Hotărârea nr. 309/2020

HOTĂRÂREA NR. 309 privind propunerea de schimbare a destinației unui teren de 89 mp din incinta Colegiului Tehnic Energetic, situat administrativ în Sibiu str. Electricienilor nr. 1

ID VILA.5


JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR. 309


privind propunerea de schimbare a destinației unui teren de 89 mp din incinta Colegiului Tehnic Energetic, situat administrativ în Sibiu str. Electricienilor nr. 1

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 57471/17.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 57631/17.08.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu solicită aprobarea propunerii de schimbare a destinației unui teren de 89 mp din incinta Colegiului Tehnic,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.112 alin.(6) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art.9 alin.(1) din Ordinului MENCS nr.5819/25.11.2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, coroborate cu prevederile art.861 alin.3 Cod civil,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c) și d), alin.14, alin. 7 a), art.136 alin.(1) și alin. (8), art.139 alin. 1, art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art,1. Se aprobă propunerea de schimbare de destinație a unui teren în suprafață de 89 mp proprietatea Domeniului Public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic Energetic, situat administrativ în Sibiu, str. Electricienilor nr.1, înscris în CF nr. 109663 Sibiu (provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 2691/Șelimbăr), nr. cadastral /nr. topografic 109663, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație în vederea utilizării acestuia pentru amplasarea unui chioșc alimentar realizat dintr-o structură demontabilă, destinat comercializării de produse alimentare permise elevilor.

Art.2. Se aprobă schimbarea destinației terenului identificat la art.1, pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Art.3. Schimbarea destinației terenului operează de la data emiterii avizului conform al ministrului educației naționale sau la împlinirea termenului art.112 alin.(6A1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinte de ș Corina Bok

edință ior


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor