Hotărârea nr. 310/2020

HOTĂRÂREA NR. 310 privind aprobarea liniilor prioritare şi capitolelor de cheltuieli pentru subvenționarea de la bugetul local în anul 2021 a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România în baza Legii nr. 34/1998

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VILA.

HOTĂRÂREA NR. 310

privind aprobarea liniilor prioritare și capitolelor de cheltuieli pentru subvenționarea de la bugetul local în anul 2021 a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în

România în baza Legii nr.34/1998

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 57016/14.08.2019 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 58210/08.2019 prin care Direcția de Asistență Socială Sibiu propune aprobarea liniilor prioritare și capitolelor de cheltuieli pentru subvenționarea de la bugetul local în anul 2021 a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, în baza Legii nr.34/1998,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret, în conformitate cu prevederile:

 • - art. 1 alin. 1 și 3 din Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială cu modificările și completările ulterioare,

 • - art.3 alin.1 si 2 din anexa 1 la H.G. nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologige de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor romane cu personalitate juridica, care înființează si administrează unitati de asistenta sociala cu modificările si completările ulterioare,

 • - art. 124 alin.(1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,

 • - art.84 alin.1, art.88 și art.97 alin.2 din Legea nr.292/2011 a asistentei sociale,

 • -Anexa din H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.d), alin.7 lit.b, art.136 alin. 8, art. 196 alin.(1) lit. a) și ale art. 243 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă liniile prioritare și capitolele de cheltuieli pentru subvenționarea de la bugetul local în anul 2021, a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinte JLdintă                             I

Corina Bokor

4jl                             Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. /la HCL nr. /2020


CATEGORII DE SERVICII SOCIALE Șl CAPITOLELE DE CHELTUIELI

pentru care asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, pot solicita subvenții de la bugetul local, în anul 2021, în baza prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

Nr. crt.

CATEGORII DE

SERVICII SOCIALE**

CATEGORII DE PERSOANE BENEFICIARE

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

1.

Centre de zi pentru copii si familii cu copii

copii cu risc de separare de părinți

 • a) cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;*'"'

 • b) cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

 • c) cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unitățile de îngrijiri la domiciliu și cantinele sociale;

 • d) cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

 • e) cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

 • f) cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de utilizare și echipament pentru persoanele asistate

 • g) cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

 • h) cheltuieli cu materiale sanitare si de curățenie

2.

Unitati de îngrijire la domiciliu

Persoane vârstnice care Îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • - nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • - nu realizează venituri proprii sau acestea se situează sub salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată

 • - nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată (Ajutor

a) cheltuieli de,personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;***

 • a) cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unitățile de îngrijiri la domiciliu și cantinele sociale;

 • b) cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă. canal, salubrizare, poștă, telefon și internet (strict pentru spațiul destinat funcționarii unitarii de îngrijiri/

pentru realizarea activităților de baza ale vieții zilnice - ABVZ, Ajutor pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice - AIVZ)

- se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

 • d) cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de utilizare și echipament pentru persoanele asistate

 • e) cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

 • f) cheltuieli cu materiale sanitare si de curățenie

3.

Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabiiități

Persoane adulte cu dizabiiități, cu domiciliul sau reședința în Municipiul Sibiu

 • a) cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;***

 • b) cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

 • c) cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unitățile de îngrijiri la domiciliu și cantinele sociale;

 • d) cheltuieli de întreținere și gospodărie, încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet.

 • e) cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

 • f) cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de utilizare și echipament pentru persoanele asistate

 • g) cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

 • h) cheltuieli cu materiale sanitare si de curățenie

*Nu sunt eligibile centrele de zi care acordă exclusiv servicii de consiliere și informare, precum și servicii de tip after-school

 • * * Serviciile sociale pentru care se solicita subvenția trebuie să dețină, în mod obligatoriu, licență de funcționare.

 • * ** Personalul de specialitate - asistentul social trebuie să dețină, în mod obligatoriu, atestat de libera practica

Președintadfe ședință

Corina BoKor

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor