Hotărârea nr. 289/2020

HOTĂRÂREA NR. 289 privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.Z. si RLU – Amenajare locuintă în podul existent, modificări interioare, închidere logie existentă, extindere constructie existent㠖 garaj, în Sibiu, str. Ceferistilor, nr. 67

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID V1I.A.5

HOTĂRÂREA NR.289

privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și RLU - Amenajare locuința în podul existent, modificări interioare, închidere logie existentă, extindere construcție

existentă - garaj, în Sibiu, str. Ceferiștilor, nr. 67

Constitui local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr.49617/17.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.50700/21.07.2020 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și RLU -Amenajare locuință în podul existent, modificări interioare, închidere logie existentă, extindere construcție existentă - garaj, în Sibiu, str. Ceferiștilor, nr.67, pe terenul generator PUZ înscris în C.F Sibiu: nr.127710, nr.top.4112/1/29, 4112/2/29, 4112/3/29, suprafața de 282 mp, aflată în proprietatea lui Sorin-loan Firiza și soția Andreea-Elena Firiza, conform proiectului nr.08/2018 întocmit de B.I.A CRlSTINA NEAGU - arh. Emil Aurelian Crișan, specialist atestat RUR, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor Istorice șt de arhitectură,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011, precum și HGR 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,

în conformitate cu prevederile art.32 lit.d și art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,                 -

în temeiul prevederilor art.129 alin,2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.e) și alin.7 lițk), art.136 alin. 1 și 8, ârt.196 alin.1 lit.a), și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism P.U.Z. și RLU - Amenajare locuință în podul existent, modificări interioare, închidere logie existentă, extindere construcție existentă - garaj, în Sibiu, str. Ceferiștilor, nr. 67, pe terenul generator PUZ înscris: în C.F Sibiu: nr.127710, nr.top.4112/1/29, 4112/2/29, 4112/3/29, suprafața de 282 mp, aflată în proprietatea lui Sorin-loan Firiza și soția Andreea-Elena Firiza, conform proiectului nr.08/2018 întocmit de B.I.A CRlSTINA NEAGU - arh. Emil Aurelian Crișan, specialist atestat RUR, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art. 2. Etape obligatorii pentru realizarea obiectivului:

1. După aprobarea prezentei documentații de urbanism în ședința de Consiliu Local, se va depune documentația D.T.A.C. în vederea obținerii autorizațiilor de construire pentru construcțiile propuse.

2. întocmirea proceselor verbale de terminare a lucrărilor de construire și emiterea certificatelor de atestare a construcțiilor, îh vederea întabulării.

Art.3. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a) Indicatori urbanistici conform PUZ:

POT max. propus - 50%

CUT max. propus - 0,9

 • b) Regim de construire:

 • ■ Ex istent - S+P+1 + M

 • ■ înălțimea maximă admisă a garajelor nu vă depăși 3.50 m la cornișă și 5.50 m la coamă.

 • c) Funcțiune propusă conform Regulamentului aferent PUZ:

 • ■ Se va păstra funcțiunea de locuire. Se admit funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitâre, străzi, alei pietonale, accese, parcaje la sol, spații verzi, locuri de joacă, amenajări ale spațiului public, grădini de folosință privată în jurul clădirilor de locuințe.

 • ■ Construcțiile anexe- garaje își vor păstra funcțiunea, fiind interzisă schimbarea destinației acestora.

 • d) Amplasarea clădirilor fată de aliniament conform Planșei Reglementări urbanistice nr.2:

 • ■ Se va respecta aliniamentul existent.

 • e) Amplasarea clădirilor față de limitele laterale ale parcelelor conform Planșei Reglementări urbanistice nr.2:

 • ■ Clădirile de locuințe existente își vor păstra amplasamentul.

 • ■ Se va completa frontul garajelor prin alipirea la una din laturile parcelei și cu respectarea unei retrageri de 1,50 m față de cealaltă latură a parcelei (acolo unde este posibil) pentru a permite trecerea forțelor de intervenție în caz de incendiu. ;

 • f) Amplasarea clădirilor unele fată de altele pe aceeași parcelă conform Planșei Reglementări urbanistice nr.2:

B Clădirile se vor retrage unele față de altele cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, dăr nu mai puțin decât 11,50 m.

 • ■ Este interzisă construirea altor anexe în afara celor existente - garaje.

 • g) Amplasarea clădirilor fată de limita posterioară a parcelei conform Planșei Reglementări urbanistice nr.2:

 • ■ Nu este cazul.

 • h) Circulatii si accese:

Accesul auto și cel pietonal se realizează atât din Strada Ceferiștilor cât și din Aleea Ceferiștilor.

Necesarul de parcaje

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la RLU aferent PUG Sibiu.

Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate, se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul reglementărilor zonelor și subzonelor funcționale.

 • i) Spatiile libere si spatiile plantate

Se va menține situația existentă. Nu se admit intervenții la nivelul spațiilor verzi.

 • j) Depozitarea si colectarea deșeurilor: Se vor respecta prevederile Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Sibiu aprobat cu HCL nr.244/2018. Se va asigura, prin contracte cu firme specializate, colectarea și evacuarea deșeurilor atât pe perioada executării lucrărilor de construcții cât și ulterior pe durata existenței și funcționării construcției.

'T

Art4. Se însușește Raportul informării și consultării publicului cu nr.19815/ 11.03.2020, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în HCL 137/2011, privind Regulamentul local pentru informarea publicului ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitatea de 36 luni de îâ data aprobării acesteia în Consiliul local al Municipiului Sibiu

Art.6. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner


Contrasemnează SecretatGeneral Dorin lliâ Nistor