheltuiala și răspunderea sa, bunul ce face obiectul prezentului contract;

 • b) să îngrijească bunul primit în administrare ca un adevărat proprietar;

 • c) să acționeze cu onestitate și loialitate în vederea realizării optime a scopului urmărit;

 • d) să aducă la cunoștința Consiliului Local al Municipiului Sibiu orice fapte sau acte care pun în pericol integritatea bunului transmis în administrare și, de asemenea, orice fapte sau acte de natură să împiedice folosința normală și continuă a acestuia;

 • e) se obligă să îngrijească, să conserve bunul dat în administrare și să suporte toate cheltuielile de folosință ale acestuia (cheltuieli de întreținere, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea bunului), neavând dreptul de a cere restituirea acestora de la Municipiul Sibiu;

 • f) să restituie bunul dat în administrare, la încetarea contractului, în deplină proprietate și posesie;

 • g) administratorul nu are dreptul să închirieze, concesioneze, să transmită în folosință gratuită bunul primit în administrare sau să încheie acte de dispoziție asupra acestuia, fără acordul scris prealabil al Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.5. încetarea și modificarea contractului

Prezentul contract încetează prin:

 • a) denunțare unilaterală din partea proprietarului în cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate de către administrator,

 • b) acordul de voință al părților semnatare;

 • c) în cazul în care administratorul nu respectă obiectul contractului, Municipiul Sibiu are dreptul de a rezilia unilateral contractul și de a prelua bunul fără nici o înștiințare prealabilă.

 • d) în cazul în care Municipiul Sibiu va hotărî schimbarea destinației imobilului, administratorul are obligația să îl elibereze, în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu;

 • e) la expirarea duratei stipulată în prezentul contract.

Art.6. Forța majoră

Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să își execute obligațiile asumate.

Art.7. Soluționarea litigiilor

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Art.8. Dispoziții finale

Părțile declară că au luat la cunoștință despre faptul că imobilul ce face obiectul administrării este de interes public local și aparține Municipiului Sibiu, fiind supus regimului juridic reglementat de OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și de Codul Civil adoptat prin Legea nr. 287/2009, intrat în vigoare la data de 01.10.2011.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi...................... în 3 (trei) exemplare, toate cu

valoare de original.

Proprietar, MUNICIPIUL SIBIU

Administrator, BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ASTRA” SIBIU


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor


A

Președinte* <de ședință

Corina Bqkor

1

PROCES-VERBAL încheiat azi..........2020

între:

MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. S. Brukenthal, nr. 2, având cod fiscal nr. 4270740, reprezentat prin Primar Astrid Cora Fodor, în calitate de proprietar,

Și

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ASTRA” SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. George Barițiu nr. 5-7, având codul fiscal nr.................. reprezentată prin Silviu Borș - manager, în calitate de

administrator,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr......../ 2020 și

Contractul de administrare nr......../........ 2020, am procedat primul la predarea și secundul

la primirea în administrare a suprafeței de 2 mp teren din Parcul Astra, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu destinația: amplasare bust August Treboniu Laurian.

Prezentul proces-verbal, întocmit în 3 (trei) exemplare, constituie anexa nr.1 la Contractul de administrare nr........./ 2020.

PREDĂTOR, MUNICIPIUL SIBIU


PRIMITOR, BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ASTRA” SIBIU

1

Președinți de ședință Corina Bcjkor

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llip Nistor