Hotărârea nr. 285/2020

HOTĂRÂREA NR. 285 privind aprobarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR.285

privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr.47133/09.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Coră Fodorsi raportul de specialitate nr.48060/13,07.2020, prin care Serviciul managementul și integritatea resurselor umane propune aprobarea transformării unei funcții din statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.409 alin 3 lit b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul prevederilor art,129 alin.2 lila și alin.3 lit.c, art.136 alin.1 și alin.8, art.196 alin 1 lit a) și art. 243, alin.(1), lila) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.08.2020 se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, după cum urmează :

la Serviciul juridic, contencios și registrul agricol - Compartiment juridic, contencios funcția publică vacantă de consilier juridic gradul profesional asistent se transformă în funcție publică de consilier juridic gradul profesional principal.

Art. 2 începând cu data de 01.08.2020 șe aprobă statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu modificarea prevăzută la art. 1, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Serviciul managementul și integritatea resurselor umane va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu ia data de 30.07,2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner


Contrasemnează Secretar General Dorin JjfăNistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. >( /la HGL nr.jM^b /2020

Inel. |X.A;3


STAT DE FUNCȚII PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU valabil la dala de 01.08.2020

Nfl. tai.

Numele, prtruiriRle/VjflCANTf temporar VACANT" după coz

STRUCTURA

FUNCȚIA DE BlMHlTAtt P'IJBUCA

funcția țwWka

daTU

Garful jijejfDîjrria!

Nfoutut studiilor

Fitnrtlj rntițni^tinli

Trcutpra țwofeiTcnnb/

Nivftlul ițu'd lll'JT

nș?F’j?V.

înalt .

• fundicnâf public;

dș conducere"

de eMeojf.tȚ

dewînducfjre

de oxecirfie

1

DEMNITARI

primar

■2

vlc&primar

3

vjceprimrir

4

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

secretar general

5

ADMHtSTRATOR PUSLTC

6

COMPARTIMENT ADMINISTRATOR PUBLIC

consWr

IA

S

7

consilier

IA.

.r;'

B

COMPARTIMENT AUDIT

âu'diicr

I

superior

S

•'--••------

.9.

auditor

1

superior

S

10

S ERVICIUL ADM I Ml STRATIE LOCALA, CO 0 RD, ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

șef serviciu

gr 1

s

compartiment administrație locala

11

consilier

1

superior

ș

12

•consilier

1

superior

s

13

consilier

1

superior

s

consilier

1

asislent

s

ts

consilier

1

superior

s

1&

consilier

I

sup&ri&r

s

17

mșp.spccrșlit.

1

s

________:

10

însp specialii.

1

s

19

arttivar

IA

M

20

muncilor calillcat

II

G

21

muncilor calificat

ii

G

22

muncilor ca fi ficat

11

G

COMPARTIMENT:COORDONARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

23

consifîer

t

superior

S

24

-.consilier-

1

superior

s

25

consilier

1

superior.

s

26

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS Șl REGISTRUL AGRICOL

sef serviciu

gr. II

s

COMPARTIMENT JURIDIC. CONTENCIOS

27.

r • *'■•■' l'

cons.jr-.'

jpftricipali

2B

consjr

1

a si steni

s

26

consjr

1

debulant

s

30

cons.jr

i

asistent

s

■.31

cons.jr

i

asistent

s

32

consjr

i

asistent

s

33

ppiuj.jr

i

asistent

s

34

consjr

1

debutant

s

35

cons.jr

I

asistent

s

36

cons.jf

1

asistent

s

37

ccnsjr

1

asistent

s

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL

30

consilier

1

asistent

s

30

consilier

î

asistent

s

40

consilier

I

superior

s

41

SERVICIUL MANAGEMENTUL Șl INTEGRITATEA RESURSELOR UMANE

sat serviciu

gr. II

s

42

consilier

1-

superior

.5

43

consilier

l

superior.

S

44

consilier

i

principal

S

45

insp. specialii

1

s-

49

consilier

l

superior

£

47

consilier

1

superior

S

46

consilier

1

debutant

S

49

consilier

1

superior

S

50

consilier

1

superior

.s

5)

Insp.spocialih

IA

s

62

In sp specialii;

IA

s

53

Insp.specialii.

!*'

s

54-

tnsp.specîalH.

fA.

ș

55

insp.specialit

IA

s

56

BIROUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL, INTEGRITATE Șl MANAGEMENTUL CALITĂȚII

sef biroii

gr. li

5

57

consilier

1

asislenl

s

,5a

consilier

1

asistent

8

59

cojisUler’

1

superior

S

60

consilier

1

asistent

s

51

consilier

1

superior

s

62

consilier

1

superior

s

63

consilier

1

superior

s

64

BIROU AUTORITATE TUTELARA

set birou

gr, l|

S

65

consilier

1

superior

S

66

consilier

1

superior

s

67

consilier

1

asistent

s

ea

consilier

1

superior

s

69

consilier

I

asistent

s

70

consilier

.1

principat

•Ș-

71

consilier

1

superior

s

72

DIRECȚIA ECONOMICĂ

director executiv

gr;!l

s

73

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

ser serviciu

gr. li

s

74 .

consilier

!

superior

s

75

consilier

1

superior

s

76

consilier

1

superior

s

77

consilier

î

superior

s

78.

consilier

1

superior

s

76

consilier

I

superior

s

80

consilier

1

superior

s

61

consilier

1

principal

s

82

consilier

1

superior

s

63

consilier

I

•principal-

s

consilier

1

principal

s

05

consilier ■

1

asistent

s

66

BIROUL BUGET

sef birou

gr. 11

s

67

consilier

1

superior

3

86

consilier

l

superior

S

89

consilier

1

superior

3

Sp

consilier

i

principal

s

91

consilier

1

principal

s

i._________________________________—-----■ --------- —.............................      '....... ?----------------

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ                                                                                                              ____ ________

92

consilier

-----------

1

principal

S

03

consilier

1

superior

S

94'

SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII EXTERNE Șl MARKETING

seT serviciu

.gr. II

35

consilier

1

principal

ș

96

consilier

l

superior

s

97

consilier

1

superior

s

’SB

■consilier

1

debutant

s

99

consilier

1

debutant

S;

iw

consilier

1

asistenl

s

191

consilier

1

principal

8

102

BIROU RELAȚII EXTERNE Șl MARKETING

sef birou

.gr. fi

s

103

consilier

1

superior

...

s

104

consilier

1

superior

s

505

consifțer

1

superior

s

106-

consilier

1

debutant

8

107

consilier

i

principal

s

1M

consilier

1

principal

s

103

SERVICIUL CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI Șl REGISTRATURĂ

sef serviciu

gr. 11

8

110

consilier

1

superior

S

111

consilier

1

superior

Ș

112

. consilier

1

superior

S

113

consilier

1

superior

S

114

referent

iii

principal

M

113

consilier

1

asislenl

ș

116

consilier

I

.superior

s

117

consilier

î

superior

s

11a

consilier

1

asistent

s

119

Insp. spedaliL

1

s

120

referent

IA

M

121

referent

IA

M

122

SERVICIUL CULTURĂ, SPORT Șl TURISM

seț serviciu

gr ir

s

compartiment cultura

123

insp.speciatit.

IA

S

124

fnsp. specialii.

1

S

125

consilier

I

asistent

ș

126

consilier

1

asistent

ș

127

inșp. specialii.

1

s

COMPARE. CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA

125

consilier

i

•principat'

s

129

referent

11

M’

130

consilier

i

principal

s

COMPARTIMENT SPORT

131

consilier

i

superior

s

132

.....

consilier

1

superior

s

133

--------- -----— ------—'-----------------

consilier

1

principal

£

134

consilier

1

superior

s

135

Ihsp.specialiL

II

ș

136

DIRECȚIA PATRIMONIU Șl CADASTRU

director executiv

gr 11

s

137

SERVICIUL PATRIMONIU

set serviciu

pr. II

s

138

consilier

1

principal

8

139

Cc.nsWer

1

superior

5

14&

consilier

1

superior

S

______ ..

141

consilier

I

priodpal

s

142

consilier

1.

superior

ș

143

referent

III

supenor

M

144

consilier

î

asîslvht

s

145

in sp ^pncțafil,

IA

s

14$

muncilor calificat

i

MtG.

147

SERVICIUL CADASTRU

sef serviciu

gr II

s

140

Insp, speciâlit

II

s

149

insp. specialii.

debutant

s

150

insp, specialii.

t-

8

■tsi

inșp. specialit.

i

8

1S2

Insp, specialii.

H

S

153

însp. specfafit.

debutant

5

154

șoter

1

M

.155

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM

arhitect sef

gr, 1

s

156

SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

sef servidu

gr, II

•s

1S7-

cdnsWer

I

asistent

s

158

consilier

1

superior

s

159

consilier

l

asistent

S-

IED

consilier

i

asistent

8

151

consilier

I

asistent

s

162

consilier

1

asistent

s

163

.consilier

1

superior

s

164

consilier

1

asistent

s

165

consilier'

1

principal

s

155

consilier

1

superior

s

167

SERV. AUTORtZ.CONSTRUCTtl, URMĂRIRE SI PLANIFIC, ORAȘ ISTORIC, MONUMENTE

set serviciu

gr. 11

s

16S

consilier

i

'superior

s

___J

169

consilier

....

I

superior

S

170

consilier

1

superior

S

171

consilier

1.

superior

s

172

consilier

1

asistent

s

173

consilier

i

debutant

s

174

consilier

1

aslștenl

S

175

conșiEter

1

asistent

s

17&

consilier

1

asistent

s

177

referent de specialitate

11

asistent

SSD

178

secretar dactilograf

IA

M

CABINET AL PRIMARULUI

179

consilier

IA

S

iao

consilier

11

s

îfîî

consilier

IA

s

132

consilier

IA

s

183

DIRECȚIA STRATEGII, PROGRAME Șl PROGNOZE

director executiv

gr, II

$

1Ș4

BIROU PENTRU PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA

șef birou

(}r. II

5

105

Consilier

1

superior

5

1E8:

consilier

1

superior

S

187

consilier

1

superior

S

100

conșiffer

1

superior

8

189

consilier

1

debutant

S

190

consilier

I

superior

s

19i

consilier

1

asistent

s

192

consilier

1

principal

s

193

SERVICIUL INFORMATICA

sef serviciu

Ori 1

s

COMPARTIMENT ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ INFORMATICA

194

consilier

i

superior

s

195

consilier

t

principal

s

196

consilier

1

principal

s

197'

consilier

1

superior

s

198

consilier

1

debulant

s

199

consilier

1

debutant

s

COMPARTIMENT GIS SI DOCUMENTE DIGITALE

200

ccrisitier

»

superior

5-

201

consilier

........

1

superior

s

202

consilier

j

superior

s

BIROU APLICATI! INFORMATICE, WEB, 1NTERNET/INTRANET

203

șef birou

gr. i

s

204

consilier

1

superior

s

205

consilier

1

supfcricr

s

206

consilier

1

superior

§

207

consilier

f

superior

s

2aa-

consilier

1

principal

s

209

consilier

I

debutant

s

210

Inspector de

•specialitate"

1

s

211

SERVICIUL PE AUTORIZARE SI CONTROL

sef serviciu

gri!

s

COMPART. AUTORIZARE ACTIVfTAT! COMERCIALE

212

consilier

i

superior

5

213

consilier

1

superior

S

214

consilier

i

debiilanl

S

215

consilier

1

principal

S

216

consilier

I

principal

S

COMPART.DE AUTORIZARE PTR. SERVICII DETRANSPORT LOCAL

21?

consilier

1

superior

ș

21B

consilier

1

superior

s

219

consilier

î

asistent

s

220

DIRECȚIA TEHNICĂ

director executiv

gr. II

s

221

SERV.TEHNIC, MANAGEMENT ENERGETIC 5!

MONITQRIZ.SERV COMUNITARE DE UT1UTATI

PUBLICE             ....                        . ...

set serviciu

gri

s

COMPARTIMENT TEHNIC

222

consilier

1

superior

s

223

consilier

1

superior

s

224

consilier

1

superior

s

225

consilier

1

superior

s

228

consilier

!

asistent

s

227

consilier

1

superior

s

22B

magaziner* gestionar

t

«■

COMPART MANAGEMENT ENERGETIC SI MONITORIZA ERV.COMUN [TARE DE UT IIIT. PUBLICE

229

consilier

1

SLiperior

s

230

consilier

l

asistent

s

231

consilier

1

asistent

s

232

BIROUL GOSPODĂRIRE

șef birou

gr. II

■’s

233

consilier

<

superior

s

234

consilier

1

superior

: S

235

consilier

1

prindpaE

s

236

consilier

principal

s

237

magaziner-gestionar

1

M

238

SERVICIUL COORDONARE LUCRĂRI

șef serviciu

gr II

s

239

consilier

1

superior

•și

240

I

consilier

I

superior

Ș

.................

241

consilier

]

principal

S

242

consilier

1

superior

S

■243

consilier

l

superior

s

244

consilier

1

superior

s

246

consilier

1

superior

s

246

însp- specialii.

ÎA

S

247

tnsp. specialii.

IA

s

248

insp. spedalit

IA

s

249

SERVICIUL UNITATE DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

sef serviciu

gr. li

s

250

consilier

.1

superior

s

251

consilier

l

superior

8

.252

consilier

I

asiste ni

S

253

consilier

I

principal

s

254

consilier

1

principal

s

255

consilier

1

principal

s

256

.consilier

1

asistent

s

2S7

SERVICIUL ADMINISTRATIV

sef serviciu

5L.I

s

250

insp. specialii.

JA.

S:

259

In&p: speqalHs

IA

s

260

adminisir^tor

1

M

■261

administrator

1

M

262

op. mast mtjRîpL

1

M

263

munciticahticaf

I

M

264

șofer

1

IVI

265

spfer

1

M

266

șofer

1

M

2Ș7

muncii .calificat

T

'.M

26a

insp. speclalit.

IA

S

2EȘ

muncit.calificat

1

M

270.'

muricit.califieat

1

M

271

Inșpl specialit.

IA

S

272

șofer

.1'

M

273

CIRECTtA INVESTIȚII

director executiv

gr. li

S

274

SERVICIUL INVESTIȚII Șl PROCEDURI ACHIZIȚII PUBLICE

sefservîciu

grJi

8

275

consilier achiziții publice

1

superior

S

27B

consilier achiziții publice

1

superior

s

277

consilier ach biții publice

1

superior

ș

276

consilier achiziții publica

1

asistent

s

27&

consilier achiziții publice

1

principal

s

2B0

cortsiUsr achiziții publice

t

superior

s

2B1

consilier achiziții publice

1

asîsteriț

s

202

consilier achiziții publice •

I

asistent

s

203

consîUeracblzlțiî' publice

1

debutant

s

2B4

BIROU ACHIZIJH DIRECTE

sef birou

Sf-1

s

285

consilier achiziții publice

l

superior

s

■256

consilier achiziții publice

1

asistent

s

207

consilier achiziții publice

1

superior

s

2fiB

ref. specialitate

I!

superior

SSO

289

consilier achiziții publice

1

principal

s:

290

consiiter achiziții publice

1

asistent

s

291

SERVICIUL PENTRU SITUATE DE URGENȚA

ocjf serviciu

gr U

s

COMPART.SECURITATE SI SANĂTĂTE IN MUNCA SlMOBtLIZARE

252

consilier

1

superior

s

293

consilier

i

superior

s

|

294

șofer

l.

M

295

muncițcatincat

Ii

M

COMPART.GESTIONARE SITUAȚII OE URGENTA

296-

consilier

1

superior

s

597

referent

III

principal

M

29S

sef .formație pcmpfori

299-

pompier

300

• psn-ipfar

:--------

301

pompier

302

pompier

Președinte de ședință Helmut Lerner

Contrasemnează SocretafGeneral Doriti Uib Niștor