Hotărârea nr. 290/2020

HOTĂRÂREA NR. 290 privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.Z si RLU- Zonă de urbanizare - Activităti economice mici si mijlocii în Sibiu, str. Viile Sibiului, nr. 1

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.290

privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z și RLU- Zonă de urbanizare - Activități economice mici și mijlocii în Sibiu, str. Viile Sibiului, nr. 1

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 49616/17.07.2020 întocmit de inițiator primar Aștrid

Cora Fodor și raportul de specialitate nr.50701/21.07.2020 prin care Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului propune aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și RLU Zonă de urbanizare - Activități economice mici și mijlocii, în Sibiu, str. Viile Sibiului, nr. 1,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 165/2011 privind Planul Urbanistic General, H.G. nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, precum și Regulamentul local de urbanism al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, în conformitate cu prevederile art. 32 si art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, cu modificările si completările ulterioare și H.G.R nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.e) și alin.7 lit.k și ale art. 136 alin.1 și 8, art. 196 alin. 1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Se aprobă documentația de urbanism ,, Plan Urbanistic Zonal P.U.Z+R.L.U -Zonă de Urbanizare - Activități economice mici și mijlocii, în Sibiu, str. Viile Sibiului, nr. 1 conform proiect nr. 03/201-9 întocmit de SC NV ARHITECT SRL - arh. Viorel Neărnțu, specialist atestat RUR, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Terenul generator PUZ este înscris în C.F Sibiu: nr. 129024, cu o suprafață de 3.720 mp, aflat în proprietatea: SC EUROCONFORT SRL SIBIU și SC BALTUR SIB SRL cu drept de superficie pe o perioadă de 49 ani începând cu data de 03.12.2018 dobândit prin convenție. Zona reglementată este în suprafață de 134.195 mp.

în cadrul prezentei documentații de urbanism, zona de reglementare se împarte în trei subzone funcționale după cum urmează:

 • 1. Emnvl - ZONA Parcelelor generatoare de P.U.Z

 • 2. Emm_2 - ZONA Neconstruită până la reparcelare

 • 3. Emm_3 - ZONA Construcțiilor existente

Art. 2. Etape obligatorii pentru realizarea obiectivului:

Pentru ZONA Parcelelor generatoare de P.U.Z - zona Enunț

 • 1. Se instituie în sarcina proprietarilor (până la emiterea autorizațiilor de construire) obligația reglementării juridice prin operațiuni de comasare/dezmembrare conform Planșei A03;

 • 2. Obținerea autorizațiilor de construire pentru construcțiile propuse concomitent cu obținerea autorizațiilor de creare accese.

Pentru ZONA Neconstruită până la reparcelare -zona EmmJ:

 • 1. Se instituie în sarcina proprietarilor (până la emiterea autorizațiilor de construire) obligația reglementării juridice prin operațiuni de comasa re/dezmembrare conform Planșei A03. Se instituie interdicție provizorie de construire până la reparcelare, conform prezentei documentații;

 • 2. Obținerea autorizațiilor de construire pentru realizarea drumurilor și a rețelelor edilitare.

 • a. Lucrările de amenajare și modernizare a drumurilor propuse (carosabile și pietonale) pe profile, conform Planșei A02, iluminat public și lucrările de extindere a rețelelor edilitare publice conform Planșei AG4 se vor efectua de către investitori, pe cheltuiala acestora pe terenurile dezmembrate în acest sens. Rețelele edilitare prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525/1996.

fa. Străzile, la nivel de îmbrăcăminte semipermanentă și organizarea de șantier aferentă investițiilor, vor fi realizate înainte de începerea lucrărilor de construire a clădirilor din zonă.

 • 3. Obținerea autorizațiilor de construire pentru construcțiile propuse concomitent cu obținerea autorizațiilor de construire pentru realizarea drumurilor și a rețelelor edilitare.

Pentru ZONA Construcțiilor existente - zona Emm 3: I                                 —

1, Se instituie în sarcina proprietarilor (până la emiterea autorizațiilor de construire) obligația reglementării juridice prin operațiuni de comasare/dezmembrare conform Planșei A03;

Pentru întreaga Zonă reglementată prin P.U.Z:

Operațiunile de parcelare și reparcelare vor fi realizate de investitor pe cheltuială proprie, urmând a fi identificate suprafețele de teren necesare realizării căilor de acces/ lărgirea drumurilor, prevăzute în prezenta documentație de urbanism.

Art.3. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a. Indicatori urbanistici conform PUG:

POT max, admis - 80%

CUT rhax. admis - 2

Prin P.U.Z se propune:

Pentru zona Emm_1 și pentru zona Emm_2

 • • POT max propus - 80%

 • • CUT max propus - 2

Pentru zona Emrn_3

 • • Se mențin actualii indici urbanistici POT și CUT

 • b. Regim de construire propus:

  • P+3+M / S+P+3+R / S+D+P+2+M / S+D+P+2+R

  • Pentru zona Emm_1 și pentru zona Emm_2 înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 16 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 20 m.

în zona Emm_3 sunt permise numai lucrări de reparații curente sau capitale, modernizări și igienizări la construcțiile existente, fără modificarea indicilor urbanistici POT și CUT.

 • c. Funcțiunea propusă prin P.U.Z:

o Prezenta documentație propune construcții având funcțiunea de activități economice mici și mijlocii, spații de depozitare și spații de birpuri aferente activității, conform UTR UEmm.

 • d. Amplasarea clădirilor față de aliniament conform planșei Reglementări urbanistice A02,

 • • Pentru zona Emm_1 și pentru zona Emm_2 clădirile se vor retrage de la aliniament cu o distanță minimă de 7m.

 • •> Pentru zona Emm_3 se vor menține actualele distanțe.

 • e. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale ale parcelelor conform planșei Reglementări urbanistice A02:

 • ■ Pentru zona Emm_1 și pentru zona Emm_2 clădirile se vor retrage de la ambele limite laterale ale parcelelor cu o distanță minimă egală cu jumătatea înălțimii lor, măsurată îa cornișa superioară șau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 3m.

 • • Pentru zona Emm_3 se vor menține actualele distanțe.

 • f. Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă conform planșei Reglementări urbanistice A02:

 • • Pentru zona EmmJ și pentru zona Emm_2 clădirile se vor retrage unele față de altele cu o distanță minimă egală cu jumătatea înălțimii lor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 3m.

 • • Pentru zona Emm_3 se vor menține actualele distanțe între construcții.

 • g. Amplasarea clădirilor fată de limita poște ridară a parcelei conform planșei Reglementări urbanistice A02:

 • • Pentru zona EmmJ și pentru zona Emm_2 clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu jumătatea înălțimii lor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 3m.

» Pentru zona Emm_3 se vor menține actualele distanțe.

 • h. Circulații si accese: Accesul auto și cel pietonal se va realiza din strada Viile Sibiului. Accesul la restul parcelelor care nu beneficiază de acces la strada Viile Sibiului se va realiza prin modernizarea drumurilor existente și crearea unor noi artere de legătură. Necesarul de parcaje

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la RLU aferent PUG Sibiu. Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul reglementărilor zonelor și subzonelor funcționale.

Locurile de parcare se vor asigura în interiorul parcelelor,

î. Spatiile libere si spatiile plantate

Se vor asigura spații verzi plantate în proporție minimă de 25% din suprafața zonei (cf. HG 525/1996),. Nu pot fi considerate spații verzi parcajele la sol sau plantațiile de aliniament.

j. Depozitarea si colectarea deșeurilor

Se vor respecta prevederile Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Sibiu aprobat cu HCL nr.244/2018, Se va asigura, prin contracte cu firme specializate, colectarea și evacuarea deșeurilor atât pe perioada executării lucrărilor de construcții cât și ulterior pe durata existenței și funcționării construcției.

Art.4. Se însușește Raportul informării și consultării publicului cu nr. 47646/ 10,07.2020, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în HCL 137/2011, privind Regulamentul local pentru informarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitatea de 36 luni de la data aprobării acesteia în Consiliul local al Municipiului Sibiu,

Art.6. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire ă prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință


Helmut Lerner


Contrasemnează Sec retanGen erai Dorin ine Nistor