Hotărârea nr. 306/2020

HOTĂRÂREA NR. 306 privind confirmarea pentru anul școlar 2020/2021 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII. A.5

HOTĂRÂREA NR.306

privind confirmarea pentru anul școlar 2020/2021 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.56528/12.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.57017/14.08.20209 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune confirmarea pentru anul școlar 2020/2021 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile:

  • - art.96 alin.(1), alin.(2) lit.a), b) și c), alin.(5) și (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și și completările ulterioare,

  • - art.15 alin.(3) din Ordinul MECTS nr.4624/2015 coroborat cu art.13 alin.(1) din Ordinul MECTS nr.5570/2011 și prevederile O.U.G. nr.75/2005, privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare,

  • - art.4 alin.(1) și (3), art.7 alin.(1) lit.b) din Ordinul MEN nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare,

  • î n temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit. d), alin.14, art.136 alin. 1 și alin.8, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/3.07.2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă confirmarea pentru anul școlar 2020/2021 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, conform anexei I la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă confirmarea pentru anul școlar 2020/2021 a reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii în Consiliul de Administrație din unitățile de învățământ particulare autorizate/acreditate din Municipiul Sibiu, conform anexei nr.ll la prezenta hotărâre.

Art.3 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinte de ședință Corina Bokor


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor |J

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. L /la HCL nr. 306 /2020

LISTA CU MEMBRII CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT, DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL ȘCOLAR 2020/2021

Nr. crt.

UNITATEA ȘCOLARĂ

ADRESA

MEMBRU 1

MEMBRU 2

MEMBRU 3

1.

Colegiul National “Gheorghe Lazăr” Sibiu

Str. Gheorghe Lazăr nr. 1

Drăgan Tiberiu Cornel

Pinter Zeno

-

2.

Colegiul Naional “Octavian Goga” Sibiu

Str. Mitropoliei nr.34

Cotârlă Liviu

Cândea loan Ciprian

Grecu Bianke Marion

3.

Colegiul Național “Samuel Von Brukenthal” Sibiu

Str. P-ța Huet nr. 5

Bokor Corina

Lerner Helmut

-

4.

Liceul de Artă Sibiu

Str.Alex.Odobescu nr.2

Kiss Lorant

Bokor Corina

-

5.

Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” Sibiu

Str.Bihorului nr.3

Pinter Zeno

Birk Ecaterina

Stroie loan

6.

Colegiul National Pedagogic ‘'Andrei Șaguna” Sibiu

Aleea Turnu Roșu nr.2

Grecu Bianke Marion

Bibu Adrian-Cosmin

-

7.

Liceul Teoretic “Constantin Noica” Sibiu

Str. Oștirii, nr. 5

Mitrea Vasile Tiberiu

-

-

8.

Colegiul Tehnic “Cibinium” Sibiu

Str. Dealului nr.2-4

Mezei Paul Constantin

-

-

9

Liceul Tehnologic Construcții si Arhitectură “Carol 1” Sibiu

Str.Pedagogilor nr.7

Pavel Anita

-

-

10

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară “Terezianum” Sibiu

Str. Postăvarilor nr.l8

Cotârlă Liviu

-

-

11

Colegiul Tehnic “Independența” Sibiu

Str.Gladiolelor nr. 2

Stroie loan

Fazakas Ekaterina

Annemarie

-

12

Colegiul Economic “George Barițiu” Sibiu

Str.Oituz nr.31

Birk Ecaterina

Fotache Robert Nicolae

-

13

Colegiul Tehnic Energetic Sibiu

Str. Electricienilor nr. 1

Nartea Monica

-

-

14

Liceul Tehnologic “Avram lancu” Sibiu

Str. Movilei nr.8

Lerner Helmut

-

-

15

Liceul Tehnologic “Henri Coandă” Sibiu

Str. H. Coandă nr 51

Mezei Paul Constantin

-

-

16

Colegiul Agricol “Daniil Pbpovici Barcianu” Sibiu

Str. Banatului nr. 2

Hermann Gerold

-

-

17

Școala gimnaziala nr.l Sibiu

Str. Hațegului nr.8

Hermann Gerold

Stroie loan

-

18

Școala gimnaziala nr.2 Sibiu

Str. A. lancu nr. 13

Kiss Lorant

-

-

19

Școala gimnaziala nr.4 Sibiu

Str. Spartacus nr. 4-6

Gârleanu Maria

Moșin Daniel

-

Nr. crt.

UNITATEA ȘCOLARĂ

ADRESA

MEMBRU 1

MEMBRU 2

MEMBRU 3

20

Școala gimnaziala “Regina Maria” Sibiu

Str. Emil Cioran nr. 1

Bibu Adrian-Cosmin

Birk Ecaterina

-

21

Școala gimnaziala “Nicolae lorga” Sibiu

Str. N. lorga nr. 56

Nartea Monica

Stroie loan

-

22

Școala gimnaziala nr.8 Sibiu

Str. Lupeni nr. 50

Stroie loan

Pavel Anita

-

23

Școala gimnaziala nr. 10 Sibiu

Str. E. A. Bieltz nr. 60

Fazakas Ekaterina

Annemarie

-

24

Școala gimnaziala nr. 13 Sibiu

Str. Lungă nr. 74

Cotârlă Liviu

Simtion Claudia-Mery

-

25

Școala gimnaziala “Ion Luca Caragiale” Sibiu

Str. V. Alecsandri nr. 10

Grecu Bianke Marion

Fotache Robert Nicolae

-

26

Școala gimnaziala “Radu Selejan” Sibiu

Str. Șoimului nr. 13

Lerner Helmut

Simtion Claudia-Mery

-

27

Școala gimnaziala nr.18 Sibiu

Str, Lungă nr. 65

Mezei Paul Constantin

Mitrea Vasile Tiberiu

-

28

Școala gimnaziala “loan Slavici” Sibiu

Str. Macaralei nr. 1

Cândea loan Ciprian

Mitrea Vasile Tiberiu

-

29

Școala gimnaziala nr.21 Sibiu

Str. Luptei nr. 27

Pinter Zeno

Nartea Monica

-

30

Școala gimnaziala nr.23 Sibiu

Str. Țiglarilor

Cândea loan Ciprian

-

-

31

Școala gimnaziala “Regele Ferdinand” Sibiu

Str. Șureanu nr. 1

Colceriu Elena-Manuela

Cândea loan Ciprian

-

32

Școala gimnaziala nr.25 Sibiu

Str. Sibiel nr.6

Drăgan Tiberiu Cornel

Lerner Helmut

-

33

Grădinița cu program prelungit nr.5 Sibiu

Str Șiretului nr.6

Bibu Adrian-Cosmin

-

-

34

Grădinița cu program prelungit nr.14 Sibiu

Str. Iezer, nr. 1

Bokor Corina

-

-

35

Grădinița cu program prelungit nr.15 Sibiu

Str. Gladiolelor, nr.13 A

Colceriu Elena-Manuela

-

-

36

Grădinița cu program prelungit nr.16 Sibiu

Str. Mitropoliei nr. 21

Hermann Gerold

-

-

37

Grădinița cu program prelungit nr.17 Sibiu

Str. L. Rebreanu nr.9

Pavel Anita

-

T

38

Grădinița cu program prelungit nr.18 Sibiu

Str. Dr. Bagdazar nr 18

Drăgan Tiberiu Cornel

-

-

39

Grădinița cu program prelungit nr.19 Sibiu

Str. Kiev nr. 17

Bibu Adrian-Cosmin

-

-

40

Grădinița cu program prelungit nr.22 Sibiu

Str. Calea Poplăcii, nr.l 1

Birk Ecaterina

-

-

41

Grădinița cu program prelungit nr.26 Sibiu

Str. Pasajul Spitalul Militar

Pinter Zeno

-

-

42

Grădinița cu program prelungit nr.28 Sibiu

Str. Filozofilor nr. 1

Hermann Gerold

-

-

Nr. cri.

UNITATEA ȘCOLARĂ

ADRESA

MEMBRU 1

MEMBRU 2

MEMBRU 3

43

Grădinița cu program prelungit nr.29 Sibiu

Str. Negoveanu nr.29

Fazakas Ekaterina

Annemarie

-

-

44

Grădinița cu program prelungit nr.33 Sibiu

Str. Aleea Artileriștilor nr.14

Gârleanu Maria

-

-

45

Grădinița cu program prelungit nr.37 Sibiu

Str. N. Teclu nr. 41

Fotache Robert Nicolae

-

-

46

Grădinița cu program prelungit “Elefanțelul Curios” Sibiu

Str. Aleea Haiducului nr. 3

Gârleanu Maria

-

-

47

Grădinița cu program prelungit “Frații Grimm” Sibiu

Str. Oituz nr.27

Kiss Lorant

-

-

48

Grădinița cu program prelungit “Căsuța Poveștilor” Sibiu

Str. A.T. Laurian nr.13

Pavel Anita

-

-

49

Grădinița cu program prelungit nr.42 Sibiu

Str. Nicolae lorga nr.56 A

Bokor Corina

-

-

50

Grădinița cu program prelungit nr.43 Sibiu

Str. Streiu nr.8

Grecu Bianke Marion

-

-

51

Palatul Copiilor Sibiu

Str. Constituției, nr.2

Grecii Bianke Marion

-

-

52

Clubul Sportiv Școlar Sibiu

Str. Independenței, nr.l

Fulea Ciprian Gheorghe

Mezei Paul Constantin

-

53

Clubul Sportiv Școlar "Șoimii” Sibiu

Str. Aleea Mihai Eminescu, nr.1-3

Fulea Ciprian Gheorghe

Hermann Gerold

-

Unitatea de învățământ militar preuniversitar de stat autorizat provizoriu

Nr. crt.

UNITATEA ȘCOLARĂ

ADRESA

MEMBRU 1

MEMBRU 2

MEMBRU 3

1.

Școala Militară de Maiștri Militari si Subofițeri > » > » pentru Comunicații, Tehnologia Informației și

Apărare Cibernetică Sibiu

Sibiu, B-dul Vasile Milea, nr.3-5

Lemer Helmut

-

-


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. I l    /la HCL nr. /2020


LISTA CU MEMBRI CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ACREDITATE/AUTORIZATE DIN MUNICIPIUL SIBIU, DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL ȘCOLAR 2020/2021

Nr.

Cit

UNITATEA ȘCOLARĂ

ADRESA

MEMBRU

1.

Școala Primară Româno-Finlandeză

Sibiu, Str. Dealului, nr.6, corp A, et.l

Pavel Anita

2.

Școala Postliceala FEG Sibiu

SIBIU Str.Lirei nr.4

Birk Ecaterina

3.

Școala Postliceala Sanitară "Virginia Henderson" Sibiu

SIBIU str. Someșului, nr.57

Bibu Adrian-Cosmin

4.

Școala Postliceală Henri Coandă Sibiu

Sibiu, str. Banatului, nr.2

Cândea loan-Ciprian

5.

Școala Postliceală Sanitară "Hygeia" Sibiu

Sibiu, str. Dealului, nr.6

Colceriu Elena-Manuela

6.

Grădiniță cu Program Prelungit "Disney" Sibiu

SIBIU Str.Frezorilor nr.48

Cotârlă Liviu

7.

Grădinița cu Program Prelungit "Learn&Play" Sibiu

SIBIU, Str. V. Alecsandri, nr. 17A

Fazakas Ekaterina-Annemarie

8.

Grădinița cu Program Prelungit "Tom și Jerry" Sibiu

SIBIU str.Ștefan cel Mare, nr. 118

Fotache Robert-Nicolae

9.

Grădinița cu Program Prelungit "Pinochio" Sibiu

SIBIU str.Negoiul/Moldoveanu nr. 39/14

Fulea Ciprian-Gheorghe

10.

Grădinița cu program prelungit "Diddle Land" Sibiu

SIBIU, str. Neppendorf, nr.10

Gârleanu MAR1A

11.

Grădinița cu Program Prelungit "Kristine Sib" Sibiu

SIBIU str. Mirăslău nr. 4A

Grecu Bianke- Marion

12.

Grădinița cu program prelungit „Tărâmul Zânelor" Sibiu

SIBIU str. Piața Tălmacii), nr .2

Hermann Gerold

137

Grădinița cu program prelungit„Calimero

Kindergarten" Sibiu

SIBIU Str. Crinilor, nr .1

Kiss Lorant

14.

Grădinița cu program prelungit „Maria Clara Kindergarten" Sibiu

SIBIU Str. Urlea, nr .29; Str.

Salzburg, nr.8

Lerner Helmut

15.

Grădinița cu program prelungit „Sfântul Dimitrie" Sibiu

SIBIU Str.Dealului, nr .13

Mezei Paul-Constantin

16.

Grădinița cu program prelungit „Daisy & Donald Duck" Sibiu

SIBIU Str. Prof. Petru Șpan, nr .2

Mitrea Vasile-Tiberiu

17.

Grădinița cu program prelungit "Grădinița lui Mickey" Sibiu

SIBIU, Str. Privighetorii, nr.6

Moșin Daniel

18.

Grădiniță cu program prelungit 'Căsuța din povești" Sibiu

SIBIU, str. Axente Sever, nr.14

Nartea Monica

19.

Grădiniță cu program normal "Samariteanul" Sibiu

SIBIU, str. Verzăriei, nr.2

Pinter Zeno-Karl

20.

Grădiniță cu program prelungit "Curcubeul Poveștilor" Sibiu

SIBIU, Calea Turnișorului, nr.136

Simtion Claudia-Mery

21.

Grădinița cu Program Prelungit a Forumului German Sibiu

SIBIU str. Nicolae lorga, nr. 19 A

Stroie loan

22.

Grădinița cu program prelungit "Phantasia Kindergarten" Sibiu

SIBIU, str. Câmpului, nr.53

Fulea Ciprian-Gheorghe

Președinte dp Ședință Corinq

or


Contrasemnează Secretar General Dorin Iile Nistor r f