Hotărârea nr. 3/2020

HOTĂRÂREA NR. 3 privind scutirea de la plata tarifului de parcare în toate parcările publice stradale din municipiul Sibiu pentru autovehiculele propulsate 100% electric

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 3

privind scutirea de la plata tarifului de parcare în toate parcările publice stradale din municipiul Sibiu pentru autovehiculele propulsate 100% electric

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020, Analizând următoarele:

  • -  referatul de aprobare nr. 99433/19.12.2019 întocmit de inițiator consilier local P.S.D., loan Stroie și, ulterior, propunerea d-lui loan Stroie de completare a acestui referat de aprobare,

  • -  raportul de specialitate nr.100070/23.12.2019 al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu și raportul de completare nr. 4138/20.01.2020 întocmit de același serviciu public,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului și avizul Comisiei de comerț și servicii publice,

în conformitate cu prevederile art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

în temeiul prevederilor cu art. 129 alin.2 lit.c) și lit.d), alin.7 lit.k ) și ale art. 196 alin.1 lit. a și ale art. 243 alin.1 lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata tarifului de parcare în toate parcările publice stradale din municipiul Sibiu pentru autovehiculele propulsate 100% electric ale persoanelor fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul în Municipiul Sibiu, înscrise în certificatul de înmatriculare al autovehiculului ca proprietar sau utilizator în cazul în care autovehiculul se află în perioada contractului de leasing.

Art.2. (1) Se aprobă modelul abonamentului de parcare pentru autovehiculele propulsate 100% electric, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Abonamentul se va elibera de către Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu persoanelor fizice/juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al autovehiculului în baza următoarelor documente:

  • a) cerere tip;

  • b) copia certificatului de înmatriculare al autovehiculului

  • c) copia actului de identitate pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare în Registrul Comerțului sau dovada înregistrării în Registrul asociațiilor și fundațiilor pentru persoanele juridice, semnate conform cu originalul.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


i j

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas


Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr./la HCL 3 /2020


Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas


ABONAMENT PENTRU

AUTOVEHICULE ELECTRICE NR.


valabil pentru anulnumărul de înmatriculare;

SemnăturaContrasemnează

Secretar General Dorin llie Nistor