Hotărârea nr. 287/2020

HOTĂRÂREA NR. 287 privind aprobarea statului de functii al Directiei Fiscale Locale Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR.287


privind aprobarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr.46047/06.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor si raportul de specialitate nr,48716/14.07.2020 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune aprobarea statului de funcții propriu, începând cu data de 01.07.2020,

Având în vedere procesul verbal nr,33102/24.06.2020 întocmit, în urma rezultatului examenului de promovare în grad profesional superior organizat la nivelul Direcției Fiscale Locale Sibiu, în data de 23.06.2020,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.409 alîn.(3) lit. a),, art. 478, art. 479, art.507 alin.(1) și al in. (6), art.618 alin.(22) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, art 125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, art.31 alin.(4) din Legea nr. 153/2017 privind saîarizarâă personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data de 01.07.2020 se aprobă următoarele modificări intervenite în statul de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu astfel:

> prin transformarea unor posturi:

la Serviciul Juridic, Resurse Umane, Strategii și Achiziții Publice postul de


consilier achiziții publice - IdPost 445683, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de doamna Stroia Corina Vetuța, se transformă în post de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior;

la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice postul de inspector -


IdPost 327318, clasa I, gradul profesional principal, ocupat de doamna Jurju Laura, se transformă în post de inspector, clasa I, gradul profesional superior;

> prin mutarea unor posturi:

  • - doamna Bălan Oana Florina care ocupă funcția publică de execuție de inspector - IdPost 417270, grad profesional superior din cadrul Serviciului Executare Silită Persoane Juridice se mută cu repartizarea postului ocupat în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Persoane Fizice;

  • - funcția publică vacantă de referent - IdPost 327345, grad profesional superior din cadrul Serviciului Impozite și Taxe Persoane Fizice se mută cu repartizarea postului în cadrul Serviciului Executare Silită Persoane Juridice.

Art. 2 începând cu data de 01.07,2020 se aprobă, în mod corespunzător statul de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu cu modificările prevăzute la art.1, conform anexei nr.i, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • A rt.3. Directorul executiv al Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu Ia data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerher


Contrasemnează Secreta tfGe ne ral Dorin |lle Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 1 la H.C.L.         2020

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt

Structura

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional —

Nivelul studiilor

Fu ncția contractuală

Treapta profesională

Nivelul studiilor

Nivelul de | salarizare i

Numele și prenumele

înalt funcționar public

de conducere

de execuție / nivel de salarizare

de conducere

de execuție

1

director executiv

gr. II

S

2

director executiv adjunct

gr, li

s

Compartiment Audit

□O

auditor

J

superior

s

Compartiment Arhivă

A

arhivar

IA

M

Serviciul Juridic, Resurse Umane, Strategii ș

Achiziții Publice

5

șef serviciu

gr. il

s

6

consilier juridic

I

asistent

s

7

consilier achiziții publice

I

superior

s

8

inspector

I

superior

s

9

inspector

I

superior

s

10

inspector

I

superior

s

11

inspector

I

superior

s

12

inspector

I

superior

s

Serviciul Contabilitate

13

șef serviciu

gr, II

s

14

inspector

I

superior

s

15

inspector

I

superior

s

16

inspector

I

superior

s

17

inspector

I

superior

s

18

inspector

I

superior

s

19

inspector

I

asistent

s

20

inspector

I

asistent

s

21

inspector

I

asistent

s

22

referent

in

superior

M

23

referent

ni

superior

M

Nn crt

Structura

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

| Clasa

| Gradul

। profesional

i

1 Nivelul

j studiilor ;

Funcția contractuală

Treaptă profesională

Nivelul | studiilor

| Nivelul de | salarizare

Numele și prenumele

înalt funcționar public

de conducere

de execuție / nivelde salarizare

de conducere

de execuție

Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice

24

șef serviciu

gr. II

S

25

inspector

1

superior

8

26

inspector

1

superior

S

27

inspector

1

superior

S

28

inspector

1

superior

s

29

inspector

i

superior

s

30

inspector

1

superior

8

31

inspector

1

superior

S

32

inspector

1

superior

s

33

inspector

1

superior

s

34

inspector

1

superior

Ș;

35

inspector

1

superior

s

36

inspector

1

principal

s

37

inspector

1

principal

s

38

inspector

I

asistent

s

39

inspector

1

asistent

s

40

inspector

1

asistent

3

41

inspector

1

asistent

8

Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice

42

șef serviciu

gr. II

s

43

inspector

1

superior

8

44

inspector

1

superior

8

45

inspector

1

superior

S

46

inspector

1

superior

s

47

inspector

1

superior

s

48

inspector

1

superior

s

49

inspector

1

superior

s

50

inspector

1

superior

s

51

inspector

1

superior

s

52

inspector

1

superior

s

53

inspector

1

superior

s

54

inspector

1

asistent

s

Serviciul Executare Silită Persoane Fizice                                                                                        _____

55

șef serviciu

gr. II

s

56

inspector

1

superior

s

57

inspector

1

superior

s

Nr. crt

Structura

Funcție de demnitate publică

Numele și prenumele

îr func

pl

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Serviciul Executare Silită Persoane Juridice

72

73

74

75

76

77

78


Funcția publică

I                                                                                l

!                                                                                I

Clasa    |

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

alt ționar blic

de conducere

de execuție / nivel de salarizare

de conducere

de execuție

inspector

i

superior

S

inspector

i

superior

ș

—-—.....—-----------

inspector

i

superior

S

inspector

i

superior

s

--------------------------

__inspector__ inspector

i

superior

s

i

superior

8

inspector

i

superior

s

inspector

i

superior

s

------------------------- -

inspector

i

superior

s

inspector

i

superior

s

inspector

i

asistent

S

inspector

i

asistent

s

inspector

i

asistent

s

inspector

I

asistent

S


Nivelul studiilor


șef serviciu

gri l

S

I

irispector

I

superior

S

I

inspector

I

superior

S

I ...................-T......—......

inspector

I

superior

S

inspector inspector

l l

superior superior

—•  ț

Cfl |co|

_______

referent

III

superior

M

r

------------------

referent

III

superior

M

_ _________ 1....... „ .. .......


NR, TOTAL FUNCȚII PUBLICE

78

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

8

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

7G

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

0

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE EXECUȚIE

1

f riR; TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIEPreședinte de ședință Helmut LernerContrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor