Hotărârea nr. 304/2020

HOTĂRÂREA NR. 304 privind prelungirea măsurii aprobată prin art.1 pct.2 din HCL nr. 84/2020, pentru locurile de parcare rezervate de către unitățile de cazare turistică

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 304

privind prelungirea măsurii aprobată prin art.1 pct.2 din HCL nr. 84/2020, pentru locurile de parcare rezervate de către unitățile de cazare turistică

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 57468/17.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 58187/18.08.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune prelungirea măsurii aprobată prin art.1 pct.2 din HCL nr. 84/2020, pentru locurile de parcare rezervate de către unitățile de cazare turistică, Având în vedere:

  • - HCL nr. 84/2020 privind măsurile temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 prin care Consiliul Local a aprobat pentru locurile de parcare rezervate de către unitățile de cazare turistică posibilitatea de a opta în perioada-01.03.2020-31.08.2020 între renunțarea la dreptul de folosință exclusivă a locurilor de parcare rezervate, fără a mai fi necesară achitarea tarifului pentru rezervarea locurilor de parcare sau achitarea tarifului pentru locuri de parcare cu folosință exclusivă doar de către unitățile de cazare turistică, la tariful de 150 lei/loc/parcare/lună, redus cu 50% față de tariful inițial,

  • - instituirea stării de alertă pe teritoriul României care a fost prelungită succesiv,

  • - faptul că turismul și activitățile economice aferente acestui sector de activitate sunt încă afectate,

Pentru a sprijini revigorarea activităților economice la nivelul municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și lit. d), alin. 6 lit. a) și b), art.136 alin.1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, până la sfârșitul anului 2020, a măsurii aprobată prin art.1 pct.2 din HCL nr. 84/2020, pentru locurile de parcare rezervate de către unitățile de cazare turistică.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri completează H.C.L. nr. 84/2020.

Art.3. Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu și Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinte । Corina


‘ ședință iokor

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor