Hotărârea nr. 300/2020

HOTĂRÂREA NR. 300 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sportivă 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID.VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 300

privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sportivă 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 14.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr.56324/12.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.56380/12.08.2020 întocmit de Serviciul Cultură, sport și turism prin care se propune aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sport 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19,

Având în vedere:

  • - HCL 125/2020 de aprobare a Agendei Sportive, Sesiunea 1, anul 2020

  • - HCL 149/2020 privind suspendarea punerii în executare a Hotărârilor Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 și 126/2020

  • - depunerea unor proiecte readaptate care întrunesc condițiile legale pentru a primi finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general în anul 2020,

  • - Raportul Final al Comisiei de Evaluare și Selecție a proiectelor sportive nr.56350/12.08.2020,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.e) și lit.f), art.136 alin. 1 și 8, art.196 alin.1 lit. a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cuantumul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sport 2020, Sesiunea I, reanalizate și adaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, în baza raportului Comisiei de Evaluare și Selecție nr.56350/12.08.2020, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Cultură, Sport și Turism, Direcția Economică și Serviciul Juridic - Contencios și Registrul Agricol, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 14.08.2020.


Contrasemnează Secretar General Dorin Iile Nistor

Județul Sibiu

Consiliu! Local a! Municipiului Sibiu


Anexa nr. la HCL nr. '?>:'r./2020


Lista proiectelor selectate și a sumelor alocate pentru Agenda Sport, sesiunea 1. anul 2020

Președinte de ședință

Ecaterina Birk-Nr.

Crt

Denumire organizator

Denumire proiect

Suma alocată(iei)

1

Asociația Club Sportiv CAB Sport

Duathlon Challenge

25,000.00

2

Asociația Club Sportiv Sibiu Rally Team

Marele premiu al Sibiului 2020 ediția a IIl-a - Viteză pe traseu montan

25,000.00

TOTAL

50,000.00'

Contras^mnează Secretar General Dorin llie Wistor