Hotărârea nr. 294/2020

HOTĂRÂREA NR. 294 privind aprobarea cuantumului finantării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti de dezvoltare a comunitătii locale si de tineret nonprofit de interes general pentru proiectul înscris pe Agenda Comunitătii si de Tineret 2020, Sesiunea 1, readaptat în contextul evolutiei epidemiologice Covid-19

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.294

privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale si de tineret nonprofit de interes

general pentru proiectul înscris pe Agenda Comunității si de Tineret 2020, Sesiunea 1, readaptat îh contextul evoluției epidemiologice Covid-19

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr.52059/27.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrîd Cora Fodor și raportul de specialitate nr.52068/27.07. 2020 întocmit de Serviciul Cultură, sportși turism prin care se propune aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare â comunității locale si de tineret nonprofit de interes general pentru proiectul înscris pe Agenda Comunității si de Tineret 2020, Sesiunea 1, readaptat în contextul evoluției epidemiologice Covid-19,

Având în vedere:

  • - HCL 126/2020 de aprobare a Agendei Comunității si de Tineret, Sesiunea 1, anul 2020

  • - HCL 149/2020 privind suspendarea punerii în executare a Hotărârilor Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 și 126/2020

  • - Raportul Final al Comisiei de Evaluare a proiectelor de dezvoltare a comunității si de tineret nr.51851/24.07.2020,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 litbj și d), alin.4 lila), alin.7 Iile) și litf), art,136 alin, 1 și 8, art.196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cuantumul finanțării nerâmbursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale si de tineret nonprofit de interes general pentru proiectul înscris pe Agenda Comunității si de Tineret 2020, Sesiunea 1, readaptat în contextul evoluției epidemiologice Covid-19, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Cultură, sport și turism, Direcția Economică și Serviciul Juridic -Contencios și Registrul Agricol, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri,

Președinte de ședință Helmut Lerner

rlrV

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020,

C o ntrasiem neaza SecretafdSeneral Dorin l||^Nisțor
Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 4 /la HCL nr. -4J 7 /2020


Anexa 1

Nr.

Cit.

Denumire organizator

Denumire proiect

Suma alocată lei

1.

Asociația BIS

Povești pentru bunicii noștri

10.000

TOTAL SUMĂ ALOCATĂ (LEI)

10.000

Președinte de ședință Helmut Lerner.. J:

Contrasemnează SecrefekGeneral Dorin|lie Nistor