Hotărârea nr. 292/2020

HOTĂRÂREA NR. 292 privind modificarea Programului minimal al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, pentru anul 2020, aprobat prin H.C.L. nr. 146/2020 si completat prin H.C.L. nr. 188/2020

ID VIIA.5

HOTĂRÂREA NR.292

privind modificarea Programului minimal al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, pentru anul 2020, aprobat prin H.C.L. nr.146/2020 și completat prin H.C.L. nr.188/2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr.49614/17.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.51458/23.07.2020 întocmit de Casa de Cultură a Municipiului Sibiu prin care se propune modificarea Programului minimal: al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, pentru anul 2020, aprobat prin H.C.L. nr.146/2020 si completat prin H.C.L. nr.188/2020.

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art.25 alin.2 litb) din O.U.G nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările si completările ulterioare, art.5 alin.2 lit.i și art.18 alin. 1 din contractul de management nr.40071/2018,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.d), alin.7 lit. d), art.136 alin.1 și alin.8, art.196 alin.1 lit. a) și art. 243 alin.1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Programului minimal aferent anului 2020 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, prevăzut în anexa la HCL nr.146/2020 și completat prin H.C.L. nr.188/2020, prin suplimentarea cu unele spectacole care vor avea loc în perioada de vară și înlocuirea altora, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Programul minimal anual, cu completarea prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi cuprins în contractul de management încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu și Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, prin încheierea unui act adițional care se va întocmi prin grija Serviciului managementul și integritatea resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

Art.3. Directorul Casei de Cultura a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner


Contrasemnează Secretâr General Dorin we Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

!a HCL nr. 72020


Program Minimal pentru anul 2020

ANUL 2020

Spectacole de balet din repertoriul Teatrului de Balet Sibiu — program de reluări, Gale de Balet, Turnee de Baletși participări lăevenimente / proiecte / programe internaționale

1

Programul cuprinde spectacolele reluate în programul de stagiune al fiecărui an, gale de balet și turnee în țară săli străinătate

j

22.

- Lacul lebedelor - 1 reprezentație

17.000!ei

1 spectacol susținut în data de 28 ianuarie 2020

- Barococo Părty

-2 reprezentații

50.000 lei

1 spectacol susținut în data de 07 februarie 2020

1 spectacol propus Ia mijlocul lunii octombrie 2020

— Amurg. Ih numele bucuriei - 1 reprezentație 15.000 Iei

1 spectacol susținut în data de 28 februarie 2020

Anotimpurile

— 1 reprezentație

8.000 lei

1 spectacol propus la sfârșitul lunii octombrie 2020

- în numele bucuriei. Bolero - 2 reprezentații 15.000 Iei

2 reprezentații propuse în a treia săptămână din luna septembrie 2020

- Gală de balet-4 reprezentații

222.000

î

1

20.000 lei

3 reprezentații programate -14,15, 22 iulie

1 reprezentație propusa Ia începutul lunii noiembrie 2020

-Spărgătorul de Nuci -3 reprezentații

25.000 Iei

Propus la mijlocul lunii decembrie 2020

-Invitație la Dans - 2 reprezentații

12.000 Iei

1 spectacol propus în luna septembrie 2020 ~ Ziua Mobilității

1 spectacol propus în iuna octombrie -Ziua Internațională a Dansului 2020

  • - Straussiăna - 2 reprezentații 20.000 lei

Propuse a se desfășura pe Esplanada Sălii

Thalia în intervalul 01 august-15 septembrie 2020

  • - Anotimpurile - 2 reprezentații

20.000 lei

Propuse a se desfășura pe Esplanada Sălii Thalia în intervalul 01 âugust-15 septembrie 2020

  • - în numele bucuriei. Bolero - 2 reprezentații 20.000 Iei

Propuse a se desfășura pe Esplanada Sălii Thalia în intervalul 01 august-15 septembrie 2020

Programul ..Educație

Culturală"

k»-.           -            „                        . . ,.IL—.

Programul cuprinde evenimente (workshop-uri,

2'

Workshop "Artele spectacolului” ~ transmisii oniine cu ore de balet și

20.000

seminarii, conferințe, întâlniri) care înlesnesc întâlnirea publicului larg, publicului de nișă, dar și a artiștilor care activează în diferite domenii cu oameni de cultură (coregrafi, balerini de renume internațional.

critici de balet, scenografi, compozitori, critici de teatru, regizori, actori, profesori universitari etc.)

repetițiile Corpului de Balet

întâlnirile vor fi programate în perioadalâ mai-15 iulie 2020

Program editorial

Programul cuprinde acțiunile de producție ale diferitelor materiale de promovare a Sibiului, dar și tipărituri (căiți, broșuri, pliante, reviste, calendare, cărți poștale, agende etc.) menite să promoveze oamenii de cultură și/sau evenimentele organizate de instituție

1

Editare pliante, broșuri, cataloage, flyere, afișe, cărți, calendare, cărți poștale, agende

31,000

Programul „Concerte, festivaluri și concursuri”

in acest program este cuprins proiectul Revelion 2Q20,având un buget la nivelul sumelor decontate în exercițiul bugetar 2020

1

Revelion 2020

433-000

Total         ~~ Ț 706.000

Președinte de ședință Helmut Lerner


î

/ Contrasemnează Sec retarde ne ral

Dorin llie Wistor