Hotărârea nr. 301/2020

HOTĂRÂREA NR. 301 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

ID.VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 301

privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 14.08.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.56325/12.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.56794/13.08.2020 întocmit de Serviciul Cultură, sport și turism prin care se propune aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19,

Având în vedere :

  • - HCL 126/2020 de aprobare a Agendei Comunității si de Tineret, Sesiunea 1, anul 2020,

  • - HCL 149/2020 privind suspendarea punerii în executare a Hotărârilor Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 și 126/2020,

  • - depunerea unor proiecte readaptate care întrunesc condițiile legale pentru a primi finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret, nonprofit de interes general în anul 2020,

  • - Raportul Final nr. 56790/13.08.2020 al Comisiei de Evaluare și Selecție a proiectelor de dezvoltare a comunității și de tineret,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată, ale Legii nr. 350/2006 a tinerilor,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7, art.136 alin. 1 și 8, art. 196 alin. 1 lit. a) si art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cuantumul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, reanalizate și readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, în baza raportului Comisiei de Evaluare și Selecție nr. 56790/13.08.2020, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Cultură, Sport și Turism, Direcția Economică și Serviciul Juridic -Contencios și Registrul Agricol vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 14.08.2020.

/

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

\

Nr.

Crt.

Denumire organizator

Denumire proiect

Suma alocată lei

1.

Asociația Casa Calfelor Sibiu

Susținem identități, creăm comunități

20.000

Asociația Culturală Play

Pune mâna pe chitară!

30.000

3.

Asociația de Bun Gust

Ne jucăm și curățăm

35.000

TOTAL SUMĂ ALOCATĂ (LEI)

85.000

Județul Sibiu

ConsiliuE Loca! ai Municipiului Sibiu


7 •/

Anexa nr.     ia HCL nr.rkfz.72020


Președinte de ședință Ecaterina Birk


Contrasemnează

Secretar Generai Dorin llie Nistor