Hotărârea nr. 297/2020

HOTĂRÂREA NR. 297 privind încetarea calitătii de viceprimar al Municipiului Sibiu a d-lui Tiberiu Cornel Drăgan înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 297

privind încetarea calității de viceprimar al Municipiului Sibiu a d-lui Tiberiu Cornel Drăgan înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul nr. 53083/30.07,2020 și adresă nr. 53099/30.07.2020 întocmite de d-nul Dorin llie Nistor, Secretar general al Municipiului Sibiu cu privire la demisia d-lui Tiberiu Cornel Drăgan din funcția de viceprimar al Municipiului Sibiu,

Având în vedere Hotărârea nr. 178/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu și demisia din funcția de viceprimar a d-lui Tiberiu Cornel Drăgan, înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 52904/29.07.2020,

Luând în considerare dispozițiile art. 243 alin. 1 lit. i, din Codul Administrativ aprobat prin O.U.Gnr. 57/2019,

în temeiul prevederilor art. 148,, art.204 alin.1, art. 152 alin.2 și alin.7, art. 196 alin.1 lit. a și art.243 alîn.1 lit.â din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G nr. 57/2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, Se ia act de demisia d-lui Tiberiu Cornel Drăgan din funcția de viceprimar al Municipiului Sibiu, începând cu data de 31.07.2020 și se constată încetarea calității de viceprimar a acestuia, înainte de expirarea duratei normale a mandatului.

Art.2. Domnul Tiberiu Cornel Drăgan își păstrează calitatea și statutul de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020

Președinte de ședință Helmut LernerContrasemnează S ecretar-Gen erai Dorin llie ^listor