Hotărârea nr. 302/2020

HOTĂRÂREA NR. 302 pentru aprobarea proiectului "CORIDOR INTEGRAT DE MOBILITATE - CALEA ȘURII MICI"

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID.VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 302

pentru aprobarea proiectului „CORIDOR INTEGRAT DE MOBILITATE - CALEA ȘURII MICI"

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința extraordinară din data de 14.08.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.56326/12.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.56612/2020 prin care Direcția Strategie Programe și Prognoze - Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională propune aprobarea proiectului “Coridor integrat de mobilitate - Calea Șurii Mici”,

Având în vedere următoarele :

  • - pentru proiectul “Coridor integrat de mobilitate - Calea Șurii Mici" este propusă solicitarea de finanțare pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice în cadrul Axei Prioritare 1. întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul specific 1.1 întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature. Acțiunea 1.1.1: Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI

  • - proiectul urmează să fie depus pentru finanțare în cadrul exercițiului financiar 2021-2027;

  • - proiectul răspunde necesităților de mobilitate urbană durabilă identificate la nivelul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Municipiul Sibiu (proiectele 11. Introducerea transportului ecologic de mare capacitate cu autobuze pentru îmbunătățirea conectivității zonei industriale vest cu zona sud, 25. Extinderea infrastructurii pentru biciclete în condiții de siguranță)

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu :

  • - prevederile O.U.G nr. 88/ 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM) - OUG 88/2020;

  • - prevederile înscrise în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic;

  • - Metodologia de selecție a fișelor de proiecte ce vor obține sprijin prin intermediul Programului Operațional Asistență tehnică 2014-2020 pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, aprobată și publicată de ADR Centru;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.a ) și alin.7 lit.k), art.136 alin 1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul “Coridor integrat de mobilitate - Calea Șurii Mici”.

Art.2 Direcția Strategie Programe și Prognoze -Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 14.08.2020.

Președinte de ședință Ecaterina Birki

Contrasemnează Secretar General

Dorin llie Nistor