Hotărârea nr. 291/2020

HOTĂRÂREA NR. 291 privind atribuirea denumirilor de străzi: Cristalului, Castanului, Artarului, Caisilor, Piersicilor, Căpsunilor, Zmeurei, Aleea Murelor, unor străzi nou create în Municipiul Sibiu

1DVII.A.5

HOTĂRÂREA NR.291

privind atribuirea denumirilor de străzi; Cristalului, Castanului, Arțarului, Caișilor, Piersicilor, Căpșunilor, Zmeurei, Aleea Murelor, unor străzi nou create în Municipiul Sibiu

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit îh ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr.36997/03.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 38622/10.06.2020 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune atribuirea denumirilor de străzi: Cristalului, Castanului, Arțarului, Caișilor, Piersicilor, Căpșunilor, Zmeurei, Aleea Murelor, unor străzi nou create în Municipiul Sibiu,

Având în vedere următoarele:

 • - în intravilanul Municipiului Sibiu au fost realizate construcții în baza unor documentații de urbanism PUZ aprobate prin HCL nr.129/2011, nr. 255/2018 și nr.408/2006,

 • - conform documentațiilor aprobate, accesul la imobilele nou construite se realizează prin străzile propuse prin PUZ-uri sau prin drumuri de exploatare existente;

 • - suprafețele de teren nu sunt preluate în totalitate în proprietatea publică a Municipiului Sibiu;

 • -întreținerea străzilor cade în obligația proprietarilor până la preluarea acestora în domeniul public al Municipiului Sibiu;

Luând în considerare avizul favorabil nr.202/22.07.2020 al Comisiei de atribuire de denumiri a jud. Sibiu din cadrul Instituției Prefectului Jud. Sibiu, înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu, sub nr.51048/22.07,2020,

Având în vedere prevederile art. 5 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 republicată, cu modificările șl completările ulterioare, ale H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale, ale Ordinului directorului general ai ANCPI nr, 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale, HG nr. 525/1996 -Regulamentul General de Urbanism, ale Ordinului nr. 564/2008 al ministrului internelor și reformei administrative, pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu dispozițiile art. 2, lit. „d” din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c) și lit.d), alin.6 lit.c) și alin.7 lit.k), art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atribuirea de denumiri unor străzi nou create în Municipiul Sibiu, după cum urmează:

 • A. S'tr. Cristalului - stradă care se află în zona străzii Tractorului, zonă reglementată prin P.U.Z Construire locuințe individuale aprobat cu HCL nr. 129 /2011. Suprafețele de teren necesare realizării drumurilor propuse nu sunt preluate în totalitate în domeniul public al Municipiului Sibiu.

 • B. -Str. Castanului

 • - Str. Arțarului

străzi care se află în zona DJ 106C Sibiu-Cisnădie, zonă reglementată prin P.U.Z Constituire trup intravilan în scopul construirii unui complex turistic, documentație aprobată prin HCL nr. 255/2018.

Suprafețele de teren necesare realizării drumurilor propuse nu sunt preluate în totalitate în domeniul public ăl Municipiului Sibiu

C.- Str. Caișilor

 • - Str. Piersicilor

 • - Str. Căpșunilor

 • - Str. Zmeurei

 • - Aleea Murelor

străzi care se află în zona străzii Strugurilor, zonă reglementată prin P.U.Z Constituire locuințe documentație aprobată prin HCL nr. 408/2006,

Suprafețele de teren necesare realizării drumurilor propuse nu sunt preluate în totalitate în domeniul publicai Municipiului Sibiu.

 • A rt.2. Străzile nou create în municipiul Sibiu, care aparțin proprietății private, rămân în administrarea proprietarilor cărora le revine obligația de a le întreține, până la cedarea în domeniul public al Municipiului Sibiu.

 • A rt.3. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner


Contrasemnează Secretar General Dorin l/i$ Nistor