Hotărârea nr. 315/2020

HOTĂRÂREA NR. 315 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 315

privind modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 57475/17.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 58412/19.08.2020 prin care Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu propune transformarea unui post din statul de funcții propriu, începând cu data de 01.09.2020,

Având în vedere următoarele:

  • - creșterea volumului lucrărilor și a complexității acestora în domeniul economic, fiind necesare numeroase schimbări care impun ca personalul angajat să aibă studii superioare și experiență,

  • - o persoană care ocupă funcția de contabil a absolvit studii superioare în același domeniu și a promovat examenul organizat în acest sens, în conformitate cu prevederile:

  • - art.31 alin.4 din Legea -cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

  • - art.41 alin.4 din H.G. nr. 286/2011 actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

  • - art.15 din H.G nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a) și alin. 3 lit. c), art.136 alin.1 și alin.8, art.196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin.1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.09.2020, se aprobă modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, prin transformarea unei funcții de contabil IA cu studii medii în economist gradul II cu studii superioare, în cadrul Biroului Financiar-contabil.

Art.2. începând cu data de 01.09.2020 se aprobă statul de funcții și centralizatorul statului de funcții la Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, cu modificarea prevăzută la art.1, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Managerul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinte Reședință Corina B<ikor

-4

I

i

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. /la HCL nr. 720 20

STAT DE FUNCȚII începând cu data de 01.09.2020

Nr crt.

Marca

Funcția

Specialitatea

Studii

Grad

Post

Obs

Funcția de execuție

administrativa

STATF: 10013 CONDUCERE

CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

1

3.976

Manager

Manager

Medicina De Laborator

S

II

1,00

2

5.172

Director Fianciar-contabil

Director Financiar-contabll

Economist

S

II

1,00

3

5.201

Director Medical

Director Medical

Radiologie Si Imagistica Medicala

S

II

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

3,00

TOTAL STATF: 10013 CONDUCERE

3,00

STATF: 11510 FARMACIA

CATEGORIE PERSONAL: 01030101 Farmacist! St.Sup.- Farmacie clinica

4

2.431

Farmacist Set Gr.i

Farmacist Set

Farmacie

S

I

1,00

5

5.782

Farmacist Primar

Farmacie

S

1,00

6

5.538

Farmacist Specialist

Farmacie

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01030101 Farmacist) St.Sup.- Farmacie clinica

3,00

CATEGORIE PERSONAL: 020115 Pers.Mediu As - Farmacie

7

5.291

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Farmacie

PL

1,00

8

5.272

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Farmacie

PL

1,00

9

5.610

Asistent Medical PI

Asistent Medical De Farmacie

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020115 Pers.Mediu As - Farmacie

3,00

STATF: 11510 FARMACIA

CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

10

1.676

îngrijitoare

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0303   Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

1,00

TOTAL STATF: 11510 FARMACIA

7,00

STATF: 27511 SECȚIA CL.PEDIATRIE I

CATEGORIE PERSONAL: 0101010125 Medici - Pediatrie

11

5.645

Medic Sef Secție Gr.ii

Medic Sef Secție

Pediatrie

S

II

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010125 Medici - Pediatrie

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

12

5.036

Asistent Medical Sef

Asistent Medical Sef

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 0101010125 Medici - Pediatrie

13

5.130

Medic Primar

Pediatrie

S

1,00

14

1.954

Medic Primar

Pediatrie

S

1,00

15

4.507

Medic Primar

Pediatrie

S

1,00

16

-1.716

Medic Specialist

Pediatrie

s

1,00

17

5.908

Medic Specialist

Pediatrie

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010125 Medici - Pediatrie

5,00

STATF: 27511 SECȚIA CL.PEDIATRIE I

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

18

5.932

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

s

1,00

19

5.910

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

s

1,00

20

5.815

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

s

1,00

21

5.741

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

s

1,00

22

5.785

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

s

1,00

23

5.928

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

s

1,00

24

5.929

Asistent Medical S.

Asistent Medical Generalist

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

7,00

CATEGORIE PERSONAL: 010605 Pers.San.Sup - Psihologi

25

5.328

Psiholog Principal

Psiholog

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010605 Pers.San.Sup - Psihologi

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

26

5.522

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

27

5.690

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

28

5.489

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

29

5.528

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

30

5.631

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

31

5.403

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

___________32

5.800

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

33

5.797

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

34

5.740

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

35

5.833

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

36

5.796

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

37

5.895

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

38

5.725

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

39

5.889

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

14,00

CATEGORIE PERSONAL: 0202 Pers.Mediu - Registratori medicali

40

5.705

Registrator Medical

M

1,00

41

5.788

Registrator Medical

M

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0202 Pers.Mediu - Registratori medicali

2,00

STATF: 27511 SECȚIA CL.PEDIATRIE I

CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

42

5.827

Infirmiera

G

1,00

43

5.899

Infirmiera

G

1,00

44

5.537

Infirmiera

G

1,00

45

5.825

Infirmiera

G

1,00

46

5.712

Infirmiera

G

1,00

47

5.029

Infirmiera

G

1,00

48

5.420

Infirmiera

G

1,00

49

5.906

Infirmiera Debutanta

G

1,00

50

5.924

Infirmiera Debutanta

G

1,00

51

5.901

Infirmiera Debutanta

G

1,00

52

5.885

Infirmiera Debutanta

G

1,00

53

5.926

Infirmiera Debutanta

G

1,00

54

5.882

Infirmiera Debutanta

G

1,00

55

5.923

Infirmiera Debutanta

G

1,00

56

5.925

Infirmiera Debutanta

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0302   Pers.Aux.San. - Infirmiere

15,00

CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

57

5.634

îngrijitoare

G

1,00

___________58

5.044

îngrijitoare

G

1,00

59

5.692

îngrijitoare

G

1,00

60

5.758

îngrijitoare

G

1,00

61

5.760

îngrijitoare

G

1,00

62

5.729

îngrijitoare

G

1,00

63

5.572

îngrijitoare

G

1,00

64

5.571

îngrijitoare

G

1,00

65

-1.714

îngrijitoare

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

9,00

CATEGORIE PERSONAL: 0403 Muncitori - Spălătorese

66

5.320

Spalatoreasa

G

1,00

67

5.653

Spalatoreasa

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0403 Muncitori - Spălătorese

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 0409 Muncitori - Altii

68

5.617

Muncitor Iii

1,00

69

5.435

Muncitor Iii

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0409 Muncitori - Altii

2,00

TOTAL STATF: 27511 SECȚIA CL.PEDIATRIE I

59,00

STATF: 28011 SECȚIA CL. PEDIATRIE II

CATEGORIE PERSONAL: 0101010125 Medici - Pediatrie

70

6.031

Medic Sef Secție Gr.i

Medic Sef Secție

Pediatrie

S

I

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010125 Medici - Pediatrie

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

71

5.340

Asistent Medical Sef

Asistent Medical Sef

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 0101010125 Medici - Pediatrie

72

5.550

Medic Primar

Pediatrie

S

1,00

73

-1.603

Medic Primar

Pediatrie

S

1,00

74

5.878

Medic Specialist

Pediatrie

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010125 Medici - Pediatrie

3,00

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

75

5.280

Asistent Medical S Pr.

Asistent Medical Generalist

S

1,00

76

5.761

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

S

1,00

77

5.892

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

S

1,00

78

5.774

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

S

1,00

79

5.931

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

5,00

STATF: 28011 SECȚIA CL. PEDIATRIE II

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

80

3.722

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

81

4.428

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

82

5.519

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

83

5.764

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

84

5.545

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

85

5.629

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

86

5.670

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

87

5.775

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

88

5.718

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

89

5.658

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

90

5.887

Asistent Medical PI Deb.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

11,00

STATF: 28011 SECȚIA CL. PEDIATRIE II

CATEGORIE PERSONAL: 0202 Pers.Mediu - Registratori medicali

91

5.577

Registrator Medical Principal

M

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0202 Pers.Mediu - Registratori medicali

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

92

5.839

Infirmiera

G

1,00

93

5.801

Infirmiera

G

1,00

94

5.787

Infirmiera

G

1,00

95

5.286

Infirmiera

G

1,00

96

5.484

Infirmiera

G

1,00

97

5.585

Infirmiera

G

1,00

98

5.723

Infirmiera

G

1,00

99

5.064

Infirmiera

G

1,00

100

5.852

Infirmiera

G

1,00

101

5.776

Infirmiera

G

1,00

102

5.628

Infirmiera

G

1,00

103

5.893

Infirmiera

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

12,00

STATF: 28011 SECȚIA CL. PEDIATRIE II

CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

104

5.680

îngrijitoare

G

1,00

105

5.759

îngrijitoare

G

1,00

106

5.733

îngrijitoare

G

1,00

107

5.773

îngrijitoare

G

1,00

108

5.841

îngrijitoare

G

1,00

109

5.772

îngrijitoare

G

1,00

110

5.418

îngrijitoare

G

1,00

111

5.894

îngrijitoare

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

8,00

CATEGORIE PERSONAL: 0403 Muncitori - Spălătorese

112

5.655

Spalatoreasa

G

1,00

113

5.783

Spalatoreasa

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0403 Muncitori - Spălătorese

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 0409 Muncitori - Altii

114

5.296

Muncitor Iii

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0409 Muncitori - Altii

1,00

TOTAL STATF: 28011 SECȚIA CL. PEDIATRIE II

45,00

STATF: 28014 -COMP. CARDIOLOGIE

CATEGORIE PERSONAL: 0101010125 Medici - Pediatrie

115

5.644

Medic Primar

Pediatrie

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010125 Medici - Pediatrie

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 01010102 Medici rezidenti (Exclusiv dentiști)

116

-1.576

Medic Specialist

Pediatrie

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01010102 Medici rezidenti

Exclusiv dentiști)

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

117

5.660

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

118

5.821

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

119

5.786

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

3,00

CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

120

5.649

nfirmiera

G

1,00

121

5.891

nfirmiera Debutanta

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

2,00

TOTAL STATF: 28014 -COMP. CARDIOLOGIE

7,00

STATF: 28015 - COMP. NEUROLOGIE PEDIATRICA

CATEGORIE PERSONAL: 0101010123 Medici - Neurologie pediatrica

122

5.193

Medic Primar

Neurologie Pediatrica

S

1,00

123

5.875

Medic Specialist

Neurologie Pediatrica

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010123 Medici - Neurologie pediatrica

2,00

TOTAL STATF: 28015 - COMP. NEUROLOGIE PEDIATRICA

2,00

STATF: 29511 SECȚIA CLINICA CHIRURGIE

CATEGORIE PERSONAL: 0101010135 Medici - Chirurgie pediatrica

124

6.030

Medic Sef Secție Gr.i

Medic Sef Secție

Chirurgie Pediatrica

S

I

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010135 Medici - Chirurgie pediatrica

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 020106 Pers.Mediu As - Balneo-fizio si recup.m

125

609

Asistent Medical Sef

Asistent Medical Sef

Asistent Medical De Baleofizioterapi

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020106 Pers.Mediu As - Balneo-fizio si recup.m

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 0101010135 Medici - Chirurgie pediatrica

126

5.257

Medic Primar

Chirurgie Pediatrica

S

1,00

127

5.220

Medic Primar

Chirurgie Pediatrica

S

1,00

128

5.701

Medic Specialist

Chirurgie Pediatrica

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010135 Medici - Chirurgie pediatrica

3,00

STATF: 29511 SECȚIA CLINICA CHIRURGIE

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

129

5.640

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

130

5.697

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

131

5.595

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

132

5.141

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

133

5.745

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

134

5.566

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

135

-1.676

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

7,00

CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

136

3.958

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

137

5.594

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 0202 Pers.Mediu - Registratori medicali

138

5.781

Registrator Medical

M

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0202 Pers.Mediu - Registratori medicali

1,00

STATF: 29511 SECȚIA CLINICA CHIRURGIE

CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

139

5.639

Infirmiera

G

1,00

140

5.829

Infirmiera

G

1,00

141

5.562

Infirmiera

G

1,00

142

5.568

Infirmiera

G

1,00

143

5.076

Infirmiera

G

1,00

144

5.814

Infirmiera

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

6,00

CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

145

5.880

îngrijitoare

G

1,00

146

5.381

îngrijitoare

G

1,00

147

5.638

îngrijitoare

G

1,00

148

5.549

îngrijitoare

G

1,00

149

5.573

îngrijitoare

G

1,00

150

5.077

îngrijitoare

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

6,00

CATEGORIE PERSONAL: 0304 Pers.Aux.San. - Brancardieri

151

5.342

Brancardier

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0304 Pers.Aux.San. - Brancardieri

1,00

TOTAL STATF: 29511 SECȚIA CLINICA CHIRURGIE

28,00

STATF: 29512 - COMP.ORL

CATEGORIE PERSONAL: 0101010144 Medici - O.R.L.

152

5.210

Medic Primar

Medic Coordonator

ORL

S

1,00

153

3.853

Medic Specialist

ORL

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010144 Medici - O.R.L.

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

154

5.820

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

S

1,00

155

5.819

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

156

5.641

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

1,00

TOTAL STATF: 29512 - COMP.ORL

5,00

STATF: 29513 - COMP.OFTALMOLOGIE

CATEGORIE PERSONAL: 0101010141 Medici - Oftalmologie

157

5.685

Medic Specialist

Oftalmologie

S

1,00

158

5.621

Medic Specialist

Oftalmologie

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010141 Medici - Oftalmologie

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

159

5.469

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

1,00

TOTAL STATF: 29513 - COMP.OFTALMOLOGIE

3,00

STATF: 29520 SECȚIA ORTOPEDIE PEDIATRICA

CATEGORIE PERSONAL: 0101010142 Medici - Ortopedie pediatrica

160

3.123

Medic Sef Secție Gr.i

Medic Sef Secție

Chirurgie Ortopedie Pediatrica

s

I

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010142 Medici - Ortopedie pediatrica

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

161

1.047

Aistent Medical Sef

Asistent Medical Sef

Asistent Medical De Pediatrie

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

1,00

STATF: 29520 SECȚIA ORTOPEDIE PEDIATRICA

CATEGORIE PERSONAL: 0101010142 Medici - Ortopedie pediatrica

162

5.060

Medic Primar

Chirurgie Ortopedie Pediatrica

s

1,00

163

5.879

Medic Specialist

Ortopedie Peditrica

s

1,00

164

-1.540

Medic Specialist

Ortopedie Peditrica

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010142 Medici - Ortopedie pediatrica

3,00

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

165

5.835

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

166

3.295

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

167

5.724

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

168

5.492

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

169

5.789

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

4,00

STATF: 29520 SECȚIA ORTOPEDIE PEDIATRICA

CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

170

4.374

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

171

4.066

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

172

3.354

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

173

1.797

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

174

3.349

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

5,00

CATEGORIE PERSONAL: 0202 Pers.Mediu - Registratori medicali

175

5.665

Registrator Medical Principal

M

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0202 Pers.Mediu - Registratori medicali

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 020502 Pers.Mediu - Gipsari

176

5.888

Gipsar

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020502 Pers.Mediu - Gipsari

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

177

5.456

Infirmiera

G

1,00

178

5.580

Infirmiera

G

1,00

179

5.221

Infirmiera

G

1,00

180

1.816

Infirmiera

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

4,00

STATF: 29520 SECȚIA ORTOPEDIE PEDIATRICA

CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

181

5.869

îngrijitoare

G

1,00

182

5.909

îngrijitoare

G

1,00

183

5.652

îngrijitoare

G

1,00

184

5.620

îngrijitoare

G

1,00

185

5.686

îngrijitoare

G

1,00

186

5.738

îngrijitoare

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

6,00

CATEGORIE PERSONAL: 0304 Pers.Aux.San. - Brancardieri

187

5.791

Brancardier

1,00

188

5.341

Brancardier

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0304 Pers.Aux.San. - Brancardieri

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 0403 Muncitori - Spălătorese

189

5.769

Spalatoreasa

G

1,00

190

5.847

Spalatoreasa

G

1,00

191

5.790

Spalatoreasa

G

1,00

192

5.706

Spalatoreasa

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0403 Muncitori - Spălătorese

4,00

TOTAL STATF: 29520 SECȚIA ORTOPEDIE PEDIATRICA

33,00

STATF: 29521 -COMP. REABILITARE MEDICALA

CATEGORIE PERSONAL: 0101010130 Medici - Recuperare, medicina fizica si balneologi

193

-1.552

Medic Specialist

Recuperare Medicala

S

1,00

194

-1.588

Medic Specialist

Recuperare Medicala

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010130 Medici - Recuperare, medicina fizica si balneologi

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 010402 Fiziokinoterapeutl - Klnetoterapeuti

195

5.716

Kinetoterapeut

Recuperare Medicala

S

1,00

196

5.615

Kinetoterapeut Principal

Recuperare Medicala

S

1,00

197

5.616

Kinetoterapeut Principal

Recuperare Medicala

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010402 Fiziokinoterapeutl - Klnetoterapeuti

3,00

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

198

4.592

Asistent Medical S Pr.

Asistent Medical De Baleofizioterap

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

199

5.792

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

200

5.632

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

2,00

STATF: 29521 -COMP. REABILITARE MEDICALA

CATEGORIE PERSONAL: 020106 Pers.Mediu As - Balneo-fizio si recup.m

201

4.315

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Baleofizioterap

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020106 Pers.Mediu As - Balneo-fizio si recup.m

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

202

5.650

Infirmiera

G

1,00

203

5.601

Infirmiera

G

1,00

204

5.593

Infirmiera

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

3,00

TOTAL STATF: 29521 -COMP. REABILITARE MEDICALA

12,00

STATF: 29600 SECȚIA A.T.I

CATEGORIE PERSONAL: 0101010102 Medici - A.T.I.

205

5.400

Medic Sef Secție Gr.i

Medic Sef Secție

Anestezie Si Terapie Intensiva

S

1

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010102 Medici - A.T.I.

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

206

3.588

Asistent Medical Sef

Asistent Medical Sef

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

1,00

STATF: 29600 SECȚIA A.T.

CATEGORIE PERSONAL: 0101010102 Medici - A.T.I.

207

5.517

Medic Primar Cpu/ati

Anestezie Si Terapie Intensiva

S

1,00

208

5.727

Medic Specialist Cpu/ati

Anestezie Si Terapie Intensiva

S

1,00

209

5.502

Medic Specialist Cpu/ati

Anestezie Si Terapie Intensiva

S

1,00

210

5.837

Medic Specialist Cpu/ati

Anestezie Si Terapie Intensiva

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010102 Medici - A.T.I.

4,00

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

211

5.453

Asistent Medical S Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

s

1,00

212

-1.524

Asistent Medical S Pr Cpu/ati

Medicina Generala

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

213

5.569

Asistent Medical PI Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

214

5.430

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

215

5.683

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

216

5.132

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

217

5.432

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

218

5.700

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

219

3.708

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

7,00

CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

220

5.187

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

221

4.496

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

222

4.411

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

223

5.491

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

224

4.095

Asistent Medical Pi Pr Cpu/ati

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

225

3.859

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

6,00

CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

226

5.184

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

227

5.387

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

228

5.356

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

229

5.599

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

230

5.024

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

231

5.337

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

232

5.681

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

233

-1.566

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

234

-1.663

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

235

-1.689

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

10,00

TOTAL STATF: 29600 SECȚIA A.T.I.

31,00

STATF: 29610 -COMPARTIMENT T.l.

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

236

3.241

Asistent Medical Coordonator

Asistent Coordonator

Asistent Medical De Pediatrie

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 0101010125 Medici - Pediatrie

237

5.605

Medic Specialist

Pediatrie

S

1,00

238

5.525

Medic Primar Cpu/ati

Pediatrie

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010125 Medici - Pediatrie

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

239

5.162

Asistent Medical S Pr Cpu/ati

Asistent Medical De Pediatrie

S

1,00

__________240

5.092

Asistent Medical S Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

S

1,00

241

5.023

Asistent Medical S Pr Cpu/ati

Asistent Medical De Pediatrie

S

1,00       '

STATF: 29610 -COMPARTIMENT T.l.

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

242

3.090

Asistent Medical S Pr Cpu/ati

Asistent Medical De Pediatrie

S

1,00

243

4.213

Asistent Medical S Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

s

1,00

244

4.474

Asistent Medical S Pr Cpu/ati

Asistent Medical De Pediatrie

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

6,00

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

245

5.584

Asistent Medical PI Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

246

5.762

Asistent Medical PI Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

247

5.881

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

3,00

CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

248

5.452

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

249

5.038

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

250

5.027

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

251

666

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

252

5.039

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

253

-1.560

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

254

-1.680

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

6,00

CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

255

2.560

îngrijitoare Cpu/ati

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

1,00

TOTAL STATF: 29610 -COMPARTIMENT T.l.

20,00

STATF: 29800 BLOC OPERATOR

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

256

5.167

Aistent Medical Sef

Asistent Medical Sef

Asistent Medical Generalist

S

1,00

257

5.458

Asistent Medical S Pr.

Asistent Medical Generalist

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

258

5.234

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

259

5.557

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

260

5.439

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

261

-1.695

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

262

5.591

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

5,00

CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

263

5.017

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

264

3.548

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

265

5.816

Infirmiera

G

1,00

266

5.597

Infirmiera

G

1,00

267

5.609

Infirmiera

G

1,00

268

5.236

Infirmiera

G

1,00

269

5.581

Infirmiera

G

1,00

270

-1.700

Infirmiera

G

1,00

271

-1.578

Infirmiera

G

1,00

272

-1.633

Infirmiera

G

1,00

273

-1.575

Infirmiera

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

9,00

CATEGORIE PERSONAL: 0304 Pers.Aux.San. - Brancardieri

274

5.913

Brancardier

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0304 Pers.Aux.San. - Brancardieri

1,00

TOTAL STATF: 29800 BLOC OPERATOR

19,00

STATF: 30010 SECȚIA BOLI INFECTIOASE

CATEGORIE PERSONAL: 0101010103 Medici - Boli infectioase

275

5.735

Medic Sef Secție Gr.i

Medic Sef Secție

Boli Infectioase

S

1

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010103 Medici - Boli infectioase

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

276

1.408

Asistent Medical Sef

Asistent Medical Sef

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 0101010103 Medici - Boli infectioase

277

5.314

Medic Primar

Boli Infectioase

S

1,00

278

-1 592

Medic Primar

Boli Infectioase

S

1,00

279

5.898

Medic Specialist

Boli Infectioase

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010103 Medici - Boli infectioase

3,00

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

280

5.845

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

s

1,00

281

5.844

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

s

1,00

282

5.927

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

s

1,00

283

5.742

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

4,00

STATF: 30010 SECȚIA BOLI INFECTIOASE

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

284

4.038

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

285

5.124

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

286

5.912

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

287

5.715

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

288

5.714

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

289

5.532

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

290

5.553

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

291

5.871

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

292

5.578

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

293

-1.615

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

10,00

CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

294

4.151

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

295

5.192

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

296

3.225

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

3,00

STATF: 30010 SECȚIA BOLI INFECTIOASE

CATEGORIE PERSONAL: 0202 Pers.Mediu - Registratori medicali

297

5.339

Registrator Medical

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0202 Pers.Mediu - Registratori medicali

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

298

5.575

Infirmiera

1,00

299

5.756

Infirmiera

G

1,00

300

5.260

Infirmiera

G

1,00

301

5.698

Infirmiera

G

1,00

302

5.870

Infirmiera

G

1,00

303

5.779

Infirmiera

G

1,00

304

5.583

Infirmiera

G

1,00

305

2.868

Infirmiera

G

1,00

306

-1 579

Infirmiera

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

9,00

CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

307

5.648

îngrijitoare

G

1,00

308

5.739

îngrijitoare

G

1,00

309

5.778

îngrijitoare

G

1,00

310

5.618

îngrijitoare

G

1,00

311

5.736

îngrijitoare

G

1,00

312

2.440

îngrijitoare

G

1,00

STATF: 30010 SECȚIA BOLI INFECTIOASE

CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

313

5.904

îngrijitoare

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

7,00

CATEGORIE PERSONAL: 0403 Muncitori - Spălătorese

314

3.865

Spalatoreasa

G

1,00

315

5.338

Spalatoreasa

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0403 Muncitori - Spălătorese

2,00

TOTAL STATF: 30010 SECȚIA BOLI INFECTIOASE

41,00

STATF: 31010 LABORATOR ANALIZE MEDICALE

CATEGORIE PERSONAL: 0101010149 Medici - Medicina de laborator

316

5.703

Medic Sef Laborator Gr.ii

Medic Sef Laborator

Medicina De Laborator

S

II

1,00

total categorie personal: 0101010149 Medici - Medicina de laborator

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

317

5.218

Aistent Medical Sef

Asistent Medical Sef

Asistent Medical De Laborator

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

1,00

STATF: 31010 LABORATOR ANALIZE MEDICALE

CATEGORIE PERSONAL: 0101010149 Medici - Medicina de laborator

318

5.643

Medic Primar

Medicina De Laborator

S

1,00

319

5.357

Medic Primar

Medicina De Laborator

S

1,00

320

-1.690

Medic Primar

Medicina De Laborator

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010149 Medici - Medicina de laborator

3,00

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

321

2.984

Asistent Medical S Pr.

Asistent Medical De Laborator

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 010601 Pers.San.Sup - Biologi

322

5.947

Biolog Principal

Medicina De Laborator

s

1,00

323

5.940

Biolog specialist

Medicina De Laborator

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010601 Pers.San.Sup - Biologi

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 010602 Pers.San.Sup - Chimisti

324

3.407

Chimist Medical Principal

Biochimie Medicala

s

1,00

325

5.043

Chimist

Chimist

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010602 Pers.San.Sup - Chimisti

2,00

STATF: 31010 LABORATOR ANALIZE MEDICALE

CATEGORIE PERSONAL: 020113 Pers.Mediu As - Laborator biologie clinica

326

5.053

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Laborator

PL

1,00

327

5.054

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Laborator

PL

1,00

328

5.461

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Laborator

PL

1,00

329

5.079

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Laborator

PL

1,00

330

3.173

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Laborator

PL

1,00

331

3.141

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Laborator

PL

1,00

332

5.463

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Laborator

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020113 Pers.Mediu As - Laborator biologie clinica

7,00

CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

333

5.066

îngrijitoare

G

1,00

334

5.438

îngrijitoare

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

2,00

TOTAL STATF: 31010 LABORATOR ANALIZE MEDICALE

19,00

STATF: 31510 LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA

CATEGORIE PERSONAL: 0101010152 Medici - Radiologie-imagistica medicala

335 |

5.375

Medic Sef Laborator Gr.i

Medic Sef Laborator

Radiologie Si Imagistica Medicala

S

I

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010152 Medici - Radiologie-imagistica medicala

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 020105 Pers.Mediu As - Radiologie

336

5.592

Asistent Medical Sef

Asistent Medical Sef

Asistent Medical De Radiologie

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020105 Pers.Mediu As - Radiologie

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 0101010152 Medici - Radiologie-imagistica medicala

337

5.102

Medic Primar

Radiologie Si Imagistica Medicala

S

1,00

338

-1.533

Medic Primar

Radiologie Si Imagistica Medicala

S

1,00

339

5.911

Medic Specialist

Radiologie Si Imagistica Medicala

S

1,00

340

5.804

Medic Specialist

Radiologie Si Imagistica Medicala

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010152 Medici - Radiologie-imagistica medicala

4,00

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

341

3.529

Asistent Medical S Pr.

Asistent Medical De Radiologie

S

1,00

342

1.220

Asistent Medical S Pr.

Asistent Medical De Radiologie

S

1,00

343

3.699

Asistent Medical S Pr.

Asistent Medical De Radiologie

S

1,00

344

5.222

Asistent Medical S Pr.

Asistent Medical De Radiologie

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

4,00

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

345

5.823

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

346

5.902

Asistent Medical PI Pr

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 020105 Pers.Mediu As - Radiologie

347

5.588

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Radiologie

PL

1,00

348

1.341

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Radiologie

PL

1,00

349

902

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Radiologie

PL

1,00

350

5.138

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Radiologie

PL

1,00

351

3.029

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Radiologie

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020105 Pers.Mediu As - Radiologie

5,00

categorie personal: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

352

-1.648

îngrijitoare

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

1,00

TOTAL STATF: 31510 LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA

18,00

STATF: 31600 SECȚIA CERCETARE BOLI NEUROLOGICE

CATEGORIE PERSONAL: 0101010125 Medici - Pediatrie

353

6.028

Medic Sef Secție Gr.ii

Medic Sef Secție

Pediatrie

II

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010125 Medici - Pediatrie

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

354

1.025

Aistent Medical Sef

Asistent Medical Sef

Asistent Medical De Pediatrie

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 0101010102 Medici - A.T.I.

355

-1.859

Medic Specialist

Anestezie Si Terapie Intensiva

S

1,00

356

-1.858

Medic Specialist

Anestezie Si Terapie Intensiva

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010102 Medici - A.T.I.

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 0101010123 Medici - Neurologie pediatrica

357

-1.855

Medic Specialist

Neurologie Pediatrica

S

1,00

358

-1.854

Medic Specialist

Neurologie Pediatrica

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010123 Medici - Neurologie pediatrica

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 0101010128 Medici - Psihiatrie pediatrica

359

-1.861

Medic Specialist

Psihiatrie Pediatrica

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010128 Medici - Psihiatrie pediatrica

1,00

STATF: 31600 SECȚIA CERCETARE BOLI NEUROLOGICE

CATEGORIE PERSONAL: 0101010152 Medici - Radiologie-imagistica medicala

360

5.702

Medic Primar

Radiologie Si Imagistica Medicala

S

1,00

361

-1.722

Medic Specialist

Radiologie Si Imagistica Medicala

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010152 Medici - Radiologie-imagistica medicala

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

362

5.677

Asistent Medical S Pr.

Asistent Medical De Radiologie

S

1,00

363

5.405

Asistent Medical S Pr.

Asistent Medical Generalist

S

1,00

364

5.673

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

S

1,00

365

-1.710

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

4,00

CATEGORIE PERSONAL: 010605 Pers.San.Sup - Psihologi

366

-1.862

Psiholog Specialist

Psiholog

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010605 Pers.San.Sup - Psihologi

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 010705 Pers.Stud.Sup - Alt pers, cu st.superioare

367

-1.851

Cercetător Științific Iii

S

1,00

368

-1.850

Cercetător Științific Iii

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010705 Pers.Stud.Sup - Alt pers, cu st.superioare

2,00

STATF: 31600 SECȚIA CERCETARE BOLI NEUROLOGICE

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

369

-1.866

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

370

-1.867

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

371

-1.870

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

372

-1.868

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

373

-1.865

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

374

5.675

Asistent Medical PI

Asistent Medical De Radiologie

PL

1,00

375

5.672

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

376

5.676

Asistent Medical PI

Asistent Medical De Radiologie

PL

1,00

377

-1.874

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

9,00

CATEGORIE PERSONAL: 0202 Pers.Mediu - Registratori medicali

378

-1.878

Referent De Specialitate Gr. I S

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0202 Pers.Mediu - Registratori medicali

1,00

STATF: 31600 SECȚIA CERCETARE BOLI NEUROLOGICE

CATEGORIE PERSONAL: 0203 Pers.Mediu - Statisticieni medicali

379

5.752

Referent De Specialitate Gr. I S

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0203 Pers.Mediu - Statisticieni medicali

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

380

5.751

Inginer Gr.ii

Inginer li

S

1,00

381

-1.880

Administrator Rețea Calculatoare

S

1,00

382

-1.879

Inginer De Sistem Gr.ia

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

3,00

TOTAL STATF: 31600 SECȚIA CERCETARE BOLI NEUROLOGICE

30,00

STATF: 35010 COMPARTIMENT PRIMIRI URGENTE

categorie personal: 0101010125 Medici - Pediatrie

383

5.389

Medic Sef Secție Gr.i

Medic Sef Cpu

Pediatrie

S

I

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010125 Medici - Pediatrie

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

384

2.183

Aistent Medical Sef

Asistent Medical Sef

Asistent Medical De Pediatrie

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

1,00

STATF: 35010 COMPARTIMENT PRIMIRI URGENTE

CATEGORIE PERSONAL: 0101010115 Medici - Medicina de urgenta

385

-1 505

Medic Specialist Cpu/ati

Medicina De Urgenta

S

1,00

386

-1.508

Medic Specialist Cpu/ati

Medicina De Urgenta

S

1,00

387

-1.530

Medic Specialist Cpu/ati

Medicina De Urgenta

s

1,00

388

-1 649

Medic Specialist Cpu/ati

Medicina De Urgenta

s

1,00

389

-1.512

Medic Specialist Cpu/ati

Medicina De Urgenta

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010115 Medici - Medicina de urgenta

5,00

CATEGORIE PERSONAL: 0101010125 Medici - Pediatrie

390

5.348

Medic Primar Cpu/ati

Pediatrie

s

1,00

391

5.232

Medic Primar Cpu/ati

Pediatrie

s

1,00

392

5.846

Medic Primar Cpu/ati

Pediatrie

s

1,00

393

5.250

Medic Primar Cpu/ati

Pediatrie

s

1,00

394

5.151

Medic Primar Cpu/ati

Pediatrie

s

1,00

395

5.570

Medic Specialist Cpu/ati

Pediatrie

s

1,00

396

-1.520

Medic Specialist Cpu/ati

Pediatrie

s

1,00

397

-1.507

Medic Specialist Cpu/ati

Pediatrie

s

1,00

398

-1 557

Medic Specialist Cpu/ati

Pediatrie

s

1,00

399

-1.619

Medic Specialist Cpu/ati

Pediatrie

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010125 Medici - Pediatrie

10,00

STATF: 35010 COMPARTIMENT PRIMIRI URGENTE

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

400

-1.584

Asistent Medical Ssd Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

SSD

1,00

401

5.589

Asistent Medical S Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

s

1,00

402

5.153

Asistent Medical S Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

s

1,00

403

5.277

Asistent Medical S Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

s

1,00

404

5.214

Asistent Medical S Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

s

1,00

405

4.267

Asistent Medical S Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

s

1,00

406

-1.583

Asistent Medical Ssd Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

7,00

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

407

5.483

Asistent Medical PI Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

408

-1 544

Asistent Medical PI Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

409

-1 543

Asistent Medical PI Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

410

5.766

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

411

5.139

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

412

5.744

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

413

4.269

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

414

5.441

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

415

5.459

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

416

4.030

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

417

5.529

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

418

5.794

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

419

5.713

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

420

-1.671

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

421

-1.715

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

422

5.647

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

16,00

CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

423

3.813

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

424

5.096

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

425

3.587

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

426

5.274

Asistent Medical PI Pr Cpu/ati

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

4,00

CATEGORIE PERSONAL: 0202 Pers.Mediu - Registratori medicali

427

5.460

Registrator Medical Pr Cpu/ati

M

1,00

428

5.292

Registrator Medical Pr Cpu/ati

M

1,00

429

4.473

Registrator Medical Pr Cpu/ati

M

1,00

430

5.330

Registrator Medical Pr Cpu/ati

M

1,00

431

5.555

Registrator Medical Pr Cpu/ati

M

1,00

432

5.930

Registrator Medical Debutant Cpu/a

M

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0202 Pers.Mediu - Registratori medicali

6,00

CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

_________433

5.526

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

434

5.679

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

435

5.771

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

436

5.687

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

437

5.158

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

438

-1.723

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

439

-1.679

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

440

-1.516

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

441

-1.506

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

442

-1.513

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

443

5.777

Infirmiera Cpu/ati

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0302 Pers.Aux.San. - Infirmiere

11,00

STATF: 35010 COMPARTIMENT PRIMIRI URGENTE

CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

444

5.770

îngrijitoare Cpu/ati

G

1,00

445

5.843

îngrijitoare Cpu/ati

G

1,00

446

5.689

îngrijitoare Cpu/ati

G

1,00

447

-1.709

îngrijitoare Cpu/ati

G

1,00

448

-1.652

îngrijitoare Cpu/ati

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

5,00

CATEGORIE PERSONAL: 0304 Pers.Aux.San. - Brancardieri

449

-1.521

Brancardieri Cpu/ati

G

1,00

450

-1.604

Brancardieri Cpu/ati

G

1,00

451

-1.522

Brancardieri Cpu/ati

G

1,00

452

-1.654

Brancardieri Cpu/ati

G

1,00

453

-1.658

Brancardieri Cpu/ati

G

1,00

454

-1.657

Brancardieri Cpu/ati

G

1,00

455

-1.655

Brancardieri Cpu/ati

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0304 Pers.Aux.San. - Brancardieri

7,00

TOTAL STATF: 35010 COMPARTIMENT PRIMIRI URGENTE

73,00

8TATF: 35011 CABINET STOMATOLOGIC-urgenta

CATEGORIE PERSONAL: 01010203 Dentiști - Alti dentiști

456

5,285

Medic Primar

Stomatologie Generala

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01010203 Dentiști - Alti dentiști

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

457

-1.677

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

1,00

TOTAL STATE: 35011 CABINET STOMATOLOGIC-urgenta

2,00

STATF: 36000 AMBULATOR INTEGRAT SPITAL

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

458

5.281

Asistent Medical Coordonator

Asistent Coordonator

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 0101010101 Medici - Alergologie si imunologie clinica

459

5.849

Medic Primar

Alergologie

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010101 Medici - Alergologie si imunologie clinica

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 0101010105 Medici - Dermatovenerologie

460

5.425

Medic Primar

Dermatovenerologie

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010105 Medici - Dermatovenerologie

1,00

STATF: 36000 AMBULATOR INTEGRAT SPITAL

CATEGORIE PERSONAL: 0101010107 Medici - Endocrinologie

461

5.907

Medic Specialist

Endocrinologie

S

0,50

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010107 Medici - Endocrinologie

0,50

CATEGORIE PERSONAL: 0101010125 Medici - Pediatrie

462

59.071

Medic Primar

Pediatrie

S

0,50

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010125 Medici - Pediatrie

0,50

CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

463

5.903

Asistent Medical S Pr.

Asistent Medical Generalist

S

1,00

464

5.726

Asistent Medical S

Asistent Medical Generalist

s

1,00

465

5.873

Asistent Medical Ssd Principal

Asistent Medical Generalist

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010501 As.Med.St.Sup - Asistenti medicali

3,00

CATEGORIE PERSONAL: 020101  Pers.Mediu As - Medicale

466

5.042

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

467

5.696

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

468

5.268

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

469

5.448

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

470

5.409

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

STATF: 36000 AMBULATOR INTEGRAT SPITAL

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

471

5.404

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1.00

472

5.490

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

473

5.721

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

474

5.208

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

475

5.868

Asistent Medical PI

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

PL

10,00

CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

476

3.497

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

477

339

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Pediatrie

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020102 Pers.Mediu As - Pediatrie

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 0202 Pers.Mediu - Registratori medicali

478

5.805

Registrator Medical

M

1,00

479

-1.656

Registrator Medical

M

1,00

480

5.897

Registrator Medical

M

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0202 Pers.Mediu - Registratori medicali

3,00

STATF: 36000 AMBULATOR INTEGRAT SPITAL

CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

481

5.710

îngrijitoare

G

1,00

482

5.520

îngrijitoare

G

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0303 Pers.Aux.San. - îngrijitori de curățenie

2,00

TOTAL STATF: 36000 AMBULATOR INTEGRAT SPITAL

24,00

STATF: 38010 COMPARTIMENT DIETETICA

CATEGORIE PERSONAL: 020107 Pers.Mediu As - Dietetica

483

5.190

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Nutriție Si Diete

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020107 Pers.Mediu As - Dietetica

1,00

TOTAL STATF: 38010 COMPARTIMENT DIETETICA

1,00

STATF: 38020 COMPARTIMENT P.I.A.A.M. -sterilizare

CATEGORIE PERSONAL: 0101010147 Medici - Epidemiologie

484

5.728

Mâdic Primar

Epidemiologie

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010147 Medici - Epidemiologie

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

485

5.720

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

486

-1 562

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical Generalist

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020101 Pers.Mediu As - Medicale

2,00

STATF: 38020 COMPARTIMENT P.I.A.A.M. -sterilizare

CATEGORIE PERSONAL: 020104 Pers.Mediu As - Igiena

487

5.587

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Igiena Si Sanat

PL

1,00

488

5.271

Asistent Medical PI Pr.

Asistent Medical De Igiena Si Sanat

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020104 Pers.Mediu As - igiena

2,00

TOTAL STATF: 38020 COMPARTIMENT P.I.A.A.M. -sterilizare

5,00

STATF: 38030 COMP. ASISTENTA SOCIALA

CATEGORIE PERSONAL: 020116 Pers.Mediu As - Alti asistenti

489

3.010

Asistent Medical PI

Asistent Medical Medico-social

PL

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 020116 Pers.Mediu As - Altl asistenti

1,00

TOTAL STATF: 38030 COMP. ASISTENTA SOCIALA

1,00

STATF: 38050 BIROU MANAGEMENTUL CALITATII

CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

490

-1.802

Sef Birou

Sef Birou

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 0101010153 Medici - Sanatate publica si management

491

5.627

Medic Primar

Sanatate Publica Si Management

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0101010153 Medici - Sanatate publica si management

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 010704 Pers.Stud.Sup - Referenti studii sup.

492

5.799

Referent De Specialitate Gr. I S

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010704 Pers.Stud.Sup - Referenti studii sup.

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

493

-1.801

Referent De Specialitate Gr. I S

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

1,00

TOTAL STATF: 38050 BIROU MANAGEMENTUL CALITATII

4,00

STATF: 39010 BIROU R.U.N.O.S

CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

494

5.600

|sef Birou

|Sef Birou

Juristconsult

s

II

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 010704 Pers.Stud.Sup - Referenti studii sup.

_________495

5.480

Referent De Specialitate Gr. I S

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010704 Pers.Stud.Sup - Referenti studii sup.

1,00

l

CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

496      5.276 Referent la Ssd

Inspector Pers.

SSD

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

1,00

TOTAL STATF: 39010 BIROU R.U.N.O.S

3,00

STATF: 39020 COMPARTIMENT INFORMATICA

CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

497      -1 719 Administrator Rețea Calculatoare

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

1,00

TOTAL STATF: 39020 COMPARTIMENT INFORMATICA

1,00

STATF: 39101 BIROU ADMINISTRATIV-TEHNIC

CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

498      5.056 Sef Serviciu                      Sef Serviciu

Electromecanic

S

II

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 010703 Pers.Stud.Sup - Ingineri

499       -1.616 Inginer Specialist la

Inginer

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010703 Pers.Stud.Sup - Ingineri

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 010704 Pers.Stud.Sup - Referenti studii sup.

500       5.905 Referent De Specialitate Gr. I S

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010704 Pers.Stud.Sup - Referenti studii sup.

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

501      5.840 Arhivar

Arhivar

M

1,00

502      -1.698 Preot

S

0,50

503      -1.605 Preot

S

0,50

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

2,00

TOTAL STATF: 39101 BIROU ADMINISTRATIV-TEHNIC

5,00

STATF: 39105 COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE

CATEGORIE PERSONAL: 0409 Muncitori - Altii

504      5.012 Muncitori                        Sef Formație Muncitori

Lacatus Mecanic întreținere

II

1,00

505      5.016 Muncitori

Tamplar

1,00

506      4.509 Muncitori

Instalator De Apa-canal

1,00

507      5.896 Muncitor l

Electrician Intretinere-reparatii

1,00

508      5.709 Muncitor I

Instalator De Apa-canal

1,00

509

5.922

Muncitor I

Lacatus Mecanic întreținere

1,00

510

1.484

Muncitor I

Instalator De Apa-canal

1,00

511

5.732

Muncitor I

Electrician Intretinere-reparatii

1,00

512

1.532

Muncitor I

Lacatus Mecanic întreținere

1,00

513

5.242

Muncitor I

Instalator încălzire Centrala

1,00

514

5.198

Muncitor I

Lacatus Mecanic întreținere

1,00

515

5.743

Muncitor I

Lacatus Mecanic întreținere

1,00

516

-1.706

Muncitor I

Liftier

1,00

517

-1.711

Muncitor I

Instalator De Apa-canal

1,00

518

-1 707

Muncitor I

Liftier

1,00

519

-1.650

Muncitor I

Lacatus Mecanic întreținere

1,00

520

-1 590

Muncitor I

Lacatus Mecanic întreținere

1,00

521

-1.712

Muncitor I

Electrician Intretinere-reparatii

1,00

522

-1 599

Muncitor I

Electrician Intretinere-reparatii

1,00

523

2.921

Muncitor I

Electrician Intretinere-reparatii

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0409 Muncitori - Altii

20,00

TOTAL STATF: 39105 COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE

20,00

STATF: 39106 BUCĂTĂRII

CATEGORIE PERSONAL: 0401 Muncitori - Bucătari

524

5.554

Bucatar Calificat

Bucatar

1,00

525

5.062

Bucatar Calificat

Bucatar

1,00

526

1.727

Bucatar Calificat

Bucatar

1,00

527

5.551

Bucatar Calificat

Bucatar

1,00

528

5.684

Bucatar Calificat

Bucatar

1,00

529

5.294

Bucatar Calificat

Bucatar

1,00

530

5.290

Bucatar Calificat

Bucatar

1,00

531

-1.693

Bucatar Calificat

Bucatar

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0401 Muncitori - Bucătari

8,00

STATF: 39106 BUCĂTĂRII

CATEGORIE PERSONAL: 0409   Muncitori - Altii

532

5.883

Muncitor Necalificat I

1,00

533

-1.601

Muncitor Necalificat I

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0409 Muncitori - Altii

2,00

TOTAL STATF: 39106 BUCĂTĂRII

10,00

STATF: 39200 BIROU EVAL. SI STATISTICA MEDICALA

CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

534

5.225

Sef Birou

Sef Birou

S

II

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 010704 Pers.Stud.Sup - Referenti studii sup.

535

-1.573

Referent De Specialitate Gr. I S

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010704 Pers.Stud.Sup - Referenti studii sup.

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 0202   Pers.Mediu - Registratori medicali

536

5.717

Registrator Medical

M

1,00

537

5.115

Operator Calculator I

M

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0202 Pers.Mediu - Registratori medicali

2,00

TOTAL STATF: 39200 BIROU EVAL. SI STATISTICA MEDICALA

4,00

STATF: 39300 COMPARTIMENT JURIDIC

CATEGORIE PERSONAL: 010702 Pers.Stud.Sup - Juriști

538

5.832

Consilier Juridic Gr.ia

Juristconsult

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010702 Pers.Stud.Sup - Juriști

1,00

TOTAL STATF: 39300 COMPARTIMENT JURIDIC

1,00

STATF: 39400 COMPARTIMENT PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

539

-,1.645

Inginer Gr.ii

l

S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

1,00

TOTAL STATF: 39400 COMPARTIMENT PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

1,00

STATF: 40001 BIROU APROVIZIONARE-ACHIZITII

CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

540

5.058

Sef Serviciu

Sef Serviciu

Juristconsult

s

II

1,00

541

5.037

Sef Birou

Sef Birou

s

II

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 010704 Pers.Stud.Sup - Referenti studii sup.

542

5.866

Referent De Specialitate Gr.ii S

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010704 Pers.Stud.Sup - Referenti studii sup.

1,00

STATF: 40001 BIROU APROVIZIONARE-ACHIZITII

CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

543 |

5.142

Magaziner I

Magaziner

M

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06 PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

1,00

TOTAL STATF: 40001 BIROU APROVIZIONARE-ACHIZITII

4,00

STATF: 40002 -COMP. TRANSPORT

CATEGORIE PERSONAL: 0409 Muncitori - Altii

544

5.073

Muncitor I

Croitor

1,00

545

5.622

Șofer li

Șofer Auto

1,00

546

5.768

Șofer li

Șofer Auto

1,00

547

5.654

Șofer li

Șofer Auto

1,00

548

5.950

Șofer li

Șofer Auto

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 0409 Muncitori - Altii

5,00

TOTAL STATF: 40002 -COMP. TRANSPORT

5,00

STATF: 40010 BIROU FINANCIAR -CONTABIL

CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

549

5.033

Sef Birou

Sef Birou

Economist

S

II

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

1,00

CATEGORIE PERSONAL: 010701 Pers.Stud.Sup - Economiști

550

5.695

Economist Specialist la

Economist

S

1,00

551

5.145

Economist Gr.ll

Economist

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010701 Pers.Stud.Sup - Economiști

2,00

CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

552

5.793

Contabil la M

Contabil

M

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 06    PERSONAL DIN APARAT FUNCȚIONAL

1,00

TOTAL STATF: 40010 BIROU FINANCIAR -CONTABIL

4,00

STATF: 41300 MEDICI REZIDENTI

CATEGORIE PERSONAL: 01010102 Medici rezidenti (Exclusiv dentiști)

553

5.503

Medic Rezident Anul V

Pediatrie

S

1,00

554

5.506

Medic Rezident Anul V

Pediatrie

S

1,00

555

5.542

Medic Rezident Anul V

Pediatrie

S

1,00

556

5 505

Medic Rezident Anul V

Pediatrie

s

1,00

557

5.559

Medic Rezident Anul V

Pediatrie

s

1,00

558

5.661

Medic Rezident Anul V

Pediatrie

s

1,00

__________559

5.663

Medic Rezident Anul V

Pediatrie

s

1,00

560

5.474

Medic Rezident Anul V

Pediatrie

S

1,00

561

5.558

Medic Rezident Anul V

Pediatrie

S

1,00

562

5.748

Medic Rezident An Iv

Pediatrie

S

1,00

563

5.750

Medic Rezident An Iv

Pediatrie

S

1,00

564

5.747

Medic Rezident An Iv

Pediatrie

S

1,00

565

5.662

Medic Rezident An Iv

Pediatrie

S

1,00

566

5.811

Medic Rezident An Iv

Pediatrie

S

1,00

567

5.602

Medic Rezident An Iv

Medicina De Urgenta

S

1,00

568

5.810

Medic Rezident An Iv

Medicina De Urgenta

S

1,00

569

5.813

Medic Rezident Anul Iii

Pediatrie

S

1,00

570

5.806

Medic Rezident Anul Iii

Pediatrie

S

1,00

571

5.664

Medic Rezident Anul Iii

Pediatrie

S

1,00

572

5.854

Medic Rezident An li

Cardiologie Pediatrica

S

1,00

573

5.808

Medic Rezident An li

Pediatrie

S

1,00

574

5.861

Medic Rezident An li

Chirurgie Pediatrica

S

1,00

575

5.864

Medic Rezident An li

Pediatrie

S

1,00

576

5.856

Medic Rezident An li

Ortopedie Peditrica

S

1,00

577

5.860

Medic Rezident An li

Pediatrie

S

1,00

578

5.853

Medic Rezident An li

Neurologie Pediatrica

S

1,00

579

5.858

Medic Rezident An li

Pediatrie

S

1,00

580

5.859

Medic Rezident An li

Pediatrie

S

1,00

581

5.863

Medic Rezident An li

Pediatrie

S

1,00

582

5.917

Medic Rezident An I

Pediatrie

S

1,00

583

5.921

Medic Rezident An I

Chirurgie Pediatrica

S

1,00

584

5.918

Medic Rezident An I

Pediatrie

S

1,00

585

5.916

Medic Rezident An I

Medicina De Urgenta

s

1,00

586

5.919

Medic Rezident An I

Pediatrie

s

1,00

587

5.920

Medic Rezident An I

Pediatrie

s

1,00

588

5.900

Medic Rezident An I

Neonatologie

s

1,00

589

5.915

Medic Rezident An I

Pediatrie

s

1,00

590

5.914

Medic Rezident An I

Pediatrie

s

1,00

591

-1.736

Medic Rezident An I

Medicina De Urgenta

s

1,00

592

-1.808

Medic Rezident An I

Pediatrie

s

__L°2___

_

593

-1.687

Medic Rezident An I

Pediatrie

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 01010102 Medici rezidenti

Exclusiv dentiști)

41,00

TOTAL STATF: 41300 MEDICI REZIDENTI

42,00

STATF: 41850 COLECTIV DE CERCETARE

CATEGORIE PERSONAL: 010606 Pers.San.Sup -Cercetători

594

-1.637

Cercetător Științific I

S

1,00

595

-1.638

Cercetător Științific li

s

1,00

596

-1 608

Cercetător Științific Iii

s

1,00

597

5.524

Cercetător Științific

Neurologie Pediatrica

s

1,00

598

-1 691

Cercetător Științific

Farmacologie

s

1,00

599

-1.643

Asist. De Cercet. St

s

1,00

600

-1.641

Asist. De Cercet. St.

s

1,00

TOTAL CATEGORIE PERSONAL: 010606 Pers.San.Sup -Cercetători

7,00

TOTAL STATF: 41850 COLECTIV DE CERCETARE

7,00

TOTAL GENERAL

598,00

Președinte

Corina B
Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. o& Zla HCL nr. Z2020


CENTRALIZATOR PRIVIND POSTURILE APROBATE/OCUPATE PE CATEGORII DE FUNCȚII la data de 01.09.2020

Nr. crt.

Denumire funcție

Grad I sau II

Studii

Posturi aprobate prin statul de funcții

Posturi ocupate

Comitet director

1

Manager spital sub 400 de paturi-Medic primar

II

S

1

1

2

Director medical spital sub 400 de paturi-Medic primar

II

S

1

1

3

Director financiar-contabil spital sub 400 de paturi-Economist IA

II

S

1

1

Alte funcții de conducere

4

Sef serviciu

II

S

2

2

5

Sef birou

II

S

5

4

6

Sef secție- Medic primar

I

S

6

6

7

Sef secție- Medic primar

II

S

3

3

8

Sef secție- Medic specialist

I

S

1

1

9

Farmacist sef

I

S

1

1

10

Sef formație muncitori

II

1

1

Personal medico-sanitar, auxiliar sanitar, TESA si muncitori

11

Medic primar

S

31

27

12

Medic specialist

S

37

19

13

Farmacist primar

S

1

1

14

Farmacist specialist

S

1

1

15

Biolog principal

S

1

1

16

Biolog specialist

S

1

1

17

Chimist principal

S

1

1

18

Chimist

S

1

1

19

Kinetoterapeut principal

S

2

2

20

Kinetoterapeut

S

1

1

21

Psiholog principal

S

1

1

22

Psiholog specialist

S

1

0

23

Cercetător științific gr.I

S

1

0

24

Cercetător științific gr.II

s

1

0

25

Cercetător științific gr.III

s

3

0

26

Cercetător științific

s

2

1

27

Asistent de cercetare

s

2

0

28

Asistent medical principal

s

31

30

29

Asistent medical

s

20

19

30

Asistent medical principal

SSD

2

1

31

Asistent medical

SSD

1

0

32

Asistent medical principal

PL

111

101

33

Asistent medical

PL

49

44

34

Gipsar (asimilat sora medicala)

G

1

1

35

Registrator, statistician medical principal

M

8

8

36

Registrator medical

M

6

5

37

Registrator medical debutant

M

2

2

38

Infirmiera

G

81

66

39

Infirmiera debutanta

G

6

6

40

îngrijitoare de curățenie

G

48

45

41

Brancarder

G

11

3

42

Spalatoreasa

G

10

10

43

Economist specialist I A

S

1

1

44

Economist gr.ll

S

1

1

45

Referent gr.l

S

7

3

46

Referent gr.ll

S

1

1

47

Consilier juridic gradul IA

S

1

1

48

Inginer Gr.ll

S

2

1

49

Inginer IA

S

4

1

50

Preot II

S

1

0

51

Referent

SSD

1

1

52

Contabil IA

M

1

1

53

Operator controlor date I

M

1

1

54

Magaziner

M

1

1

55

Arhivar

M

1

1

56

Șofer II

4

4

57

Muncitor calificat I

20

13

58

Muncitor lll-telefonisti

3

3

59

Bucatar calificat

8

8

60

Muncitori necalificati

2

1

61

Medic rezident

S

41

38

TOTAL

598

500

Contrasemnează

Secretar General Dorin llie Nistor

CENTRALIZATOR PRIVIND POSTURILE APROBATE/OCUPATE PE CATEGORII DE PERSONAL

LA DATA DE 01.09.2020

Nr. crt

Categoria de personal

Total posturi aprobate in stat

Toal posturi ocupate

1

Personal sanitar superior -medici

78

56

2

Cercetători științifici, asistenti de cercetare

9

1

3

Chimisti, biologi

4

4

4

Psiholog

2

1

5

Kinetoterapeut

3

3

6

Farmaciști

3

3

7

Asistenti medicali cu studii superioare

54

50

8

Personal sanitar mediu (asistenti medicali)

160

145

9

Statisticieni si registratori medicali

20

17

10

Personal sanitar aux-infirmieri

87

72

11

Personal sanitar aux-ingrijitori curățenie

48

45

12

Spălătorese

10

10

13

Brancarderi

11

3

14

Gipsar

1

1

15

Personal de administrație

29

21

16

Șoferi

4

4

17

Muncitori calificati

24

17

18

Muncitori necalificati

2

1

19

Bucatarie-muncitori

8

8

20

Medici rezidenti

41

38

TOTAL

598

500

Președinte de ședință Corina Bbkor

Contrasemnează Secretar General Dorin Hie Nistor

Președinți

Corin


ședință kor