Hotărârea nr. 307/2020

HOTĂRÂREA NR. 307 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra a 7 săli de sport din incinta: Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna" - Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr. 2 Liceului Teoretic "Constantin Noica" - Sibiu, str. Oștirii nr. 5, Colegiului Național "Octavian Goga" - Sibiu str. Mitropoliei nr. 34, Școlii Gimnaziale nr. 18 - Sibiu str. Lungă nr. 65, Școlii Gimnaziale nr. 21 - Sibiu str. Luptei nr. 27, Școlii Gimnaziale nr. 25 Sibiu - str. Sibiel nr. 6, Colegiului Tehnic Energetic – Sibiu str. Electricienilor nr. 1

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII. A.

HOTĂRÂREA NR. 307

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra a 7 săli de sport din incinta:

Colegiului Național Pedagogic “Andrei Șaguna” - Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr.2 Liceului Teoretic "Constantin Noica” - Sibiu, str. Oștirii nr.5

Colegiului Național “Octavian Goga” - Sibiu, str. Mitropoliei nr.34

Școlii Gimnaziale nr. 18 - Sibiu, str. Lungă nr.65

Școlii Gimnaziale nr. 21 - Sibiu, str. Luptei, nr.27

Școlii Gimnaziale nr.25 Sibiu - str. Sibiel nr.6

Colegiului Tehnic Energetic - Sibiu, str. Electricienilor nr.1

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 57026/14.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid

Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 57635/17.08.2020, prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat propune aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra a 7 săli de sport din incinta Colegiului Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu, Liceului Teoretic "Constantin Noica” Sibiu, Colegiului Național „Octavian Goga” Sibiu, Școlii Gimnaziale nr. 18 Sibiu, Școlii Gimnaziale nr. 21 Sibiu, Școlii Gimnaziale nr. 25 Sibiu, Colegiului Tehnic Energetic Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile:

art. 112 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011,

art. 50 alin.1 din Ordinul nr. 5570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, art.362 alin.2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.c) și d) alin.6 lit. a), alin. 7 lit. f), art.136 alin.1 și 8, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra a 7 săli de sport din incinta Colegiului Național Pedagogic “Andrei Șaguna” - Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr.2, Liceului Teoretic "Constantin Noica” - Sibiu, str. Oștirii nr.5, Colegiului Național “Octavian Goga” - Sibiu, str. Mitropoliei nr.34, Școlii Gimnaziale nr. 18 - Sibiu, str. Lungă nr.65, Școlii Gimnaziale nr. 21 - Sibiu, str. Luptei, nr.27, Școlii Gimnaziale nr.25 Sibiu - str. Sibiel nr.6, Colegiului Tehnic Energetic - Sibiu, str. Electricienilor nr.1, pentru perioada 01.09.2020-30.06.2021.

Art.2. Se aprobă proiectul protocolului ce se va încheia între Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu și Clubul Sportiv Școlar Sibiu, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. /la HCL nr. &U2020


PROIECT

PROTOCOL privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra a 7 săli de sport din incinta:

Colegiului Național Pedagogic “Andrei Șaguna” - Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr.2 Liceului Teoretic "Constantin Noica’’ - Sibiu, str. Oștirii nr.5

Colegiului Național “Octavian Goga” - Sibiu, str. Mitropoliei nr.34

Școlii Gimnaziale nr. 18 - Sibiu, str. Lungă nr.65

Școlii Gimnaziale nr. 21 - Sibiu, str. Luptei, nr.27

Școlii Gimnaziale nr.25 Sibiu - str. Sibiel nr.6 Colegiului Tehnic Energetic - Sibiu, str. Electricienilor nr.l

Nr......

încheiat azi........................

CAP. I PĂRȚILE

Intre:

 • - Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, str. Turnului, nr.4, având cod fiscal nr. 14392273, cont IBAN RO84 TREZ 57621E300530XXXX deschis la B.N. -Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin dna Simona Pop - director și dna Fîrtat Gabriela - contabil șef, în calitate de comodant, pe de o parte

Și

 • - CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SIBIU cu sediul în Sibiu, str. Independenței, nr.l, tel. 0269/432941, reprezentat prin director Negru Petru Lucian, în calitate de comodatar,

s-a încheiat prezentul protocol, în aplicarea prevederilor art.362 alin.2 din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/3.07.2019 și prevederile art.112 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 coroborate cu prevederile art.50 alin. 1 din Ordinul nr. 5570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar și a HCL nr.........................

CAP.II OBIECTUL

 • Art.2.1 - Comodantul transmite dreptul de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu, în condițiile prevederilor art. 2.3 si art. 2.4. asupra:

 • - sălii de sport în suprafață de 162 mp situată în Sibiu, str. Aleea Turnu Roșu, nr.2, jud. Sibiu, în incinta Colegiului Național Pedagogic Andrei Șaguna Sibiu,

 • - sălii de sport în suprafață de 800 mp situată în Sibiu, str. Oștirii, nr.5, jud. Sibiu, în incinta Liceului Teoretic "Constantin Noica" Sibiu,

sălii de sport în suprafață de 810 mp situată în Sibiu, str. Mitropoliei, nr.34, jud. Sibiu, în incinta Colegiului Național Octavian Goga Sibiu,

 • - sălii de sport în suprafață de 1230 mp situată în Sibiu, str. Lungă, nr.65, jud. Sibiu, în incinta Școlii Gimnaziale nr. 18 Sibiu,

sălii de sport în suprafață de 400 mp situată în Sibiu, str. Luptei, nr.27, jud. Sibiu, în incinta Școlii Gimnaziale nr. 21 Sibiu,

sălii de sport în suprafață de 447 mp situată în Sibiu, str. Sibiel, nr.6, jud. Sibiu, în incinta Școlii Gimnaziale nr. 25 Sibiu,

 • - sălii de sport în suprafață de 371 mp situată în Sibiu, str. Electricienilor, nr.l, jud. Sibiu, în incinta Colegiului Tehnic Energetic Sibiu.

Art.2.2 - Predarea-primirea spațiilor se face de către reprezentanții unităților de învățământ și Clubul Sportiv Școlar Sibiu, fiind consemnată într-un proces - verbal.

Art.2.3 - Sălile de sport din incinta Colegiului Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu, Liceului Teoretic "Constantin Noica” Sibiu, Colegiului Național „Octavian Goga” Sibiu, Școlii Gimnaziale nr. 18 Sibiu, Școlii Gimnaziale nr. 21 Sibiu, Școlii Gimnaziale nr. 25 Sibiu, Colegiului Tehnic Energetic Sibiu vor fi folosite în comun de către unitățile de învățământ și Clubul Sportiv Școlar Sibiu, după un program stabilit de comun acord, fără a perturba activitatea de învățământ.

Art. 2.4 - Spațiile vor fi utilizate în scopul desfășurării antrenamentului de volei, handbal 1 și baschet de către membrii Clubului Sportiv Școlar Sibiu respectând programul stabilit de comun acord cu unitatea școlară după cum urmează:

Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna Sibiu - luni, miercuri și vineri între orele 16.00-19.00;

 • - Liceul Teoretic "Constantin Noica” Sibiu - marți, miercuri și vineri între orele 15.30 -17.00;

Colegiul Național Octravian Goga Sibiu - luni, miercuri si vineri între orele 18.00 -19.30

 • - Școala Gimnazială nr. 18 Sibiu - luni, marți, miercuri, joi și vineri între orele 16.00 -19.00 și sâmbăta între orele 8.00 - 13.00

 • - Școala Gimnazială nr. 21 Sibiu - luni, marți, miercuri, joi și vineri între orele 16.00 -19.00 și sâmbăta între orele 11.00 - 14.00

 • - Școala Gimnazială nr. 25 Sibiu - joi între orele 20.00 -21.00

Colegiul Tehnic Energetic Sibiu - luni, miercuri și vineri între orele 16.00-19.00.

CAP.III DURATA

Art.3.1. - Termenul pentru care este transmis dreptul de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu: începând din 01.09.2020 până în 30.06.2021.

CAP.IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. - Comodantul se obligă:

a.să predea spațiile în starea corespunzătoare folosinței;

b.să asigure folosința spațiilor în condițiile prezentului protocol;

c. să asigure utilitățile necesare desfășurării activității, în funcție de solicitările comodataruiui.

Art.4.2 - Comodatarul se obligă:

 • a. să efectueze plata utilităților lunar pe baza unui protocol încheiat între Clubul Sportiv Școlar Sibiu și unitatea de învățământ, conform suprafeței date spre folosință si facturilor de plată;

 • b. Achitarea tuturor obligațiilor fiscale, către organul fiscal local, obligații ce decurg pe perioada de valabilitate a contractului, conform legislației în vigoare.

 • c. să depună toate diligențele pentru ca, prin activitatea desfășurată, să nu deterioreze imobilul. La expirarea protocolului, spațiile vor fi predate cel puțin în starea în care a fost primite, așa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire, eventualele îmbunătățiri revin de drept proprietarului, comodatarul neavând drept la despăgubiri.

 • d. orice modificare interioară sau exterioară a imobilului se face numai cu acordul scris al comodantului. Cererea de aprobare a modificării însoțită de anexele necesare se va depune la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat. Prin anexele în sensul prezentului protocol se înțeleg: schițe, expertize și alte date necesare analizării cererii.

 • e. să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere a imobilului și a instalațiilor aferente, deteriorările fiind suportate integral de comodatar;

 • f. să nu tulbure liniștea publică ;

 • g. să asigure permanent curățenia în interiorul imobilului și în zona exterioară aferentă, efectuând, dezinfecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico- sanitare;

 • h. să asigure personalul necesar pentru buna desfășurare a activității;

 • i. la data încetării protocolului să elibereze spațiile.

 • j. să respecte normele de protecția muncii și P.S.I.

 • k. să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV- 2 în unitățile/instituțiile de învățământ,

 • 1. să respecte prevederile Ordinului nr.667/2020.

CAP.V RĂSPUNDEREA

 • Ar t.5.1 - Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor protocolului dă dreptul comodantului la despăgubiri, în condițiile legii.

 • Ar t.5.2 - Comodatarul nu răspunde de pieirea sau deteriorarea obiectului folosit datorată forței majore, a cazului fortuit, nici de uzura normală a lucrului. Partea care invocă (comodatarul) are obligația să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului, iar în următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare.

CAPA! ÎNCETAREA

 • Ar t.6.1 - Prezentul protocol încetează în următoarele situații:

 • a. împlinirea termenului stabilit;

 • b. acordul părților,

 • c. neexecutarea culpabilă a obligațiilor;

 • d. pieirea bunului ce face obiectul prezentului protocol

 • e. nerespectarea clauzei prevăzută al Cap. II art. 2.4 din prezentul protocol.

In situația nevoilor proprii Primăriei Municipiului Sibiu sau unităților de învățământ protocolul poate fi denunțat unilateral de către comodant, cu condiția înștiințării comodatarului cu 5 zile înainte.

Art.6.2   - In situația prevăzută la art.6.1 lit.c comodantul este obligat să înștiințeze comodatarul

cu 15 zile înainte.

CAP.VII CLAUZE SPECIALE

Art. 7.1 - Se interzice comodatarului desfășurarea altor activități decât cele precizate în protocol.

Art. 7.2 - Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu etc.vor trebui anunțate în termenul limită de 48 ore comodantului.

Prezentul protocol s-a încheiat în 2 exemplare originale.

COMODANT,


COMODAT AR,

Președinte de ședință Corina<Bokor

I Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor