Hotărârea nr. 295/2020

HOTĂRÂREA NR. 295 privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Ortodoxe Române

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.295

privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Ortodoxe Române

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 51867/24.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.52264/27.07.2020 prin care Serviciul juridic-contecios și registrul agricol propune acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Ortodoxe Române,

Având în vedere următoarele

adresa nr.1986 / 23.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu sub rir. 51612 /23.07.2020 prin care Arhiepiscopia Ortodoxă Română solicită acordarea unui sprijin financiar pentru acoperirea costurilor unor lucrări de reparații în regim de urgență ce sunt imperios necesar a se efectua la clădirea în care se desfășoară cursurile Liceului Tehnologic de Construcții și Arhitectură Carol I Sibiu.

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-socîale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

în conformitate cu prevederile art. 3 alin,(3) din Ordonanța de Guvern nr. 82 / 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată și ale art. 4, art. 5, art. 14 și art. 15 din Hotărârea de Guvern nr. 1470 / 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată,

în temeiul prevederilor art.129 alin,2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.a), art.196 aliri.1 lit.a și art.243 alin.Tlit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Ortodoxe Române, pentru acoperirea costurilor lucrărilor de reparații în regim de urgență ce sunt imperios necesar a se efectua la clădirea în care se desfășoară cursurile Liceului Tehnologic de Construcții și Arhitectură Carol I Sibiu.

Art.2. Sprijinul financiar este în sumă de 77.543,78 lei

Art.3. Sprijinul financiar se acordă exclusiv în scopul solicitat și conform devizului de lucrări înaintat de către Arhiepiscopia Ortodoxă Română

Art.4. Beneficiarul sprijinului răspunde de modalitatea de utilizare a sumelor acordate, conform destinației pentru care au fost alocate și în conformitate cu legislația în vigoare

Art.5. Beneficiarul are obligația de a justifica modul de utilizare a sprijinului financiar

Art.6.Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri se va încheia un contract privind acordarea sprijinului financiar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7.Directia Economică și Serviciul juridic-contecios și registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner


Contrasemnează Secretar General Doripllie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


$MG#/) Ia HCL nr.^fe-fc 12020


PROIECT

CONTRACT RE FINANȚARE

PREAMBUL

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța de Guvern ni. 82 / 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată și ale art. 4, art. 5. ait. 14 și art. 15 din; Hotărârea de Guvern nr, 1470 / 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, și H.C.L, nr....../..........2020 privind aprobarea acordării unui sprijin

financiar Arhiepiscopiei Ortodoxe Române, a intervenit următorul contract de finanțare între:

CAP, I Părțile contractante

Municipiul Sibiu cu sediul în Municipiul Sibiu, str. S. Brukenthal, ar. 2, cod poștal 550178, tel 0269 208800, fax 0269 208811, cod fiscal 4270740 cont IBAN R029TRBZ24A670501203030X deschis la Trezoreria Sibiu, reprezentat prin Primai' Astrid Cora Foilor și Director economic, Elena Buboi denumit în continuare Instituția Finanțatoare, pe de-o parte.

Și

Arhiepiscopia Ortodoxă Românăcu sediul în Sibiu......................................

......., BENEFICIAR, pe de altă parte.

CAP. II Obiectul Contractului

ART. 1

(1) Obiectul prezentului Contractul constituie acordarea de către Municipiul Sibiu, în condițiile art. 3 alin.(3) din Ordonanța de Guvern nr. 82 / 2001 a unui sprijin financiar în cuantum de 77.543,78 lei către Arhiepiscopia Ortodoxă Româna

(2) Sprijinul financiar acordat conform alin. (1) este destinat cheltuielilor ocazionate de lucrările de reparații în regim de urgență la clădirea Liceului Tehnologic de Construcții și Arhitectură Carol 1 Sibiu

CAP. III Durata Contractului

Art. 2 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor părților.

Cap. IV Modalitatea de acordare a sprijinului

Art. 3 Sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) din contract, vor fi alocate într-o singură tranșă, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data semnării contractului.

Cap. V Drepturile și Obligațiile părților

Art. 4 Drepturile și Obligațiile Beneficiarului

(1) Să primească suma prevăzută la art. 1 alin. (T) din contract, cu titlu de sprijin financiar;

 • (2) Să utilizeze suma prevăzută la art. 1 alin. (1) conform destinației prevăzute de art. 1 alin. (2) din contract, și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • (3) Beneficiarul răspunde de modalitatea de utilizare a sumelor acordate, conform prezentului contract;

 • (4) Beneficiarul are obligația de a justifica modul de utilizarea a sprijinului financiar;

 • (5) Sa permită persoanelor delegate de instituția finanțatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art, 1, să păstreze conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atestă executarea contractului;

 • (6) Să întocmească și să transmită instituției finanțatoare, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data acordării sprijinului financiar, un raport însoțit de documentele justificative de cheltuieli;

Toate documentele se vor depune în copii, semnate conform cu originalul.

 • (7) Să restituie în termen de 30 zile sumele neutilizate si nejustificate

 • (8) Să r&stituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea Instituției finanțatoare, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

Art, 5. Drepturile și Obligațiile Instituției Finanțatoare

 • (I) Să acorde sprijinul financiar prevăzut de art. 1 alin (1) din contract;

 • (2) Să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sprijinului financiar acordat, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale;

 • (3) Să solicite restituirea sprijinului acordat precum și penalitățile aferente, în cazul în care contată că Beneficiarul nu a respectat prevederile prezentului contract.

 • (4) Instituția Finanțatoare, poate limita unilateral cuantumul sprijinului financiar acprdat, în situația modificării legislației incidente.

Cap. VI. Răspunderea contractuală

Art. 6

(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condițiile prezentului contract și ale dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4 alin. (6) instituția finanțatoare are dreptul să perceapă penalități de întârziere de 1 % pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea sprijinului acordat.

Cap. VII. Rezilierea contractului

Art. 7.

(1) în cazul nerespectarii de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract, instituția finanțatoare poate decide rezilierea unilaterală â Contractului; printr-o notificare scrisă;

 • (2) Prin notificarea menționată Ia alin, (1) se pune în vedere beneficiarului sprijinului financiar, ca într-un termen de 15 zile calendaristice, să restituie suma primită și pentru care nil a putut prezenta documente justificative.

 • (3) în cazul nerespectarii termenului prevăzut de alin. (2) se vor percepe dobânzi și penalității de întârziere, în cuantumul prevăzut de art. 6 alin. (2)

Cap. VIII. Clauze specifice

Art. 8. Modificarea contractului

Orice modificare a contractului se realizează prin act adițional semnat de ambele părți,

Art. 9 Litigii

Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul executării contractului, vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă.

în situația în care această nu s-a realizat, partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.

Art. 10 Comunicări

Orice comunicare, care derivă din clauzele contractului ori este în strânsă legătură cu acesta se face în scris la adresele indicate la Cap. I Părțile contractante.

Art. 11

Prezentul contract se încheie în trei exemplare, două pentru instituția finanțatoare și unul pentru beneficiatul sprijinului financiar.

PRIMAR


ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNA

DIRECTOR ECONOMIC

ȘEF SERVICIU JURIDIC

Președinte de ședință Helmut LernerContrasemnează Sec retanGen erai Dorinr jflie Nistor