Hotărârea nr. 311/2020

HOTĂRÂREA NR. 311 privind aprobarea vânzării unui număr de 9 locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 311

privind aprobarea vânzării unui număr de 9 locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr.57629/17.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.58486/19.08.2020 prin care S.C.Urbana S A propune aprobarea vânzării către actualii chiriași a unui număr de 9 locuințe pe care aceștia le dețin în baza contractelor de închiriere,

Având în vedere :

 • - Hotărârea nr. 460/2008 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu prin care s-a aprobat vânzarea locuinței situată în Sibiu, str. Ghe. Asachi nr. 39, vânzare care nu s-a concretizat datorită decesului titularului de contract survenit ulterior;

Hotărârea nr. 253/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu prin care bunurile și obiectul de activitate ale Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu au fost preluate de către S.C. URBANA S.A.;

 • - Hotărârea nr.271/2005a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind modificarea contractului de concesiune nr. 2/2000 incheiat intre Municipiul Sibiu si S.C. Urbana S.A

Luând în considerare îndeplinirea de către solicitanți a condițiilor prevăzute de lege necesare dobândirii în proprietate a locuinței,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr.112/1995 cu modificările și completările ulterioare, ale Decretului -Lege nr. 61/1990 și ale art.6 din H.G. nr. 20/1996,

în temeiul art.129 alin.2 lit. c, alin.6 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. a și ale art. 243 alin. 1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 460/2008 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu după cum urmează :

 • - se revocă art.1 pct.2, privind locuința situată în Sibiu, Str. G.Asachi I

 • I- lacob Rozalia ;

Art.2. Se aprobă vânzarea unui număr de 9 locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu, actualilor chiriași, după cum urmează :

 • 1. Locuința situată administrativ în Sibiu, str. Gh. Asachi, |

H - titular contract închiriere lacob Doina;

 • 2. Locuința situată administrativ în Sibiu, str. lazu Morii, |

I - titular contract închiriere Radu Marius Ovidiu;

 • 3. Locuința situată administrativ în Sibiu, str. Lupeni,]

■ titular contract închiriere Pădurean Vasile;

 • 4. Locuința situată administrativ în Sibiu, str. Lupeni, |

 • I- titular contract închiriere Ganga Sorina;

 • 5. Locuința situată administrativ în Sibiu, str. Mitropoliei,| titular contract închiriere Rațiu Cristina;

 • 6. Locuința situată administrativ în Sibiu, str. Nicolae lorga, J

titular contract închiriere Crai Mircea;

 • 7. Locuința situată administrativ în Sibiu, Aleea Haiducului^

titular contract închiriere Apopei Niculina;

 • 8. Locuința situată administrativ în Sibiu, str. RahovșL

titular contract închiriere

Nistor Alexandru Ciaudiu;

 • 9. Locuința situată administrativ în Sibiu, str. Țiglari,

I - titular contract închiriere Corodeanu Maria;

Art.3. Vânzarea locuințelor prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre se va realiza de către S.C. Urbana S.A, conform prevederilor H.C.L. nr. 271/2005.

Art.4. (1) Pentru imobilele aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu menționate la art.2 pct. 1-5 din prezenta hotărâre, valoarea de vânzare va fi stabilită în condițiile Legii nr. 112/1995 și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia .

 • (2) Pentru imobilele aparținând fondului locativ al municipiului Sibiu menționate la art.2 pct. 6 - 9 din prezenta hotărâre, valoarea de vânzare va fi stabilită în condițiile Decretului-Lege nr. 61/1990.

Art.5. Directorul S.C.Urbana S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinta de ședință

Corinâ Bokor

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor