Hotărârea nr. 296/2020

HOTĂRÂREA NR. 296 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare clădire anexă la Colegiul Tehnic Energetic" str. Electricienilor nr. 1 Sibiu

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.296

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare clădire anexă la Colegiul Tehnic Energetic” str. Electricienilor nr.1 Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinara din data de 30.07.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.52200/27.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.52218/27.07.2020, prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare clădire anexă la Colegiul Tehnic Energetic" str. Electricienilor nr.1 Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit. d), alin.4 lit.a) și alin.7 lit.k), art, 136 alin.T și 8, art.139 alih.1, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.i lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art,1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare clădire anexă la Colegiul Tehnic Energetic" str, Electricienilor nr.1 Sibiu, după cum urmează:

A. Indicatori economici (inclusiv TVA)

TOTAL : 5.271.817,43 lei

din care:

C+M : 3.625.846,85 lei

1. AMENAJAREA TERENULUI (cap. I din devizul general)                    0,00 Iei

2. ASIGURAREA CU UTILITĂȚI (cap, II din devizul general)

0,00 lei

3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

279.293,00 lei

4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ (cap. IV din devizul general)

4.248.050,53 lei

5.ALTE CHELTUIELI ( cap. V din devizul general) tai

725.433,89

tei

Din care diverse și neprevăzute

6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE Iei

(cap. VI din devizul general)

637.207,58 lei

0,00

B, Indicatori tehnici

Durata de execuție a obiectivului: 18 luni

Sconștr=680 mp

Regim inaltime=D+P

Sconstrdesfasurata=1360 mp

Funcțiune:

La parter:

 • < 4 săli de clasă pentru 4 grupe de clasă a cate 15 copii fiecare

 • - 1 sală multifuncțională, 1 sală de mese

 • - un depozit de cărucioare

 • - un hol cu windfang

 • - grupuri sanitare și spații de depozitare pentru fiecare grupă

 • - un filtru primire

 • - izolatorul

 • - un spațiu destinat depozitării cărucioarelor

 • - o zona multifuncțională cu oficiu, biberonerie și spălător de veselă

 • -un spațiu destinat montcharge-urilor ce va fi amplasat în exteriorul clădirii șî va avea rolul de a transporta mâncarea de ia bucataria aflată la demisol spre zona sălii de mese situată la parter.

La demisol:

-bucătărie șî anexele acesteia,

-spații de depozitare

-vestiar pentru personal

-birou director

-secretariat

-cameră centrala termica

 • - o zona administrativă (birou director și administrator)

 • - un cabinet medical

 • - vestiare și un oficiu pentru personal

 • - spălătoria cu uscatoria și depozitul de rufe

Se vor realiza instalații electrice, instalații de detecție si alarmare la incendiu, instalații sanitare,instalații termice , instalația de gaz >

Art.2 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07,2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner


Contrasemnează SecrețăriGerieral Dorin flie Nistor