Hotărârea nr. 313/2020

HOTĂRÂREA NR. 313 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE HALĂ ȘI CLĂDIRE BIROURI CONFORM P.U.Z APROBAT CU H.C.L NR. 24/25.01.2018 ÎN MUN. SIBIU, STR. HENRI COANDĂ, F.N.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR. 313


privind aprobarea documentației de urbanism

P.U.D. - CONSTRUIRE HALĂ SI CLĂDIRE BIROURI

CONFORM P.U.Z APROBAT CU H.C.L NR. 24 / 25.01.2018

ÎN MUN. SIBIU, STR. HENRI COANDĂ, F.N

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr.57642/17.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.58171/18.08.2020 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu - Construire hală și clădire birouri conform P.U.Z aprobat cu HCL nr. 24 / 25.01.2018, propus în Municipiul Sibiu, str. Henri Coandă, F.N. , pe terenul generator P.U.D înscris în C.F Sibiu nr. 124355, nr. top. 8143/1, suprafața de 5.596 mp, aflat în proprietatea lui: Ghiță Emilian-Petru și soția Turean Mihaela, conform proiect nr.22/2018 întocmit de SC SB CONCEPT SRL, prin arh. Vasile Pop - specialist atestat R.U.R, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu HCL nr. 165/2011,

Văzând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură, în conformitate cu dispozițiile art. 25, art. 48 si art. 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ale H.G. nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.c), art. 136 alin. 1 si 8, art. 196 alin.

1 lit. a) si art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu - Construire hală și clădire birouri conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 24 / 25.01.2018, propus în Municipiul Sibiu, str. Henri Coandă, F.N., pe terenul generator P.U.D înscris în C.F Sibiu nr. 124355, nr. top. 8143/1, suprafața de 5.596 mp, aflat în proprietatea lui: Ghiță Emilian-Petru și soția Turean Mihaela, conform proiect nr.22/2018 întocmit de SC SB CONCEPT SRL, prin arh. Vasile Pop - specialist atestat R.U.R, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. Etape obligatorii pentru realizarea obiectivului:

1. După aprobarea prezentei documentații de urbanism în ședința de Consiliu Local, se va depune documentația D.T.A.C. în vederea obținerii autorizațiilor de construire pentru construcțiile propuse.

2. întocmirea proceselor verbale de terminare a lucrărilor de construire și emiterea certificatelor de atestare a construcțiilor, în vederea întabulării.

Emiterea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea în prealabil a lucrărilor necesare, menționate la Art. 2 din HCL nr. 24 / 25.01.2018.

Art.3. Lucrările de amenajare și modernizare a acceselor propuse (carosabile și pietonale), iluminat public și lucrările de extindere / branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitori, pe cheltuiala acestora. Rețelele edilitare prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din H.G. nr. 525/1996.

Art.4. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a) Indicatori urbanistici conform P.U.Z aprobat cu HCL nr. 24/25.01.2018 :

 • ■ POT max. admis - 70%

 • ■ CUT max. admis - 2,4

 • b) Regim de construire

Conform P.U.Z aprobat cu HCL nr. 24/25.01.2018

 • ■ Regim de construire maxim admis S+P+3+M/ S+P+3+R/ S+D+P+2+M/ S+D+P+2+R

 • ■ înălțimea maximă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 16m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 20m.

 • c) Amplasarea clădirilor față de aliniament conform planșei Reglementări urbanistice A05:

 • ■ Construcțiile se vor retrage de la aliniamentul dinspre drumul propus prin P.U.Z aprobat cu HCL nr. 24 / 25.01.2018 cu profil stradal de 7.00m, cu o distanță minimă de 10 m și cu respectarea zonei de siguranță a autostrăzii.

 • d) Amplasarea clădirilor față de limita posterioară conform planșei Reglementări urbanistice A05:

 • ■ Construcțiile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu jumătatea înălțimii lor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 5 m.

 • ■ Se propune o soluție de mobilare cu o retragere de 7,50 m față de limita posterioară.

 • e) Amplasarea clădirilor față de limitele laterale ale parcelelor conform planșei Reglementări urbanistice A05:

 • ■ Construcțiile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distanță minimă egală cu jumătatea înălțimii lor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 5 m.

 • f) Amplasarea clădirilor unele fată de altele pe aceeași parcelă conform planșei Reglementări urbanistice A05:

 • ■ Toate clădirile se vor retrage unele față de altele cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 5m.

 • g) Circulații și accese:

Atât accesul auto cât și cel pietonal se va realiza din strada Henri Coandă prin drumul propus prin P.U.Z aprobat cu HCL nr. 24/25.01.2018 cu ampriză stradală de 7.00m.

Necesarul de parcaje: Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la RLU aferent PUG Sibiu. Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul reglementărilor zonelor și subzonelor funcționale.

Se va asigura un număr de aproximativ 31 locuri de parcare supraterane.

 • h) Spațiile libere si spațiile plantate: Se vor asigura spații verzi plantate și perdele vegetale de protecție în proporție minimă de 20% din suprafața parcelei. Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare și vor fi împrejmuite cu garduri vii.

 • i) Depozitarea si colectarea deșeurilor: Se vor respecta prevederile Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Sibiu aprobat cu HCL nr.244/2018. Se va asigura, prin contracte cu firme specializate, colectarea și evacuarea deșeurilor atât pe perioada executării lucrărilor de construcții cât și ulterior pe durata existenței și funcționării construcției.

Art.5. Se însușește Raportul informării și consultării publicului cu nr. 34914/ 26.05.2020, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în HCL 137/2011 privind Regulamentul local pentru informarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea a teritoriului și de urbanism.

Art.6. Prezenta documentație de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data aprobării acesteia în Consiliul local al Municipiului Sibiu

 • Ar t.7.Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura ducererea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinte de ședință Corina Bokor

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor