Hotărârea nr. 31/2020

HOTĂRÂREA NR. 31 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Sibiu și al serviciilor publice subordonate, începând cu data de 01.01.2020

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 31

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Sibiu și al serviciilor publice subordonate, începând cu data de 01.01.2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 3507/17.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor si raportul de specialitate nr. 3854/20.01.2020, prin care Serviciul managementul și integritatea resurselor umane propune stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Sibiu și al serviciilor publice subordinate, începând cu data de 01.01.2020,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului și avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,

în temeiul art. 129 alin.2 lit a) și alin.14, art. 136 alin.1 și 8, art.139 alin.3 lit.a), art. 196 alin. 1 lit a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01.01.2020 se aprobă stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Sibiu, precum și coeficienții aferenți fiecărei funcții, grad/treaptă profesională prevăzuți în Anexa 1 (Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din Primăria municipiului Sibiu și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Sibiu) și Anexa 2 (Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor contractuale din Primăria municipiului Sibiu și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Sibiu) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Salariile de bază aferente fiecărei funcții, grad/treaptă profesională pentru gradația 0 se stabilesc prin înmulțirea coeficientului din anexe cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.

  • (3) Salariile de bază care se acordă în raport cu vechimea în muncă se determină potrivit dispozițiilor art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Art.2.Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară prevăzute în statele de funcții, dovedite a fi necesare desfășurării activității aparatului de specialitate al primarului sau serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Sibiu, sunt cele prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 și se acordă potrivit prevederilor art. 38 din aceasta.

Art.3. Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din Primăria municipiului Sibiu și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Sibiu se asigură de fiecare ordonator de credite, în condițiile legii.

Art.4. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizațiile lunare și celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor ce revin instituției, potrivit legii.

Art.5. La nivelul de competență stabilit, ordonatorii de credite vor emite actele administrative privind stabilirea salariului lunar cuvenit salariaților din subordine, începând cu data de 01.01.2020 - în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. începând cu data de 01.01.2020 își încetează aplicabilitatea HOL nr. 32/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sibiu, precum și salariaților serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Sibiu.

Art.7.Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciul managementul și integritatea resurselor umane, Direcția economică și șefii serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Sibiu.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință

Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Nomenclatorul

si ierarhia funcțiilor publice din Primăria Mnicipiului Sibiu si din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Sibiu cuprinzând salariul de baza coespunzator

a) funcții publice de conducere

Nr.crt.

Funcția și gradația

Nivel studii

Salariul de bază

GRAD I

GRAD II

Coeficient

Salariul de bază

Coeficient

Salariul de bază

1

Secretar general al unității administrativ teritoriale

s

6,23

13893

6,23

13893

2

Director general

s

4,48

9990

4,83

10771

3

Arhitect șef

s

4,48

9990

4,83

10771

4

Director general adjunct

s

3,87

8630

4,30

9589

5

Director, șef compartiment, director executiv

s

4,44

9901

4,78

10659

6

Director adj.,contabil sef,director exe. adj.

s

3,65

8140

3,98

8875

7

Sef serviciu, arhitect șefia nivel oraș

s

3,65

8140

3,98

8875

8

Sef birou, șef oficiu

s

3,11

6935

3,52

7850

Nr.crt

Funcția și gradația

Nivel studii

Coeficient

Gradația

Salariu de baza

gradația

1

gradația 2

gradația

3

gradația

4

gradația

5

1

Auditor grad profesional superior

S

2,26

5040

5418

5689

5973

6123

6276

2

Auditor grad profesional principal

S

1,96

4371

4699

4934

5180

5310

5443

3

Auditor grad profesional asistent

s

1,63

3635

3908

4103

4308

4416

4526

4

Consilier, cons. juridic, expert, inspector grad prof. superior

s

2,26

5040

5418

5688

5973

6123

6276

5

Consilier, cons. juridic, expert, inspector grad prof. principal

s

1,96

4371

4699

4934

5180

5310

5443

6

Consilier, cons. juridic, expert, inspector grad prof. asistent

s

1,63

3635

3908

4103

4308

4416

4526

7

Consilier, cons. juridic, expert, inspector grad prof. debutant

s

1,52

3390

3644

3826

4018

4118

4221

8

Referent de specialitate grad profesional superior

SSD

1,59

3546

3812

4003

4203

4308

4415

9

Referent de specialitate grad profesional principal

SSD

1,54

3434

3692

3876

4070

4172

4276

10

Referent de specialitate grad profesional asistent

SSD

1,50

3345

3596

3776

3964

4064

4165

11

Referent de specialitate grad profesional debutant

SSD

1,45

3234

3477

3650

3833

3929

4027

12

Referent grad profesional superior

M

1,50

3345

3596

3776

3964

4064

4165

13

Referent grad profesional principal

M

1,45

3234

3477

3650

3833

3929

4027

14

Referent grad profesional asistent

M

1,43

3189

3428

3600

3780

3874

3971

15

Referent grad profesional debutant

M

1,38

3077

3308

3473

3647

3738

3831

Președinte de ședința


Ekaterina-Annemarie Fazakas


Contrasemnează Secretar General Dorin l|ie Nistor

Nomenclatorul

si ierahia funcțiilor contractuale din Primăria Mnicipiului Sibiu si din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Sibiu cuprinzând coeficienții și salariul de bază corespunzător

a) funcții de conducere

Nr.crt.

Funcția și gradația

Nivelul studiilor

GRAD I

GRAD II

Coeficient

Salariul de bază

Coeficient

Salariul de bază

1

Administrator public

S

6.23

13,893

6.23

13,893

2

Director general

s

3

Director general adjunct

s

4

Director

s

3.98

8,875

4.41

9,834

5

Director adjunct, contabil sef

s

2.97

6,623

3.40

7,582

6

Sef serviciu

s

2.97

6,623

3.40

7,582

7

Sef birou

s

2.54

5,664

2.97

6,623

Nr.crt.

Funcția și gradația

Nivel studii

Coeficient

Gradația

Salariu de baza

gradația 1

gradația

2

gradația

3

gradația 4

gradația 5

1

Auditor gr. IA

s

1.91

4,259

4,579

4,808

5,048

5,174

5,304

2

Auditor gr. I

s

1.67

3,724

4,003

4,204

4,414

4,524

4,637

3

Auditor II

s

1.44

3,211

3,452

3,625

3,806

3,901

3,999

4

Consilier, Inspector de spec. grad IA

s

1.91

4,259

4,579

4,808

5,048

5,174

5,304

5

Consilier, Inspector de spec. grad I

s

1.67

3,724

4,003

4,204

4,414

4,524

4,637

6

Consilier, Inspector de spec. grad II

s

1.44

3,211

3,452

3,625

3,806

3,901

3,999

7

Consilier, Inspector de spec. debutant

s

1.42

3,167

3,404

3,574

3,753

3,847

3,943

8

Consilier juridic grad IA

s

1.91

4,259

4,579

4,808

5,048

5,174

5,304

9

Consilier juridic grad I

s

1.67

3,724

4,003

4,204

4,414

4,524

4,637

10

Consilier juridic grad II

s

1.44

3,211

3,452

3,625

3,806

3,901

3,999

11

Consilier juridic debutant

s

1.42

3,167

3,404

3,574

3,753

3,847

3,943

12

Medic veterinar

s

2,37

5,285

5,681

5,965

6,263

6,420

6,581

13

Cond. Arh.,Insp.,Referent Subinginer gr.IA

SSD

1.67

3,724

4,003

4,204

4,414

4,524

4,637

14

Cond. Arh.,Insp.,Referent Subinginer gr.I

SSD

1.44

3,211

3,452

3,625

3,806

3,901

3,999

15

Cond. Arh.,Insp.,Referent Subinginer gr.II

SSD

1.42

3,167

3,404

3,574

3,753

3,847

3,943

16

Cond. Arh.,Insp.,Referent Subinginer debut

SSD

1.38

3,077

3,308

3,474

3,647

3,738

3,832

17

Referent, Inspector, Arhivar IA

M

1.43

3,189

3,428

3,599

3,779

3,874

3,971

18

Referent, Inspector, Arhivar I

M

1.40

3,122

3,356

3,524

3,700

3,793

3,887

19

Referent, Inspector, Arhivar II

M

1.38

3,077

3,308

3,474

3,647

3,738

3,832

20

Referent, Inspector, Arhivar debutant

M

1.36

3,033

3,260

3,423

3,594

3,684

3,776

21

Agent agricol I

M

1.39

3,100

3,332

3,499

3,674

3,766

3,860

22

Agent agricol II

M;G

1.37

3,055

3,284

3,448

3,621

3,711

3,804

23

Agent agricol debutant

M;G

1.36

3,033

3,260

3,423

3,594

3,684

3,776

24

Secretar dactilograf, dactilograf IA

M

1.43

3,189

3,428

3,599

3,779

3,874

3,971

25

Secretar dactilograf, dactilografi

M;G

1.40

3,122

3,356

3,524

3,700

3,793

3,887

26

Secretar dactilograf, dactilograf debutant

M;G

1.38

3,077

3,308

3,474

3,647

3,738

3,832

27

Secretar

M;G

1.40

3,122

3,356

3,524

3,700

3,793

3,887

28

Secretar debutant

M;G

1.38

3,077

3,308

3,474

3,647

3,738

3,832

29

Administrator I

M

1.40

3,122

3,356

3,524

3,700

3,793

3,887

30

Administrator II

M

1.38

3,077

3,308

3,474

3,647

3,738

3,832

31

Casier, magaziner

M;G

1.40

3,122

3,356

3,524

3,700

3,793

3,887

32

Casier, magaziner debutant

M;G

1.38

3,077

3,308

3,474

3,647

3,738

3,832

33

Sef formați pompieri/pază

M;G

1.43

3,189

3,428

3,599

3,779

3,874

3,971

34

Pompier, guard, portar, paznic, curier

M;G

1.34

2,988

3,212

3,373

3,542

3,630

3,721

35

Bucătar, lenjereasă

M;G

1.38

3,077

3,308

3,474

3,647

3,738

3,832

36

îngrijitor

M;G

1.40

3,122

3,356

3,524

3,700

3,793

3,887

37

îngrijitor debutant

M;G

1.38

3,077

3,308

3,474

3,647

3,738

3,832

38

Maistru I

M;G

1.40

3,122

3,356

3,524

3,700

3,793

3,887

39

Maistru II

M;G

1.38

3,077

3,308

3,474

3,647

3,738

3,832

40

Șofer I

M;G

1.40

3,122

3,356

3,524

3,700

3,793

3,887

41

Șofer II

M;G

1.38

3,077

3,308

3,474

3,647

3,738

3,832

42

Muncitor calificat I

M;G

1.38

3,077

3,308

3,474

3,647

3,738

3,832

43

Muncitor calificat II

M;G

1.36

3,033

3,260

3,423

3,594

3,684

3,776

44

Muncitor calificat III

M;G

1.26

2,810

3,021

3,172

3,330

3,413

3,499

45

Muncitor calificat IV

M;G

1.21

2,698

2,901

3,046

3,198

3,278

3,360

46

Muncitor necalificat I

M;G

1.09

2,431

2,613

2,744

2,881

2,953

3,027

47

Muncitor necalificat II

M;G

1,00

2,230

2,397

2,517

/,643

2,709

2,777

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor