Hotărârea nr. 308/2020

HOTĂRÂREA NR. 308 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr. 14/01.10.2012 încheiat cu Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu pentru o parte din imobilul - cămin, situat în Sibiu, str. Electricienilor, nr. 1, din cadrul Colegiului Tehnic Energetic Sibiu

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR. 308

privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr.14/01.10.2012 încheiat cu Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu pentru o parte din imobilul - cămin, situat în Sibiu, str. Electricienilor, nr.1, din cadrul Colegiului Tehnic Energetic Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 56526/12.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 57022/14.08.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr.14/01.10.2012 încheiat cu Universitatea “Lucian Blaga" Sibiu pentru o parte din imobilul - cămin, situat în Sibiu, str. Electricienilor, nr.1, din cadrul Colegiului Tehnic Energetic Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 869 din Codul Civil,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit.c) și d, alin.6 lit.a), art.136 alin.(1) și alin. (8), art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 .începând cu data de 10.09.2020, se aprobă rezilierea Contractului de administrare nr.14/01.10.2012, încheiat între Municipiul Sibiu, prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, în calitate de proprietar și Universitatea “Lucian Blaga" Sibiu, în calitate de administrator, pentru o parte din imobilul - cămin, situat în Sibiu, str. Electricienilor, nr.1, din cadrul Colegiului Tehnic Energetic Sibiu.

Art.2. Predarea - primirea spațiului se face de către reprezentanții Universității „Lucian Blaga” Sibiu și ai Colegiului Tehnic Energetic Sibiu și se va consemna într-un proces - verbal.

Art.3.Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinte i Corina


e ședință Bokor


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Nistor