Hotărârea nr. 299/2020

HOTĂRÂREA NR. 299 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID.VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 299

privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice

Covid 19

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 14.08.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.56323/12.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.57156/14.08.2020 întocmit de Serviciul Cultură, Sport și Turism prin care se propune aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19,

Având în vedere următoarele :

HCL nr. 155/2020 privind aprobarea Agendei Culturale 2020, sesiunea I

HCL nr.191/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru proiectele culturale aprobate prin HCL 155/2020, anexa 2;

HCL nr.56/2020 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități culturale, nonprofit de interes general, denumit generic Agenda Culturală;

  • - Adresa nr. 55528/10.08.2020 prin care beneficiarul proiectului aflat la poziția nr. 17 cuprinsă în Anexa 1 a HCL nr. 155/2020 (Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale “Cindrelul Junii” Sibiu), argumentează necesitatea adaptării și implementării unor măsuri, pentru ca proiectul „Târgul Olarilor" să se poată desfășura în Piața Mare a orașului, în contextul actual generat de pandemia Covid-19;

  • - dispozițiile OG nr 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

  • - depunerea unor proiecte readaptate care întrunesc condițiile legale pentru a primi finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități culturale, nonprofit de interes general în anul 2020,

  • - Raportul Final al Comisiei de Evaluare a proiectelor culturale nr. 57126/14.08.2020, Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

  • î n conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 51/11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, actualizată,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.d), art.136 alin. 1 și 8, art. 196 alin. 1 lit. a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

>

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 155/2020 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, după cum urmează:

în Anexa 1, poziția nr. 17- Solicitant: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale “Cindrelul Junii” Sibiu, Denumire proiect: Târgul Olarilor, ediția 54, 2020 - se elimină, aceasta urmând a fi înscrisă la poziția nr. 85 care va completa Anexa nr. 2.

Art.2. Se aprobă cuantumul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, reanalizate și adaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, în baza raportului Comisiei de Evaluare și Selecție, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Serviciul Cultură, Sport și Turism, Direcția Economică și Serviciul Juridic -Contencios și Registrul Agricol vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 14.08.2020.

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Nr.

Crt

1

Denumire Solicitant

Asociația Conexiuni

Denumire proiect

Sibiu Jazz Competition 2020

Finanțare alocată 2020 (lei)

30,000.00

2

Asociația Cultural Artistică HARA

Romania Rocks!

250,000.00

3

Asociația Domy Music Star

Festivalul Internațional "Hermannstadtfest" - ediția a

Vlll-a

30,000.00

4

Associația Florescu-Fernandez & Friends

Piano Rocks.Ed.a Vll-a

45,000.00

5

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "Cindrelul-Junii" Sibiu

Târgul Olarilor

30,000.00

6

Filarmonica de Stat Sibiu

"Sibiu Opera Festival", ediția a XIX-a. 2020

180,000.00

7

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Noaptea Cercetătorilor 2020

15.000.00

Total sumă alocată (lei)

580,000.00

Județul Sibiu

Consiliul Loca! al Municipiului Sibiu


Anexa nr. ..f-... la HCL nr.'..-ZZ/2020


Președinte de ședință Ecaterina Bjrk.Contrasemnează Secretar Genera! Dorin Irie Nistor