Hotărârea nr. 286/2020

HOTĂRÂREA NR. 286 privind aprobarea actualizării Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

IDV1I.A.5

HOTĂRÂREA NR.286

privind aprobarea actualizării Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.47469/09.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor si raportul de specialitate nr.49861/17.07.2020 prin care Serviciul managementul și integritatea resurselor umane propune aprobarea actualizării Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu,

Având în vedere următoarele:

HCL 31/2018 modificată de HC.L, nr,272/2018 prin care a fost aprobat Regulamentul Intern al aparatului de specialitate, al Primarului Municipiului Sibiu;

- necesitatea actualizării și armonizării prevederilor Regulamentului intern al aparatului de specialitate cu modificările legislative dar și organizatorice intervenite de la data aprobării acestuia și până în prezent;

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică^ apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

îh conformitate cu prevederile art. 241, art.242, art. 244 din Legea 53/2003 privind Codul muncii, Partea a Vl-a, Partea a Vll-a din Codul administrativ aprobat prin OUG 57/2019,Legea nr.319/2006 privind securitatea si sănătatea în muncă, Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice si alte acte normative care privesc raporturile de serviciu, raporturile de muncă si disciplina muncii, Legea nr,81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a) și alin.3 lit.c), art.136 alin.1 și alin.8^ art.196: alin, 1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 61.08.2020 se aprobă noul Regulament intern al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă anexa la H.C.L. nr.272/2018 având același obiect de reglementare.

Art,3. Serviciul managementul și integritatea resurselor umane din cadrui aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sbiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07,2020.

Președinte de ședință Hei mut Lerner.5 /'

z

Co ntrasem neazâ

Secretarpeneral

Dorin flid Nistor

Operator - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Personalul - Personalul de Conducere și Personalul de Execuție împreună;Politîcile și Procedurile Interne înseamnă politicile și procedurile adoptate și implementate în Societate, precum și orice alte politici și proceduri care vor fi adoptate și comunicate Salariaților de Societate în viitor; toate Politicile și Procedurile Interne vor fi afișate/comunicate pentru informarea Salariaților și vor avea un caracter obligatoriu pentru Salariați din momentul în care au fost comunicate/ăfișate.

Prelucrare date cu caracter personal — înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționareâ, ștergerea sau distrugerea;

Protecția maternității - este protecția sănătății și/sau securității salariatelor gravide și/sau mame la locurile lor de muncă;

Regulament GDPR—Regulamentul (UE) 20167679 al Parlamentului Eurpean și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/467CE (Regulamentul generai privind protecția datelor, în limba engleză General Data Protection Regulation);

Rude înseamnă, dar fara ca enumerarea sa fie limitativa: copiii, părinții, bunicii, frații/surorile, unchii/matusile, verii primari, nepotii, soțul/soția, copiii adoptați, mama/tatăl/sora/fratele vitreg, precum șî afinii prin căsătorie (respectiv părinții, bunicii, frații/surorile, unchii/matusile, verii primari, nepotii, copiii adoptați, mania/tatăl/soraZfrateie vitreg);

Salariata gravida - este femeia care anunță în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate și anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să li ateste această stare;

Salariata care a născut recent - este femeia care: și-a reluat activitatea după:efectuarea concediului de lăuzie și solicită angajatorului în scris măsurile de protecție prevăzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut;

Salariata care alăptează — este femeia care, la reluarea activității după efectuarea concediului de lăuzie, își alăptează copilul și anunța angajatorul în scris cu privire la începutul și sfârșitul prezumatal perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;

Sex — desemnăm ansamblul trăsăturilor biologice și fiziologice prin care se definesc femeile și bărbații;

Sisteme Informatice înseamnă tot ceea ce se referă Ia Internet, Intranet, poșta electronică (e-mail), aplicații instalate local pe calculatoare, sisteme de stocare a informațiilor, rețea de date, precum și sistemele de business ale Societății;

Telemunca - este forma, de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de munca organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor,

Telesalariat — este orice salariat care desfășoară activitatea în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cei puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Art. I Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu dispozițiile Codului Muncii - Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și ale celorlalte acte normative naționale care reglementează raporturile de muncă și de disciplină a muncii, Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

Art. 2 Regulamentul intern are ca scop aducerea la cunoștința personalului instituției a drepturilor și obligațiilor ce îi revin în vederea asigurării disciplinei în muncă,

Art 3 (1) Regulamentul intern (R.I.) este o reglementare prin care se stabilesc norme de conduită și disciplină interioară adresându-se tuturor persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu din momentul nașterii raporturilor de muncă ori de serviciu și până la încetarea acestor raporturi.

(2) Disciplina presupune existența și respectarea unui ansamblu de norme juridice. In caz de nerespectare a acestor norme juridice, se aplică sancțiuni corepunzătoare normei încălcate.

Art.4 (1) Dispozițiile prezentului regulament se aplică întregului personal din aparatul de specialitate al Primăriei Municipiului Sibiu indiferent de durata raporturilor de muncă ori de serviciu .

(2) Persoanele care lucrează în cadrul instituției ca detașați, colaboratori sau studenți (care fac practică în instituție) sunt obligate șâ respecte regulile de disciplina specifice locurilor de muncă în care își desfășoară activitatea.

(3) dispozițiile prezentului regulament se completează cu prevederile Codului de integritate/etcă, cu Politicile interne generale sau specifice în diverse domenii de activitate ce țin de buna funcționare a instituției. în aceste cazuri, instituția se va asigura că salariații vor avea acces la prevederile Politicilor mai sus menționate.

Art. 5 Dispozițiile R.I. produc efecte pentru toți ăngajații din instituție de la angajarea lor în muncă. Noii angajați vor lua la cunoștință de conținutul R-L primirii dispoziției de numire / semnării contractului individual de muncă. Dovada luării Ia cunoștință de conținutul R.I. este fișa postului, care va cuprinde o responsabilitate referitoare la obligația respectării R.I.

Arț.6 Cunoașterea prevederilor R.I. este obligatorie pentru toate categoriile de personal menționate la articolul de mâi sus și se realizează astfel:

-prin intermediul șefilor de compartimente, pentru personalul salariat;

-prin intermediul Serviciului Managementul si Integritatea resurselor Umane, pentru personalul nou angajat,

-prin intermediul rețelei de calculatoare,a aplicației Infodoc,

-prin afișare lâ afișierul Primăriei.

CAPITOLUL 2

RAPORTURI DE MUNCĂ SAU DE SERVICIU

Secțiunea A NUMIREA ÎN FUNCȚIA PUBLICA

Art 7 (1) în Primăria municipiului Sibiu raporturile de muncă dintre angajator și angajați funcționează pe principiul egalității de tratament, cu respectarea autorității conferite de lege structurilor administrative, a prevederilor din Fișa postului și a demnității fiecărui angajat.

 • (2) Discriminările față de un angajat sau candidat la ocuparea unui post vacant, pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, opinie politică, origine socială, handicap, situație materială, apartenență sau activitate sindicală, sunt interzise,

Art 8 Ocuparea unei funcții publice vacante se face prin promovare, transfer, redistribuire și concurs. Procedura de selectare prin concurs se face fără discriminări pe criterii politice, sex, confesionale și stare materială.

Art 9 încadrarea în munca a funcționarilor publici se realizează în conformitate cu dispozițiile OU.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si ale H.G. tir. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Art 10 (1) Recrutarea și numirea funcționarilor publici în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu se face prin concurs sau examen, în funcție de nevoile concrete de personal și în limita numărului maxim de posturi impus prin reglementările în vigoare.

 • (2) . Numirea în funcțiile publice pentru care șe organizează concurs, se face prin dispoziția Primarului,

 • (3) Dispoziția Primarului are formă scrisă și va conține temeiul legal al numirii numele funcționarului public, denumirea funcției publice, data la care urmează să exercite funcția publică, drepturile șalariale, precum și locul de desfășurare a activității.

 • (4) Fișa postului aferentă funcției publice se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie se înmânează funcționarului public.

 • (5) La intrarea în corpul funcționarilor publici, funcționarul public depune jurământul de credință în termen de 3 zile de la emiterea actului de numire în funcția publică definitivă.

 • (6) Jurământul are următoarea formulă: „Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării ,să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică . Așa să-mi ajute Dumnezeu “. Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.

 • (7) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alineatul (1) se consemnează în scris și atrage revocarea actului administrativ de numire în funcția publică.

Art. 11 Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici se face în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea a 2 a-ANGAJAREA PERSONALULUI CONTRACTUAL

Art 12 Posturile specifice personalului contractual care se scot la concurs, condițiile de ocupare, data, ora și locul concursului vor fi făcute publice, în condițiile art. 7 din HG nr. 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.

Art. 13 Angajarea se va face în condițiile stabilite de lege, numai în baza aptitudinilor și competenței profesionale, în limita posturilor disponibile, vacante sau nou înființate. Procedura de angajare prin concurs se va face fără discriminări pe criterii politice, etnice, sex, confesionale și stare materială.

Art 14(1) încadrarea în muncă a personalului contractual se face prin încheierea unui contract individual de muncă, redactat în 2 exemplare, din care unul va fi înmânat noului angajat. Contractul individual de muncă se modifică prin act adițional ori de cîte ori intervin schimbări în clauzele acestuia.

(2) Anterior încheierii contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în Vederea angajării, ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esențiale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice.

(3) Conform prevederilor din Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, contractul individual de muncă care va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

 • a) identitatea părților,

 • b) locul de muncă, sau în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri, c) sediul instituției,

 • d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau a altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului,

 • e) criteriile de evaluare a activității profesionale â saiariaului, aplicabile la nivelul angajatorului,

 • f) riscurile specifice postului,

 • g) data de la care contractul produce efecte,

 • h) în căzui unui contract de muncă pe durată determinata sau al unui contract de muncă temporară, durată acestora,

î) durata concediului de odihnă,

 • j) condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia,

 • k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale și datele de plată a chenzinelor,

 • 1) durata normală a muncii, exprimată în ore / ziși ore / săptămână,

 • m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului, n) durata perioadei de probă.

 • (4) în afara clauzelor generale prevăzute la al. (1), între părți pot fi negociate și cuprinse îh contractul individual de muncă și alte clauze specifice . Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativa:

 • a) clauza cu privire ia formarea profesională;

 • b) clauza de neconcurență;

 • c) clauza de mobilitate;

 • d) clauza de confidențialitate.

Art 15 (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere.

 • (2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.

 • (3) Pe durata sau la sfârșitul perioadei de probăm contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia.

 • (4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile și are toate obligațiile prevăzute în legislația muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum și în contractul individual de muncă.

Art 16 (1) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singura perioadă de probă

 • (2) Prin excepție, salariatul poate fi supus ia o nouă perioadă de probă în situația în care acesta debutează Ia același angajator într-o nouă funcție sau profesie ori urmează să presteze activitatea într-un loc de muncă cu condiții grele, vătămătoare sau periculoase.

 • (3) Neinformarea salariatului anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă cu privire la perioada de probă, în termen de 15 zile, duce la decăderea angajatorului din dreptul de a verifica aptitudinile salariatului printr-o asemenea modalitate.

 • (4) Perioada de probă constituie vechime în muncă.

Art 17 (1) Deoarece raporturile de muncă ale saîariaților Primăriei municipiului Sibiu au la bază un contract individual de muncă, modificarea acestuia nu poate fi făcută decât în condițiile legii.

 • (2) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților.

Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:

 • a) durata contractului;

 • b) locul muncii;

 • c) felul muncii;

 • d) condițiile de muncă;

 • e) salariul;

 • f) timpul de muncă și timpul de odihnă.

 • (3) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decîț cel prevăzut în contractul de muncă.

 • (4) Prin excepție, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile și în condițiile precizate în Codul Muncii.

Secțiunea a 3 a-DISPOZITIICOMUNE CELOR DOUĂ CATEGORIILE

RAPORTURI JURIDICE

Art 18 La începerea raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă, fiecare persoană primește legitimație de serviciu, cu indicarea locului de muncă.

Art 19 Redistribuirea intr-un nou loc de muncă poate fi efectuată în funcție de necesitățile instituției și în conformitate cu pregătirea salariatului și cu legislația în vigoare.

Art 20 Suspendarea raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile precizate în O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare si de Codul Muncii.

CAPITOLUL 3

DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PERSONALULUI APARATULUI DE SPECIALITATE

Secțiunea 1 -DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE FUNCȚIONARULUI PUBLIC

Art 21 Funcționarul public are următoarele drepturi:

 • a) să i se garanteze dreptul la opinie; este interzisă orice discriminare între funcționarii publici pe criterii politice, sindicale, religioase, etnice, de sex, stare materială, origine socială sande orice altă natură

 • b) să i se garanteze dreptul la asociere sindicală în condițiile legii; cei interesați pot, în mod liber, să înființeze organizații sindicale, să adere la ele și să exercite orice mandat în cadrul acestora;

 • c) Funcționarul public are dreptul de a fi informat cu privire Ia deciziile care se iau în aplicarea prezentului cod și care îl vizează în mod direct

 • d) să se asocieze în organizații profesionale sau în alte organizații având ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregătirii profesionale și protejarea statutului lor;

 • d) să își exercite dreptul la grevă în condițiile legii;

 • e) Pentru activitatea desfășurată, funcționarii publici aii dreptul la salariu, prime și alte drepturi, în condițiile legislației privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 • f) funcționarii publici care, potrivit legii, sunt obligați să poarte uniforma în timpul serviciului, o primesc gratuit;

 • g) să beneficieze, în condițiile legii, de concediu de odihnă, concedii medicale și alte concedii;

 • h) să beneficieze, de o indemnizație de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizațiile Și sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă;

 • i) în perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate și a celor pentru creșterea și îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta și nil pot fi modificate decât din inițiativa funcționarului public în cauză, cu excepția cazurilor când în perioada de suspendare a raporturilor de muncă intervine o situație de încetare de drept a raporturilor de serviciu precum și în situația în care intervine o situație de eliberare din funcția publică prevăzută de art. 519 alin. 1 lîtâ),b) sau d) din O.U.G. nr. 57/2019 ;

 • j) să beneficieze de condiții normale de muncă și igienă, de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică;

 • k) pentru motive de sănătate funcționarilor publici li se poate aproba, în mod excepțional, schimbarea compartimentului sau a instituției publice în care își desfășoară activitatea, cu păstrarea gradului, clasei și treptei avute. Schimbarea se poate face numai dacă funcționarul public în cauză este apt profesional să îndeplinească noile atribuții ce îi revin ;

 • 1) să beneficieze de pensii, precum și de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii;

 • m) în caz de deces al funcționarului public, membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul lă pensie de urmaș, primesc pe o perioadă de trei luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcționarului public decedat; în cazul în Care decizia de pensie de urmaș nu a fost emisă din vina instituției publice în termen de trei luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile salariale ce se cuveneau funcționarului public decedat până la emiterea deciziei de pensie de urmaș ;

n) să beneficieze în exercitarea atribuțiilor lor de protecția legii; să i se asigure protecție împotriva amenințărilor, violențelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcției sau în legătură cu aceasta;

o) să primească despăgubiri de la instituție în situația în care acesta a suferit, din culpa instituției publice, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ;

p) drepturile de delegare, potrivit legii;

 • r) dreptul de a-și perfecționa în mod continuu pregătirea profesională.

 • s) să i se asigure adaptarea la locul de muncă funcționarilor publici cu dizabilități și de a, i se pune la dispoziția acestora instrumentele de asigurare a accesibilității, în vederea exercitării în mod corespunzător a atribuțiilor aferente funcțiilor publice ocupate de aceștia;

 • t) dreptul la recunoașterea vechimii în muncă, specialitate șt în grad profesional;

 • u) să i se asigure cheltuielile necesare pentru asistență juridică, funcționarului public, împotriva căruia au fost formulate sesizări către organele de cercetare penală sau acțiuni în justiție cu privire la modul de exercitare a atribuțiilor de serviciu în condițiile art, 427 din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2020.

Art. 22 Funcționarul public are următoarele îndatoriri specifice :

 • a) Funcționarii publici au obligația ca prin actele și faptele lor să promoveze supremația legii, să respecte Constituția și legile țării, statul de drept, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor în relația cu administrația publică, precum și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu aplicarea normelor de conduita care rezultă din îndatoririle prevăzute de lege.

 • b) să-și însușească prevederile Regulamentului Intern pentru compartimentul din care face parte, ale R.O.F., sarcinile și responsabilitățile prevăzute în fișa postului;

 • c) să-și însușească și să respecte prevederile Codului de conduită a funcționarilor publici;

 • d) să exercite funcția publică cu obiectivitate, imparțialitate și independență, fundamentându-și activitatea, soluțiile propuse și deciziile pe dispoziții legale și pe argumente tehnice și să se abțină de ia orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcționarilor publici.;

 • e) în exercitarea dreptului la liberă exprimare, funcționarii publici au obligația de a nu aduce atingere demnității, imaginii, precum și vieții intime, familiale și private a oricărei persoane;

 • f) să se abțină de la exprimarea șau manifestarea convingerilor lor politice în exercitarea atribuțiilor ce le revin;

 • g) să îndeplinească atribuțiile ce le revin din funcția publică pe: care o dețin, precum și ătribuțiile.cele sunt delegate;

 • h) să aibă un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă pentru a câștiga și a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și instituțiilor publice;

 • i) să apere în mod loial prestigiul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

 • j) răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din funcția publică pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate. Acesta are îndatorirea să îndeplinească dispozițiile primite de la superiorii ierarhici precum și dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Funcționarul public are îndatorirea să aducă la cunoștință superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziția astfel de situații. în cazul în care se constată, în condițiile legii, legalitatea dispoziției, funcționarul public răspunde în condițiile legii.;

 • k) să informeze autoritatea sau instituția publică, în mod corect și complet, în scris, cu privire la situațiile de fapt și de drept care privesc persoana sa și care sunt generatoare de acte administrative în condițiile expres prevăzute de lege

 • 1) ău îndatorirea să păstreze secretul de stat și secretul de serviciu, în condițiile legii;

 • m) să păstreze confidențialitate în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției;

n) Ie este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, în considerarea funcției lor publice, daruri sau alte avantaje;

n) să prezinte, în condițiile legii, la numirea și la eliberarea din funcție, precum și atunci cînd apar modificări,, declarația de avere și declarația de interese;

p) să rezolve, in termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările și sarcinile repartizate.

 • r) să-și perfecționeze pregătirea profesională fie în cadrul autorității sau instituției publice, fie urmând cursuri de perfecționare organizate în acest scop;

 • s) au obligația respectării regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților.

ș) Funcționarilor publici le este interzis să permită utilizarea funcției publice în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale;

 • t) nu poate achiziționa, concesiona saii închiria un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ- teritoriale, supus vânzării în condițiile legii, în următoarele situatii:

 • - când a luat cunoștință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;

 • - când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;

 • - când poate influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

ț) Funcționarilor publici le este interzisă furnizarea informațiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-țeritoriale, supuse operapunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.

Secțiunea a 2 a- DREPTURILE SI OBLIGA TIILE PERSONALULUI

CONTRACTUAL

Art 23 Persoana angajată cu contract individual de muncă are următoarele drepturi:

 • a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

 • b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

 • c) dreptul lă concediu de odihnă anual;

 • d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament;

 • e) dreptul Ia demnitate în muncă;

 • f) dreptul la securitate și sănătate în munca;

 • g) dreptul la acces la formarea profesională;

 • h) dreptul la informare și consultare;

 • i) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă;

 • j) dreptul la protecție în caz de concediere;

 • k) dreptul la negociere colectivă și individuală;

 • I) dreptul de a participa la acțiuni colective;

 • m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;

n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

Art 24 Personalul angajat cu contract de muncă are următoarele obligații specifice;

 • a) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului;

 • b) obligația de a respecta disciplina muncii;

 • c) obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern) precum și în contractul individual de muiică;

 • d) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu ( ex. -să nu.practice activități care să dăuneze intereselor instituției, sa. respecte și să susțină interesele generale ale instituției, să nu denigreze conducerea instituției sau pe ceilalți angajați ai ei;

 • e) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;

 • f) obligația de a respecta secretul de serviciu ( ex. - să păstreze totală discreție asupra lucrărilor executate, care au caracter de confidențialitate, față de persoane din afara instituției);

 • g) să-și perfecționeze pregătirea profesională și de specialitate și să-și valorifice cunoștințele profesionale, inițiativa și spiritul creator și de competență, conform cerințelor postului pentru care este angajat și salarizat;

 • h) să nu se solidarizeze cu angajații din compartimentul sau compartimentele primăriei care nu respectă obligațiile sau normele de conduită;

î) în relațiile cu personalul din cadrul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și cu persoanele fizice sau juridice, personalul angajat cu contract de muncă este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate.

 • j) alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

Secțiunea a 3 a- OBLIGAȚII COMUNE CELOR BOUÂCATEGORIILE

PERSONAL

Art 25 Ambelor categorii de personal le revin următoarele obligații comune ;

 • a) să—și însușească prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, ale Regulamentului de Ordine Interna, sarcinile și responsabilitățile prevăzute în fișa postului ;

 • b) să cunoască șî să respecte politicile interne și procedurile de lucru;

 • c) să respecte programul de lucru și să se prezinte la serviciu în stare fizică și psihică corespunzătoare pentru desfășurarea corectă a activității;

 • d) șă nu înregistreze absențe nemotivate; Efectuarea unui număr de 3 absențe nemotivate într-o lună calendaristică atrage, sancționarea disciplinară, până la sancțiunea desfacerii contractului de muncă sau a raporturilor, de serviciu, dacă persoana în cauză se află la prima abatere disciplinară neradiată, iar gravitatea faptei este ridicată. Efectuarea unui număr de 6 absențe nemotivate pe parcursul unei luni calendaristice se sancționează cu desfacerea disciplinară a contractului- de muncă sau încetarea raporturilor de serviciu, după caz;

 • e) să nu părăsească locul de muncă fără înștiințarea, respectiv aprobarea conducătorului direct;

 • f) să păstreze ordinea și disciplina ia locul de muncă;

 • g) sâ păstreze confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau la cunoștință în exercitarea funcției;

 • h) să semnaleze Serviciul Managementul si Integritatea Resurselor Umane orice modificare a datelor personale (inclusiv cu caracter familial), intervenită ulterior angajării lui în instituție;

 • î) să se informeze cu privire la toate procedurile, regulamentele, notele interne și alte documente interne de interes pentru angajații instituției cât și pentru cetățeni;

 • j) să primească sub semnătură privată documentele emise de instituție. în caz de refuz, aceast faptă va fi consemnată pe documentul respectiv Și va fi contrasemnat de I martor;

 • k) să utilizeze cu grijă și răspundere echipamentele de birou, mijloacele de transport și toate celelalte mijloace materiale încredințate în vederea realizării obiectului de activitate și să reducă consumurile de materiale și energetice, prin evitarea risipei și a pierderilor sub orice formă;

 • 1) să nu dezinstaleze sau să mute echipamentele de tehnică de calcul Iară informarea și acceptul compartimentului informatic;

 • m) să utilizeze aplicațiile informatice de gestiune a datelor care fac parte din sistemul informatic integrat al instituției;

n) să realizeze norma de muncă/timpul de lucru, atribuțiile și lucrările încredințate în termenul stabilit, la nivelul calitativ cerut de actele normative și de cerințele specifice fiecărei lucrări;

 • o) să execute în caz de necesitate și alte atribuții (lucrări), prin dispoziția șefului ierarhic sau după caz a conducătorului unității și cuprinderea acestora ca anexe la fișa de post.

 • p) să depoziteze la sfârșitul programului, în locuri special amenajate sau în dulapuri încuiate, după caz, mijloacele tehnice și echipamentele primite în gestionare, conform reglementarilor în vigoare, tuându-se măsurile de securitate prevăzute de lege privind asigurarea securității patrimoniului instituției;

 • q) să depoziteze în dulapuri și/sau fișete, la sfârșitul programului, documentele elaborate și cele utilizate. La terminarea programului de lucru, angajați! au obligația de a verifica întreruperea luminii electrice, scoaterea de sub tensiune a aparatelor prevăzute în cadrul măsurilor tehnice de protecție a muncii, închiderea ferestrelor, încuierea ușilor și depunerea cheilor la locurile indicate;

 • r) să păstreze curățenia Ia locul de muncă și în toate spațiile din instituție;

 • s) să propună ierarhic, orice măsură pe care ar considera-o utilă pentru o mai bună funcționare a compartimentului respectiv sau a instituției în ansamblu;

 • t) să dea dispoziții clare și precise (cu funcții de conducere la nivelul structurilor) și să asigure condițiile necesare pentru executarea și respectarea obligațiilor, controlând sistematic modul în care acestea sunt aduse la îndeplinire;

 • u) să se supună examenelor profesionale, de autorizare, verificare, medicale, etc. prevăzute de prezentul regulament sau de legislația în vigoare;

 • v) în cazul unor avarii, Ia cererea conducerii, șă se prezinte în cel mai scurt timp la serviciu.

W) să respecte normele de sănătate și securitate a muncii și pază contra incendiilor.

CAPITOLUL 4

DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI

Secțiunea 1 - DREPTURILE ANGAJA TORULUI

Art. 26 Angajatorul are următoarele drepturi:

â) să stabilească organizarea și funcționarea unității;

 • b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui angajat, în condițiile legii;

 • c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru angajat sub rezerva legalității lor;

 • d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

 • e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și șă aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil, regulamentului intern și a actelor normative specifice ce reglementează raporturile de muncă șau de serviciu;

Secțiunea a 2 a- OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI

Art 27 Angajatorul are următoarele obligatii :

 • a) să informeze angajații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;

 • b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere Ia elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;

 • c) sa respecte timpul de muncă convenit și modalitățile concrete de organizare a acestuia stabilite prin R,I. precum și timpul de odihnă corespunzător;

 • d) să acorde angajaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă, aplicabil, din contractele individuale de muncă și din legislația specifică raporturilor de muncă sau de serviciu, după caz;

 • e) să comunice periodic angajaților situația economică și financiară a unității, cu excepția informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unității;

 • f) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților în privința deciziilor susceptibile, să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora;

 • g) sa plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii;

 • h) să înființeze registrul general de evidență a salariaților precum și portalul de management pentru funcționarii publici și să opereze înregistrările prevăzute de lege;

 • i) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de angajat al solicitantului;

 • j) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale angajaților.

 • k) să informeze angajatul asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă și de serviciu;

 • 1) să asigure mijloacele tehnice și informaționale necesare realizării obiectului de activitate și să le pună la dispoziția angajaților, în scopul utilizării depline și eficiente a timpului de lucru și implicit în scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă și de serviciu;

 • m) să asigure condițiile de respectare a normelor tehnice de protecție a muncii, a normelor igienico-sanitare, de pază și P.S.I, organizând instruireapersonaluîui (pe cheltuiala instituției), potrivit cu specificul locului de muncă;

 • n) șă asigure condiții pentru realizarea acțiunilor de pregătire profesională a angajaților și să se preocupe de realizarea tuturor programelor de formare și perfecționare și de verificare periodică a cunoștințelor și aptitudinilor acestora (pe bază de testări ), în vederea evaluării acestui proces;

o) să dispună anunțarea în scris a numărului și structurii de personal ce urmează șă fie reduse (și eventual posibilitățile de redistribuire), pentru cazurile în care instituția este în situația de a reduce personalul ca urmare ă reorganizării ei;

p) să dispună și să urmărească întocmirea fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual și a fișelor de evaluare a performanțelor profesionale pentru funcționarii publici.

CAPITOLUL 5

ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ ORI DE SERVICIU

Secțiunea 1 -ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU ALE

FUNCȚIONARILOR PUBLICI

Art 28- încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici se face prin Dispoziția Primarului și are loc în următoarele condiții:

 • a) de drept;

 • b) prin acordul părților, consemnat în scris;

 • c) prin eliberare din funcția publică;

 • d) prin destituire din funcția publică;

 • e) prin demisie.

 • (1) Raportul de serviciu încetează de drept:

 • a) la data decesului funcționarului public;

 • b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții funcționarului public;

 • c) dacă funcționarul public nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 465 alin. (1) lit. a) și d) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019.

 • d) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, dacă persoana care are competența dc numire în funcție publică nu dispune aplicarea prevederilor alin.2 al articolului 517 din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019;

 • e) la data emiterii deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II, în situația în care funcționarului public îi este afectată ireversibil capacitatea de muncă

 • f) ca urmare a constatării nulității absolute a actului administrativ de numire în funcția publică, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;

gj când funcționarul public a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o faptă prevăzută la art 465 alin. (1) lît. h) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, sau prin care s-a dispus aplicarea unei sancțiuni privative de libertate, la data rămânerii definitive și.irevocabile a hotărârii de condamnare;

h.) ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau funcției, ca măsură de siguranță ori.ca pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care sa dispus interdicția;

 • i) Ia data expirării termenului în care a fost ocupată pe perioadă determinată funcția publică.

 • j) alte cazuri prevăzute expres de lege.

 • (2) Constatarea cazului de încetare de drept a raportului de serviciu se face, în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea lui, prin acț administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică. Actul administrativ prin care s-a constatat încetarea de drept a raporturilor de serviciu se comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea lui.

 • (3) în mod excepțional, pe baza unei cereri formulate cu 2 luni înainte de data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare și cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice, funcționarul public poate fi menținut în funcția publică deținută maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu. Pe perioada în care este dispusă menținerea în activitate pot fi aplicate dispozițiile art 378 din Codul administrativ.

Art 29 ( 1) în cazul eliberării din funcția publică Primarul Municipiului Sibiu va dispune emiterea actului administrativ, care se comunică funcționarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, în următoarele cazuri:

 • a) autoritatea sau instituția publică și-a încetat activitatea în condițiile legii, iar atribuțiile și personalul acesteia nu ău fost preluate de o altă autoritate sau instituție publică;

 • b) autoritatea sau instituția publică a fost mutată într-o altă localitate, iar funcționarul public nu este de acord să o urmeze;

 • c) autoritatea sau instituția publică își reduce personalul ca urmare a reorganizării activității, prin reducerea postului ocupat de funcționarul public;

 • d) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția publică ocupată de către funcționarul public a unui funcționar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus reintegrarea;

 • e) pentru incompetență profesională, îri cazul obținerii calificativului "nesatisfăcător’' la evaluarea performanțelor profesionale individuale;

 • f) funcționarul public nu mai îndeplinește condițiile specifice de ocupare a funcției publice prevăzute la art 465 alin, f lî lit. f) sau gj ori nu obține avizul/autorizația prevăzut (ă) de lege, în condițiile art. 465 alin. (2) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019;

 • g) starea sănătății fizice sau/și psihice a funcționarului public, constatată, prin decizie â organelor competente de expertiză medicala, nu îi mai permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare funcției publice deținute;

 • (2) în cazul eliberării din funcția publică, autoritatea sau instituția publică este obligată să acorde funcționarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice.

 • (3) în perioada de preaviz, persoana care are competența legală de numire în funcția publică poate acorda celui în cauză reducerea programului de lucru, până la 4 ore zilnic, fără afectarea drepturilor salariale cuvenite.

 • (4) în cazurile prevăzute la alin. (1) litc), d) și f), în perioada de preaviz, daca în cadrul autorității sau instituției publice exista funcții publice vacante corespunzătoare, aceasta are obligația să le pună la dispoziția funcționarilor publici.

 • (5) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) - cj și e), dacă nu există funcții publice vacante corespunzătoare în cadrul autorității șau instituției publice, autoritatea ori instituția publică are obligația de a solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în perioadă de preaviz, lista funcțiilor publice vacante. în cazul în care există o funcție publică vacantă corespunzătoare, identificată în perioada de preaviz, funcționarul public va fi transferat în interesul serviciului sau la cerere.

Secțiunea a 2 a-ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ ALE

PERSONALULUI CONTRACTUAL

Art 30 (1) încetarea contractului individual de muncă se poate face, în cazurile și în condițiile precizate de Codul Muncii:

 • a) — de drept,

 • b) - ca urmare a convenției părților, la data convenită de acestea,

 • c) — ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ prevăzute de lege.

 • (2) Contractul individual de muncă încetează de drepți

 • a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum și în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul și~a încetat existența conform legii,

 • b) Ia data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții sau a punerii sub interdicție a salariatului sau a angajatorului persoană fizică,

 • c) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepțional, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă îri cazul invalidității de gradul I sau II

 • d) ca urmare a constatării nulității absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părților sau prin hotărâre judecătorească definitivă;

 • e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegâl sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de reintegrare;

 • f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești;

 • g) de la data retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor, autorizațiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;

 • h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca măsură de siguranța ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția;

 • i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată;

 • j) retragerea acordului părinților sau al reprezentanților legali, în cazul salariaților cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani.

Secțiunea a 3 a - REGIMUL JURIDIC AL TELEMUNClI

Art 31 Primăria Municipiului Sibiu, va putea dispune, de comun acord cu fiecare salariat în parte, ca modul de muncă al unor salariați să se desfășoare în regim de telemuncă, la domiciliul, sau reședința salariaților folosind tehnologia informațiilor și comunicațiilor, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • a) salariații sau angajatorul poate dispune la locul desfășurării muncii la distanță a salariatului toate mijloacele necesare îndeplinirii atribuțiilor care le revin potrivit fișelor de post, inclusiv, dar fără a se limita la: telefon; laptop sau, în mod excepțional laptop personal; acces la internet; semnătură electronică (dacă semnătura este indispensabilă în circuitul de semnături); acces securizat la distanță la sistemele IT, sistemul de e-mail și la resursele documentare ale PMS utilizate la nivelul structurii unde angajații își desfășoară activitatea ori alte resurse și informații necesare pentru îndeplinirea activității^ după caz;

 • b) Activitatea structurilor în care salariații sunt încadrați se poate desfășura neperturbată;

cj Este asigurată prezența la sediul PMS a minimum 30% din numărul de angajați din cadrul direcției/serviciului/ sau biroului, în regim normal de muncă;

d) Șeful structurii unde .se inițiază regimul de telemuncă efectueză o planificare a salariaților privind efectuarea muncii la distanță, pentru persoanele din subordine, prin rotație, propunând și perioada în care se desfășoară regimul de telemuncă, astfel încât, să se asigure continuitatea activității la sediul Primăriei municipiului Sibiu, Planificările menționate vor cuprinde Un grafic cu persoanele si activitățile pe care urmează să le desfășoare cei care efectuează activitatea la domiciliu, și vor fi însQțite de programul de vizitare a salariatului de către șeful ierarhic, perioada în care se desfășoară regimul de telemuncă, precum și dacă salariatul deține mijloacele necesare prevăzute la !it.a).

e) Este aprobată de primar propunerea de desfășurarea a muncii în regim de telemuncă,

Art 32 Pe perioada desfășurării muncii la domiciliu salariații sunt obligați să își îndeplinească atribuțiile și se supun controlului exercitat de superiorii ierarhici, să respecte politicile, regulamentele, procedurile instituției, precum și normele cu privire la protecția datelor cu caracter personal și alte norme și proceduri specifice aplicabile, după caz.

Art 33. Salariații rămân la dispoziția instituției pe perioada programului de lucru al acesteia, putând fi contactați în orice moment, la numerele de telefon, pe adresele de mail de serviciu și/sau personal sau la adresa de domiciliu. Salariatul va permite accesul șefului ierarhic în orele convenite pentru a efectua controlul, respectiv monitorizarea, așa cum s-a convenit în contractul individual de muncă.

Art 34 Pe perioadă desfășurării muncii la domiciliu, șefii structurilor de specialitate răspund de modul de organizare și desfășurare a activității din cadrul direcției/ serviciului/ biroului de repartizarea și monitorizarea sarcinilor personalului din subordine, precum și de respectarea programului de lucru și a disciplinei în muncă, de realizarea la timp și corectă a atribuțiilor și sarcinilor de serviciu.

Art.35 Pe perioada desfășurării muncii la domiciliu salariaților li se vor trimite scanate pe email documentele necesare desfășurării activității, iar în situații excepționale sau acolo unde volumul documentelor nu permite scanarea, se va asigura transportul la și de lă domiciliul salariatului.

Art. 36 în cazurile în care, împrejurările obiective ivite în desfășurarea activității structurilor PMS fac absolută necesară prezența la sediu a salariaților care își desfășoară activitatea în regim de telemuncă, superiorii ierarhici vor putea dispune, de îndată, prin mijloace de comunicare la distanță, ca aceștia.să revină la birou, cel târziu cu următoare zi lucrătoare.

Art 37 Salariațîi care își vor desfășura activitatea lă domiciliu vor întocmi zilnic raport de activitate pe care îl vor înainta șefului ierarhic. Șeful ierarhic, va verifica îndeplinierea lucrărilor/sarcinilor repartizate.

Art 38 In situațiile în care salariatul care își desfășoară activitatea în regim de telemuncă, constată apariția unor deranjamente Ia conexiunea tetefonică/internet/semnătură electronică, acesta are obligația de ă informa de îndată Serviciul informatică pentru soluționarea lor, precum și șefului ierarhic superior. Șeful ierarhic superior, în cazul îri care deranjamentul nu se poate soluționa în timp util care să nu afecteze desfășurarea activității structurii va putea să dispună ca salariatul să revină la birou, în termenul prevăzut Iâ art.36.

Art 39 Șefii structurilor de specialitate vor întocmi până cel târziu, în ultima Zi lucrătoare a lunii în curs o foaie colectivă de prezență (pontaj) pentru toți salariațiî din subordine unde se va insera mențiunea ”TL” în rubrica salariaților care desfășoară activitatea în regim de telemuncă. Pontajele se depun la Serviciul managementul și integritatea resurselor umane în vederea stabilirii drepturilor salariate.

Art 40 Salariatii Primăriei municipiului Sibiu care urmează să își desfășoare activitatea la domiciliu vor avea aceleași drepturi și obligații în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 ~ Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și obligația respectării cu strictețe a recomandărilor formulate de Guvernul României prin structurile de specialitate cu privire la măsurile de protecție ce trebuie aplicate în vederea protejării acestora la infecția cu Coronavirus (Covid— 19).

Art 41 Se vor respecta prevederile art. 22 din Legea nr. 319/2006, conform căruia „Fiecare lucrator trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expună ia pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoana, cat și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca.”

Art 42 Regimul juridic al telemuncii se poate institui și pentru funcționarii publici în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, aplicând-se și completându-se prevederile prezentei secțiuni, dacă acestea nu contravin legislației specifice de telemuncă pentru fucnționarii publici.

Seciunea a 4 a- DISPOZIȚII COMUNE CELOR DOUĂ RAPORTURI

JURIDICE

Art 43 (1) La încetarea raporturilor de serviciu/contractului de muncă, instituția va elibera angajatului, prin Serviciul Management si Integritatea resurselor umane, dosarul profesional, nota de lichidare cu precizarea drepturilor de concediu de odihnă și a debitelor (dacă este cazul), precum și recomandare (calificativ), dacă se solicită.

(2) Operarea în Registrul de evidență a salariaților â încetării activității se va face în ultima zi a activității, respectiv în termen de 10 zite de lă emiterea dispoziției pentru funcționarii publici în Portalul de management al funcționarilor publici. Lichidarea definitivă a drepturilor bănești ale fostului angajat se face odată cu plata salariilor la termenul prevăzut pentru luna în care încetează raporturile de servicîu/contractul individual de muncă.

Art 44 Lă încetarea raporturilor de serviciu sau a raporturilor de muncă, funcționarului public respectiv salariatului îi revin următoarele obligații:

 • a) să predea lucrările finalizate și în curs de realizare, unui înlocuitor desemnat (sau șefului său direct);

 • b) să lichideze toate datoriile, de brice natură, fața de instituție. în cazul în care angajatul nu poate lichida toate datoriile materiale, se vor emite angajamente de plată care vor constitui titlu executoriu pentru acele datorii;

 • c) să retumeze legitimația de serviciu, documentațiile și materialele de specialitate de care a beneficiat în calitate de angajat și să predea în bună stare mijloacele tehnice și obiectele de inventar avute în folosință;

 • d) să respecte obligațiile ce revin angajaților și normele de conduită și în perioada de preavizate.

Art 45 Personalul care a demisionat va putea fi reangajat iii Primăria Municipiului Sibiu, în condițiile legii.

CAPITOLUL 6

Secțiunea 1 - NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

Art 46 (1) Funcționarii publici au obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competențelor autorităților și ale instituțiilor publice.

(2) în exercitarea funcției publice, funcționarii publici au obligația de a avea un comportament profesionist, precum șî de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a câștiga și a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și instituțiilor publice,

Art. 47 Loialitatea față de Constituție și lege:

(1) Funcționarii publici au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Funcționarii publici trebuie sase conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi, datorata naturii funcțiilor publice deținute.

Art 48 Loialitatea față de autoritățile și instituțiile publice:

 • (1) Funcționarii publici au obligația de a apăra în mod loial prestigiul, precum și de a se abține de Ia orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia,

 • (2) Funcționarilor publici le este interzis:

 • (a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură Cu activitatea autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ șau individual;

 • (b) să facă aprecieri neautorizăte în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care autoritatea sau instituția publică în care își desfășoară activitatea are calitatea de parte sau să furnizeze în mod neautorizat informații îh legătură cu aceste litigii;

 • (c) să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;

 • (d) șâ acorde asistență și consultanța persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorității ori instituției publice în care își desfasoară activitatea;

 • (3) Prevederile alin.(2) se aplică și după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioada de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

 • (4) Dezvăluirea informațiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conțin asemenea informații, Ia solicitarea reprezentanților unei alte autorități ori instituții publice, este permisă numai cu acordul conducătorului autorității sau instituției publice în care funcționarul public respectiv își desfășoară activitatea.

 • (5) Prevederile prezentului R.I. nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a funcționarilor publici de a furniza informații de interes public celor interesati, în condițiile legii.

Art 49 Libertatea opiniilor:

 • (1) Funcționarii publici au dreptul la libera exprimare, în condițiile legii.

 • (2) In îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici aii obligația de a respecta demnitatea funcției publice deținute, a vieții familiale private a oricărei persoane, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.

 • (3) In activitatea lor, funcționarii publici au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale sau de popularitate. în exprimarea opiniilor, funcționarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art 50 Activitatea publică:

 • (1) Relațiile cu mijloacele de informare îri masă se asigură de către funcționarii publici desemnați în acest sens de conducătorul autorității sau instituției publice, în condițiile legii.

 • (2) Funcționarii publici desemnați să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de conducătorul autorității ori instituției publice în care își desfășoară activitatea.

 • (3) în cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, funcționarii publici pot participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul ca opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorității ori instituției publice în cadrul careia își desfășoară activitatea.

 • (4) Funcționarii publici pot participa la elaborarea de publicații, pot elabora și publica articole de specialitate și lucrări literare ori științifice, în condițiile legii.

 • (5) Funcționarii publici pot participa Ia emisiuni audiovizuale, cu excepția celor cu caracter politic ori a celor care ar putea afecta prestigiul funcției publice.

Art 51 Activitatea politică:

în exercitarea funcției publice, funcționarilor publici le este interzis:

 • a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice a organizațiilor cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice, a fundațiilor sau asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice, precum și pentru activitatea candidaților independenți;

 • b) să furnizeze sprijin logistic candidați lor la funcții de demnitate publică;

 • c) să afișeze, în cadrul autorităților sau instituțiilor publice, însemne ori obiecte inscripționate cu sigla și/sau denumirea partidelor politice, ale organizațiilor cărora Ie este aplicabil același regimjuridic ca șt partidelor politice, ale fundațiilor sau asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice, ale candîdațilof acestora, precum și ale candidaților independenți;

 • d) sa se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuțiilor de serviciu pentru a-și exprima sau manifesta convingerile politice;

 • e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru

Art. 52 folosirea imaginii:

în considerarea funcției publice deținute, funcționarilor publici le este interzis șă permit utilizarea numelui sau imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale,

Art 53 Cadrul relațiilor : ■

 • (1) în relațiile cu personalul din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, precum și cu persoanele fizice sau juridice, funcționarii publici sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, buna-credință, corectitudine, integritate morală și profesională;

 • (2) Funcționarii publici au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității, integrității fizice și morale a persoanelor cu care întră în legătură în exercitarea funcției publice, prin:

 • (a) întrebuințarea unor expresii jignitoare;

 • (b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane

 • (3) Funcționarii publici trebuie să adopte 6 atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea legală, clară și eficientă a problemelor cetățenilor.

 • (4) Funcționarii publici au obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, prin:

 • (a) promovarea unor soluții similare sau identice raportate la aceeași categorie de situații de fapt;

 • (b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

Art. 54 Conduita în cadrul relațiilor internaționale:

 • (1) Funcționarii publici care reprezintă autoritatea sau instituția publică în cadrul unor organizații internaționale, instituții: de învățământ, conferințe, seminar» și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și autoritâțiisau instituției publice pe care o reprezintă

 • (2) în relațiile cu reprezentanții altor state, funcționarilor publici le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.

 • (3) în deplasările externe, funcționarii publici sunt obligați să aibă o conduit corespunzătoare regulilor de protocol și le este interzisă încălcarea legilor și obiceiurilor țării gazdă

Art. 55 interdicția privind acceptarea și a altor avantaje:

(1) Funcționarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei său pentru alții, în considerarea funcției lor publice, daruri sau alte avantaje.

(2) Sunt exceptate de Ia prevederile alin. (I) bunurile pe care funcționarii publici le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice deținute, care se supun prevederilor legale specifice.

Art 56 Obiectivitate șl responsabilitate îh luarea deciziilor:

 • (1) In procesul de luare a deciziilor, funcționarii publici au obligația să acționeze conform prevederilor legale și sa își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial.

 • (2) Funcționarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau instituția publică, de către alțî funcționari publici, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat

 • (3) Funcționarii publici de conducere sunt obligați să sprijine propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor.

 • (4) în exercitarea atribuțiilor de coordonare, precum și a atribuțiilor specifice funcțiilor publice de conducere, funcționarii publici ău obligația de a asigura organizarea activității personalului, de a manifesta inițiativă șt responsabilitate și de a susține propunerile personalului din subordine.

 • (5) Funcționarii publici de conducere âu obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire Ia dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condițiile legislației specifice aplicabile fiecărei categorii de personal. în acest sens, aceștia au obligația:

 • a) să repartizeze sarcinile îri mod echilibrat, corespunzător nivelului de competența aferent funcției publice ocupate și carierei individuale a fiecărei persoane din subordine;

 • b) să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunzătoare a competențelor fiecărei persoane din subordine;

 • c) să monitorizeze performanță profesională individuală și colectivă a personalului din subordine, să semnaleze în mod individual performanțele necorespuhzătoare și să implementeze măsuri destinate ameliorării performanței individuale și, după caz, colective, atunci când este necesar;

 • d) să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente materiale sau morale;

 • e) să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat și să propună participarea la programe de formare și perfecționare profesională pentru fiecare persoană din subordine;

 • f) să delege sarcini și responsabilități, în condițiile legii, persoanelor din subordine care dețin cunoștințele, competențele și îndeplinesc condițiile legale necesare exercitării funcției respective;

 • g) să excludă orice formă de discriminare și de hărțuire, de orice natură și în orice situație, cu privire la personalul din subordine.

 • (6) în scopul asigurării condițiilor necesare îndeplinirii cu imparțialitate a îndatoririlor ce decurg din raporturile ierarhice, funcționarii publici de conducere au obligația de a nu se angaja în relații patrimoniale cu personalul din subordine.

Art 57 Limitele delegării de atribuții

 • (1) Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții publice vacante se dispune motivat prin act administrativ de către persoana care are competența de numire în funcția publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, în condițiile prezentului cod.

 • (2) Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții publice ocupate ai cărei titular se află în concediu în condițiile legii sau este delegat în condițiile art. 504 din Codul administrative aprobat prin O.U.G. nr. 57/2Q19 ori se afla în deplasare în interesul serviciului se stabilește prin fișa postului și operează de drept, în condițiile prezentului cod.

 • (3) Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții publice nu :se poate face prin delegarea tuturor atribuțiilor corespunzătoare unei funcții publice către același funcționar public. Funcționarul public care preia atribuțiile delegate exercita pe perioada delegării de atribuții și atribuțiile funcției publicepe care o deține, precum și atribuțiile parțial preluate, cu excepția situației în care atribuțiile delegate presupun exercitarea controlului ierarhic asupra funcției deținute

 • (4) în situația în care funcția publică ale cărei atribuții: sunt delegate și funcția publică al cărei titular preia parțial atribuțiile delegate se află într-un raport ierarhic de subordonare, funcționarul public care preia atribuțiile delegate semnează pentru funcția publică ierarhic superioară.

 • (5) Prin excepție de la alin. (31 atribuțiile funcției publice de secretar general al unității/subdiyiziunii administrativ-teritoriale pot fi delegate și în totalitate, pentru perioada prevăzuta la alin. (11 conducătorului compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu obligația delegării atribuțiilor proprii către alii funcționari publici,

 • (6) în situația în care la nivelul unității administrativ-terițoriale postul conducătorului compartimentului juridic este vacant sau temporar vacant, atribuțiile funcției publice de secretar general al unității/subdiviziunit administrativ-teritoriale pot fi delegate și în totalitate, pentru perioada prevăzuta Ia alin. (11 unui alt funcționar public, cu respectarea alin. (91

 • (7) Prin excepție de la alin. (33 și (91 în situația în care la nivelul aparatului de specialitate al primarului nu există un funcționar public căruia șă îi fie delegate atribuțiile funcției de secretar general al unitații/subdivizîunii administrativ-teritoriale, în condițiile alin. (5) sau (61 acestea sunt delegate uriui alt funcționar public, în următoarea ordine:

 • a) unui funcționar public cu studii superioare de licență absolvită cu diplomă, în specialitate juridică sau administrativă;

 • b) unui funcționar public cu studii superioare de licență.

 • (8) Delegarea de atribuții se face numai cu informarea prealabilă a funcționarului public căruia i se deleagă atribuțiile.

 • (9) Funcționarul public care preia atribuțiile delegate trebuie să îndeplinească condițiile de studii și de vechime necesare pentru ocuparea funcției publice ale cărei atribuții îi sunt delegate.

 • (10) Nu pot fi delegate atribuții funcționarilor publici debutanți sau funcționarilor publici care exercită funcția publică în temeiul unui raport de serviciu cu timp parțial.

 • (11) Funcționarii publici pot îndeplini unele atribuții corespunzătoare unei funcții de demnitate publică, ale unei funcții de autoritate publică sau ale unei alte funcții publice, numai în condițiile expres prevăzuta de lege.

 • (12) In cazul funcțiilor publice de execuție vacante, cu excepția funcțiilor publice de auditor și consilier juridic, atunci când aceste funcții sunt unice în cadrul autorității sau instituției publice, atribuțiile pot fi delegate către cel puțin doi funcționari publici, cu respectarea prevederilor alin. (I) și (8) - (10).

Art. 58 Utilizarea responsabilă a resurselor publice :

 • (1) Funcționarii publici sunt obligați să asigure ocrotirea proprietății publice și private a statului și a municipiului, sa evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun proprietar.

 • (2) Funcționarii publici au obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând autorității său instituției publice numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției publice deținute.

 • (3) Funcționarii publici trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care le revin, folosirea utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

 • (4) Funcționarilor publici care desfășoară activități îrl interes personal, în condițiile legii, le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorității sau a instituției publice pentru realizarea acestora.

Art 59 Limitareaparticipării la achiziții, concesionări sau închirieri:

 • (1) Orice funcționar public poate achiziționa un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriăle, supus vânzării în condițiile legii, cu excepția următoarelor cazuri:

 • (a) când a luat cunoștință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;

 • (b) când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;

 • (c) când poate influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

 • (2) Dispozițiile alin. 1 se aplica în mod corespunzător și în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.

 • (3) Funcționarilor publici le este interzisă furnizarea informatilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, supuse operațiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de lege,

Art 60. Dispozițiile prezentei secțiuni sunt aplicabile în mod corespunzător și categoriei personalului contractual din cadrul Primăriei Muncipîulul Sibiu.

Secțiunea a 2 a- RELAȚII DE SERVICIU ÎNTRE ANGAJA TI SI CONTROL UL

INTERN

Art 61 (1) Relațiile de serviciu între angajații instituției decurg din structura organizatorica (de țip piramidal-ierarhic funcțională) care generează relații de autoritate pe verticală, și funcționale, pe orizontală.

 • (2) Pe verticală, relațiile sunt de subordonare, de sus în jos, fiecare șef răspunzând de legalitatea și temeinicia dispozițiilor date, precum și de consecințele acestor dispoziții.

Art 62 (I) Transmiterea dispozițiilor legale de autoritatea ierarhică se face prin șefii ierarhici direcți. Ei poț transmite; în caz de urgență și nemijlocit, sărind treptele ierarhice, iar cel care a primit dispoziția este obligat să informeze pe șeful ierarhic direct.

 • (2) Subalternii sunt obligați să execute întocmai și ia timp dispozițiile primite. Dacă angajatul care primește o dispoziție de la șeful său consideră că aceasta nu este corespunzătoare sau că există motive obiective ce pot împiedica executarea acesteia, trebuie să-i sesizeze acest lucru.

 • (3) Dacă persoana care a dat dispoziția insistă în executarea acesteia, va trebui să o formuleze în scris, în această situație dispoziția va fi executată de cel care a primit-o.

 • (4) Adresarea pe cale ierarhică este obligatorie. Orice reclamație, solicitare sau propunere nu va fi oprită din circulatiesub nici un motiv de către șefii ierarhici până când aceasta nu ajunge la cel căruia i-a fost adresată, singurul în măsură să decidă a răspunde.

Art 63 (1) Angajațîi care prin natura funcțiilor vin în contact cu publicul sau cu organele de avizare și control, trebuie să aibă o ținută și o comportare corespunzătoare, să dea dovadă de solicitudine și de principialitate și șă rezolve toate problemele în spiritul legalității.

 • (2) Fiecare șef ierarhic este obligat să efectueze în mod sistematic control asupra modului în care subalternii, nemijlocit, își aduc la îndeplinire sarcinile ce le revin din fișa postului și din dispozițiile primite.

 • (3) Conducerea Primăriei Municipiului Sibîu efecțuează controale permanente și/sau periodice la compartimentele din subordine. Controalele se pot referi la mai multe domenii de activitate sau pot fi limitate Ia un domeniu de specialitate. Prin control se realizează totodată îndrumarea ângajaților în îndeplinirea obligațiilor de serviciu.

 • (4) Modul de organizare și de efectuare a controalelor se stabilește prin ordine directe sau note interne.

Art 64 Constatările tăcute cu ocazia controalelor se aduc la cunoștința celor controlați și șefilor direcți ai acestora, atât pe parcursul controlului, cât și la sfârșitul acestuia, stabilindu-se măsurile ce se impun a fi luate, cu termene și responsabilități. Șefii ierarhici sunt obligați să aducă la îndeplinire și să urmărească realizarea măsurilor stabilite în cursul controalelor.

Secțiunea a 3 a - PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAȚIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAȚILOR

Art. 65. - (1) Angajații instituției aU dreptul să adreseze conducerii Angajatorului, în scris, petiții individuale, dar numai în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă și în activitatea desfășurată.

(2) Prin petiție se înțelege orice cerere sau reclamație individuală pe care un salariat sau un funcționar public o adresează conducerii Angajatorului în condițiile legii și ale regulamentului intern.

(3) Petițiilor anonime nu li se vă da curs, acestea urmând a fi clasate.

Art 66. -(1) Cererile sau reclamațiile se adresează reprezentantului legal al Angajatorului și se înregistrează la secretariat/Registratură.

 • (2) în cazul în care problemele sesizate în cerere sau în reclamație necesită o cercetare mai amănunțită, reprezentantul legal al Angajatorului numește o persoană sau o comisie care să verifice realitatea lor.

 • (3) In urma verificării Angajatorului, persoana sau comisia numită întocmește un referat cu constatări, concluzii și propuneri și îl supune aprobării reprezentantului legal al Angajatorului.

 • (4) Reprezentantul legal al Angajatorului este obligat să comunice angajatului instituției răspunsul în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sau a reclamației.

 • (5) în situația în care aspectele sesizate prin cerere sau reclamație necesită o cercetare mai amănunțită, reprezentantul legal ai Angajatorului poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile.

Art 67, - Angajații instituției care formulează două petiții privitoare la aceeași problemă se va proceda după cum urmează:

 • - în cazul în care un angajat adresează în aceeași perioadă de timp două sau mâi multe petiții cu același obiect, acestea se vor conexa, șalariatul/funcționarul public, urmând să primească un singur răspuns.

 • - dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție cu același conținut sau care privește aceeași problemă, acestea se clasează, facându-se mențiune că s-a verificat și i ș-a dat deja un răspuns petiționarului.

Art, 68. - (1) Angajații și Angajatorul au obligația să soluționeze conflictele de muncă prin bună înțelegere sau prin procedurile stabilite de dispozițiile legale în vigoare.

 • (2) Procedura de soluționare a conflictelor de muncă este potrivit dispozițiilor Legii nr. 62/201l și a actelor normative ce reglementează raporturile de serviciu ale funcționarilor publici.

Secțiunea a 4 a -

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIM1NÂRII ȘI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII.

Art 69. - (i) în cadrul relațiilor de muncă și de serviciu funcționează principiul egalității de tratament față de toți angajații.

 • (2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un angajat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politica, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, este interzisă.

 • (3) Constituie discriminare directă actele șî faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute Ia alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.

 • (4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute Ia alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.

Art. 70. ~ (1) Orice angajat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de securitate șî sănătate în muncă, precum șî de respectarea demnității și a conștiinței șale, fără nicio discriminare.

 • (2) Tuturor angajaților care prestează o muncă Ie sunt recunoscute dreptulla plată egală pentru muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale, în condițiile legii.

Ai*t.7L — (1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relațiile de muncă, referitoare la:

 • a) anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea posturilor vacanțe;

 • b) încheierea, suspendarea, modificarea și/său încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;

 • c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului;

 • d) stabilirea remunerației;

 • e) beneficii, altele decât cele de natură salarială și măsuri de protecție și asigurări sociale;

 • f) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare șî recalificare profesională;

 • g) evaluarea performanțelor profesionale individuale;

 • h) promovarea profesională;

 • i) aplicarea măsurilor disciplinare;

 • j) dreptul de aderare Ia sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta;

 • k) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare.

 • (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită naturii sau condițiilor particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege, particularitățile de sex sunt determinante.

Art 72. - (1) Hărțuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă este considerată discriminare după criteriul de sex și este interzisă.

 • (2) Hărțuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale; vizuale ofensatoare, invitații compromițătoare, cereri de favoruri sexuale sau orice altă conduită cu conotații sexuale, care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a persoanelor la locul de muncă.

 • (3) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărțuire sexuală, având ca scop: a) de a crea la locui de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată; b) de a influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea profesională, remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și perfecționarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedbrit, ce ține de viața sexuală.

 • (4) Toți angajații trebuie să respecte regulile de conduită și răspund în condițiile legii pentru încălcarea acestora.

 • (5) Angajatorul nu permite și nu va tolera hărțuirea sexuală lă locul de muncă șî face public faptul că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărțuire sexuală, indiferent cine este ofensatorul, că angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați, prin orice manifestare confirmată de hărțuire sexuală Ia locui de muncă, vor fi sancționați disciplinar.

Art 73. -- (I) Persoana care se consideră hărțuită sexuafva raporta incidentul printr-o plângere în scris, care va conține relatarea detaliată a manifestării de hărțuire sexuală Ia locul de munca.

 • (2) Angajatorul va oferi consiliere și asistență victimelor actelor de hărțuire sexuală, va conduce investigația în mod strict confidențial și, în cazul confirmării actului de hărțuire sexuală, va aplica măsuri disciplinare.

 • (3) La terminarea investigației se va comunica părților implicate rezultatul anchetei.

 • (4) Orice tel de represalii, în urma unei plângeri de hărțuire sexuală, atât împotriva reclamantului, cât și împotriva oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare și vor fi sancționate conform dispozițiilor legale în vigoare.

 • (5) Hărțuirea sexuală constituie și infracțiune.

 • (6) Potrivit dispozițiilor art. 223 alin. (1) din Codul penal, pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relații de muncă sau al unei relații similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată său pusă într-o situație umilitoare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art 74. — (I ) Angajați*! au obligația să facă eforturi în vederea promovării unui climat norma! de muncă în unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a regulamentului intern, precum și a drepturilor și intereselor tuturor angajatilor.

 • (2) Pentru crearea și menținerea unui mediu de lutru care să încurajeze respectarea demnității fiecărei persoane, pot fi derulate proceduri de soluționare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale angajaților, inclusiv â celor privind cazurile de violență sau hărțuire sexuală, în completarea celor prevăzute de lege.

Art 75. - (1) Angajatorul identifică un angajat căruia să îi fie repartizate, prin fișa postului, atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați sau, în limita bugetului existent pentru cheltuieli salariate, să fie angajat un expert sau un tehnician în egalitate de șanse, una din atribuțiile acestui angajat fiind elaborarea unor planuri de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați,

 • (2) La nivelul instituției, din perspectiva domeniului specific al fiecărei entități în care își desfășoară activitatea, expertul/tehnicianul în egalitatea de șanse sau persoana desemnată cu atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați are următoarele atribuții principale:

 • a) analizează contextul de apariție și evoluție a fenomenului de discriminare de gen, precum și nerespectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați și recomandă soluții în vederea respectării acestui principiu, conform legii;

 • b) formulează recomandări/observații/propuneri în vederea prevenirii/ gestionarii/ remedierii contextului de risc care ar putea conduce Ia încălcarea principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați cu respectarea principiului confidențialității;

 • c) propune măsuri privind asigurarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, evaluează impactul acestora asupra: femeilor și bărbaților;

 • d) elaborează planuri de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în care să fie cuprinse cel puțin: măsuri active de promovare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și eliminarea discriminării directe și indirecte după criteriul de gen, măsuri privind prevenirea și combaterea hărțuirii Ia locul de muncă, măsuri privind egalitatea de tratament în ceea ce privește politica de remunerare, promovare în funcții și ocuparea funcțiilor de decizie;

 • e) elaborează, fundamentează, evaluează și Implementează programe și proiecte în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;

 • f) acordă consultanță de specialitate pentru aplicarea prevederilor legislației naționale șî comunitare în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.

 • (3) Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați șe realizează în conformitate cu următoarele principii:

 • a) principiul legalității, potrivit căruia sunt respectate prevederile Constituției și legislației naționale în materie, precum și prevederile acordurilor și altor documente juridice intemaponale la care România este parte;

 • b) principiul respectării demnității umane, potrivit căruia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea libera și deplină a personalității;

 • c) principiul cooperării și al parteneriatului, potrivit căruia autoritățile administrației publice centrale și locale colaborează cu societatea civilă și organizațiile neguvemamentale pentru elaborarea, implementarea, evaluarea și monitorizarea politicilor publice și a programelor privind eliminarea tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex, precum și pentru realizarea de facto a.egalității, de. șanse și de tratament între femei și bărbați;

 • d) principiul transparenței, potrivit căruia elaborarea, derularea, implementarea și evaluarea politicilor și programelor din domeniu sunt aduse Ia cunoștința publicului larg;

 • e) principiul transvețsalității, potrivit căruia politicile și programele publice care apără și garantează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați sunt realizate prin colaborarea instituțiilor și autorităților cu atribuții în domeniu Ia toate nivelele vieții publice.

CAPITOLUL?

SALARIZARE-A VANS ARE - PROMOVARE - EVALUARE

Secțiunea 1 - DISPOZIȚII COMUNE

Art 76 Salarizarea personalului instituției se face pe baza sistemului de salarizare prevăzut de legislația în vigoare; La salarizarea personalului contractual se ține seama de criteriul aptitudinilor și competenței profesionale, de complexitatea lucrărilor atribuite, de gradul de răspundere, de rezultatele obținute (menționate în fișa de evaluare a performanțelor profesionale)

Art 77 Sistemul de salarizare cuprinde următoarele drepturi de salarizare:

 • (a) salariul de bază;

 • (b) indemnizații de conducere;

 • (c) sporuri conform legislației în vigoare;

 • (d) premii, dacă prin lege sunt prevăzute.

Art, 78 Personalul nou angajat/ și aflat în perioada de prabă/stagiii va fi salarizat corespunzător legislației în vigoare.

Art 79 (1) Salariile se vor plăti înaintea oricăror obligații ale instituției, (2) Plata salariilor se face o dată pe lună;

Secțiunea a 2 a- PROMOVAREA FUNCȚIONARILOR PUBLICI

ArtSO (1) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin:

 • a) ocuparea unei funcții publice de execuție de grad profesional imediat superior celui deținut;

 • b) ocuparea unei funcții publice de execuție dintr-o clasă corespunzătoare studiilor absolvite;

 • c) ocuparea unei funcții publice din categoria înalților funcționari publici vacante și a unei funcții publice de conducere vacante.

(2) Promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat de instituție, cu încadrarea în fondurile bugetare, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. Fișa postului funcționarului public care a promovat în funcția publică se completează cu noi atribuții și responsabilități.

(3) In situația promovării în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public care ocupă o funcție publică temporar vacantă, postul aferent funcției publice șe transformă până la data încetării raporturilor de serviciu ale acestuia, în condițiile legii.

Art 81 (1) ExameuuFeoncursul de promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau instituția publică, eu-avfeuf cu înștințarea prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data publicării, anunțului.

 • (2) Pentru ă participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

 • b) să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

 • c) să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

 • d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

Art. 82 Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcție publică de conducere, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții;

 • a) să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

 • b) să fie numiți înțr-o funcție publică din clasa I;

 • c) să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;

 • d) să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. (2) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr, 57/2019;

 • e) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prevăzute de Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;

 • f) să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii, sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 3 0 de ore în ultimii 3 ani de activitate.

Art 83 (1) Autoritățile sau instituțiile publice pot organiza examen de promovare în clasă pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile prevăzute la art 481 Cod administrativ, în măsura în care apreciază că transformarea postului ocupat de funcționarul public intr-un post cu atribuții corespunzătoare studiilor de nivel superior este utilă autorității sau instituției publice.

(2) Promovarea în clasă în condițiile prevăzute Ia alin. (2) se face prin examen, care se organizează de către autoritățile șî instituțiile publice, cu încadrareaîn fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării examenului într-o funcție publică de execuție dîntr-o clasă superioară, de grad profesional asistent.

(3) Promovareaîn condițiile alin. (1) se face prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării examenului.

Secțiunea a 3 a - PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL

Art 84 (1) Personalul contractual poate avansa în funcții, grade sau trepte superioare de salarizare prin concurs, pe post vacant pe baza unor tematici afișate cu 10 zile lucrătoare înainte de concurs, în condițiile legii, în raport cu competența profesională și rezultatele obținute în activitate.

 • (2) Evaluarea performanțelor profesionale individuale Ia avansarea în grade, trepte, funcții, se face în cadrul concursului, de către comisia de examinare.

 • (3) Concursul se susține în fața comisiei de examinare constituită conform prevederilor legale, Rezultatele concursului se consemnează într-un proces verbal, semnat de toți membrii Comisiei de examinare, menționându-se candîdații admiși și respinși.

 • (4) Lista candidaților declarați « admis » sau « respins » Ia concurs se va afișa la loc vizibil și rezultatele pot fi contestate în condițiile legii.

Secțiunea a 4 a-EVALUAREA ANGAJATILOR

Criterii de evaluare a performanțelor profesionale individuale

Art.85. (1) în cariera, funcționarul public beneficiază de dreptul de a promova în funcția publică șî în gradele profesionale.

 • (2) Anual se realizează procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici precum și ale personalului angajat cu contract individual de muncă în structura administrației publice locale.

 • (3) Metodologia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se face în conformitate cu metodologia prevăzută de anexă nr. 6 din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2020_ea-și-a iar pentru personalului angajat cu contract individual de muncă procedura de evalaure se stabilesc prin alte acte normative și prin dispoziția ordonatorului principal de credite.

 • (4) Perioada evaluată pentru funcționarii publici este cuprinsă între l ianuarie și 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea. Perioada de evaluare este cuprinsă între l și 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate și are ca scop evaluarea gradului și modului de atingere a obiectivelor individuale precum șî evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță.

 • (5) Funcționarii publici nemulțumiți de rezultatul evaluării pot sâ îl conteste la conducătorul autorității sau instituției publice. Contestația se formulează în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință de către funcționarul public evaluat a calificativului acordat și se soluționează în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației. Rezultatul contestației se comunică funcționarului public în termen de 5 zile calendaristice de la soluționarea contestației. (6) Funcționarul public nemulțumit de modul de soluționare a contestației formulate se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

 • (7) Criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual sunt stabilite conform legislației în vigoare. Procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale se aplică fiecărei funcții, în raport cu îndeplinirea atribuțiilor și răspunderilor corespunzătoare postului ocupat de angajat. Această procedură se face pe baza criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale, aprobate prin dispoziția primarului.

 • (8) Evaluarea performanțelor profesionale individuale se face anual, până Ia sfârșitul lunii februarie, fiecărui angajat fiindu-i acordată o nota corespunzătoare calificativului obținut pentru îndeplinirea fiecărui criteriu evaluat. Perioada evaluată este cuprinsă între l ianuarie și 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.

 • (9) Fiecare criteriu de performanță se apreciază cu note de la 1 Ia 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a criteriului respectiv, nota 1 reprezentând nivelul minim iar hota 5 nivelul maxim,

 • (10) Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza notei finale, după cum urmează:

 • a) între 1,00 -2,50 - nesatisfacător

 • b) între 2.51-3,50 - satisfăcător

 • c) între3,51-4,50-bine

 • d) între 4,51- 5,00 - foarte bine

 • (11) Angajatul nemulțumit de rezultatul evaluării performanțelor profesionale individuale se poate adresa instanței judecătorești competente, în condițiile legii.

Art.86 Coordonarea și monitorizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare, se realizează de către Serviciul Resurse Umane.

Art,87 în realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se vor respecta dispozițiile art. 485 din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2020.

CAPITOLUL#

POLITICI ȘI REGULI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. DREPTURI SI OBLIGAȚII ALE ANGAJATORULUI ȘI ALE ANGAJAȚILOR. ATRIBUȚII ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR (DPO).

Secțiunea 1 - CHESTIUNI PREALABILE- DISPOZIȚII COMUNE

Art 88 Prezentul capitol instituie reguli la nivelul apăratului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu cu privire la datele cu caracter personal a persoanelor fizice, reguli ce sunt obligatorii de respectat pentru toți ăngajații instituției, având obligația să se informeze cu privire ia politicile și a prevederilor Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016.

Art89 Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental iar Regulamentul general de protecție a datelor extinde domeniului de aplicare teritorială în sensul că protejează drepturile tuturor persoanelor aflate pe teritoriul UE, indiferent de poziționarea geografică a operatorului de date și extinde sfera de aplicare și asupra operatorilor de date stabiliți în afara UE, în măsura în care bunurile și/șau serviciile acestora sunt adresate (și) persoanelor aflate pe teritoriul UE.

Art 90 Regulamentul general de protecție prevede noi drepturi (dreptulla ștergerea datelor sau dreptul de a fi uitat și dreptul la portabilitatea datelor), prevede obligația desemnării, în unele cazuri, a unui responsabil cu protecția datelor, evaluarea impactului prelucrării datelor cu caracter personal, conține prevederi speciale referitoare la prelucrarea datelor personale aparținând copiilor, instituie reguli noi privind transparență față de persoana vizată și nu în ultimul rând prevede sancțiuni severe de până la 4% din cifra de afaceri sau 20.000.000, oricare din ele este mai mare,

Sectiuna 2-a- DREPTURILE ANGAJATORULUI

Art. 91Angajatorul are dreptul să obțină toate informațiile privind datele personale ale angajați lor prevăzute de lege în acest sens și în limita legală, în afara datelor sensibile prevăzute de art. 9 din Regulamentul European 679/2016.

Art. 92 Angajatorul are dreptul să monitorizeze bunurile instituției cu ajutorul camerelor video fără ca prin aceasta sa se urmărească și o monitorizare a angajaților,

Art. 93 Angajatorul are dreptul să monitorizeze performanțele profesionale ale angajaților prin mijloace proporționale în acest scop și transparente care sunt aduse la cunoștința angajaților înainte de implementarea lor.

Art94 Angajatorul are dreptul să instituie reguli privind stabilirea unor politici de confidențialitate privind unele activității ale instituției, conform legii, atât în cadrul contractelor individuale de muncă cât și în cadrul contractelor colective de muncă negociate ori prin norme și regulamente special adoptate în acest sens.

Secțiunea a 3 a - DREPTURILE ANGAJATULUI

Art 95 Angajatul are dreptul să fie instruit cu privire la modul de gestionare a datelor personale în raport cu atribuțiile prevăzute în fișă postului.

Art 96 Angajatul are dreptul să i se solicite consimțământul cu privire la orice date cu caracter personal ce vor fi prelucrate, în afara de cele strict prevăzute de lege, și care nu justifică un interes legitim al instituției. Interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, față de care sunt prelucrate anumite date, prevalează intereselor legitime ale instituției.

Art 97 Angajatul are dreptul să i se aducă la cunoștință orice metodă de monitorizare profesională și să i se solicite consimțământul în cazul în care această monitorizare implică metode de securitate ce nu sunt prevăzute expres de lege,

Art 98 Angajatul are dreptul să participe la orice formă de instructaj privind protecția datelor personale, precum și la anumite forme de perfecționare profesională atunci când se impune aceasta raportat Ia natura atribuțiilor sau cu privire la tema protecției datelor personale.

Secțiunea a4 a- OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI

Art 99 Angajatorul are obligația să nu aducă atingere drepturilor angajaților prin prelucrarea datelor personale ale acestora.

Art 100 Angajatorul are obligația să ia măsuri de securitate și să implementeze politici adecvate care sâ fie aduse la cunoștina angajaților pentru protejarea datelor personale ale angajaților precum și politici pentru datele personale ale persoanelor fizice care sunt preluate de angajați ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor specifice ale acestora,

Art 101 Angajatorul are obligația să solicite în prealabil consimțământul angajaților pentru prelucrarea de date personale în alte cazuri neprevăzute de lege iar această prelucrare nu reprezintă o cauză legitimă a angajatorului conform Regulamentului 679/2016.

Art 102 Angajatorul are obligația să aducă la cunoștința angajatului termenul de prelucrare a unor date personale în cazurile legitime și termenul de păstrare a datelor personale prelucrate în aceste cazuri.

ArțlQ3 Angajatorul are obligația să monitorizeze în mod continuu implementarea și modui de respectare a regulilor de protecție a datelor personale ce trebuie respectate de către angajați,

Art 104 Angajatorul are obligația să actualizeze și să perfecționeze politicile și regurile de prelucrare a datelor personale ori de câte ori este cazul.

Secțiunea a S a - OBLIGAȚIILE ANGAJATULUI

Art 105 Angajatul are obligația să respecte dinpozîțiîle Regulamentul general de protecție a datelor precum și politicile și îndatoririle privind protecția datelor personale pe care le gestionează pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției

Artl06 Angajatorul are obligația de a prelucra datele, cu caracter personal în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale angajatorului.

ArtI07Angajatul are obligația de a nu dezvălui datele cu caracter personal pe care Ie prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin prezentul regulament, prin contract individual de muncă, regulament de organizare și funcționare sau alte norme interne de prelucrare a datelor emise de instituției.

ArțlOS Angajatul are obligația de a păstra confidențialitatea asupra datelor pe care Ie prelucrează.

Art.109 Angajatul are obligația și șă nu divulge informațiile cil caracter personal ale colegilor sau a altor persoane cu care intră în contact din eroare și care nu fac obiectul îndeplini unei atribuții,

ArtllO Angajatul are obligația să participe la orice formă de instructaj cu privire la protecția datelor,

Artlll Angajatul are obligația de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat.

ArtllZ Angajatul are obligația să respecte măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautdrizaț, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală

Art.113 Angajatul are obligația șă nu folosească datele personale pe care le prelucrează în interes personal.

Artll4 Angajatorul are obligația să nu stocheze pe dispozitive personale datele, personale și să nu transmită aceste date către persoane neautorizate

Artll5 Angajatul are obligația să aducă la cunoștința conducerii în cel mai scurt timp orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează.

Secțiunea a ă a - RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR (DPOl

Art. 116 Responsabilul numit sau cu care instituția încheie un contract de prestări servicii are următoarele responsabilități:

 • a) informează și consiliază conducătorul instituției, precum și angajații care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care Ie revin în temeiul reglementărilor legale aplicabile privind protecția datelor;

 • b) monitorizează respectarea legislației referitoare la protecția datelor și a politicilor instituției în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;

 • c) furnizează servicii de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia;

 • d) cooperează cu autoritatea de supraveghere;

 • e) are rolul de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menționată la articolul 36 din Regulamentul general de protecție a datelor, precum și, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune,

 • f) elaborează anual un raport al activităților DPO,

 • g) Ca parte a sarcinilor de monitorizare a conformității, întreprinde următoarele:

 • - Colectează informații pentru a identifica operațiunile de prelucrare

Analizează și verifică conformitatea operațiunilor de prelucrare,

Informează, consiliază și emite recomandări Primarului Municipiului Sibiu

 • h) oferă consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIAj și monitorizează funcționarea acesteia;

 • i) Cooperează cu autoritatea de supraveghere și își asumă rolul de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspect legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă precum și dacă este cazul consultarea cu privire la orice altă chestiune,

 • j) Prioritîzează activitățile și își concentrează eforturile asupra problemelor care prezintă riscuri măi mari pentru protecția datelor,

 • k) Elaborează inventariază și deține un registru al operațiunilor de prelucare pe baza informațiilor furnizate de diferite departamente din cadrul primăriei Municipiului Sibiu responsabile cu prelucrarea datelor cu character personal,

 • I) îndeplinește orice altă activitate ce deriva din aplicarea Regulamentului general de protecția a datelor și legislația specific în vigoare.

Secțiunea a 7 a - SANCȚIUNI *                                                                           t •

Arțll7 Nerespecțarea: obligațiilor privind protecția datelor de către angajații instituției prevăzute de legislația în vigoare precum și prin prezentul regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

CAPITOLUL 9

RECOMPENSE, ABATERI DISCIPLINARE SI SANCȚIUNI

Secțiunea 1 - RECOMPENSE-DISPOZITII COMUNE

Sxț. 118 Angajații care își îndeplinesc în cele mai bune condiții sarcinile ce Ie revin și a căror activitate este caracterizată prin spirit de inițiativă și creativitate, fidelitate și loialitate față de instituție, aducând o contribuție deosebită la îndeplinirea obligațiilor individuale sau colective, pot primi, în condițiile stabilite de legi sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, următoarele recompense:

 • a) mulțumiri verbale sau scrise;

 • b) premii, doar în condițiile în care prin lege sunt prevăzute;

 • c) premiul onorific“angajatul anului”

 • d) alte recompense prevăzute de legislația în. vigoare.

Art 11.9 Modul de constituire a fondului de premiere și acordarea premiilor din fondul de premiere se desfășoară conform prevederilor legale îh materie .

Secțiunea a 2 a- SANCȚIUNI- DISPOZIȚII COMUNE

Artl20 (1) încălcarea cu vinovăție de către personalul angajat, indiferent de funcția pe care o ocupă, a obligațiilor de serviciu, inclusiv a normelor de conduită, constituie abatere disciplinară și se sancționează în concordanță cu prevederile acestui Regulament Intern precum și ă celorlalte acte normative specifice, respectiv Codul administrativ și Codul Muncii.

 • (2) La stabilirea sancțiunii se va ține seama de cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, analizându-se împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, gradul de vinovăție a celui în cauză și consecințele abaterii, comportarea generală în serviciu a angajatului, precum și de existența în antecedențele acestuia a altor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate în condițiile legii,

 • (3) în cazul repetării unei abateri de aceeași gravitate, sancțiunile disciplinare se acordă, de regulă, în mod progresiv,

Art 121 (1) Abaterile disciplinare săvârșite de un angajat al instituției aflat în perioada delegării la o altă unitate, se sancționează de către conducerea instituției care l-a angajat, pe baza unui referat înaintat de conducerea unității la care este delegat angajatul,

 • (2) Abaterile disciplinare săvârșite de un angajat în perioada detașării la altă unitate se sancționează de conducerea unității la care este detașat, mai puțin desfacerea contractului individual de muncă/destituire, sancțiune pe care o poate aplica numai unitatea care l-a detașat

 • (3) Sancțiunile disciplinare se au în vedere la promovarea și avansarea angajatului.

 • (4) Angajaților nu li se poate aplica decât o singură sancțiune disciplinară, dacă au fost încălcate mai multe obligații de serviciu, și anume sancțiunea cea mai severă.

 • (5) împotriva sancțiunii disciplinare aplicate, persoana sancționată se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Art 122 Următoarele fapte săvârșite de personalul de conducere, șefi de servicii sau birouri, constituie abateri disciplinare în măsura în care acestea se referă la obligațiile lor de serviciu, potrivit reglementărilor în Vigoare :

 • a) neîndeplinirea atribuțiilor de organizare^ coordonare și control;

 • b) neexecutarea obligațiilor privind îndrumarea personalului din subordine în legătură cu atribuțiile de serviciu ale acestuia și, respectiv, rieluareaunor măsuri ferme privind îndeplinirea la timp și în bune condiții a obligațiilor ce revin acestui personal;

 • c) abuzul în activitate față de personalul din subordine și/ sau știrbirea personalității acestuia;

 • d) aplicarea în mod nejustificat a unor sancțiuni, atribuirea de recompense nejustificate sau luarea altor măsuri nedrepte ori cu încălcarea dispozițiilor legale;

 • e) promovarea unor interese personale.

Secțiunea a 3 a- SANCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONARII PUBLICI

Art. 123 încălcarea cu bună știință de către funcționarii publici, indiferent de funcția pe care o ocupă, a obligațiilor lor de serviciu, inclusiv a normelor de conduită constituie abatere disciplinară și se sancționează în concordanță cu prevederile acestui RegulamentIntern și ale Statutului Funcționarilor Publici. Sancțiunile prevăzute sunt:

 • a) mustrare scrisă;

 • b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;

 • c) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe d perioadă de până la un an de zile

 • d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani;

 • e) retrogradarea intr-o funcție publică de nivel inferior, pe o perioadă de până Ia un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului

 • e) destituirea din funcția publică

Art 124 Următoarele fapte, a căror enumerare nu este limitativă, săvârșite de funcționarii publici, constituie abateri disciplinare:

â) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

 • b) neglijența repetată in rezolvarea lucrărilor;

 • c) absența nemotivată de la serviciu;

 • d) nerespectarea programului de lucru;

 • e) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal;

 • f) nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter;

 • g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care îșj desfășoară activitatea;

 • h) desfășurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic;

 • i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuțiile de serviciu;

 • j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii și expertizelor medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform prevederilor legale;

 • k) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicții stabilite prin lege-pentru funcționarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese și incompatibilități

 • 1) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilități dacă funcționarul public nu acționează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate;

 • m) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;

n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcției publice și funcționarilor publici sau aplicabile acestora

o) părăsirea în timpul programului, a locului de muncă, fără aprobările corespunzătoare;

p) săvârșirea unor greșeli de organizare sau dispunerea executării unor lucrări care conduc la pagube pentru instituție;

 • r) încălcarea:normelor și regulilor de protecție șî igienă a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor, precum și a normelor de pază și securitate;

 • s) filmatul în locuri riepermise;

ș) folosirea necorespunzătoare și/ sau în interes personal a mijloacelor tehnice sau a altor bunuri ale instituției;

 • t) efectuarea în timpul serviciului a unor lucrări ce nu air legătură cu obligațiile de serviciu, precum și sustragerea atenției său împiedicarea celorlalți saiariați să-și exercite atribuțiile de serviciu;

ț) încălcarea regulilor privind securitatea datelor și secretelor de serviciu;

 • u) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice la locul de muncă sau prezentarea la serviciu în stare de ebrietate;

x) necompletarea sau completarea necorespunzătoare a evidențelor, precum și comunicarea de date sau informații false, sau cu întârzieri repetate;

y) distrugerea sau pierderea documentelor;

z) sustragerea, sub orice formă, de bunuri și valori aparținând instituției;

w) neparticiparea (fără motive temeinice) la instructaje și cursuri de pregătire profesională organizate de instituție său la alte activități destinate ridicării nivelului profesional;

aa) parcarea autovehiculelor instituției în alte locuri decât cele stabilite de conducerea instituției;

bb) neutilizarea corespunzătoare în timpul programului de lucru a echipamentului de lucru din dotare;

cc) avantajarea prin acte conștiente a agenților economici, concurenți pe piață;

dd) atacarea, defăimarea, calomnierea directă sau indirectă a instituției, a conducerii, a oricărui salariat sau a oricărui colaborator extern;

ee) constituirea în instituție de asociații cu caracter politic sau contrare obiectului de .activitate al unității;

ff) inserarea sau publicarea în ziare, broșuri, reviste, etc. a unor comunicări în legătură cu activitatea instituției, fără acordul conducerii;

gg) încălcarea sau nerespectarea normelor de conduită prevăzute de Codul de Conduită aplicabil.

Art 125 (1) Sancțiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate și după audierea funcționarului public,

 • (2) Pe baza concluziilor majorității membrilor comisiei de disciplină acesta întocmește un raport cu privire la cauza care a fost sesizată, în care poate să propună fie sancțiunea disciplinară aplicabilă, în cazul în care s-a dovedit săvârșirea abaterii discipinare de către funcționarul public, fie clasarea cauzei, atunci când.nu.se confirmă săvârșirea unei abateri disciplinare, fie sesizarea autorității responsabile de asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale pentru abaterea disciplinară referitoare Ia incompatibilități prevăzută la art. 492 alin, (2) lit, 11 din Codul administrative, în vederea verificării și soluționării.

 • (3) în cazul funcționarilor publici, dispoziția de sancționare se emite în termen de cel mult 10 zile calendaristice de către Primarul Municipiului Sibiu pe baza propunerii cuprinse în raportul comisiei de disciplină și se comunică funcționarului public sancționat, în termen de 5 zile de la data emiterii.

 • (4) Funcționarul public nemulțumit de sancțiunea disciplinară aplicata se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii. Persoanei sancționate i se comunică posibilitatea de a face contestație, precum și termenul de înaintare a acesteia și organele competente de a o soluționa, conform prevederilor legale.

Art,l26 Sancțiunile disciplinare aplicate funcționarilor publici se radiază de drept, după cum urmează:

 • a) în termen de 6 luni de la aplicare, dacă funcționarul public a fost sancționat cu mustrare scrisă;

 • b) la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancțiunile disciplinare prevăzute lă art, 492 alin, (3) lit. b) -e) din Codul administrativ;

 • c) în termen de .3 ani de la aplicare, sancțiunea prevăzută la art. 492 alin. (3) lit. f) din Codul administrativ;

e) de la data comunicării hotărârii judecătorești definitive prin care s-a anulat actul administrativ de sancționare disciplinară a funcționarului public.

Art 127 (1) Răspunderea funcționarilor publici pentru infracțiunile săvârșite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuțiile funcției publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale.

(2) In cazul în care în urma sesizării parchetului sau a organului de cercetare penală, s-a pus în mișcare acțiunea penală: pentru una din infracțiunile prevăzute la, art. 465 alin.1 lit. h) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr, 57/2019. suspendarea din funcție operează de drept Suspendarea din funcție încetează în cazul în care parchetul dispune scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale.

Secțiunea a 4 a- SANCȚIUNI PRIVIND PERSONALUL CONTRACTUAL

Art (28 (1) încălcarea cu vinovăție de către personalul contractual, indiferent de funcția pe care o ocupă, a obligațiilor de serviciu, inclusiv a normelor de conduită, constituie abatere disciplinara și se sancționează în concordanță cu prevederile acestui Regulament de Ordine Internă și ale Codului Muncii.

Sancțiunile prevăzute sunt:

 • a) avertismentul scris;

 • b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;

 • c) reducerea salariului de bază pe b durată de 1-3 luni cu 5-10%;

 • d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 iuni cu 5-10%;

 • e) desfacerea disciplinară a contractului individual de munca.

(2) în cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabilește un alt regim sancționar, va fi aplicat acesta,

(3) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i șe aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.

Artl29 Următoarele fapte, a căror enumerare nu este limitativă, săvârșite de personalul contractual, constituie abateri disciplinare:

 • a) nerespectarea programului de lucru;

 • b) părăsirea în timpul programului, a locului de muncă, tară aprobările corespunzătoare;

 • c) absențe nemotivate de la serviciu;

 • d) întârzieri repetate, în aceeași lună ;

 • e) săvârșirea unor greșeli de organizare sau dispunerea executării unor lucrări care conduc la pagube pentru instituție;

 • f) încălcarea normelor și regulilor de protecție și igienă ,a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor, precum și a normelor de pază și securitate;

 • g) fumatul în locuri ncpermise;

 • h) folosirea necorespunzătoare și/ sau în interes personal a mijloacelor tehnice sau a altor bunuri ale instituției;

 • i) efectuarea în timpul serviciului a unor lucrări ce nu au legătură cu obligațiile de serviciu, precum și sustragerea atenției sau împiedicarea celorlalți salariați să-și exercite atribuțiile de serviciu;

 • j) încălcarea regulilor privind securitatea datelor și secretelor de serviciu;

 • k) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice la locul de muncă sau prezentarea la serviciu în stare de ebrietate;

 • l) necompletarea sau completarea necotespunzâtoare a evidențelor, precum și comunicarea de date sau informații false, sau cu întârzieri repetate;

 • m) distrugerea sau pierderea documentelor;

nj sustragerea, sub orice formă, de bunuri și valori aparținând instituției;

 • o) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile și atribuțiile de serviciu;

 • p) neparticiparea (fără motive temeinice) Ia instructaje și cursuri de pregătire profesională organizate de instituție sau la alte activități destinate ridicării nivelului profesional;

r) parcarea autovehiculelor instituției în alte locuri decât cele stabilite de conducerea instituției;

 • q) neutilizarea corespurizătpare în timpul programului de lucru a echipamentului de lucru din dotare;

 • s) avantajarea prin acte conștiente a agehților economici, concurenți pe piață;

 • t) atacarea, defăimarea, calomnierea directă sau indirectă a instituției, a conducerii, a oricărui salariat sau a oricărui colaborator extern;

ț) constituirea în instituție de asociații cu caracter politic sau contrare obiectului de activitate al unității;

 • u) inserarea sau publicarea în ziare, broșuri, reviste, etc, a unor comunicări în legătură cu activitatea instituției,, fără acordul conducerii;

 • v) încălcarea prevederilor contractului individual de muncă;

 • w) încălcarea sau nerespectarea normelor de conduită prevăzute de Codul de Conduită aplicabil.

Art. 130 (1) Pentru personalul contractual, angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o dispoziție emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de Ia data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de Ia data săvârșirii faptei.

 • (2) Sub sancțiunea nulității absolute, în dispoziție se cuprind în mod obligatoriu:

 • a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

 • b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractual individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;

 • c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute la art 251 alin. (3), din Codul Muncii nu a fost efectuată cercetarea;

 • d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;

 • e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată;

 • f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată.

 • (3) Dispoziția de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii și produce efecte de la data comunicării.

 • (4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată de acesta.

 • (5) Dispoziția de sancționare poate fi contestată de salariat Ia instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

Secțiunea a 5a-Procedura disciplinară

Arț.131 (1) în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu se constituie comisia de disciplină, conform prevederilor legale, competentă să cerceteze faptele sesizate ca abateri disciplinare și să propună sancțiunile aplicabile categoriei de personal vizat.

 • (2) Activitatea comisiilor de disciplină are la bază următoarele principii:

 • a) prezumția de nevinovăție, conform caruiase prezuma ca funcționarul public este considerat nevinovat pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară comisiei de disciplină atat timp cat vinovăția sa nu a fost dovedita;

 • b) garantarea dreptului ia aparâre, conform caruia funcționarul public are dreptul de ă fi audiat, de a prezenta dovezi in aparărea sa si de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare administrativă;

 • c) contradictorialitatea, conform căruia comisia de disciplină are obligația de a asigura persoanelor aflate pe poziții divergente posibilitatea de a se exprima cu privire Ia orice act său fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplină;

 • d) prbportionalitatea, conform caruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia si sancțiunea disciplinara propusa sa fie aplicata;

 • e) legalitatea sancțiunii, conform căruia Comisia de disciplină nu poate propune decât sancțiunile disciplinare prevăzute de lege;

 • f) unicitatea sancțiunii, conform caruia pentru o abatere disciplinară nti se poate aplică decât o singură sancțiune disciplinară;

 • g) celeritatea procedurii, conform caruia pentru comisia de disciplină are obligația de a proceda fără întârziere la soluționarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate și a procedurilor prevăzute de lege și de prezenta hotărâre;

 • h) obligativitatea opiniei, conform căruia fiecare membru ăl comisiei de disciplină are obligație de a se pronunța pentru fiecare sesizare aflată pe rolul comisiei de disciplină.

 • (3) Comisia de disciplină are următoarele atribuții funcționale :

 • a) efectuează procedura de cercetare administrativă/disciplinara a faptei sesizate ca abatere disciplinară;

 • b) propune sancțiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz,propune clasarea sesizării, în condițiile legii, cu votul majorității membrilor comisiei;

 • c) propune menținerea sau anularea sancțiunii disciplinare constând în mustrare scrisă, în cazul în care aceasta a fost contestată la conducătorul instituției publice.

Art.132 (1) Sancțiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârșite și după audierea angajatului in cauză, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Audierea angajatului trebuie consemnată în scris. Refuzul persoanelor legal citate de a se prezenta la audieri se menționează în procesul verbal și nu împiedică desfășurarea cercetării admin istrative/dișci p [ inare.

Art.133 (1) Cercetarea disciplinară prealabilă în cazul personalului contractual se poate realiza și de către persoana împuternicită în acest scop de către conducătorul instituției.

(2) Salariatul vă fi convocat în scris precizându-i-se data, ora și locul întrevederii. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile,

(3) Aplicarea sancțiunii disciplinare se face prin dispoziție emisă în scris, cu respectarea formei și a termenelor prevăzute de legislația în vigoare.

CAPITOLUL 10

TIMPUL DE MUNCĂ SI TIMPUL DE ODIHNĂ

Secțiunea 1 - DURATA TIMPULUI DE MUNCĂ

Art. 134 (1) Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl folosește pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi și de 40 ore/săptămână.

(2)Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi prelungită pește 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referință de 3 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână

Art. 135 (1) Săptămâna de lucru este de 5 zile (de luni până vineri); realizate în medie prin 8 ore pe zi. Orele de începere și terminare a programului de lucru sunt orele 7:30, respectiv 16:00, de luni până joi și orele 7:30, respectiv 13:30 în ziua de vineri. Acest program de lucru este un program uniform.

(2) Prin excepție de Ia alin. 1 programul de lucru în cadrul săptămânii de lucru poate fi și uniform, inegal sau individualizat, în condițiile legii.

(3) Prevederile alineatului 2 se aplică acelor structuri din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu care au prevăzute atribuții ce se desfășoară ;în cadul unui program de lucru cu publicul.

Art. 136 (1) Toți angajații, au datoria să semneze zilnic condica de prezență, la venire și la plecare.

 • (2) în ultima zi lucrătoare a lunii, șeful de compartiment transmite Ia Serviciul Managementul și Integritatea Resurselor Umane foaia de prezența, în care se evidențiază timpul de muncă și alte situații (ore suplimentare, ore învoire, concedii, absențe, etc.). Serviciul Managemantul si Integritatea Resurselor Umane verifică corectitudinea înregistrărilor referitoare la concediile de odihnă, Iară plată, de studii și medicale le le pune în plată.

 • (3) Pentru angajații care sunt desemnați pe perioade determinate să realizeze activități în cadrul unor alte colective de lucru, evidențierea prezentei se face în foaia de prezența întocmită de coordonatorul colectivului;

 • (4) în timpulprogramului de lucru, angajații se vor afla la locul de muncă și vor folosi integral și eficient timpul de muncă, pentru îndeplinirea sarcinilor repartizate;

Art. 137 Repausul săptămânal se realizează în zilele de sâmbătă și duminică, corespunzător reglementărilor legale în vigoare.

Secțiunea a 2 a- MUNCA SUPLIMENTARA - REGLEMENTARI COMUNE

Art. 138 (1) Când necesitățile instituției o impun, angajații pot presta ore suplimentare peste programul normal de lucru, numai dacă efectuarea orelor suplimentare ă fost dispusă în scris de șeful ierarhic și aprobată de Primarul Municipiului.

 • (2) Personalul de conducere care dispune efectuarea de ore suplimentare în afara programului normal de lucru, are obligația de a transmite în scris, la Serviciul Managemantul si Integritatea Resurselor Umane, referatul prin care se explîcitează motivul efectuării de ore suplimentare care se dispun a fi prestate pește programul normal de lucru (inclusiv în zilele libere);

 • (3) Pentru personalul contractual, orele suplimentare peste programul normal de lucru se vor compensa cu timp liber corespunzător ;

 • (4) Pentru funcționarii publici orele suplimentare se recuperează doar dacă funcționarii publici solicită acest lucru.

Secțiunea a 3 a - INTRĂRUIEȘIRI ALE PERSONALULUI

Art. 139 (1) Accesul în unitate al angajați lor, în afara programului normal de lucru, se face cu înregistrarea în registrul special aflat la personalul de serviciu ( agent de pază al Poliției Comunitare sau portar ).

 • (2) Prezentarea la serviciu se face cu cel puțin 5 minute înainte de începerea programului de lucru și se evidențiază de fiecare angajat în condica de prezență.

Art. 140 (1) în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, relația cu publicul se realizează prin Centrul Informații Cetățeni și prin serviciile care au atribuții în acest sens.

Secțiunea a 4 a- CONCEDIUL DE ODIHNĂ ANUAL PLĂTIT

Art 141 (1) Programarea concediilor de odihnă pe ansamblul instituției se face anual (cu o defalcare echilibrată pe luni), conform prevederilor legale în vigoare.

 • (2) Programarea concediilor de odihnă pentru angajați se aprobă de către Primarul Municipiului Sibiu , care poate aproba și modificarea programării concediilor, la cererea angajaților (prezentată cu 15 zile înainte de data programării și cu avizul șefului direct).

Art, 142 Durata concediului de odihnă este stabilită în funcție de vechimea în muncă, astfel :

 • a) până la 10 ani - 21 zile lucrătoare de concediu de odihnă,

 • b) peste 10 ani - 25 zile lucrătoare de concediu de odihnă.

Art. 143 (1) Concediile de odihnă vor fi efectuate în totalitate în cadrul anului calendaristic. Concediile de odihnă pot fi efectuate și fragmentat (cu condiția ca una dintre fracțiuni să fie de minimum 15 zile lucrătoare neîntrerupt), dacă interesele compartimentului sau instituției o cer sau la solicitarea angajatului.

(2) Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârșitul anului următor, tuturor salariaților care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul, din motive justificate.

Art. 144 (1) Pe perioada concediului de odihnă, angajați! vor primi o indemnizație al cărei cuantum se stabilește conform prevederilor legale.

(2) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă.

Art. 145 (1) Angajații pot fi rechemați din concediile de odihnă prin dispoziția scrisă a Primarului Municipiului Sibiu, numai pentru nevoi urgențe de serviciu, pentru care este strict necesară prezența angajatului la locul de muncă (cu recalcularea corespunzătoare a drepturilor salariate). După rechemare, conducerea instituției vă proceda la reprogramarca zilelor de concediu de odihna neefectuate, astfel încât acestea să poată fi efectuate de angajații rechemați până la finele anului calendaristic.

(2) în cazul rechemării salariatului din concediul de odihnă, angajatorul are obligația de a suporta toate cheltuielile salariatului și ale familiei sale, necesare în vederea revenirii Ia locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

Secțiunea a 5 a- ZILELE DE SĂRBĂTOARE

Art. 146 (1) Se consideră sărbători legale, următoarele:

 • - Anul Nou - 2 zile (1 si 2 ianuarie);

 • - 24 ianuarie -Ziua, Unirii Principatelor Romane,

 • - Prima si a doua zi de Paști;

 • - 1 mai- Ziua Intemațăionala a Muncii;

 • - 1 iunie - Ziua Copilului;

 • - Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui

 • - Prima și a doua zi de Rusalii;

 • - 15 august -Adormirea Maicii Domnului;

 • - 30 noiembrie-Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României;

 • - t decembrie- Ziua Naționala a României;

 • - 25 și 26 decembrie - prima și a doua zi de Crăciun;

 • - Alte zile stabilite prin lege.

 • (2) Pentru persoanele care se află în concediu de odihnă, zilele în cauză nu se iau în calculul concediului de odihnă.

 • (3) Pentru realizarea unor zile libere din ajunul sărbătorilor, de comun acord, se poate hotărî recuperarea unor zile lucrătoare în zilele de sâmbătă și duminică, premergătoare sărbătorilor, munca respectivă nefiind muncă suplimentară.

 • (4) In situația în care este posibilă o punte între sărbători și zilele de repaus săptămânal, zilele de legătură se vor recupera în alte zile libere, de regulă înaintea zilei de sărbătoare.

 • (5) Pentru persoanele aparținând altor culte religioase legale, altele decât cele creștine, se acordă câte două zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale.

Art.147 în conformitate cu art. 35 din Legea 62/2011, membrii aleși în organele de conducere ale sindicatului care lucrează nemijlocit în instituție în calitate de salariat, au dreptul Ia reducerea programului lunar de lucru, fără a afecta drepturile salariate, cu ocazia participării Ia acțiuni sindicate.

Secțiunea a 6 a- CONCEDII SPECIALE PLĂTITE

Art. 148 Angajații au dreptul, la un număr de zile plătite, pentru anumite evenimente familiale, pentru care trebuie să prezinte justificările legale, nominalizate mai jos:

 • a) căsătoria angajatului - 5 zile

 • b) căsătoria Copilului - 3 zile

 • c) deces soț/soție, rudă ori afin până la gradul III inclusiv cu angajatul sau cu soțul/soția acestuia - 3 zile.

 • d) controlul medical anual al funcționarului public - 1 zn

Art. 149 Angajații pot beneficia de:

 • a) concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani și, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; de acest concediu poate beneficia, opțional, oricare dintre părinți;

 • b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Secțiunea a 7 a- CONCEDII MEDICALE SA V DE MATERNITATE

Art. 150 în caz de boală sau accidente, angajatul trebuie șă informeze conducerea și Serviciul Managementul si Integritatea Resurselor Umane, direct sau prin intermediul altei persoane, imediat sau în cel mult 48 ore și să prezinte, după caz, un certificat medical șau o adeverință care să j ustifice absențele. Neprezentarea certificatului atrage consecințele absentării nemotivate.

Art. 151 (1) Femeile au dreptul la un concediu de maternitate plătit, care se compune dintr-un concediu prenatal de 63 zile și un concediu postnatal de 63 zile, care șe compensează între ele. Pentru protecția sănătății lor și a copilului lor salariatele au obligația de a efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal.

 • (2) Bărbații au dreptul la un concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare acordat la cerere, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului.

 • (3) Tatăl copilului nou-riăscut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal plătit de 15 zile lucrătoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucrătoare cu încă 10 zile lucratoare, daca a obținut atestatul de absolvire a unui curs de puericultura.

 • (4) Dreptul la majorarea duratei concediului paternal în condițiile de mai sus se acordă numai o singură dată, indiferent de numărul copiilor titularului.

Art. 152 Femeile au dreptul la un concediu de risc matemal ce se poate acorda în întregime sau fracționat, pe o perioadă ce nu poate depăși 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medica] în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Art 153 In baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menținerea veniturilor salăriâle, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Secțiunea a 8 a - CONCEDII FĂRĂ PLATĂ/SUSPENDARE RAPORTULUI DE MUNCĂ

Art. 154 (1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcționarul public se află în una dintre următoarele situații:

a)este numit sau alesîntr-o funcție de demnitate publică, pentru perioada respectivă;

bj este desemnat de către autoritatea sau instituția publică să desfășoare activități în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituții internaționale, pentru perioada respectivă;

 • c) îndeplinește serviciul militar la declararea mobilizării și a stării de război sau la instituirea stării de asediu;

 • d) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu, precum și în cazul în care, față de acesta s-a dispus, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, luarea măsurii controlului judiciar ori a măsurii controlului judiciarpe cauțiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligații care împiedică exercitarea raportului de serviciu;

 • e) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, pe o perioadă mai mare de o lună, în condițiile legii;

 • f) carantină, în condițiile legii;

 • g) concediu de maternitate, în condițiile legii;

 • h) este dispărut, iar dispariția a fost constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

 • i) forța majoră;

 • j) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de natura celor prevăzute la art. 456 alih.l lit.h din Codul administrative aprobat prin O.LLG nr. 57/2019.

 • k) în cazul emiterii deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II, cu excepția situației prevăzute la art. 517 alin. (1) lit. e);

 • 1) în alte cazuri expres prevăzute de lege.

(2)în termen de 15 zile calendaristice înainte de data încetării motivului de suspendare de drept, dar nu mai târziu de data luării ia cunoștință de motivul încetării suspendării de drept, funcționarul public este obligat sa informeze în scris persoana care are competența legală de numire în funcția publică despre acest fapt.

(3)Persoana care are competența legală de numire în funcția publică are obligația să asigure, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut Ia alin. (2), condițiile necesare reluării activității de către funcționarul public.

Art. 155 (1) Raportul de serviciu se suspendă la inițiativa funcționarului public în următoarele situații:

 • a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condițiile legii;

 • b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, în condițiile legii

 • c) concediu de acomodare, cu durata de maximum un an, care include și perioada încredințării copilului în vederea adopției;

 • d) concediu paternal;

 • e) este încadrat la cabinetul unui demnitar;

 • f) desfășoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea în condițiile legii;

 • g) efectuează tratament medical în străinătate, dacă funcționarul public nu se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de munca, precum și pentru însoțirea soțului sau, după caz, a soției ori a unei rude până la gradul I inclusiv, în condițiile legii;

 • h) pentru participare la campania electorală, pe durata campaniei electorale șî până în ziua ulterioară alegerilor;

 • i) desfășurarea unei activități în cadrul unor organisme sau instituții internaționale, pe perioadă determinată, în alte situații decât cele prevăzute la art. 513 alin. (1) lit. cj din Codul administrativ;

 • j) pentru participarea la grevă, în condițiile legii.

Art. 156 (1) Raportul de serviciu se poate suspenda si prin acordul pârtilor la cererea motivată a funcționarului public, pentru un interes personal, în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 514 alin. (1) din Codul administrativ pe o durată cumulată de cel mult 4 ani în perioada exercitării funcției publice pe care o deține. Durata suspendării se Stabilește prin acordul părților și nu poate fi mai mică de 30 de zile.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru îngrijirea copilului cu handicap, raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcționarului public pentru o perioadă cumulatămai mare decât cea prevăzută la alin. (1), cu acordul conducătorului instituției publice.

 • 3) In vederea suspendării raporturilor de serviciu potrivit prevederilor alin. (1) si f2) funcționarul public depune: o cerere motivată adresată persoanei care are competența de numire în funcția publică. Cererea se depune cu cel puțin 1.5 zile lucrătoare înainte de data de la care se solicită suspendarea raporturilor de serviciu ale funcționarului public prin acordul părților.

 • (4) Persoana care are competența de.numire în funcția publică îșî exprimă sau nu acordul cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu la cererea funcționarului public în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (3),

 • (5) în vederea emiterii actului administrativ de reluare a activității, cu 15 zile înainte de data încetării motivului de suspendare prin acordul părților, dar nu mai târziu de data luării la cunoștință de motivul încetării suspendării, funcționarul public informează în scris persoana care are competența legală de numire în funcția publică despre acest fapt.

CAPITOLUL 11 - FORMAREA PROFESIONALĂ

Secțiunea 1 - REGLEMENTĂRI COMUNE

Art.157 (1) Angajatorul are obligația de a asigura angajaților acces periodic la formarea profesională.

 • (2) Formarea profesională a angajaților se poate realiza prin următoarele forme :

 • a) participarea Ia cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din țară sau din străinătate ;

 • b) formare individualizată;

 • c) alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat.

Secțiunea ala- FORMAREA PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR

PUBLICI

Art.158 (1) Funcționarii publici au dreptul de a-și perfecționa în mod continuu pregătirea profesională.

 • (2) Pe perioada în care funcționarii publici urmează forme de perfecționare profesională, beneficiază de drepturile salariate cuvenite, în situația în care acestea sunt:

 • a) organizate la inițiativa sau în interesul autorității sau instituției publice ;

 • b) urmate la inițiativa funcționarului public, cu acordul persoanei care are competența de numire, și numai în cazul în care perfecționarea profesională are legătură cu domeniul de activitate al instituției sau autorității publice sau cu specificul activității derulate de funcționarul public în cadrul acesteia.

Art. 159 în cazul în care formarea și perfecționarea profesională se organizează în altă localitate, funcționarii publici beneficiază de drepturile de delegare în condițiile legii.

Art, 160 în cazul în care conducătorul instituției apreciază că studiile sunt utile instituției, pe perioada concediului de studii acordat- In limita a 30 de zile lucrătoare anual, funcționarului public respectiv i se plătesc salariul de bază corespunzător funcției îndeplinite, și, după caz, sporul de vechime.

Art. 161 (1) Funcționării publici care urmează o formă de specializare sau perfecționare care depasesc pragul valoric prevăzut de instituție, sau se depășește durata formelor de perfectioanre de o lună până într-un an, sunt obligați să se angajeze în scris că vor lucra de la 8 luni la 5 ani în instituție.

(2) Durata efectivă a perioadei pentru care se încheie angajamentui/act adițional se stabilește de conducerea instituției.

(3) în cazul nerespectării angajamentului funcționarii sunt obligați să restituie instituției drepturile salariale primite pe perioada cursurilor de perfecționare, proporțional cu perioada rămasă până lă împlinirea termenului, precum și celelalte drepturi pe această perioada, cu excepția cazului în care angajații nu mai dețin funcția respectivă din motive neimputabile acestora.

Secțiunea a3 a- FORMAREAPROFESIONALA A PERSONALULUI

CONTRACTUAL

Art. 162 (1) Pentru personalul contractual, în cazul in care participarea la cursurile de formare profesională este inițiată de Primăria Municipiului Sibiu toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta. Dacă participarea la cursurile de formare profesională presupun scoaterea integrală din activitate, contractul individual de muncă al salariatului respectiv se suspendă, acesta beneficiind de o indemnizație plătită de instituție^ prevăzută în contractul individual de muncă și care este egală cu salariul de bază, indemnizația de conducere și spor vechime, corespunzător perioadei.

(2) în cazul în care angajatorul nu și-a respectat obligația de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condițiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore.

Art. 163 (1) Salariații care au beneficiat de un curs de formare profesională cu o valoare a cursului de: peste 500 de lei nu pot avea inițiativa încetării contractului individual de muncă pe o perioada stabilită de angajator de la data absolvirii cursurilor de formare profesionala; acest lucru va fi stipulat întrun act adițional atașat la contractul individual de muncă.

(2) Durata efectivă a perioadei din actul adițional se stabilește de conducerea instituției.

(3) în cazul nerespectării angajamentului/actului adițional salariații sunt obligați șă restituie instituției drepturile salariale primite pe perioada cursurilor de perfecționare, proporțional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului, precum și celelalte drepturi pe această perioadă, cu excepția cazului în care salariații nu mai dețin funcția respectivă din motive riiemputabile acestora.

Art. 164 (1) Concediile fara plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din inițiativa sa. Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul Sindicatului salariaților și numai dacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității.

(2) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel puțin o lună înainte de efectuarea acestuia și trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul și durata acestuia, precum și denumirea instituției de formare profesională

(3) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza și fracționat în cursul unui an calendaristic, pentru susținerea examenelor de absolvire a unor forme de învățământ sau pentru susținerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituțiilor de învățământ superior, cu respectarea condițiilor stabilite mai sus.

CAPITOLUL 12

PROTECȚIA PERSONALULUI DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE CARE SEMNALEAZĂ ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII

Ari. 165 Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public sunt următoarele:

 • a) principiul legalității, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice și au obligația de a respecta drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale, libera concurență și: tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

 • b) principiul supremației interesului public, conform căruia, în înțelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența autorităților publice și instituțiilor publice, sunt ocrotite și promovate de lege;

 • c) principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare să susțină reclamația cu date șau indicii privind fapta săvârșită;

 • d) principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct șau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare. în cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;

 • e) principiul bunei administrări, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice sunt datoare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;

 • f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul autorităților publice, instituțiilor publice;

 • g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;

 • h) principiul bunei-credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică, instituție publică sau în altă unitate bugetarăcare a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

Art 166 Avertizarea privind fapte de încălcare a legii

Semnalarea unor fapte de încălcare a legii, prevăzute ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, constituie avertizare în interes public și privește:

 • a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;

 • b) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;

 • c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor de lege;

 • d) încălcarea prevederilor privind încompatibilitățile și conflictele de interese;

 • e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

 • f) partizanului politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;

 • g) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;

 • h) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;

 • i) incompetența sau neglijența în serviciu;

 • j) evaluări heobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;

k.) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;

1) emiterea de acte administrative sau de altă natura care servesc interese de grup sau clientelare;

m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al autorităților publice, instituțiilor publice;

n) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

Art. 167 Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale, poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:

 • a) șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale,

 • b) conducătorului autorității publice, instituției publice sau a] unității bugetare din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;

 • c) comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul autorității publice, instituției publice din care face parte persoana care a încălcat, legea,

 • d) organelor judiciare;

 • e) organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a încompatibilităților;

 • f) comisiilor parlamentare;

 • g) mass-media;

 • h) Organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;

 • i) organizațiilor neguyemamentale.

Art. 168 Protecția funcționarilor publici, a personalului contractual și a altor categorii de personal:

 • (I) în fața comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecție după cum urmează:

 • a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună-credință, în condițiile Legii nr. 571/2004, până la proba contrară;

 • b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităților publice, instituțiilor publice au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autorității publice, instituției publice sau a unității bugetare, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

 • (2) în situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea.

 • (3) în cazul avertizărilor în interes public, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit, a) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor.

Art. 169 (1) în litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanța poate dispune anularea sancțiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, daca sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credință.

(2) Instanța verifică proporțional îtatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancționării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiași autorități publice, instituții publice sau unități bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin prezenta lege.

CAPITOLUL 13

SĂNĂTATEA. SI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Art. 170 (1) Primăria Municipiului Sibiu este obligată să ia toate măsurile în vederea asigurării sănătății și vieții angajați lor, pentru prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, pentru respectarea normelor de tehnica securității și igienă a muncii, la lacurile de muncă,

(2) Angajatorul are obligația, prin directorii executivi și șefii de servicii, să asigure o organizare rațională a muncii în funcție de profilul activității. Se va stabili numărul optim de personal pentru fiecare compartiment în parte și specialitatea postului, prin organigramă.

(3) Normele de muncă (exprimate în sfere de atribuții și sarcini) vor fi stabilite prin fișa postului de șeful ierarhic, potrivit reglementărilor legale, astfel încât sa asigure un ritm normal de lucru, la b intensitate â efortului intelectual și o tensiune nervoasă care să nu conducă la oboseală excesivă a salariaților.

Art.171 (1) In funcție de numărul de personal stabilit și de structura acestuia, instituția publică are obligația să asigure condiții corespunzătoare de muncă (mobilier, birotica etc.) atât în clădirile administrative, cât și pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu în teritoriu.

 • (2) Pentru realizarea acestor condiții se vor constitui prin bugetele locale fondurile necesare pentru asigurarea următoarelor condiții de muncă în spații închise:

 • a) asigurarea încălzirii corespunzătoare a birourilor unde își desfășoară activitatea salariațîi;

 • b) iluminatul și ventilarea încăperilor;

 • c) asigurarea spațiilor corespunzătoare pentru arhivarea documentelor;

 • d) asigurarea de aer condiționat în toate încăperile în care își desfășoară activitatea salariațîi;

 • e) asigurarea de apă plată și minerală pe timpul verii, în zilele caniculare, în condițiile legii;

 • (3) Se vor asigura birouri corespunzătoare dotate cu:

 • a) mobilier corespunzător;

 • b) telefon, tehnică de calcul

 • c) legislația specifică pentru fiecare compartiment (acces la programe țip Legis on line)

 • (4) Pentru, deplasarea în teritoriu se vor asigura mijloace auto pentru deplasări în teren și intervenții în limita cotelor de combustibil alocate,

 • (5) In cazul in care instituția țiu poate pune la dispoziție mijloace de transport proprii pentru deplasări, deplasările se pot face și cu mașina proprietate personală a angajaților cu decontarea cheltuielilor pentru conbustibili.

Ărt.172 (1) Conducerea instituției are obligația, să asigure prin bugetul local sumele: necesare pentru condițiile optime de muncă.

 • (2) Pentru securitatea și sănătatea în muncă, conform Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare, conducerea instituției are obligația de a lua măsurile necesare pentru:

 • a) asigurarea securității și protecția sănătății salariatilor;

 • b) prevenirea riscurilor profesionale;

 • c) informarea și instruirea salariatilor, periodic, prin modalități specifice

 • d) asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în munca.

 • (3) Angajatorul are obligația să Organizeze instruirea salariaților săi în domeniul securității și sănătății în muncă atâtla angajare, cât și lă schimbarea locului de muncă.

 • (4) Conducerea instituției are obligația sa urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin. (2), ținând seama de modificarea condițiilor, și pentru îmbunătățirea situațiilor existente.

 • (5) Conducerea instituției are obligația șa implementeze măsurile prevăzute la alin. (2) pe baza următoarelor principii generale de prevenire:

 • a) evitarea riscurilor;

 • b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

 • c) combaterea riscurilor Ia sursă;

 • d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat și a diminuării efectelor acestora asupra sănătății;

 • e) adaptarea la progresul tehnic;

 • f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puțin periculos;

 • g) dezvoltarea unei politici de: prevenire coerente care sa cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condițiile de munca, relațiile sociale și influenta factorilor din mediul de

munca;

 • h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecție colectivă fata de măsurile de protecție individuală;

 • i) furnizarea de instrucțiuni corespunzătoare salariatilor.

 • (6) Fără a aduce atingere altor prevederi legale, ținând seama de natura activităților din instituție, angajatorul are obligația:

 • a) să evalueze riscurile pentru securitatea și sănătatea salariati lor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă;

 • b) ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) și dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum și metodele de lucru aplicate de către angajator să asigure îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății angajatilor și să fie integrate în ansamblul activităților instituției și la toate nivelurile ierarhice;

 • c) să ia în considerare capacitățile angajatului în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, atunci când îi încredințează sarcini;

 • d) să asigure ca planificarea și introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu angajatii si/sau reprezentanții acestora în ceea ce privește consecințele asupra securității și sănătății angajatilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condițiile și mediul de muncă;

 • e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul sa fie permis numai angajatilor care au primit și si-au insusit instrucțiunile adecvate.

 • (7) Măsurile privind securitatea, sănătatea și igienă în muncă nu trebuie să comporte în nicio situație obligații financiare pentru angajați.

Art.173- Salariații au următoarele obligații:

 • a) să cunoască și să respecte regulile și instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă specifice activităților prestate;

 • b) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, astfel încât să nu se expună la pericole de: accidente sau să deranjeze activitatea colegilor;

 • c) să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport din dotare corespunzătoare scopului pentru care au fost acordate;

 • d) să anunțe în cel mai scurt timp, când observă o defecțiune Ia instalația electrică, gaze sau orice alte defecțiuni șau cauze care ar duce la accidente sau incendii. Sub acest aspect, serviciul de pază și ordine are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ă nu permite introducerea în clădirile administrative ale instituției de substanțe toxice, inflamabile sau explozive;

 • e) să nu procedeze Ia deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice și ale clădirilor, precum și să utilizeze corect aceste dispozitive ;

 • f) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alțî angajați ;

 • g) șă oprească lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident și să informeze de îndată conducătorul locului de muncă ;

 • h) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalți pârtieipanți la procesul de producție ;

 • i) să utilizeze echipamentul individual de protecție din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat;

î) să coopereze cu angajatorul și/sau cu angajați! cu atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure că toate condițiile de muncă sunt corespunzătoare și nu prezintă riscuri pentru securitate și sănătate la locul său: de muncă;

 • j) șă coopereze cu angajatorul și/sau cu angajații cu atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerințe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor și bolilor profesionale;

 • k) să dea relații din proprie inițiativă sau la solicitarea organelor de control și de cercetare în domeniul protecției muncii

 • I) să asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea șî sănătatea angajaților în vederea stabilirii măsurilor de prevenire; să dispună evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru toate locurile de muncă; ca urmare a acestei evaluări, măsurile adoptate de angajator trebuie să asigure îmbunătățirea nivelului de protecție a angajaților și să fie integrate în toate activitățile unității respective, la toate nivelurile ierarhice;

 • m) să prevină expunerea salariatelor gravide, care au născut recent sau care alăptează la riscuri ce le pot afecta sănătatea și securitatea; salariatele menționate să nu fie constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătății sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz;

 • n) să asigure, dacă este cazul, auditarea de securitate și sănătate în muncă a unității, cu ajutorul instituțiilor abilitate;

 • o) să solicite autorizarea funcționării unității din punctul de vedere al protecției muncii, sa mențină condițiile de lucru pentru care s-a obținut autorizația și să ceară revizuirea acesteia în cazul modificării condițiilor inițiale pentru care a fost emisa;

 • p) șă stabilească măsurile tehnice și organizatorice de protecție a muncii, corespunzător condițiilor de muncă și factorilor de risc evaluați la locurile de muncă, pentru asigurarea securității și sănătății angajaților;

r) să stabilească în fișa postului atribuțiile și răspunderea angajaților și a celorlalți participanți Ia procesul de muncă în domeniul protecției muncii, corespunzător funcțiilor exercitate;

 • q) si elaboreze instrucțiuni proprii de securitate a muncii, care să detalieze și să particularizeze normele generale de protecție a muncii și normele specifice de securitate a muncii, în raport cu activitatea care se desfășoară;

 • r) să asigure, pentru angajații având o relație de muncă cu durată determinata sau cu caracter interimar, același nivel de protecție de care beneficiază ceilalți angajați ai unității;

 • s) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și educării angajaților: afișe, filme, cărți, broșuri, pliante, acte normative, manuale, teste, fișe tehnice de securitate, etc.;

ș) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării, asupra riscurilor la care aceasta va fi expusă ia locul de muncă, precum și asupra măsurilor tehnice și organizatorice de prevenire necesare în muncă, precum și cele referitoare la primul ajutor, prevenirea și stingerea incendiilor și evacuarea personalului in caz de pericol iminent;

 • t) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea și perfecționarea personalului cu atribuții în domeniul protecției muncii;

ț) să angajeze numai persoane care, în urma efectuării controlului medical și a verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de muncă pe care urmează să le execute;

 • u) să ia măsurile necesare informării compartimentului de protecție a muncii despre angajații care au relații de muncă cu durată determinata sau cu caracter interimar, pentru că aceștia să fie incluși în programul de activitate care are ca scop asigurarea condițiilor de securitate și sănătate in muncă.

Art.174 (l)Supraveghereă sănătății angajaților este asigurată prin medicii de medicina muncit.

(2)Angajatoru! va organiza o data pe an examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in posturile in care simt angajati, precum si pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale.

(3) Examinarea medicală este gratuită pentru salariați, prin unitățile sanitare de specialitate acreditate de instituție și Ministerul Sănătății, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii.

(4)Angajatorul este obligat sa aiba in dotare truse sanitare care sa poata fi folosite pentru acordarea primului ajutor medical, în caz de nevoie.

(5)Conducerea instituției va acordă materiale igienico-sanitare obligatoriu și gratuit pentru: grupurile sanitare din cadrul instituției, în condițiile legii.

6)Angăjății vor utiliza materiale igienico-sanitare, precum și medicamentele și materialele din componența truselor sanitare pentru acordarea primului ajutor, numai pentru uz personal, numai în timpul programului de lucru și în cadrul locului de muncă.

Art.175 (l)Angajatorul va asigură gratuit, în conformitate cu prevederile HGR nr. 1332/2010 -Regulamentul cadru de organizare șî funcționare a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare, funcționarilor publici cu statut de polițiști locali, echiparea cu uniforme de serviciu de protecție specifică locului și condițiilor de desfășurare a serviciului, și însemnele distinctive de ierarhizare.

(2)Uniforma și însemnele distinctive se poartă în timpul executării serviciului, iar în situația în care sediile nu sunt dotate cu vestiare, acestea pot fi purtate și pe timpul deplasării până la serviciu și de la serviciu la domiciliu sau la reședință, după caz.

Ari. 176 (1) Este interzis angajaților să fumeze în spațiile publice închise.

(2) Fumatul este permis în spațiile special amenajate pentru fumat și inscripționate ca atare, poziționate îh exeteriorul instituției..

Art. 177 (1) Instituția se preocupă permanent și sistematic de asigurarea condițiilor normale de lucru, luând măsurile necesare, în scopul eliminării/diminuării accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale și respectiv protejării mediului înconjurător;

(2) Lâ nivelul instituției funcționează un comitet de securitate și sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul protecției muncii.

(3) Componența, atribuțiile specifice și funcționarea comitetului de securitate și sănătate în muncă sunt reglementate prin dispoziția Primarului Municipiului Sibiu.

CAPITOLUL 14

ACORDURI COLECTIVE. COMISIA PARITARĂ

Art.178 Primarul Municipiului Sibiu poate încheia anual, în condițiile legii, acorduri cu sindicatul reprezentantiv al angajaților care să cuprindă numai măsuri referitoare la:

a) constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor Ia locul de munca;

, b) sănătatea și securitatea în muncă;

 • c) programul zilnic de lucru;

 • d) perfecționarea profesională;

 • e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare Ia protecția celor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale.

Art.179 în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu este constituită, îh condițiile legii, comisia paritară care are următoarele atribuții principale:

 • a) propune periodic măsuri de îmbunătățire a activității autorității publice;

 • b) analizează și avizează planul anual de perfecționare profesională, precum și orice măsură privind pregătirea profesională a funcționarilor publici, în condițiile în care aceasta implică utilizarea fondurilor bugetare ale autorității publice;

 • c) analizează și, dacă este cazul, formulează propuneri privind flexibilizarea programului de lucru al funcționarilor publici, pe care le supune spre aprobare conducerii autorității publice;

 • d) participă, cu rol consultativ, la negocierea acordurilor colective de către autoritatea publică cu sindicatele reprezentative ale funcționarilor publici și elaborează proiectul acordului colectiv;

 • e) urmărește permanent realizarea acordurilor colective încheiate între autoritatea publică cu sindicatele reprezentative funcționarilor publici;

 • f) întocmește rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordurilor încheiate în condițiile legii, pe care le comunică conducerii autorității publice, precum și conducerii sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici;

 • g) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege.

în exercitarea atribuțiilor sale, comisia paritară emite avize consultative.

CAPITOLUL 15

Dispoziții finale

ArfilSO. Dispozițiile prezentului regulament se completează cu prevederile OLKj nn 57/2019 privind Codul administrativ, privind normele de conduită ale funcționarilor publici și a personalului contractual,

Art.181. Nerespectarea dispozițiilor Regulamentului intern atrage după sine răspunderea administrativă, contravențională și/sau civilă.

Art.182. (1) Prin grija directorilor și șefilor de serviciu sau de birou, Regulamentul interii va fi însușit de către fiecare salariat sub luare de semnătură,

(2) Tabelele nominale întocmite urmare aducerii la cunoștință a prevederilor Regulamentului intern se vor preda la Serviciul managementul și integritatea resurselor umane.

(3) Regulamentul intern se afișează la sediul instituției șî pe pe site-ul: www.sibiu.rci.

Art.183 Prevederile prezentului regulament se completează și/sau modifică prin hotărâre a consiliului local și se aduc la cunoștința salariaților.

ArL 184 Prevederile prezentului Regulament intern se considera modificate și/sau completate de drept în momentul apariției unor dispoziții legale contrare.

Art.185 (1) Orice angajat interesai poate sesiza angajatorul cu privire la dispozițiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept a] său.

(2) Controlul legalității dispozițiilor cuprinse în regulamentul intern este de competența instanțelor judecătorești, care pot fi sesizaleîn termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluționare a sesizării formulate potrivit alin.(T).

Art.186 Prezentul Regulament intern a fost întocmit cu consultarea Sindicatului Finanțelor locale și intra în vigoare începând cu data de 01.08.2020,

Președinte de ședință Helmut LernerContrasemnează Secret^General Doriri Iile pJistor