Hotărârea nr. 317/2020

HOTĂRÂREA NR. 317 privind vânzarea, prin negociere directă, a spațiilor cu destinația de cabinete medicale, situate în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 13, bl. 1, proprietatea Municipiului Sibiu

PROIECT

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5


OP1E


HOTĂRÂREA NR. 317

privind vânzarea, prin negociere directă, a spațiilor cu destinația de cabinete medicale, situate în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 13, bl. 1, proprietatea Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 57387/17.08.2020 întocmit de inițiator primar

Astrid Cora Fodor si raportul de specialitate nr. 58885/20.08.2020 al Direcției Patrimoniu si Cadastru, prin care se propune vânzarea, prin negociere directă, a cabinetelor medicale, situate în Sibiu, str. Gladiolelor nr.13, bl.1, proprietatea Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.c), alin.(6) lit.b), art.136 alin.(1) și alin.(8), art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.1 lit.a) si art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, a apartamentelor nr.31 și nr.74, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. Gladiolelor nr.13, bl.1, în suprafață de 58,39 mp și 58,74 mp, identificate în CF nr. 103674-C1-U39 Sibiu, cu nr. top 2947/1/2/XXXI, 2854/1/1/1/1/4/3/XXXI, respectiv CF nr. 103674-C1-U40 Sibiu, cu nr. cad. 11029/LXXIV, nr. top: 2947/1/2/LXXIV, 2854/1 /1/1/1/4/3/LXXIV, cu destinația de cabinete medicale.

Art.2. Se aprobă indemnizația pentru membrii comisiei de vânzare a spațiilor medicale și comisiei de contestație, în cuantum de 500 lei/membru/ședință, cu condiția ca ședința să se finalizeze cu încheierea a cel puțin unui contract de vânzare-cumpărare pentru un spațiu medical.

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinte de

Corina B


edință cor


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor