Hotărârea nr. 305/2020

HOTĂRÂREA NR. 305 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare Săli de clasă corp C Colegiul Economic G. Barițiu" - str. Oituz nr. 31

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII. A.


HOTĂRÂREA NR. 305

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare Săli de clasă corp C Colegiul Economic G. Baritiu” - str. Oituz nr.31.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 27.08.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 56525/12.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 57020/14.08.2020, prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare Săli de clasă corp C Colegiul Economic G. Baritiu” - str. Oituz nr.31 din Municipiul Sibiu - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.b) și d) alin.4 lit. a) și d), alin. 7 lit. a), art.136 alin.1 și 8, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Amenajare Săli de clasă corp C Colegiul Economic G. Baritiu” - str. Oituz nr.31 - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție - după cum urmează:

 • A. Indicatori economici (inclusiv TVA)

TOTAL : 4.525.307,90 lei din care:

C+M : 3.632.236,05 lei

 • 1. AMENAJAREA TERENULUI (cap. I din devizul general)                 0,00 lei

 • 2. ASIGURAREA CU UTILITĂȚI (cap. II din devizul general)                 0,00 lei

 • 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ 296.367,97 lei

 • 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

  3.578.557,68 lei


(cap. IV din devizul general)

 • 5. ALTE CHELTUIELI ( cap. V din devizul general) Din care diverse și neprevăzute

  650.382,25 lei

  578.811,10 lei


 • 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE              0,00 lei

(cap. VI din devizul general)

 • B. Indicatori tehnici

Sconstr corp C = 726,60 mp

Regim inaltime=Stehnic+P+2E

Sconstr desfasurata corp C = 2173,80 mp

LUCRĂRI DE ARHITECTURA:

 • - Dezafectare tencuieli la etajele 1 si 2

 • - Decopertare terasa și demontare tâmplărie exterioară

 • - Reparatii si inaltare atic

 • - Montare sistem de colectare ape pluviale

 • - Realizare straturi invelitoare

 • - Montare termoizolație exterioară

 • - Refacere scări de acces din imobil

 • - Reparatii tencuieli interioare

 • - Realizare lucrări de compartimentare interioară

 • - înlocuire tâmplărie interioară, exterioara și montare tamplarie rezistenta la

 • - Reabilitare finisaje pardoseli etaje superioare și realizarea finisajelor exterioare

Lucrări la instalații imobil:

 • - instalații sanitare(alimentare cu apa, canalizare)

 • - instalații electrice

 • - instalații de protecție contra incendiului

 • - instalații termice

 • - instalatii de supraveghere video

 • - instalații de detecție efracție

 • - instalații de semnalizare și alarmare

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinte de ședință Corina Bokor


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor