Hotărârea nr. 293/2020

HOTĂRÂREA NR. 293 privind aprobarea cuantumului finantării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sport 2020, Sesiunea 1, readaptate în contextul evolutiei epidemiologice Covid 19

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.293

privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe

Agenda Sport 2020, Sesiunea 1, readaptate în contextul evoluției epidemiplogice Covid 19

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr,52009/27.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.52067/27.07.2020 întocmit de Serviciul Cultură, sport și turism prin care se propune aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sport 2020, Sesiunea 1, readaptate în contextu revoluției epidem io logice Covid 19,

Având în vedere:

  • - HCL 125/2020 de aprobare a Agendei Sportive, Sesiunea 1, anul 2020

  • - HCL 149/2020 privind suspendarea punerii în executare a Hotărârilor Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 și 126/2020

  • - Raportul Final al Comisiei de Evaluareși Selecție a proiectelor sportive nr.51719/24.07.2020, Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.e) și lit.f), art.136 alin. 1 și 8, art.196 alin.1 lit. a) și art:243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

  • A rt.1. Se aprobă cuantumul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sport 2020, Sesiunea 1, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • A rt.2. Serviciul Cultură, sport și turism, Direcția Economică și Serviciul Juridic -Contencios și Registrul Agricol, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner

Județul Sibiu

Consilitil Local al ftflunîcîpiului Sibiu


Anexa nr. Â /la HCL nr,_Ț ±^5/2020


lista proiectelor selectateși a sumelor alocate pentru.Agenda Sport, sesiunea t anul 2020

Președinte de ședință Helmut LernerNr.

Crt.

Denumire organizator

[ Denumire proiect

Suma aiocată(lei)

ț Asociația Ciub Sportiv Road Runner

i Participarea și organizarea Trofeului j Internațional - Transyivanian Trophy | 2020

9.00GAG

1

Rroing Team

2

Asociația Club Sportiv P.U.M.A.

Pregătirea și participarea sportivilor

ACS P.U.M.A la competițiile organizate de Federația Română de Taekwon-do și de cea internațională 1

i

23.000,00

3

Club Sportiv Hwarang

Pregătirea și participarea sportivilor CS HWARANG la competițiile organizate de Federația Română de Taekwon-do și de cea internațională

5.000,00

4

I

Asociația Club Sportiv Almâ

Pregătirea și participarea la Campionatul Național de fotbal 2020 u17 u19

15i000,00

j

5 I

Asociația Club Sportiv Alma

Pregătirea și participarea la Campionatul Județean de fotbal 2020

25.000,00

i

TOTAL                                  j 77.000,00

î :

Contrasemnează SecretarGenerai Dorin Î.Ife.- Nistor