Hotărârea nr. 312/2020

HOTĂRÂREA NR. 312 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E+R ÎN MUNICIPIUL SIBIU, CALEA DUMBRĂVII, NR. 90, Inițiator: PREDA DANIELA ANCA

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 312

privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D.-CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E+R ÎN MUNICIPIUL SIBIU, CALEA DUMBRĂVII, NR. 90

Inițiator: PREDA DANIELA ANCA

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr.57632/17.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.58168/18.08.2020 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea documentației de urbanism PUD -Construire imobil S+P++3E+R în Municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 90, pe terenul generator P.U.D , înscris în C.F Sibiu nr. 118281, nr. top. 4015/7/2, în suprafață de 558 mp, aflat în proprietatea Preda Daniela Anca, documentație întocmită de SC ARHIMUS SRL, prin arh. Mihai Țucă - specialist atestat R.U.R,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011, precum și H.G. nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură, în conformitate cu dispozițiile art. 25, art. 48 si art. 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare si ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.c), art. 136 alin.1 si 8, art. 196 alin.

 • 1 lit. a) si art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația de urbanism PUD - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E+R, propus în Municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii, Nr.90 pe terenul generator P.U.D înscris în C.F Sibiu nr. 118281, nr. top. 4015/7/2, în suprafață de 558 mp, aflat în proprietatea Preda Daniela Anca, conform proiectului nr.310/2020 întocmit de SC ARHIMUS SRL, prin arh. Mihai Țucă - specialist atestat R.U.R, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. Etape obligatorii pentru realizarea obiectivului:

 • 1. Se instituie în sarcina proprietarilor (până la emiterea autorizațiilor de construire) obligația reglementării juridice și cedării suprafețelor de teren (în favoarea Municipiului Sibiu) în vederea realizării/extinderii acceselor auto/pietonale și a străzilor propuse a fi lărgite conform PUG Sibiu.

 • 2. Obținerea autorizațiilor de construire pentru construcțiile propuse.

 • 3. întocmirea proceselor verbale de terminare a lucrărilor de construire și emiterea certificatelor de atestare a construcțiilor, în vederea întabulării.

Art3. Lucrările de amenajare și modernizare a acceselor propuse (carosabile și pietonale), iluminat public și lucrările de extindere / branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitori, pe cheltuiala acestora. Rețelele edilitare prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525/1996.

Art.4. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a) Indicatori urbanistici conform UTR RrM :

 • POT max. admis - Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un POT maxim de 60%. Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 40%.

 • CUT max. admis - Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un CUT maxim de 2,4. Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un CUT maxim de 1,6.

Se propune o soluție de mobilare, conform Planșei U04, cu următorii indicatori:

 • ■ POT propus - 36%

 • ■ CUT propus -1,57

Acești indicatori se aplică la suprafața de 579,48 mp reprezentând suprafața de referință pentru calculul POT/CUT conform UTR RrM, Secțiunea 3, Pct. 4

 • b) Regim de construire conform UTR RrM :

 • ■ Regim de construire maxim admis P+3+M/ S+P+3+RZ S+D+P+2+M/ S+D+P+2+R

 • ■ înălțimea maximă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 16 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 20 m.

 • ■ Regimul minim de înălțime admis pentru corpurile de clădire noi amplasate pe aliniament este S+P+2

 • c) Amplasarea clădirilor față de aliniament conform planșei Reglementări urbanistice nr.U04.

 • ■ Construcția se va amplasa pe aliniamentul nou rezultat în urma retragerii cu 3 m.

 • d) Amplasarea clădirilor față de limita posterioară conform planșei Reglementări urbanistice U04:

 • ■ Construcția se va retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 5m.

 • e) Amplasarea clădirilor fată de limitele laterale ale parcelelor conform planșei Reglementări urbanistice nr. U04:

 • ■ Clădirea se va alipi la ambele limite laterale (stânga-dreapta) , dar nu pe o adâncime mai mare de 15m, măsurată de la aliniament. După depășirea adâncimii de 15m, măsurată de la aliniament, clădirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelelor cu cel puțin jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 3m.

 • f) Amplasarea clădirilor unele fată de altele pe aceeași parcelă conform planșei Reglementări urbanistice nr.U04:

 • ■ Toate clădirile se vor retrage unele față de altele cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 5m.

 • g) Circulatii si accese:

Atât accesul auto cât și cel pietonal se va realiza din Calea Dumbrăvii.

Necesarul de parcaje: Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la RLU aferent PUG Sibiu. Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul reglementărilor zonelor și subzonelor funcționale.

Se vor asigura un număr de 8locuri de parcare amplasate subteran.

 • h) Spatiile libere și spatiile plantate Se vor asigura spații libere de folosință comună în proporție minimă de 10% din suprafața construită desfășurată (SCD) a locuințelor la nivel de parcelă, dar nu mai puțin decât 5% din suprafața construită desfășurată (SCD) totală la nivel de parcelă. Spre căile de circulație, în zonele de retragere față de aliniament, minim 60% din suprafețe vor fi prevăzute cu plantații înalte și medii.

 • i) Depozitarea si colectarea deșeurilor: Se vor respecta prevederile Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Sibiu aprobat cu HCL nr.244/2018. Se va asigura, prin contracte cu firme specializate, colectarea și evacuarea deșeurilor atât pe perioada executării lucrărilor de construcții cât și ulterior pe durata existenței și funcționării construcției.

Art5.Se însușește Raportul informării și consultării publicului înregistrat la nr.57280/ 14.08.2020, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în HCL 137/2011, privind Regulamentul local pentru informarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului și urbanism.

 • Ar t.6. Prezenta documentație de urbanism, are valabilitatea de maxim 24 luni de la data aprobării acesteia în Consiliul local al Municipiului Sibiu.

 • Ar t.7. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinte de ședință Corina Bokor

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor