Hotărârea nr. 284/2020

HOTĂRÂREA NR. 284 privind rectificarea bugetului local

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.284

privind rectificarea bugetului local

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07,2020,

Analizând referatul de aprobare nr.51045/22.07.2020 întocmit de inițiator primar Aștrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.51714/24.07.2020 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile art. 45 din Legea nr. 273/2006,

în conformitate cu prevederile art.19 alîn.2 și art.49 alin.4 și 7 din Legea nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b), alin.4 lit.a), art. 136 âlin.1 și 8, art. 139 alin.3 lit.a), art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :•

Art1 Se aprobă rectificarea bugetului local și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 1 - 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare ale Direcției Fiscale Locale Sibiu, conform anexelor nr. 7-10 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului și a programului de investiții publice pe grupe de investitii și surse de finanțare ale Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, conform anexelor nr, 11 -15 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului și a programului de investiții publice pe grupe de investitii si surse de finanțare ale Teatrului National Radu Stanca Sibiu, conform anexelor nr. 16 - 20 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.5 Se aprobă rectificarea bugetului și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare ale Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu și bugetelor unităților de învățământ, conform anexelor nr. 21 - 27 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Ordonatorii de credite secundari și terțiari răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate.

Art.7 Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu și directorii serviciilor și instituțiilor publice menționate vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședința Helmut Lerner

Con trasețn n ează Secreta^weneral Dorin ll|e/Nistor
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Denumire indicator

Cod Indicator

Plan Inițial anual

Influențe

Plan rectificat anual

Plan Inițiat trim. 3

Influențe

Plan rectificat trim. 3

Plan Inițial trim. 4

Influențe

Plan rectificat trim, 4

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltulelulor cu carantina

42.02,80

0.00

37.88

37.88

0.00

37.88

37;88

0.00

0,00

0.00

Sume alocate pentru cheltuieli cu alocația de hrană șl cu Indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat înIzolare preventivă la locul de muncă

43.02,41

0.00

26.84

26.04

0.00

26.84

26.84

0.00

0.00

0,00

Total Influențe venituri secțiunea funcționare

64.72

64.72

0.00

Sănătate-Transferuri Intre unități ale administrației publice

66.02.51

3,446.00

.1,10817

4,554.17

113.00

1,108,17

1,221.17

100.00

0.00

100.00

Cultura, recreeze și religie - Transferuri între unități ale administrației publice

67.02.51

42,159.01

-193,00

41,956,01

8,340.54

-193,00

8,147.54

7,995.88

0.00

7,995.88

Transporturi - Bunuri ți servicii

84.02,20

44,952.80

-850.45

44,102.35

9,723.00

-850,45

8,872.55

13,908.00

0.00

13,908.00

Total Influențe cheltuieli secțiunea funcționare

64.72

64.72

0.00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat ol statului sau al unităților adrhlnis tratîv-teritorlale

39.02.07

9.65

62.56

72.21

8.09

62,56

70.65

0.00

0.00

0.00

Hetehnologizcrea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0.00

1,381.92

1,381.92

0.00

967.34

967.34

0.00

414,58

414,58

Total Influențe venituri secțiunea dezvoltare

1,444.48

1,029.90

414.58

Alte servicii generale- Active nefinanciâre

54.02.71

64.00

15.00

79.00

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

Sănătate-TransferUrl între unități ale administrației publice

66,02.51

2,B25;00

13,885.36

16,710.36

200.00

13,085.36

14,085.36

255.00

0.00

255.00

Cultură, recreere și religie - Transferuri între unități ale administrației publice

67.02,51

6,082.00

193.00

6,275.00

946.00

193.00

1,139.00

0.00

0.00

0.00

Locuinfe, servicii șl dezvoltare-Active nefinanciare

70.02.71

35,528.02

200.00

35,728.02

13,615.30

200.00

13,815.30

6,000.00

0.00

6,000.00

Transporturi- Proiecte cu finanțare din fonduriexterne nerambursgblle aferente cadrului financiar 2014-2020

84.02,58

47,644.91

705.71

48,350,62

17,072.00

291.13

17,363.13

7,967.56

414.58

8,382.14

Transporturi- Active nefinanciare

84.02:71

120,805.16

-13,554.59

107,250.57

34,913.21

-13,554.59

21,358.62

36,495.42

0.00

36,495,42

Total Influențe cheltuieli secțiunea dezvoltare

1,444.48

1,029.90

414.S8

Total Influențe venituri buget local

1,509.20

1,094.62

414.58

Total Influențe cheltuieli buget local

1,509.20

1,094.62

414.58

Anexa nr. 1 la Hotararea nr.fe


Președinte de ședință Helmut LernerContrasemnează Secretaf General Dorin me Nistor

'ia HCL nrJ?.$/‘../2020


Denumirea unității administrativ teritoriale Cod identificare fiscala

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU


4270740


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIT!! SI SURSE DE FINANȚARE

cu fin an atare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

in anul

2020

pentru:

Activitatea proprie a Primăriei Municipiului Sibiu

cod fiscal: din data de:

4270740

*) l-credit de angajament

aprobat conform

HCL

nr.

30.07.2020

*) 11-credit bugetar

- mii lei -

Nr. crt

Denumire indicator (sursă/capitoî/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

0

1

2

3

4

5

6=4+5

7

8

9

10

1

BUGET LOCAL Total general, din care:

I

261,745.20

828,228.59

-11,056.66

817,171.93

0.00

0.00

0.00

0.00

II

53,267.18

348,281.53

-12,648.88

335,632.65

279,867.77

168,009.76

165,983.61

76,156.16

1.1

A

Lucrări In continuare

l

180,731.09

218,486.22

-3,024.76

215,461.46

0.00

0.00

0.00

0.00

II

48,101.52

160,299.99

-2,964.29

157,335.70

55,391.50

44,940.74

65,565.93

24,857.16

1.2

B

Lucrări noi

I

0.00

340,092.15

0.00

340,092.15

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0,00

63,056.26

-1,652.69

61,403.57

87,728.88

85,419.02

64,986.68

40,554.00

•1.3

C

Alte cheltuieli de investitii

I

81,014.11

269,650.22

-8,031.90

261,618.32

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5,165.66

124,925.28

-8,031.90

116,893.38

136,747.39

37,650.00

35,431.00

10,745.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:

X

X

x

X

X

X

X

X

X

2

Titlul 71

Active nefinanciare, din care:

l

131,807.90

607,884.80

-11,056.66

596,828.14

0.00

0.00

0.00

0.00

II

49,249.43

230,607.03

-13,354.59

217,252.44

88,060.98

131,933.42

165,983.61

76,156.16

2;i?

O

MOI

^'■■■-■■0'00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ob

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... j

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

G i.

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

328.36

5,237.11

0.00

5,237.11

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

95.05

5,470.42

0.00

5,470.42

0.00

0.00

0.00

0.00

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

rb-

Total, dotări independente (1+2+3+...)

i

328.36

5,237.11

0.00

5,237.11

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

95.05

5,470.42

0.00

5,470,42

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

1.1

Calculatoare si echipamente de caicul portabile

I

0.00

400.00

400,00

!i

0.00

400.00

400.00

1.2

Servere

I

0;00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

2.1

UPS

I

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

2.2

Upgrade echipamente - memorii

I

0.00

50.00

50,00

II

0.00

50.00

50,00

2.3

Upgrade echipamente - interfețe

I

0.00

60.00

60.00

II

0,00

60.00

60.00

2.4

Imprimante

I

0.00

20.00

20.00

II

0.00

20,00

20.00

2,5

Hard Disk

I

0.00

60,00

60,00

I!

0.00

60.00

60.00

2.6

Sistem de stocare

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

2.7

Scannere/plotere

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50,00

50.00

3.1

Switch-uri, router, access point

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

3.2

Componente de rețea date/voce sediu B-dul. Victoriei

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

3.3

Ansamblu echipamente de rețea

I

0.00

1,200.00

1,200.00

II

0.00

1,200:00

1.200.00

3.4

Echipamente conectica UTP si fibra optica

l

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

4.1

Programe pe compartimente

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

4.2

Web intrau et/internet/E-mail

1

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

4.3

Servicii de integrare si dezvoltare aplicatii

1

0.00

160.00

160.00

Denumire indicator (surea/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

0,00

160.00

160.00

4.4

Reproiectare site patrimoniu

1

0.00

5.00

5.00

11

0,00

5.00

5,00

4.5

Dezvoltare aplicatii software

l

0.00

100.00

100.00

II

0.00

100.00

100.00

4.6

Licențe Soft de grafica, video si comunicatii

1

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

4.7

Licențe sisteme de operare, clienți

1

0.00

155.00

155.00

II

0.00

155.00

155.00

4.8

Extindere sistem GIS

1

0.00

750.00

750.00

II

0.00

750.00

750.00

4.9

Actualizare baza de date geospatiala

1

0,00

410.00

410.00

_ll

0.00

410.00

410.00

4.10

Licențe Sistem de gestiune Baze de Date

l

o:oo

160.00

160,00

II

0.00

160.00

160.00

4.11

Extindere funcționala Harta Interactiva Online

1

17.24

0.00

0.00

II

16,68

0.56

0.56

4.12

Licența sistem de administrare sisteme de operare, servere , aplicații

1

0.00

40.00

40,00

II

0.00

40.00

40.00

4.13

Sistem de monitorizare centralizata a instalațiilor de detecție alarmare la incendiu

1

88.91

o.oo

0.00

II

0.00

88.91

88.91

5.1

Actualizare Licențe GIȘ

1

156.76

161.61

161.61

II

78.37

240.00

240.00

5.2

Actualizare Software / Subscripții software

1

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

5.3

Actualizare iicente sistem virtualizare

1

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80,00

80,00

6.1

Dotări sediul Primăriei

1

0.00

144,00

144.00

I

0.00

144.00

144.00

6.2

Sirena electronica radio si stație meteo

1

65.45

0.00

0,00

1

0.00

65.45

65.45

Nr. crt

Denumire indicator (sursafcapitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

6.3

Autoturism

I

0.00

85.50

85.50

II

0.00

85.50

85.50

6.4

Autoutilitare

I

0.00

171.00

171.00

II

0;00

171.00

171.00

6.5

Electrostivuitor pentru depozit V.Carlova

l

0.00

35,00

35.00

II

0.00

35.00

35,00

jjgg

î...;' :;0;00

■ •: -0.-00

■■. o.qo

A

Obiective în continuare {1 + 2 + 3 + ...)

H

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

11,768.69

0.00

11,768.69

0,00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

8,203.23

0.00

8,203.23

3,565.46

0.00

0.00

0.00

1

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand

I

0.00

11,768.69

11,768.69

0.00

li

0.00

8,203.23

8,203.23

3,565.46

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

0.00

2,520.50

0.00

2,520.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0,00

2,520.50

0.00

2,520.50

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

0.00

310.50

0.00

310.50

0.00

0.00

0.00

0,00

II

0.00

310.50

0.00

310.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Echipamente si alte bunuri in domeniul educațional

I

0.00

310.50

310.50

li

0.00

310.50

310.50

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

I

0.00

1,760.00

0.00

1,760.00

0.00

0.00

0.00

0-00

li

0.00

1,760,00

0.00

1,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Construire crese si grădinițe in municipiul Sibiu(SF+ PT + DDE + DTAC + verificare + AT + obținere avize)

I

0.00

500,00

500.00

II

0.00

500.00

500,00

2

Îmbunătățire eficienta energetica la unitati de invatamant(SF+PT+DE+alte studii)

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

3

Servicii de realizare SF/DAL1+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii investitii la unitati de invatamant de stat din municipiul Sibiu

l

0.00

600.00

600.00

II

0.00

600.00

600,00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii Ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Extindere corp scoală si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand

(PT+DDE+DȚAC+verificare+AT+obtinere avize)

1

0.00

160.00

160.00

il

0,00

160.00

160.00

d.

otal, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

o.oo’

0.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investiții lor( 1+2+3+...)

1

0.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

II

0.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

1

0,00

300.00

300.00

11

0.00

300.00

300.00

2

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

1

0.00

150.00

150,00

11

0.00

150,00

150.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

1

16,251.60

181,699.81

0.00

181,699.8îl

0.00

0.00

0.00

■mi

0.00

II

8,821.61

43,563.87

0.00

43,563.87

20,060.84

35,082.00

65,565.93

24,857.16

1

Amenajare Lacul lui Binder

1

11,469,47

1,133.88

1,133.88

II

4,039.48

8,563.87

8,563.87

2

Modernizare Stadionul Municipal Sibiu

1

4,782.13

1001565.93

180,565.93

0.00

0.00

o.oo

0.00

II

4,782.13

35,000.00

35,000.00

20,060.84

35,082.00

65,565.93

24,857.16

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

1

0.00

69,656.61

0.00

69,656.61

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

5,360.00

0.00

5,360.00

1,021.96

22,000.00

17,800.65

23,474.00

1

Complex de agrement si sport

1

0.00

67,274.65

67,274.65

0.00

0.00

0.00

0.00

1!

0.00

3,000.00

3,000.00

1,000.00

22,000,00

17,800.65

23,474.00

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Modernizare spațiu de agrement Plata Cluj

1

0,00

2,381.96

2,381.96

0.00

0.00

0.00

0,00

II

0.00

2,360.00

2,360.00

21,96

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

1

949.16

6,428.91

0.00

6,428.91

0.00

0.00

0,00

0.00

II

887.32

6,490.75

0.00

6,490.75

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

TotaJ, dotări independente (1+2+3+...)

1

631.30

2,269.64

0.00

2,269.64

0.00

0.00

0.00

0.00

II

625;94

2,275.00

0.00

2,275.00

0.00

o.oc

0.00

0,00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*))

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

1

Ornamente iluminat festiv

l

631,30

994.64

994.64

II

625.94

1,000.00

1,000.00

2

Echipamente de joaca si fitness cu montaj

1

0.00

450.00

450.00

II

0.00

450.00

450.00

3

Panouri Graffiti

l

0.00

200.00

200.00’

II

0.00

200.00

200.00

4

Panouri de împrejmuire cu montaj

1

0.00

600.00

600.00

II

0.00

600,00

600.00

5

Sistem de climatizare Lacul lui Binder

1

0.00

25.00

25.00

II

0.00

25.00

25.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

1

214,20

2,050.46

0.00

2,050.46

0.00

0.00

0.00

0.00

II

173.91

2,090.75

0.00

2,090.75

0,00

0.00

0.00

0.00

1

Studiu de prefezabilitate in vederea relocării Complexului de agrement si sport

1

0.00

200.00

200.00

II

0.00

200.00

200.00

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilisca(PT+DE)

I

0.00

0,00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

3

Amenajare Parc Sub Arini - (DALl+PT+DE+alte studii)

1

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500,00

4

Tema de proiectare amenajare Parc Sub Arini

i

0.00

70.00

70.00

II

0.00

70.00

70.00

5

Amenajare spațiu de agrement zona Obor (SF+PT+DE)

1

29.75

70.25

70.25

II

0,00

100.00

100.00

6

Amenajare Parc Astra (DALI+PT+DE)

I

0.00

150.00

150.00

II

0.00

150.00

150.00

7

Documentație tehnica ART Parc Cetatii

1

0.00

80.00

80.00

II

0,00

80.00

80.00

8

Documentație tehnica modernizare spațiu de agrement Piața Cluj

1

0.00

16.00

16,00

li

0.00

16,00

16.00

9

Amenajare terenuri de sport str,Viitorului(SF+PT+DE)

1

0.00

96.00

96.00

II

0.00

96.00

96.00

10

Amenajare terenuri de sport str. Deventer(SF+PT+DE)

1

0.00

70.00

70.00

II

0.00

70.00

70.00

I

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

11

Amenajare spațiu de agrement str.Muncel(SF+PT+DE)

I

0.00

70.00

70.00

II

0.00

70,00

70.00

12

Servicii de expertiza si documentare tehnica statui

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80.00

80.00

13

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru investitii in parcuri,zone verzi si agrement

l

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

14

Reconversia unor terenuri din oraș în vederea creșterii suprafeței de spatii

I

9.52

148.21

148.21

II

7,73

150.00

150.00

15

Amenajare Lacul iui Binder (AT)

I

174.93

0.00

0.00

II

166.18

8.75

8.75

d.

otel, cheltuieli privind Consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitillorț 1+2+3+.,.)

I

103.66

2,108,81

0.00

2,108.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

87.47

2,125.00

0.00

2,125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

103.66

1,983,81

1,983.81

II

87.47

2,000.00

2,000.00

2

Consultanta pentru realizarea concursului de soluții -Amenajare Parc Sub Arini

!

0.00

25.00

25.00

II

0.00

25.00

25.00

I

0.00

100.00

100.00

;i,. ■; iîf'Yr-bl’i vrrJ

■■■

i jîri. fc*'■&                               F

'ii..'ii-:+■<<?' 4-7

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

24,038.76

2,531.76

0.00

2,531.76

0.00

0.00

0.00

0.Q0

II

15,179.42

11,352.37

o.oo

11,352.37

38.73

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare imobil P-ta Mica 22 corp A,B,D

I

13,270.05

0.00

0.00

li

12,770.05

500.00

500.00

2

Deviere rețele strada Drumul Ocnei

l

0.00

677.99

677.99

0.00

II

0.00

660.00

660,00

17.99

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31,12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

3

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI)

I

1,676.95

36.05

36.05

II

0.00

1,713.00

1,713.00

4

Reparatii zidul cetatii - B-dul Coposuținclusiv Stâlpii Portii Gheorghe Lazar si Bastionul Haller)

I

5,867.05

890.49

890.49

II

1,557.54

5,200.00

5,200.00

5

Reparatii Turnul Archebuzierilor, Turnul Olarilor si Turnul Dulgherilor strada Cetatii

i

829.60

124.60

124.60

II

794.20

160.00

160.00

6

Extindere iluminat public Parcul Cetatii

1

263.74

33,89

33.89

IE

57.63

240.00

240.00

7

Iluminat public eco-eficient in Cartier V.Aaron(zona Bloc 23(nr.13) Semaforului, Bloc 2 Sureanu si Bloc 22 str.V.Aarcn)

1

0.00

768.74

768.74

0.00

II

0.00

748.00

748,00

20.74

8

Extindere rețele de gaze naturale in cartier Veterani (cofinantare)

1

1,720.33

0.00

0.00

II

0.00

1,720.33

1,720.33

9

Amenajare sala mare de: expoziții a Primăriei Municipiului Sibiu

1

411.04

0.00

0.00

II

0.00

411.04

411.04

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...}

I

0.00

10,019.25

0.00

10,019.25

0.00

0.00

0.00

0.0(

II

0.00

8,360.00

0.00

8,360.00

1,659.25

0.00

0.00

0.0(

1

Spațiu multifuncțional de recreere, sport st educație activa in cartierul Gusterita

1

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

2

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților

1

0.00

0,00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

3

Modernizare pasaj pietonai subteran B-du! Victoriei -Saguna

1

3,405.56

3,405.56

0.00

H

2,000.00

2,000.00

1,405.56

4

Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Sibiu-aferent contractului de gestiune (Sos.Alba lulia, B-dul Vasile Mllea, B-dul Cornelia Coposu, Calea Dumbrăvii)

1

6,603.69

6,603.69

0.00

II

6,350.00

6,350.00

253.69

5

Lucrări de îmbunătățire a parametrilor tehnici la cventrala termica Turismului

1

10.00

10.00

0.00

II

10.00

10.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

2,388.17

19,504.88

200.00

19,704.88

0.00

0.00

0.00

o.ot

II

1,077.40

15,815.65

200.00

16,015.65

1,000.00

2,000.00

2,000.00

o.oc

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

i

0.00

3,839.30

0.00

3,839.30

0.00

0.00

0.00

O.OC

il

0.00

3,839.30

0.00

3,839.30

0.00

0.00

0.00

0.0C

1

Achiziții imobile- construcții si terenuri

I

3,839.30

3,839.30

II

3,839.30

3,839,30

b.

Total, dotări independente (1+2+3+,..)

I

1,354.84

2,132.96

200.00

2,332.96

0.00

0.00

0.00

0,0C

II

491.23

2,996.57

200.00

3,196.57

O.O0

0.00

0.00

o.oc

1

Mobilier urban

I

57.91

942.09

942.09

II

0.00

1,000.00

1,000.00

2

Cișmele

I

50.00

50,00

II

50.00

50.00

3

Grup electrogen si accesorii cu montaj

I

499.80

0.00

0.00

II

491.23

8,57

8.57

4

Ansamblu grup electrogen

I

797.13

2.87

2.87

II

0.00

800,00

800.00

5

Sisteme de iluminare inteligenta a trecerilor de pietoni

I

400.00

400.00

II

400.0.0

400,00

6

Sistem vertical de depozitare bunuri in depozitul

V.Carlova

I

250.00

250.00

II

250.00

250.00

7

Post transformare cu branșament pentru statii încărcare electrice

I

400.00

200.00

600.00

II

400.00

200.00

600.00

8

Sistem de: supraveghere antiefractie pentru remiza pompieri Păltiniș

I

12.00

12.00

II

12.00

12.00

8

Extindere sistem de supraveghere video

i

76.00

76.00

ii

76.00

76.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

i

887.97

12,074.36

0.00

12,074.36

0.00

0.00

0.00

0.00

li

505.35

7,456.98

0.00

7,456.98

1,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

1

PUZ Dumbrava

i

128.00

0,00

0.00

ii

96.00

32.00

32.00

2

PUZCP - Centru de conferințe si spectacole

i

164.85

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

49.60

115.25

115.25

3

PUZ Dealul Gusteritei

I

300.00

300.00

II

300,00

300.00

4

PUZ director zona de agrement si sport in municipiul Sibiu

I

360.00

360.00

II

360.00

360,00

5

Actualizare Plan Urbanistic General ăl Municipiului Sibiu

I

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

II

1,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

2,000.00

6

Concurs de soluții - Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu

1

300.00

300.00

II

300.00

300.00

7

PUZ-uri zone in municipiul Sibiu

1

500.00

500.00

11

500.00

500.00

8

Strategie integrata de dezvoltare urbana

1

0.00

0.00

II

0,00

0.00

9

Plan de Mobilitate Urbana Durabila

1

0.00

0.00

11

0.00

0.00

10

Lucrări de reabilitare interioare imobil PMS-B-dul

Victoriei nr.1-3 (DALI+PT+DE)

1

350.00

350.00

11

350.00

350,00

11

Reabilitare imobil Maria Tereza - str. Giadiolelor nr.2, SlbiujDALI+expertiza tehnica+alte studii)

1

119.00

131.00

131,00

II

0,00

250,00

250.00

12

Centru de conferințe si spectacole - Studiu de prefezabilitate și alte studii

1

1,800.00

1,800.00

II

1,800.00

1,800.00

13

LTE - Locuințe pentru tineri(ANL), destinate închirierii, județul Sibiu, municipiu! Sibiu, strada Viitorului, Zpnă Reșița II - Finanțarea din partea Consiliului Local Sibiu conform Devizului general aprobat prin HCL nf.493/2018

1

141,72

141,72

II

141.72

141,72

14

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților

I

17.26

0.00

0.00

II

0.00

17.26

17.26

15

Zid de sprijin parc Petofi Sandor (DALI+PT+DE)

1

160.00

160.00

II

160.00

160.00

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

16

Expertiza tehnica Ziduri de fortificație

I

120.00

120.00

II

120.00

120.0Q

17

Creare centru multifuncțional in zona sțr.Oțelarilor, destinat comunităților marginalizate (PT+DE)

1

0.00

0.00

11

0.00

0.00

18

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita (PT+DE)

1

0.00

0.00

II

0:00

0.00

19

Automatizare sistem încălzire sediul PMS (PT+masuri de eficientizare energetica)

1

50.00

50.00

11

50.00

50.00

20

iluminat public - cartier Reșița îl (SF+PT+DE)

1

20.00

20.00

II

20.00

20,00

21

Realizare iluminat eco-eficient in Zona Industriala

Vest(SF+PT+DE)

1

260,00

260.00

II

260.00

260:00

22

Documentație tehnica reabilitare scări Pasajul Scărilor

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

23

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei -Saguna (DALI+PT+DE)

1

70.21

0.00

0.00

II

0.00

70,21

70.21

24

Reabilitare Turnul Pielarilor (DALI+PT+DE)

1

50.00

50.00

II

50.00

50.00

25

Reabilitare pasaj Piața Aurarilor (DALI+PT+DE)

1

40.00

40.00

II

40.00

40.00

26

Expertiza tehnica Turnul Sfatului

1

40.00

40.00

II

40.00

40,00

27

Expertiza tehnica ziduri Podul Minciunilor

1

40.00

40.00

II

40.00

40.00

28

Modernizare fantana arteziana P-ta Aurel Vîaicu (DALI+PT+DE)

1

60.00

60.00

II

60.00

60.00

29

Modernizare fantana arteziana Parc Sub Arini (DALI+PT+DE)

I

60.00

60.00

II

60.00

60.00

30

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru imobile in municipiul Sibiu

1

15,65

247.60

247.60

11

13.25

250.00

250.00

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

I Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru Iluminat public in municipiul Sibiu

)

250.00

250.00

II

250.00

250.00

32

iluminat public in Cartier V.Aaron(zona Bloc13-str. Semaforului, Bloc 2 str.Sureanu si Bloc 22 str.V.Aaron (AT)

I

19.04

0.00

0.00

II

18.56

0.48

0.48

33

Documentație tehnica pentru extindere iluminat public Parcul Cetatii(AT)

I

17.85

0.00

0.00

II

17.25

0.60

0:60

34

Realizare lucrări de construcții si instalatii pentru securitate la incendiu, imobil str. S. Brukenthai hr.2(AT)

l

72.70

0.00

0.00

11

69.29

3.41

3.41

35

Reabilitare imobil str.Turismului nr.15,Sibiu(AT)

i

84.67

0.00

0.00

ii

71.12

13.55

13.55

36

Proiectare branșamente utilitati la imobil P-ta Mica nr.25(AT)

i

28.68

0.00

0.00

ii

27.46

1.20

1.20

37

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparatii zidul cetatii - B-dul Coposuținclusiv Stâlpii Portii Gheorghe Lazar si Bastionul Ha|ler)(AT)

i

86.87

0.02

0.02

n

82.59

4.30

4.30

38

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparatii 3 Turnuri strada Cetatii(AT)

i

48.79

0.02

0.02

ii

46.41

2.40

2.40

39

Modernizare iluminat public si cablaj metropolitan str. Balea - Oberth (ĂT)

i

14.40

0.00

0,00

ii

13.80

0.60

0.60

40

Proiecte rețele de canalizatie metropolitana

i

200.00

200.00

ii

200.00

200.00

41

Documentație Amenajări Domeniu Public

i

94.00

94.00

ii

94.00

94.00

42

Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Sibiu-aferent contractului de delegare de gestiune (ȘF+DTAC+PT+Avize)

i

400.00

400.00

ii

400,00

400.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0,00

II

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0,00

0.00

0,00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau iniaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale -cutremure, inundatii, alunecări, prăbușiri si tasâri de teren, incendii, accidente tehnice

I

10’6.00

100.00

T

100.00

100.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investițiilor^ 1+2+3+...)

I

145.36

1,358.26

0;00

1,358.26

0.00

0.00

0.00

0.00

II

80.82

1,422.80

0.00

1,422.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reparatii capitale fântâni

I

300.00

300.00

II

300.00

300.00

2

Concurs de soluții PUG NOU SIBIU - premii

I

120.00

120.00

II

120.00

120.00

3

Analize, studii și documentații pentru proiecte finanțate din fonduri

I

142.80

142.80

li

142.80

142.80

4

Realizare lucrări de înregistrare srstemica in sectoare cadastrale pe raza UAT Sibiu

I

160.00

160.00

II

160.00

160.00

5

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru imobile

I

139,04

291.78

291.78

II

80.B2

350.00

350,00

6

Servicii de dirigentie de șantier pentru iluminat public si cablaj metropolitan

I

6,32

193.68

193,68

II

0.00

200,00

200,00

7

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize* PT+DE si alte studii

I

150.00

150.00

II

150.00

150.00

8j308.72

1        . 0.(10

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

389.08

0.00

389.08

0.00

0.00

0.00

0.00

II

6,199.80

, 2,498.00

0.00

2,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului (PNDL)

I

8,308,72

389.08

389.08

II

6,199.80

2,498.00

2,498.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

1

157.25

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

II

150.17

167.08

0.00

167.08

0.00

0.00

0.00

Q.OC

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OC

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente ț 1+2+3+...)

I

0.00

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

II

0.00

160,00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Panouri absorbție particule de aer

1

160.00

160.00

11

160.00

160.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+,..)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

1

131.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

125.18

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului (AT)(PNDL)

I

131.18

0.00

O.OQ

II

125.18

6.00

6.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate rnvestitiilorf 1+2+3+...)

1

26.07

0.00

0.00

0.00

0.00

O.oo

O.OQ

o.oc

II

24.99

1.08

0.00

1.08

0.00

0.00

0.00

o.oc

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor (PNDL)

I

26.07

0.00

0.00

ti

24,99

1.08

1.08

■i -/ °-0C

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

1

43,773.22

-12.92

-3,024.76

-3,037.68

0.00

0.00

0.00

O.OC

II

13,888.61

29,446.54

-3,670.00

25,776.54

1,070,39

0.00

0.00

o.oc

1

Modernizare ștr. Drumul Ocnei

1

2,722.44

390.00

390.00

II

2,312.44

800.00

800.00

2

Modernizare strada Papiu llarian

I

580.26

295.51

295.51

0.00

II

1.69

800.00

800.00

74.08

3

Amenajări parcari in municipiul Sibiu (Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr,1-Calea Dumbraviinn22; Constituției nr.1-Regele Ferdinand nr,3;Casa de Cu!tura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza;Str.Rusciorului bl.52-54)

l

5,965.01

0.00

0,00

11

5,815.01

150.00

150.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Pachet străzi zona Turnisor III (Cucului,Lucernei,Trandafirilor, ion Agarbiceanu, Drapa tatii, Ghiocelului)

1

0.00

4,970.87

477,30

5,448,17

0.00

II

0,00

4,900,00

0,00

4,900.00

548.17

5

Modernizare strada Depoului

1

0.00

776.74

167.94

944.68

II

0.00

776.74

0.00

776,74

167.94

6

Pachet strazi zona Tiiisca-Obor-Lazaret(Poiana Sibiului, Racord intre străzile Talmace! si Litovoi inclusiv zid de sprijin, Macului, Lăcătușilor)

l

0,00

2,000.74

2,000,74

0.00

II

0,00

1,825.00

1,825,00

175.74

7

Pachet strazi zona Tiglari III (Dulgherilor,Mesteacănului, Maierilor)

1

0,00

4,104.46

4,104.46

0.00

II

0.00

4,000.00

4,000,00

104.46

8

Pachet ștrazi zona Tiglari II (Hameiului,Garoafei)

1

154,87

52.03

52.03

II

3.10

203.80

203.80

9

Pachet strazi zona Terezian(Câpriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lăcrămioarelor)

1

856.58

70.00

70.00

II

16.58

910.00

910.00

10

Pachet strazi zona Lazaret II l(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)

1

585.51

16; 02

16.02

II

11.53

590.00

590.00

11

Pachet strazi zona Gusterita-Tilisca(Gisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)

1

0,00

950.00

950.00

II

0.00

950.00

950.00

12

Pachet strazi zona Turnisor IV(Mozaicuiui, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)

1

1,359.79

14.08

14.08

II

153.87

1,220.00

1,220,00

13

Pachet strazi zona Gusterita II (Bradului, Macazului, Viilor)

1

1,080.00

161.08

161.08

II

140.08

1,101.00

1,101.00

14

Modernizare strada Tractorului

1

4,917.23

416.69

416,69

II

4,733.92

600,00

600,00

15

Modernizare prelungire strada Turda

1

730.68

4,05

4.05

El

684.73

50,00

50.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

16

Amenajare parcari Cartier Valea Aurie

I

960.43

139.57

139.57

II

0.00

1,100.00

1,100.00

17

Modernizare strada Podului

I

15,345.66

-15,345’66

-15,345.66

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Reconfigurare carosabil Calea Cishadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu

I

5,339.77

475.89

475.89

ii

15,66

5,800.00

5,800.00

19

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrală si Parcul Sub Arini

i

3,174.99

495.01

-3,670.00

-3,174.99

ii

0.00

3,670.00

-3,670.00

o:oo

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

i

0.00

169,969.11

0.00

169,969.11

0.00

0.00

0.00

O.OC

ii

0.00

34,580.00

-1,652,69

32,927.31

32,774.35

40,001.42

47,186.03

17.080.0C

1

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș

i

9,586.03

0.00

9,586.03

0,00

0.00

0.00

o.oc

n

4,000.00

-1,652.69

2,347.31

3,843.73

3,394.99

0,00

o.oc

2

Reabilitare Podul Gării

i

930.00

930.00

0,00

ii

930.00

930.00

0.00

3

Modernizare pod strada Rozmarinului

i

8,430.99

8,430.99

0.00

ii

4,000.00

4,000.00

4,430.99

4

Modernizare prelungire strada Oasa (pana la str.O.Goga - Selimbar- pe UATM SIBIU)

i

2,523.03

2,523.03

0.00

ii

2,450.00

2,450.00

73.03

5

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie

i

12,507.15

12,507.15

0.00

0.00

0,00

o.oc

ii

3,000.00

3,000.00

4,000.00

5,278.10

229,05

o.oc

6

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom HI

i

36,328.33

36,328.33

0.00

0,00

0.00

o.oc

ii

14,000.00

14,000.00

5,000.00

11,328.33

5,000.00

1.000.0C

7

Amenajare parcare Piața Cibin

i

87,956.98

87,956.98

0.00

0.00

0.00

o.oc

ii

1,000.00

1,000.00

8,920.00

20,000.00

41,956.98

16.080.0C

8

Statie alimentare autobuze cu gaz -CNG

i

0.00

0.00

0.00

ii

0.00

0.00

0.00

9

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand și Cartierul Turnisor

i

11,706.60

11,706.60

0.00

II

5,200.00

5,200.00

6,506.60

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

i

35,612.66

128,012.01

-8,231.90

119,780.11

0.60

0.00

0.00

o.oc

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

I Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

2,950.05

56,778.62

-8,231.90

48,546.72

26,870.00

32,850.00

33,431.00

10,745.00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oa

o.oa

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente ( 1+2+3+...)

1

0.00

7,324.90

-5,677.90

1,647.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

7,324.90

-5,677.90

1,647.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Statii de autobus

1

160.00

160.00

II

160.00

160.00

2

Autobuze/minibuze ecologice si sisteme conexe

1

4,127.90

-4,127.90

0.00

II

4,127,90

-4,127.90

0.00

3

Delimitatoare pentru pistele de biciclete cu montaj

1

420.00

420.00

II

420.00

420.00

4

Sisteme de suporți metalici destinati parcărilor vele

1

50.00

50.00

11

50.00

50.00

5

Semnalizare inteligenta la treceri de pietoni cu montaj

1

400.00

400:00

II

400.00

400.00

6

Semaforizare inteligenta in intersecții

1

600.00

600.00

11

600.00

600.00

7

Sistem automat de închiriere biciclete in regim self-service- Sibiu Bike City cu montaj

1

1,550.00

-1,550.00

0.00

II

1,550.00

-1,550.00

0.00

8

Biciclete electrice

1

17.00

17.00

II

17.00

17.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

1

3,422.14

10,203.14

-2,554.00

7,649.14

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,895,41

11,729,87

-2,554.00

9,175.87

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reparatii capitale străzi in cartierul Strand(PT+DE)

1

127.33

0.00

0.00

II

95.20

32.13

32.13

2

Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(iritre străzile Lunga, Târgui Cailor si Popa Sapca)(DÂLI+PT+DE)

1

343.91

0.00

0,00

II

0.00

343.91

343.91

3

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș (Expertiza tehnica+PT+DE)

1

114.90

0.00

0.00

11

0.00

114.90

114.90

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitoi/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turhisor(SF+PT+DE)

I

21,78

69.20

69,20

II

20.98

70.00

70.00

5

Creare drumuri de legătură in Zona Industriala Vest(ȘF+PT+DE)

1

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Drum de legătură intre str. Intrarea Ariesului si Calea Dumbrăvii (SF+PT+DE)

1

70.00

70.00

II

70.00

70.00

7

Drum de legătură intre Cartierul Reșița, Str. Căpriorilor, Drumul Ocnei si str. Rusciorului(SF+PT+DE)

1

200.00

200.00

II

200.00

200.00

8

Viabiiizare cartier Veteran i(SF+PT+DE)

1

300.00

300.00

II

300.00

300.00

9

Viabilizare cartier Reșița II - Locuințe sociale in construcții colective si Blocuri ANL, Sibiu (SF+PT+DE)

I

150.00

150.00

II

150.00

150.00

10

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie(PT+DE+studii de amenajare a teritoriuiui+alte studii de specialitate)

1

720.00

720.00

11

720.00

720.00

11

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom l!l(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

1

600.00

600.00

II

600.00

600.00

12

Construire si restructurare Piața Agroalimentara si parcaj Piața Cibin - Municipiul Sibiu (Concurs de solutii+PUZCP+SF+PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

1

1,000.00

1,000.00

II

1,000.00

1,000.00

13

Amenajare parcare supraterana Cartier Vasile Aarpri(SF+PT+DE +ștudii de amenajare a teritoriului)

1

200.00

200.00

II

200.00

200.00

14

Reabilitare si extindere poduri Peco-Sos, Alba

lulia(DALI+PȚ+DE)

1

238.00

51.04

51.04

II

0.00

289.04

289.04

15

Reparație capitala pod strada GladiolelorfMaria Tereza) (DALJ+PT+DE)

1

142.80

357.20

357.20

11

0.00

500.00

500.00

16

Pod nou peste Cibin in zona cartierului

1

300.00

300.00

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

K6SltalKI-+P l+UE)

II

300.00

300.00

17

Reabilitare Podul Garii(DALI+PT+DE)

1

200.00

200.00

II

200.00

200.00

18

Expertiza tehnica pod Aleea Pinilor- Parc Sub Arini

1

15.00

15.00

II

15.00

15.00

19

Studii de trafic in municipiul Sibiu

1

190.00

190.00

II

190.00

190.00

20

Evaluare de impact asupra siguranței rutiere si audit de siguranța rutiera

1

30.00

30.00

II

30.00

30.00

21

Coridor favorabil călătoriilor pietonale pentru facilitarea tranzitului si creșterea mobilității urbane durabile, in municipiul Sibiu(DALI si alte studii)

1

100.00

100.00

II

100.00

100.00

22

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini(PT+DE si alte studii)

1

114.08

150.92

-265.00

-114,08

11

0.00

265.00

-265.00

o:oo

23

Traseu pietonal si pentru biciciiști de-a lungul râului Cibin(PT+DE si alte studii)

1

318.99

1,720.20

-1,800.00

-79.80

II

239,19

1,800.00

-1,800.00

0.00

24

Sistem automat de închiriere biciclete in regim self-service- Sibiu Bike City ( Proiect de specialitate)

1

0.00

400.00

-400.00

0.00

II

0.00

400.00

-400.00

0.00

25

Centru operațional al mobilității urbanețSF si alte studii)

l

146.37

153.63

153.63

11

0.00

300.00

300.00

26

Studii de fezabilitate pentru proiecte de mobilitate urbană

1

500.00

500,00

II

500.00

500,00

27

Statii de incarnare electrice(PT+DE+alte studii)

1

170.00

170.00

II

170.00

170.00

28

Traseu pentru biciclete Dealul Gusteritej(SF+PT+DE si alte studii)

1

120.00

120.00

II

120.00

120.00

29

Statie alimentare autobuze cu gaz ..- CNG(PT-r-DE)

1

149:00

-149.00

0.00

II

149:00

-149.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

30

Studiu de Îmbunătățire a conectivității cartierelor

Lazaret si Gusterita cu zona Centrala

1

500.00

500.00

11

500.00

500.00

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru străzi de pamant in Municipiul Sibiu

t

113.05

386.95

386.95

II

0.00

500.00

500.00

32

Amenajări parcarj in municipiul Slbiu(Găra Mica -sub Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6;Lomonoșov nr,1-Calea Dumbraviinr.22; Constituției nr.1-Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza; Str.Rusciorului bi.52-54) (AT)

1

34.53

0.00

0.00

II

32.13

2.40

2.40

33

Pachet străzi Zâna Turnisor lll(Cucului,LucerneitTrandafirilor, Ion Agarbiceanu,Drepatatii,Ghiacelului)(AT)

1

109.48

0.00

0.00

II

102,34

7.14

7.14

34

Pachet străzi zona Tiglari ll(Dulgherilor,Mesteacanului, HameiuluitGarDafei,Maieri)or)(AT)

1

89;25

0.00

0.00

11

83.30

5.95

5.95

35

Pachet străzi zona Terezian (Căpriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(AT)

1

134.47

0.00

0.00

ii

127.33

7.14

7.14

36

Pachet străzi zona Lazaret lll(Baîcoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovldiu)(AT)

i

105.91

0.00

0.00

ii

98.77

7.14

7,14

37

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16

Februarie)(AȚ)

i

132.09

0,00

0.00

ii

123,76

8.33

8.33

38

Pachet străzi zona Turnisor lV(Mpzaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependprff, Granitului)(AT)

i

74.08

0.00

0.00

ii

60.38

13,70

13.70

39

Pachet străzi zona Gusterita ll(Bradufui, Macazului, * "‘t   \  * ^"1

i

49.09

0,00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitoi/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana Ia 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimati anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

vjiiorj^ i j

II

37.78

11.31

11.31

40

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom 1, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.VÎteazu (AT)

1

96.69

0.00

0.00

II

78.84

17:85

17.85

41

Reparatii capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str.Henri Goanda - Oteiarilor (AT)

1

55.40

0.00

0.00

II

42.30

13.10

13.10

42

Modernizare strada DepouluîțAT)

1

17.43

0.00

b:oo

II

15.51

1.92

1.92

43

Modernizare strada Lacul lui Binder(AT)

1

29.04

0.00

0.00

II

27.54

1,50

1.50

44

Modernizare strada Tractorului(AT)

1

39:16

0.00

0.00

11

37.66

1.50

1.50

45

Modernizare strada Fabricii(AT)

!

24.99

0.00

0,00

11

23,19

1.80

1.80

46

Modernizare strada Dorobanților (AT)

i

18.63

0.00

0.00

II

16.48

2,15

2.15

47

Modernizare strada Papiu lîarian(AT)

1

17.32

0.00

0.00

11

15.17

2.15

2.15

48

Modernizare strada Poiana Sibiului(AT)

I

29.75

0.00

0.00

11

23.80

5.95

5.95

49

Modernizare strada F-dt. Lacatusilor(AT)

1

17.85

0.00

0.00

tl

14.28

3.57

3,57

50

Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin (AT)

1

14.28

0.00

0.00

II

10.71

3.57

3,57

51

Modernizare strada Maculuî(AT)

1

21.42

0,00

0.00

II

17.85

3.57

3,57

52

Modernizare prelungire strada Turda(AT)

1

47.60

0.00

0.00

II

47,00

0.60

0,60

53

Modernizare prelungire strada Oasa(pana la str.O.Goga - Selirribar- pe UATM SIBIU) (AT)

1

24.76

0.00

0.00

II

22,97

1.79

1.79


Nr. ort

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

54

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadier, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibîu(AT)

I

122.87

0.00

0.00

II

108.59

14.28

14.28

55

Amenajare parcari cartier Valea Aurie(AT)

I

34.99

0.00

0.00

ll

33.20

1.79

1.79

56

Modernizare pod strada Rozmarinului(AT)

I

141.61

0.00

0.00

II

117.81

23.80

23.80

57

Modernizare str. Podului (AT)

I

144.89

0.00

0.00

II

121.09

23.80

23.80

58

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga - Oștirii - Rahovei - M.Viteazu (AT)

I

113.35

0.00

0,00

ll

100,26

13.09

13,09

59

Reabilitare strada Varșovia (SF+PT+DE+alte studii)

I

72.00

72,00

ll

72.00

72.00

60

Reabilitare strada Bruxelles (SF+PT+DE+alte studii)

I

150.00

150.00

ll

150.00

150.00

61

Reabilitare strada Calea Surii Mici (DALI+PT+DE+alte studii)

I

778.00

778.00

II

778.00

778.00

62

Parcare pe structura metalica zona Strada Valea Aurie -Gradina Zoo (SF+PT+DE+alte studii)

I

0.00

60,00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

o.ot

II

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.0(

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau iniaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

I

100.00

100.00

ii

100.00

100.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate învestitiilor( 1+2+3+...)

i

32,190.52

110,383.97

0.00

110,383.97

0.00

0.00

0.00

0.01

u

1,054.64

37,623.85

0.00

37,623.85

26,870.00

32,850.00

33,431.00

10,745.01

1

Consultanta pachete străzi

i

281.71

0.00

0.00

ii

258.56

.23.15

23.15

2

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

i

674.71

732.67

732.67

n

407.38

1,000.00

1,000,00

3

Consultanta pachete străzi BERD

i

588,24

508.27

508-27

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

i Gredite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

296.51

800.00

800.00

4

Analiza, studii si documentatii pentru proiecte de mobilitate si dezvoltare urbana

I

160.70

160.70

II

160.70

160.70

5

Servicii de consultanta pentru achiziții - Modernizarea Transportului Public in Municipiul Sibiu

I

89.85

0.15

0.15

II

0.00

90.00

90.00

6

Servicii de consultanta pentru achizitiil - Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

I

49.39

0.61

0.61

II

0.00

50.00

50.00

7

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

1,000.00

1,000.00

II

1,000.00

1,000.00

8

Reparații capitale străzi in zona blocuri cuprinsă intre str.Henri Coanda - Otelarilor

I

3,486.62

525.21

525.21

II

11.83

4,000.00

4,000.00

9

Reparatii capitale străzi in cartierul Ștrand

I

48,734.00

48,734.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

10,000.00

10,000.00

5,000.00

14,298.00

18,691.00

745.00

10

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.Iorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu

I

27,020.00

6,430.36

6,430.36

OLOG

0.00

II

80.36

11,500.00

11,500.00

11,870.00

10,000.00

11

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile NJorga-Ostini-Rahovei-M.Viteazu

I

13.552.00

13,552.00

0.00

0.00

II

5,000.00

5,000.00

5,000.00

3,552.00

12

Reparatii capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Caiea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Targul Cailor si Popa Șapca)

I

38,740.00

38740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,000.00

4,000.00

5,000.00

5,000.00

14,740.00

10,000.00

4

litiu! 58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-r

4

129,937.30

205,568.99

0.00

220,343.79

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,017.75

117,208.44

705.71

118,380.21

191,806.79

36,076.34

o.oo

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

1

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

1

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0,00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

b.

Total, dotări independente (1+2+3+.. J

I

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

II

0.00

1,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

o.ot

1

SALT -SIBIU - Administrație de calitate accesibila locuitorilor prin tehnologie

1

1,318.27

0.00

0.00

11

0.00

1,318.27

1,318.27

sn

Q;Q0

A

Obiective In continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

57,974.92

13,794.60

0.00

13,794.60

0.00

0.00

0.00

0.0(

II

3,889.03

48,500.72

0.00

48,500.72

19,373.34

6.43

0.00

o.ot

1

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,982.82

0.00

0.00

II

77379

7,209.03

7,209.03

2

Reabilitarea Liceului Teoretic C.Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,545.17

0.00

0,00

11

2,615.62

4,929.55

4,929.55

3

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,459.26

0.00

0.00

II

165.45

7,293.81

7,293.81

4

Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,28472

0.00

0.00

II

142.08

7,142.64

7,142.64

5

Extindere corp școala si construire sala de sport la școala Gimnaziala N.lorga Sibiu

1

8,097.61

3,514.24

3,514.24

0.00

II

53.55

7,990.28

7,990.28

3,568.02

6

Construcție noua cu destinație Cresa in incinta Grădiniței cu program prelungit nr.36, Sibiu

1

3,032,01

1,331.12

1,331.12

0.00

II

37.31

3,250.00

3,250.00

1,075.82

7

Extindere corp școala la Școala Gimnaziala

I.L.Caragiaîe

1

12,510.75

0.00

0.00

0.00

II

63.69

5,028.05

5,028.05

7,419.01

8

Construcție noua cu destinația de Cresa, la Școala

Gimnaziala nr,1

1

4,062.58

2,210.34

2,210.34

0.00

II

37.54

4,846.02

4,846.02

1,389.36

9

Reabilitare internat ia Colegiul Tehnic Independenta

1

0.00

6,738.90

6,738.90

0.00

0.00

11

0.00

81.1.34

811.34

5,921.13

6.43

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

II

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ot

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ot

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ot

I’- -; -m

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12 2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

influenta rectificare

Program actualizat

I

6,786.69

0.00

f

A

Obiective în continuare (1 + 2 * 3 + ...)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

25.05

4,048.10

0.00

4,048.10

2,713.54

0.00

0.00

0.00

1

Creștere capacitate medicina de urgentă pediatrica in spatiile existente

I

6,786.69

0.00

0.00

0.00

II

25.05

4,048.10

4,048.10

2,713.54

B

Obiective noi (1 + 2+3 + ...)

I

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

!

10,284.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9,341.40

0.00

9,341.40

937.54

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

10,284.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9,341.40

0.00

9,341.40

937.54

0.00

0.00

0.00

1

Dotare ambulatoriu integrat - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

i

10,284,14

0.00

0.00

0.00

II

5,20

9,341.40

9,341.40

937.54

0.00

0.00

Ă

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

l

0.00

14,774.80

0.00

14,774.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

466.06

0.00

466.06

4,770.04

9,538.70

0.00

0.00

1

Crearea unui parc in zona cartierului Tilișca

f

14,774.80

14,774.80

II

466.06

466.06

4,770.04

9,538.70

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

o.ooi

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

2,173.26

#po

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

98.00

2,075.26

0.00

2,075.26

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare termica blocuri de locuințe din municipiul Sibiu in vederea creșterii eficientei energetice

i

2,173.26

0.00

0.00

ii

98.00

2.075.26

2,075.26

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

i

0.00

7,444.10

0,00

7,444.10

0.00

0.00

0.00

0.00

il

0.00

4,041.18

0.00

4,041.18

3,402.92

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

1

Creare centru multifuncțional in zona str. Otelarilor, destinat comunităților marginaîizate

I

5,456.63

5,456.63

0.00

II

3,130.00

3,130.00

2,326.63

2

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita

I

1,987.47

1,987.47

0.00

II

911,18.

911.18

1,076,29

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

0.00

998.50

0.00

998.50

0.00

0.00

0.00

0.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

I

0.00

998.50

0.00

998.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

300.00

0.00

300.00

698.50

0.00

0.00

O.OC

1

Strategie inteligenta bazata pe integrare si urbanizare smart - Sibiu SMART

I

998.50

998.50

0.00

II

300.00

300.00

698.50

mgț

. oitfo

o.oc

[5^

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

21,423.92

20,083.89

0.00

20,083.89

0.00

0.00

0.00

0.0(

II

0.00

18,815.13

705.71

19,520.84

12,134.66

9,852.31

0.00

O.OC

1

Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu

I

21,423.92

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,243.35

1,243,35

10,328.26

9,852.31

2

Modernizarea transportului Public din Municipiul Sibiu -Modernizare strada Podului

I

16,171,76

16,171.76

0.00

II

16,095.61

16,095.61

76.15

3

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini

1

3,912.13

0100

3,912.13

0.00

II

1,476.17

705;71

2,181,88

1,730,25

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

56,459.59

0.00

56,459.59

0.00

0.00

0.00

0.01

II

0.00

2,045.79

0.00

2,045.79

40,534.90

13,878.90

0.00

0.0(

1.

Traseu pietonal si pentru biciclist! de-a lungul râului Cibin

1

56,459.59

56,459,59

.0.00

0.00

II

2,045.79

2,045,79

40,534.90

13,878.90

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

1

29,976.10

106,788.31

0.00

106,788.31

0.00

0.00

0.00

0.0(

II

0.47

26,722.59

0.00

26,722.59

107,241.35

2,800.00

0.00

o.ot

b.

Total, dotări independente (1+2+3+..,)

1

29,976.10

106,788.31

0.00

106,788.31

0.00

0.00

0.00

0.01

II

0.47

26,722.59

0.00

26,722.59

107,241.35

2,800,00

0.00

0.01

1

Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, lași, Sibiu, Slatina, Suceava

1

29,976.10

0.00

o.qo

0.00

0.00

11

0.47

18.046.70

18,046.70

9,128.93

2,800,00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capîtol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

2

Modernizarea transportului Public din Municipiul Sibiu -40 de autobuze CNG și statii de încărcare

1

81,919.48

81,919.48

0.00

11

7,160.30

7,160.30

74,759.18

3

Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

1

11,450.95

11,450.95

0.00

II

974.61

974.61

10,476.34

4

Sistem automat de închiriere biciclete in regim self-service - Sibiu Bike City

1

13,417.88

13,417.88

0.00

II

540.98

540.98

12,876.90

1

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE Total general, din care:

1.

21,700.18

5,361.81

0 00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

o.oo

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1

A

Lucrări in continuare

1

21,700.18

5,361,81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

11

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

o.oo

0.00

1.2

B

Lucrări noi

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

C

Alte cheltuieli de investitii

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Titlul 71

Active nefinanciare, din care:

1

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1

1,331.83

21,700.18

25,730'16

5,361.81

: " °‘00

0.00

25,730.16

5,361.81

0.00

^^(LOCL

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...}

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Pachet străzi zona Tiglari 11 (Hameiului,Garoafei)

1

787.07

282.93

282.93

II

0.00

1,070.00

1,070.00

2

Pachet străzi zona Terezian (Căpriorilor, Speranței, Viorelelor, Honteruș, Pandurilor, Eschile, Lăcrămioarelor)

i

4,617.21

102.79

102.79

II

0.00

4,720.00

4,720.00

3

Pachet străzi zona Lazaret IU (Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)

1

2,977.45

36.27

36.27

li

0.00

3,013.72

3,013.72

Nr. crt

Denumire indicator (sursafcapitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Pachet străzi zona Gușterjta-Tiliscă (Cishădîoara, Rovine, Anul 1843, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)

1

0.00

4,934.44

4,934.44

II

0.00

4,934.44

4,934.44

5

Pachet străzi zona Turniscr IV (Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson il, Nependorff, Granitului)

I

6,961.75

4;42

4,42

II

696.17

6,270.00

6,270.00

6

Pachet străzi zona Gusteritâ II (Bradului, Macazului, Viilor)

1

6,356.70

0.96

0.96

II

635,66

5,722.00

5,722.00

Nota: Acest formular reprezintă sinteza fiselor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii.

Președinte de ședință Helmut Lerner


/

Contrasemnează Secretafr/Generâi □orin4lie Nistor 7/

• / f

r /

IULIE 2020                                                                                                                                                                                            - lei-

I

Prevederi 2020

Poz. Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII

2020

Finanțate din;

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11

12

Total din care

703,601,743.78

703,601,743.78

217,252,440,00

0.00

0.00

0.00

217,252,440.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

336;499,805.00

336,499,805.00

83,190,780.00

0.00

0.00

0.00

83t190,780.00

0.00

0.00

0,00

B

Lucrări noi

287,890,818.78

287,890,818.78

54,850,540.00

0.00

0,00

0.00

54,850,540.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

79,211,120.00

79,211,120.00

79,211,120.00

0.00

0.00

0.00

79,211,120,00

0.00

0.00

0.00

Din total desfășurat

A

Capitol 51.02 AUTORiTATl PUBLICE ________________TOTAL din care

5,470,420.00

5,470,420.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

B

Lucrări noi

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

5,470,420.00

5,470,420.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

1

Dolari

5,470,420.00

5,470,420,00

5,470,420.00

0,00

0.00

0.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 65.02 INVATAMANT TOTAL din care

14,289,190.00

14,289,190.00

10,723,730.00

0.00

0.00

0.00

10,723,730.00

0.00

0,00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0:00

B

Lucrări noi

11,768,690.00

11,768,690.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0,00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

1

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdînand HCL 235/2019

11,768,690.00

11,768,690.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

2,520,500.00

2,520,500.00

2,520,500.00

0.00

0.00

0.00

2,520,500,00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

310,500.00

310,500.00 ?.

310,500.00

0.00

0.00

0:00

310.500.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

0.00

CLOO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.....        ■"       -   ....... -    — -    ■■ -r

l

I

Prevederi 2020

’oz, Bug

Nr Cit

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizată

TOTAL alocatii 2020

Finanțate din:

din care;

Surse proprii

Credite bancare Interne

Credite bancare externe

Altesurse constituite potrivit legii (excedentul bugetului loca))

Total alocații bugetare

De !a bugetul local

pe suma transf de ia bug de stat*

b

d

1____________________________________

2

3

4

.5;

6

7

8

9

10

11

12

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

1,760,000.00

1,760,000,00

1,760,000.00

0,00

0.00

0.00

1,760,000,00.

0.00

0.00

0,00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

450,000.00

450,000.00

450,000.00

0.00

0,00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 67.02

CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITATI SPORTIVE SI DE TINERET TOTAL din care

288,873,563.00

288,873,563,00

55,414,620.00

0.00

0.00

0.00

55^414,620.00

0.00

0,00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

197,951,409.00

197,951,409.00

43,563,870.00

0.00

0.00

0.00

43,563,870.00

0.00

0.00

0.00

1

Amenajare Lacul lui Binder HCL 380/2017

12,603,349.00

12,603.349.00

8.563,870.00

0.00

0.00

0:00

8,563,870.00

0,00

0,00

0.00

oi

2

Modernizare Stadionul Municipal Sibiu HCL 130/2018 si HCL 375/2019

185,348,060.00

185,348.060.00

35,000,000.00

0.00

o;qo

0.00

35,000,000:00

0.00

0:00

0.00

01

B

Lucrări noi . total din care

84,431,404.00

84,431,404.00

5,360,000.00

0.00

0.00

0.00

5,360,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Complex de agrement si sport

67.274,650.00

67;274,650,00

3,000,000.00

0.00

0:00

o'oo

3,000,000.00

0,00

0.00

0.00

01

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca HCL 444/2018

14,774,800.00

14,774.800.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

01

3

Modernizare spațiu de agrement Plata Cluj HCL 140/2019

2,381,954.00

2,381,954.00

2,360,000.00

0.00

0.00

0.00

2,360,000.00

0.00

0.00

0,00

Oi

C

Alte cheii de investiții, total din care

6,490,750.00

6,490,750.00

6,490,750.00

0.00

0.00

0,00

6,490,750.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

2,275,000.00

2,275,000.00

2;275,000.00

0.00

0,00

o.oo

2,275,000.00

0,00

0,00

0.00

c

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate

PUD-uri PLIZ-uri

2,090,750.00

2.090,750.00

2,090,750.00

0,00

0.00

0.00

2,090,750.00

0.00

0,00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) slalte cheltuieli asimilate.

2,125,000.00

2.125,000.00

2,125,000.00

0.00

0.00

0.00

2,125,000,00

0.00

0.00

0.00

Prevederi 2020

Poz, Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investirii Acord MF și nract de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII

2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare Interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit îeg ii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

i

2

3

4

5

6

7

a

9

10

11

12

Capitol 70.02.

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE TOTAL din care

65,812,692.78

65,812,692,78

35,728,020,00

0.00

0.00

0.00

35,728,020.00

0.00,

0.00

0,00

A

Lucrări în continuare, total din care

32,343,415.00

32,343,415,00

11,352,370.00

0.00

0.00

0.00

11,352,370,00

0.00

0.00

0.00

i

Reabilitare imobil P-fa Mica 22 corp A,8 ,D HCL425/2011

17,283;450.00

17,283,450.00.

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

oioo.

0.00

01

2

Deviere rețele strada Drumul Ocnei HCL 45/201.8

677.988.00

677.988.00

660,000,00

0,00

0.00

0.00

660,000.00

0,00

0.00

oJoo

.01

3

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere șl conectarea unități for de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI) HCL 54/2018 si HCL 96/2018

1,763,192.00

1,763.192,00

1,713,000:00

0.00

.0.00

0:00

1,713,000.00

0.00

0.00

0,00

01

4

Reparatii zidul cetatil - B-dlil Ce posti (inclusiv Stâlpii Portii Gheorghe Lazarsî Bastionul Halier) HCL 13/2019

7,782,876.00

7,782,876.00

5,200,000.00

0,00

0.00

0.00

5,200,000.00

0.00

o:oo

0.00

01

5

Reparații Turnul Archebuzierilor. Turnul Olarilor si Turnul Dulgherilor strada Cetatil HCL 14/2019

1,233,881.00

1,233,881,00

160,000.00

0.00

0.00

0,00

160,000.00

0.00

0.00

0,00

01

6

Extindere Iluminat public Parcul Cetatil HCL56/2019

330,937.00

330,937.00

240,000.00

0,00

0.00

0.00

240,000,00

0:00

0.00

0.00

.01

7

Iluminat public ecoeficient in Cartier V:Ăaran(zonă Bloc

23(nr: 13) Semaforului, Bloc 2 Sureanii si Bloc 22 slr.V.Aaronj

____              HCL 275/2019

768,731.00

768,731.00

748,000.00

0.00

0.00

0,00

748,000.00

0.00

0.00

0.00

.01

B

Extindere rețele de gaze naturala in cartier Veteranițcofmantare) ____                 HCL 372/2019

2,072,680.00

2,072,680.00

1,720,330.00

0:00

0.00

0.00

1,720,330.00

0:00

0.00

0.00

01

9

Amenajare sala mare de expoziții a Primăriei Municipiului Sibiu HCL 373/2019

429,680.00

429,680,00

411,040.00

0.00

000

0.00

411;040.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

17,453,627.78

17,453,627.78

8,360,000.00

0.00

0.00

0,00

8,360,000,00

0.00

0.00

0.00

1

Spațiu multifuncțional de recreare, sport si educație activa in cartierul Gusterifa HCL 392/2018

1,977,757.78

1,977,757,78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

I

I

prevenea zuzu

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL

ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care;

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite jancare externe

Alte surse constituite potrivit |eg(i (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma tranafdela bug de stat*

D

1

2

3

4

5

5

7

a

9

10

11

12

2

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor. destinai comunitarilor marginaiizate HCL 299/2019

5,456.620,00

5,456,620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

01

3

Modernizare pasaj plafonai subteran B-dul Victoriei - Saguna HCL 473/2019

3,405,560,00

3,405,560.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Modernizare a. si eticientizarea sistemului de iluminat public in municipiul Sibitrafereril contractului de delegare de gestiune (Sos Alba lulia,.B-dul VasifeMiiea. B.-dul Corneli»

Coposu. Cafea Dumbrăvii)

6.603,690.00

6.603.690.00

6 350.000.00

0.00

0.00

0.00

8.-350.000J10

0.00

0.00

O.utl

01

5

Lucrări rfe îmbunătățire a.parametritor tahmci la centrala termica

Turismului

10,000.00

10,000 00

10:000:00

0,00

0.00

0.00

10,000.01)

0.00

0.00

0.00

01

c

Alte chelt de investiții, total din care

16,015,650.00

16,015,650.00

16,015,650.00

0.00

0.00

0,00

16,015,650.00

0.00

0.00

0.00

3

Achiziții imobile

3,839,300.00

3,839,300.00

3,839,300.00

0.00

0.00

0.00

3,839,300.00

o.oo

0:00

0.00

b

Dotări independente

3,196,570.00

3,196,570.00

3,196,570.00

0:00

0.00

0.00

3,196,570.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

100,000.00

100,000,00

100,000,00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

7,456,980,00

7,456,980.00

7,456,980.00

0.00

0.00

0.00

7,456,980.00

0.00

0.00

o.oo

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

1,422,800,00

1,422,800.00

1,422.800.00

0.00

0.00

o.oo

1,422,800,00

0.00

0.00

0.00

Capitol 7402 PROTECȚIA MEDIULUI TOTAL din care

9,022,139.00

9,022,139.00

2,665,080,00

0.00

0.00

0.00

2,665,080.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

8,855,059.00

8,855,059.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

2,498,000.00

o.oo

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului(PNDL) HCL 313/2016

8,855,059.00

8,855,059.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

oi

B

Lucrări noi, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

167,080.00

167,080.00

167,080.00

0.00

0.00

0.00

167,080.00

0,00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0:00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_L

Dotări independente

160,000.00

160,000.00

160,000.00

0,00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

1

_ 1

(

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL

ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din. caret

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul loca!

pe suma transf de ia bugdestat’

0

1

2

3

4

5

6

7

B

s

10________

11

12

c-

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0:00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri. PțJZ-uri

6,000.00

6.000.00

6,000.00

o:ob

0.00

0.00

6,000.00

0,00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

1,080.00

1,080.00

1,080.00

0.00

0.00

0.00

1,080.00

0.00

0.00

o.oq i

Capitolul 84.02 Transport în comun (inclusiv infrastructură, rețele și drumuri) TOTAL, din care

320,133,739.00

320,133,739.00

107,250,570,00

0,00

0.00

0.00

107,250,570.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări in continuare, total din care

97,349,922.00

97,349,922.00

25,776,540.00

0,00

0.00

0.00

25,776,540.00

0.00

0,00

0.00

1

Modernizare str. Drumul Ocnei HCL162/2012

5,758,270,00

5,758,270.00

800,000,00

0.00

0.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Modernizare stradă Papiu Hartan HCL 377'2017

875,763.00

875,763.00

800,000.00

0.00

0:00

0.00

800,000.00

0.00

G.OO

0.00

01

3

Amenajări parcați in municipiul Siblu(Gara Mica - sub ViaductiAiaea Strein nr ,4-6; bomonosov nr.1-Calea Dumbraviinr.22;Conslituțiel nr.1-Regele Ferdlnand nr3;Casa de Cultura;Siretu1ui nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr,2 si 1-3;Aleeă

Steaza; Str.Rusciorului bl.52-54) HCL 183/2017

7,812,121.00

7,812,121.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

oi

4

Pachet străzi zona Turnîsor HI(Cucului,Lticernei,Trandafirilor, ion Agarbiceanu, Drepataf ii .Ghiocelului)

5,448,170.00

5,448,170.00

4,900,000.00

0.00

0,00.

0.00

4,900,000.00

0.00

0.00

0.00

O1

5

Modernizare strada Depoului. HCL184/2016

944,680.00

944,680.00.

776,740.00

0.00

0.00

0.00

776,740.00

0.00

0.00

0.00

O1

5

Pachet străzi zonă Tilisca-Ota-LazăretțPoiana Sibiului, Racord intre străzile Taim acel si Utovoi Inclusivzid de sprijin, Macului, Lăcătușilor) HCL 330/2017 si HCL 104/2019

2,000,734.00

2,000,734.00

1,825,000.00

0)00

0.00

0.00

1,825,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Pachet străzi zona Tiglari Iii (Dulgherilor,Mesteacanuiui.Maierilor) HCL 107/2019

4,104,458;(j0

4,104,458.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

O.QO

0.00

pi

a

Pachet străzi zona Tiglari ll(Hameiului,Garoafei)(0ERD-TVA)

1,273,798.00

1,273,79800

203.800.00

g.oo

0.00

0.00

203,800.00

0.00

0.00

0.00

Oi

I

1

j

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investitii Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL

ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care;

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite șa n ea re externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10_________

ii

12

01

9

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honlerus, Pandurilor, Eschile, Lacramloărelar)(BERD-TVAj

6,573,177.00

6,573,177.00

910,000.00

0.00

0.00

0.00

910,000.00

0.00

0.00

0.00

10

Pachet străzi zona Lazaret IHJBalccl, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovldiu)(BERD-TVA)

4,674,932.00

4,674,932.00

590,000.00

0,00

0.00

0.00

590,000.00

0.00

Q.00

0.00

01

ii

Pachet șțrazi zona Gușteriia-Tilisca(Cișnadipara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Hacara, Tineretului, 16 Februarie)(BERD-TVA)

5,871^983100

5,871,983,00

950,000,00

0;00

0,00

0.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

01

12

Pachet străzi zcnaTumisor IV(Mozăicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff. Granifului)(BERDrTVA)

9.737,750.00

9,737,750.00

1,220,000,00

0,00

0.00

0.00

1,220,000,00

0.00

0:00

0.00

01

13

Pachet străzi zona Gu sterila ll( Bradul ui, Macazului, Viile r)(BERD> TVA}

8,292,230.00

8,292,230,00

1,101,000.00

0,00

0.00

0:00

1,101,000.00

0.00

0.00

0.00

01

14

Modernizare strada Tractorului HOL 48/2018

6,045,265.00

6,045,265.00

600,000.00

0.00

0.00

0100

600,000.00

0.00

0.00

0.00

01

15

Modernizare prelungire strada Turda HOL 79/2019

840,290.00

840,290.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50.000.00

0.00

0.00

0.00

01

16

Amenajate parcați Cartier Valea Aurie HCL 378/2017

1,124,31100

1,124,313.00

1.100,000.00

0.00

0.00

0.00

1,100,000.00

0.00

0,00

0.00

01

17

Mod ernizarest rada Pod ului HC L 472(2018

15,171,760.00

16,171,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0:00

0.00

0.00

0.00

01

18

Reconfigurare carosabil Calda Cisnadl ei. intre Ghe. Dima sî ieșire Municipiul Sibiu HCL 278/2019

5,887,840.00

5,887,848.00

5,800,000,00

0.00

0.00

0.00

5,800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

19

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si.Parcul Sub Arinl.HGl 393/2018

3,912,380,00

3,912,380.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi , tota! din care

174,237,097.00

174,237,097.00

32i927,310,00

0,00

0.00

0.00

32,927,310,00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș HCL199/2014

9,586,030.00

9,586,030,00

2,347,310.00

0.00

0.00

0.00

2,347,310.00

0.00

0100

0.00

01

2

Reabilitare Podul Gării

__                HCL165/2013

930.000.00

930.000.00

930,000 00

0.00

0,00

0.00'

930,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare pod strada Rozmarinului HCL370/2018

8,430,983.00

8,430.983.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0,00

01

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF șl nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală: actualizata

TOTAL alocatii 2020

Finanțate din:

dincare:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De fa bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

■1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

0.00

11

0.00

12

01

4

Modernizare prelungire strada Oasafpana ia str.O.Gogă Selimbar- pe UATM.SIBIU) HCL 23112018

2,523,024.00

2,523,024.00

2.450,000,00

0,00.

0.00

0.00

2,450,000.00

0.00

5

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie HCL 357/2010

12,507,145.00

12,507,145.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000.000.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom Ui

36,328,324.00

36,328,324 00

14,000,000.00

0,00

0.00

0.00

14,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Amenajare parcare Piața Cibin

87,956.977.00

87,956,977.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0,00

0.00

01

0

State alimentare autobuze cu gaz - CNGHCL 47212016

4,268,016.00

4,268,016.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.og

0,00

01

9

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor HCL 300/2019

11.706,598.00

11,706,598.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0,00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

48,546,720.00

48,546,720.00

48,546,720.00

0,00

0.00

0.00

48,546,720.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0,00.

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0:00

0.00

0.00

b

Dotări independente

1,647,000.00

1,647,000.00

1,647,00.0.00

0.00

0.00

0.00

1,647,000.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

100,000.00

WO.OOO.OO

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate

PUD -uri PUZ-uri

9,175,870.00

9.175,870100

9,175,870,00

0.00

.0:00

0.00

9.175,870.00

0.00

0.00

o.oo

8

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

37,623,050.00

37,623,850.00

37,623,850.00

0.00

0.00

o.oo

37,623,850.00

0.00

0 00

0.00

Președinte de ședință Helmut Lerner


Contrasemnează Secretar General Dorin flie Nistor

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local

Anexa nr. /la HCL nr. 2^-/2020

Arvexa rtr.If (a h.CL

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL SIBIU

LISTA

Cu defâlcarea poziției C „Alte cheltuieli de investiții” Cap. 70.02 pe anul 2020

Iulie2020                                                                                                                              - lei -

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investitii

UM

Cant

Valoarea

Ptati efectuate *)

Poz. Sug,

Nr. si data documentului

Suma

1. Achiziții imobile (a)

3,839,300.00

1

Achiziții imobile-conștructii si terenun

3,839,300,00

01

li. Dotări independente (b) TOTAL, din care:

3,196^570.00

1

Mobilier urban

1,000,000.00

03

2

Cișmele

50,000,00

.03

3

Grup electrogen si accesorii cu montaj

8,570:00

03

4-

Ansamblu grup electrogen

800,000.00

03

5

Sisteme de iluminare inteligenta a trecerilor de pietoni

400,000 00

02

6

Sistem vertical de depozitare bunuri in depozitul V;CarIova

250.000,00

03

7

Post transformare cu branșament pentru stafii încărcare electrice

600,000.00

02

8

Sistem de supraveghere antiefractie pentru remiza pompieri Păltiniș

12,QOO.QO

03

9

Extindere sistem de supraveghere vșd&u

76,000 00

02

iii. Consolidări

100,000.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamîtati naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice

100,000,00

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de p reteza bl li tate și a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții (d) TOTAL, din care :

7,456,980.00

1

PUZ Dumbrava

32,000.00

30

2

PUZCP - Centru de conferințe si spectacole

11.5,250.00

30

3

PUZ Dealul Gusteritei

300,000.00

30

4

PUZ director zona de agrement si sport in municipiul Sibiu

360,000.00

30

5

Actualizare Plan Urbanistic:General al Municipiului SIBIU

1,000,000,00

30

6

Concurs de soluții - Actualizare Plan Urbanistic Generai al Municipiului SIBIU

300,000,00

30

7

PUZ-uri zone in municipiul Sibiu                                  |

I

500,00000

30

8

Strategie integrata de dezvoltare urbana

0.00

30

9

Plan de Mobilitate Urbana Durabila

0.00

30

10

Lucrări de reabilitare interioare imobil PMS-ETdu! Victoriei nr.1-

3(DALI+.PT+DE)

350,000.00

01

11

Reabilitare imobil Maria Tereza - str. Gladiolelor nr.2, SibiufDALf+expertiza tehnica+alte studii)

250,000.00

0.1

1.2

Centru de conferințe si spectacole -Studiu de prefezabiliiate si alte studii

1,800,000.00

01

13

LTE - Locuințe pentru tineri(ANL), destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Sibiu, strada Viitorului, Zona Reșița II - Finanțarea din p a rtea Co n s i I i u I ui LocalS i bi u confo rm De v izului g e nera I a prob at prin HCL nr, 493/2018

141,720.00

01

14

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua AT!)(PT+DE)

17,260.00

01

15

Zid de sprijin parc Petdfi Sandor(DALÎ+PT+DE)

160,000 00

01

16

Expertiza tehnica Ziduri de fortificație

120,000.00

01

17

Creare centru.multifuncțional in zona str Otelarilor, destinat comunitățilormărginalizate(PT+DE)

0.00

01

18

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul GusteritățPT+DE)

0,00

01

19

Automatizare sistem încălzire sediul PMȘfPT+masurț de eficîe ntiz a re e n erg e tica)

50,000.00

.01

20

Iluminat public - cartier Reșița II (SF+PT+DE)

20,000.00

01

21

Realiza re iluminat eco-e fi cie nt I n Zb na I rid u stri ala

Vest(ȘF+PT+DE)

260,000.00

01

22

Documentație tehnica reabilitare scări Pasajul Scărilor

100,000,00

01

23

Modernizare pasaj pietonai subteran B-dul Victoriei - Saguna (DALI+PT+DE)

70,210.00

01

24

Reabilitare Turnul Pîelarilor(DALI+PT+DE)

50t000.,00

01

25

Reabilitare pasaj Piața AurarilorțDALI+PT+DE)

40,000.00

01

26

Expertiza tehnica Turnul Sfatului

40,000.00

01

27

Expertiza tehnica ziduri Podul Minciunilor

40,000.00

01

28

Modernizare fantana arteziana P-ta Aurel Vlaicu(DALHPT+DE)

60,000.00

01

29

Modernizare fantana arteziana Parc Sub Aririi(DALI+PT+DE)

60,000:00

01

30

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru imobile iri municipiul Sibiu

250,000.00

01

31

Servicii de realizare SF/DALWT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru iluminat public in municipiul Sibiu

250,000:00

01

32

Iluminat public in Cartier V,Aardn(zoha Bloc13-str. Semaforului, Bldc 2str.Sureanu si Bloc 22 str.V.Aaron (AT)

48000

01

33

Documentație tehnica pentru extindere iluminat public Parcul

CetatiifAT)

600,00

01

34

Realizare lucrări de construcții si instalatii pentru securitate la incendiu, imobil str. S. Brulțerrth.al nr.2(AT)

3,410,00

01

35

Reabilitare imobil str.TUrismului nr,15,Sibiu(AT)

13,550,00

01

36

Proiectare branșamente utilltati la imobil P-ta Mica nr.25(AT)

1,200.00

01

3.7

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparații zidul cetatii - B-dul Coposufinclusiv Stâlpii Portii Gheorghe Lazar si Bastionul Haller)(AT)

4,300.00

0.1

35

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparații 3 Turnuri strada Cetatii(AT)

2,400,00

01

39

Modernizare iluminat public si cablaj metropolitan str, Balea -Oberth (AT)

600.00

01

40

Proiecte rețele de canalizatie metropolitana

200,000.00

01

41

Documentații Amenajări Domeniu Public

94,000.00

01

42

Modernizarea s> aficienlizarea sistemului de iluminai public in municipiul Sibm - aferent contractului de delegare de gestiuriețSF+DTAC+PT+Avize)

400.000'00

01

V. Lucrări dc foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, și alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii (e)

1,422,800.00

1

Reparatii capitale fântâni

300,000.00

01

2

Concurs de soluții PUG NOU SIBIU - premii

120,000.00

30

3

Analize, studii și documentații pentru proiecte finanțate din fonduri nerambursabiie

142,800.00

01

4

Realizare lucrări de înregistrare sistemica in sectoare cadastrale pe raza UAT Sibiu

160,000.00

30

5

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru Imobile

350,000:00

01

6

Servicii de dirigentie de șantier pentru iluminat public si cabla] metropolitan

200,000.00

01

7

Servicii de verificare SHDALI+Expertîze-rPT+DE si alte studii

150,000,00

01

TOTAL GENERAL

16,015,650.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

LERNER HELMUT


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

DORINmLJE NISTOR

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL SIBIU

n.c la Holf.^)-2o


LISTA

Cu defalcarea poziției C „Alte cheltuieli de investiții”

Cap. 84.02 pe anul 2020

Iulie2020                                                             _______________________________ - lei -

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

Valoarea

Pfati efectuate *)

Poz.

Bug.

Nr. sî data documentului

Suma

1. Achiziții imobile (a)

0.00

11. Dotări independente (b)                                         TOTAL,

din care :

1,647,000.00

1

Statii de autobus

160,000.00

03

2

Autobuze/minibuze ecologice si sisteme conexe

0.00

02

3

Delimitatoare pentru pistele de biciclete cu montaj

420,000.00

03

A

Sisteme de suporți metalici destinati parcărilor vele

50,000.00

03

5

Semnalizare inteligenta la treceri de pietoni cU montaj

400,000.00

03

6

Semaforizare inteligenta in intersecții

600,000.00

03

7

Sistem automat de închiriere biciclete in regim self-service- Șibiu Bike City cu montaj

000

03

8

Biciclete electrice

17,000.00

02

HI. Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamități naturale - cutremure, inundatii, alunecări, prăbușiri si țasari de teren, incendii, accidente țehnice(c) TOTAL, din care ;

100,000.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau iniaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

100,000.00

01

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitateși a studiilor de fezabilitate, proiectelor și aitor studii aferente obiectivelor de investiții (d) TOTAL, din care :

9,175,870.00

1

Reparații capitale străzi in cartierul Strand(PT+DE)

32.130;p0

01

2

Reparatii capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladioleior, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intr£ străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Sapca)(DAU+PT+DE)

343-910100

01

3

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș (Expertiza tehnica+PT+DE)

114,900.00

01

4

Realizare drum de legătură între Cartierul Ștrand si Cartierul Tumisor(SF*PT+DE)

70,000.00

01

5

Creare drumuri de legătură in Zona Industriala Vest(SF+PT+DE)

400,000.00

01

6

Drum de legătură intre str. Intrarea Ariesului si Calea Dumbrăvii (SF+PT+DE)

70,000.00

01

7

Drum de legătură intre Cartierul Reșița, Str. Căpriorilor, Drumul Ocnei si str. Rusciorului(SF+PT+DE)

200.000 00

01

8

Viabilîzare cartier Veteram[SF+PT+DE)

300,000,00

01

.9

Viabilîzare cartier Reșița II - Locuințe sociale in construcții colective si Blocuri ANI, Sibiu (SF+PT+DE)

150,000.00

01

10

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie(PT+DE+studii de amenajare a teritoriu iui+alte studii de specialitate)

720,000.00

01

11

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom lll(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

600,000.00

01

12

Construire si restructurare Piața Agroalimentara si parcaj Piața Cibin-Municipiul Sibiu (Concurs de sblutii+PUZCP+SF+PT+DE tstudii de amenajare a teritoriului)

1,000,000.00

01

13

Amenajare parcare supraterana Cartier Vasile Aaron{SF+PT+DE +studiî de amenajare a teritoriului)

200.000.00

01

14

Reabilitare si extindere poduri Peco-Sos Alba lulia(DALI+PT+DEj

280.040 00

01

1.5

Reparație capitala pod strada Gladlolelor(Maria Tereza)(DAU+PT+DE)

500,000.00

01

16

Pod nou peste Cibin in zona cartierului Resita(SF+PT+pE)

300,000.00

01

17

Reabilitare Podul Garii(DALI+PT+DE)

200,000.00

01

18

Expertiza tehnica pod Aleea Pinilor - Parc Sub Arini

15,000.00

01

19

Studii de trafic in municipiul Sibiu

190,000.00

30

20

Evaluare de impact asupra siguranței rutiere si audit de siguranța rutiera

30,000,00

30

21

Coridor favorabil călătoriilor pieton a le pentru facilitarea tranzitului si creșterea mobilității urbane durabile, in municipiul SibiufDAU si alte studii)

100,000.00

01

22

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini(PT+DE si alte studii)

0.00

.01

23

Traseu pietonai si pentru bECic1is.tr de-a lungul râului CibințPf+DE si alte studii)

0.00

01

24

Sistem automat de închiriere biciclete in regim selPservice- Sibiu Bike. City ( Proiect.despecialitate)

0.00

03

25

Centru operațional al mobilității urbanejSF si alte sțudii)

300,000.00

.0.1

26

Studii de fezabilitate pentru proiecte de mobilitate urbană

500,000.00

01

27

Statii de incarnare eIectrice(PT+DE+aite studii)

170,000,00

01

28

Traseu pentru biciclete Dealul Gusteritei(SF+PT+DE si alte studii)

120,000.00

01

29

Stafie alimentare autobuze cu gaz - CNG(PT+DE)

0.00

01

3Q

Studiu de îmbunătățire a conectivității cartierelor Lazaret si Gusterita cu zona Centrala

.500,000.00

30

31

Servicii de realizare SF/DALi+PT+DE+Expertize tehnice și alte studii pentru străzi de pamant in Municipiul Sibiu

500,000,00

01

32

Amenajări parcari in municipiul SibiufGara Mica - sub Via duet; Alee a Ștreru nr 4-6;Lomonosov nrt1-Calea Dumbraviinr.22; Constituției nr1-Regele Ferdinand nr,3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13; intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza; Str.Ruscioruluî bi.52-54) (AT)

2,400.00

01

33

Pachet străzi zona Tumisoc lll(Cucu!ui,Lucemei,Trandafirilor, Ion Aga rbiceanu.D re patatii,Ghiocelului) (AT)

7,140.00

j

01

34

Pachet străzi zona Tiglari JI(Dulgherilor,Mesteacănului, Hameiului, Garoafei, Maierilor)(AT)

5,950.00

01

35

Pachet straz’r zona TerezianfCapriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(AT)

7.140.00

01

36

Pachet străzi zona Lazaret îll(Baîcoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(AT)

7,140.00

01

37

Pachet străzi zona Gușter ita-Tiiisca(Cisnadtoara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)(AT)

8,330,00

01

38

Pachet străzi zona Turnisor IVțMozaîculuî, Varului, Zăvoi tronson li, N epe nd orff, . G ra n itu I u i) (At)

13,700.00

01

39

Pachet străzi zona Gusterita lljBradului, Macazului, Viilbr)(AT)

11,310.00

01

40

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom 1, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M .Viteazu (AT)

17,850.00

01

41

Reparatii capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str Henri Coanda-Otelarilor (AT)

13,100,00

01

42

Modernizare stradă Depoului(AT)

1,920,00

01

43

Modernizare strada Lacul lui Binder(AT)

T,500;00

01

44

Modernizare stradă Tractorului(AT)

1,500.00

01

45

Modernizare strada Fabricii(AT)

1,800.00

01

46

Modernizare strada Dorobanților (AT)

2.150,00

01

47

Modernizare strada Papiu llarian(AT)

2,150.00

01

48

M odern iza re st ra d ă P d i an a Sibiu 1 ui (AT)

5,950.00

01

49

Modernizare șt rad a F-dt Lacatusîlor(AT)

3,570.00

01

50

Racord intre străzile Tal măcel st Lite voi inclusiv zid de sprijin (AT)

3,570,00

0'1

51

Modernizare strada Macului(AT)

3,570.00

01

52

Modernizare prelungire strada Turda(ÂT)

600.00

01

53

Modernizare prelungire strada Oasațpăna la str.O.Goga - Selimbar- pe UATM SIBIU) (AȚ):

1,790.00

01

54

Recorifigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe; Dimă st ieșire Municipiul Sibiu(AT)

14,280.00

01

55

Amenajare parcări cartier Valea Au rie(AT)

1.790,00

01

56

Modernizare pod strada Rozmărinului(AT)

23,800,00

oi

57

Modernizare str. Podului (AT)

23,800,00

01

58

Reparații capitale sfrazi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga -Oștirii - Rahovei - M,Viteaza (AȚ)

13,090,00

01

59

Reabilitare strada Varsovia(SF+PȚ+DE+alte studii)

72.000.00

oi.

60

Re abilitare st rad a Bruxe 11 es (SF+P U Z+PT+D E +a Ite studii)

150,000.00

01

61

Reabilitare stradă Calea Șurii Mici(DALI+PT+DE+alte studii)

778,000.00

01

62

Parcare pe structura metalica zonă Strada Valea Aurie - Gradina Zpo(ȘF+PT+DE+ă!te studii)

60,000 00

01

V. Lucrări tic foraj, cartarea terenului, fotdgrametrie. consultanta, asistenta tehnica și alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii (e) TOTAL, din care :

37,623,850.00

1

Consultanta pachete străzi

23,150.00

01

2

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

1,000,000.00

01

3

Consultanta pachete străzi BERD

800,000.00

01

4

Analize, studii și documentații pentru proiecte de mobilitate si dezvoltare urbană

160,700.00

01

5

Servicii de consultanta pentru achiziții - Modernizarea Transportului Public in Municipiul Sibiu

90,000.00

30

6

Servicii de consultanta pentru achiziții! - Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

50,000.00

30

7

Servicii de verificare SF/DALI+Expertize+PT+DE și alte studii

1,000,000,00

01

8

Reparatii capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str,Henri Cpanda -Otelarilor HCL 192/2017 si HOL 12/2019.

4,000,000.00

01

9

Reparatii capitalei străzi in cartierul Ștrand HCL 262/2019

10,000<100 00

01

10

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile NJorga - Luptei - Milea - Rahdvei - M.Viteazu HCL 310/2018

11,500,000.00

01

11

Reparatii capitale străzi în cartierul Hipodrom III, intre străzile NJorga -Oștirii•- Rahovei - M.Viteazu HCL 279 /2019

5,000,000 00

01

12

Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Șapca)

4,000,000.00

01

TOTAL GENERAL

48,546,720.00

i

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

LERNER HELMUT


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

DORIN lliBNlSTOR

-Awci nc.G


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare din fonduri europene nerambursabile

IULIE 2020                                                                                                                                                                                              - iei -

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul tocai

pe suma transfde la bug de stat1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total din care

352,064,797.81

352,064,797.81

118,380,210.00

0,00

0.00

0.00

118,380,210.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

122,237,256,24

122,237,256.24

74,144,920.00

0.00

0.00

0.00

74,144,920.00

0,00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

78,678,480.00

78,678,480.00

6,553,030.00

0.00

0.00

0,00

6,553,030.00

0.00

0.00

0.00

C

Aite cheltuieli de investiții

151,149,061.57

151,149,061.57

37,682,260.00

0,00

0,00

0.00

37,682,260.00

0.00

0.00

0.00

Din total desfășurat

Capitol 51.02.58 AUTORITATI EXECUTIVE TOTAL din care

3,102,011,57

3,102.011.57

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1,318,270.00

0.00

0,00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

Lucrări noi

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

C

Alte chelt de investiții, total din care

3,102,011.57

3,102,011.57

1,318,270,00

0.00

0.00

0.00

1,318,270,00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

3,102,011,57

3,102,011,57

1,318,270.00

0.00

o.oo

0.00

1,318,270.00

0,00

0.00

0.00

1

SALT - SIBIU - Administrație de calitate accesibila locuitorilor prin tehnologie

3,102,011.57

3,102,011.57

1,318,270 00

0.00

o.oo

0;00

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 65.02,58 INVAȚAMANT TOTAL din care

71,769,503.49

71,769,503.49

48,500,720.00

0.00

0.00:

0.00

48,500,720.00

0.00

0,00

0.00

A

Lucrări in continuare

71,769,503.49

71,769,503.49

48,500,720.00

0.00

0.00

0.00

48,500,720.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

HCL17l/2Q17;HCL386t2017

7,982,816.31

7,982,816.31

7,209,030.00

0,00

0.00

0.00

7^&W.OO

0,00

0,00

0.00

01

2

Reabilitarea Liceului Teoretic C.Noîca Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

HCL174/2017;HCL385/2017

7,545,167.33

7,545,167,33

4,929,550.00

0.00

0.00

o.oo

4.929.550 00

0:00

0.00

0.00

01

3

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice HCL 339/2017;HCL 59/2018

7 459.258.93

7,459,258.93

7,293,810.00

0.00

0.00

0:00

7.293,850.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice HCL 369/2017

7,284,710.92

7,284,710.92

7,142,640.00

0:00

0.00

0,00

7,142.640.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Extindere corp școala si construire sala de sport la Școala Gimnaziala N.lorga.Sibiu

HCL 382/2017; HCL 38/2018 HCL 318/2Q19

11,611,850.00

11,611,850.00

7,990,280.00

0,00

0,00

0.00

7.999.280.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Construcție noua cu destinație Cresa in incinta Grădiniței cu program prelungit nr, 36, Sibiu HCL 37 si HCL 363/2018

4,363,130.00

4,363,130,00

3,250,000.00

0.00

0.00

o.oo'

3.250.000.00

0.00

a oo

0.00

01

7

Extindere corp școala la Școala Gimnaziala LL. Garâgiăle HCL 432/2017:HC_ 39/2018

12,510,750.00

12,510,750.00

5,028,050.00

0.00

0.00

0:00

5.028,050.00

0.00

0.00

0,00

01

8

Construcție noua cu destinația de Cresa, fa Școala

Gimnaziala nr.1 HCL 36/2018

6,272,920.00

6,272,920'00

4,846.020.00

0.00

0.00

0.00

4,846,020.00

o.oo

0.00

o.oo

01

9

Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta HCL 442/2018

6,738,900.00

6,738,900,00

811,340.00

0.00

0,0.0

0.00

811,340.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 66,02.58 SANATATE TOTAL din care

17,070,826.71

17,070,826.71

13,389,500.00

0.00

0.00

2.00

13,389,500.00

0,00

0,00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

6,786,686,71

6,786,68671

4,048,100.00

0.00

0.00

0.00

4,048,100.00

0.00

0.00

0.00

1

Creștere capacitate medicina de urgenta pediatrica în spatiile existente HCL 129/2018 și HCL389/2018

6,786,686.71

6,786,68671

4,048,100.00

0.00

o.oo

0.00

■4,048.100.0.0

0.00

0.00.

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0,00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

10,284,140.00

10,284,140.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

b

Dolari independente

10,284,140,00

10,284,140.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

1

Dotare ambulatoriu integrat - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu HCL 185/2019

10.284,140100

10,284,140.00

9,341,400.00

0,00

0.00

0.00

9.341,400.00

0.00

0.00

0,00

Capitol 67,02.58

CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITATI SPORTIVE SI DE TINERET TOTAL din care

14,774,800.00

14,774,800.00

466,060.00

0.00

0,00

0,00

466,060.00

0.00

0.00

0,00

A

Lucrări în continuare, total din care

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi, total din care

14,774,800.00

14,774,800,00

466,060.00

0.00

0.00

0.00

466,060,00

0.00

0.00

0.00

1

Crearea unui parcuri zona Cartierul Tilișca HCL 444/2018

14,774,800.00

14,774,800.00

466,060.00

0.00

0.00

0.00

466.060.00

0.00

0,00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 70.02,58

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE TOTAL din care

10,615,856.04

10,615,856.04

6,416,440.00

0.00

0.00

0.00

6,416,440.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare; total din care

2,1:73,256.04

2,173,256.04

2,075,260,00

0.00

0.00

0.00

2,075,260.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare termica blocuri de locuințe din municipiul Sibiu in vederea creșterii eficientei energetice HCL 448/2017

2,173,256.04

2,173,256.04

2,075,260.00

0.00

0.00

0.00

2,075.260.00

0.00

0.00

0.00

01

S

Lucrări nor, total din care

7,444,100.00

7,444,100.00

4,041,180.00

0.00

0.00

0.00

4,041,180.00

0.00

0.00

0,00

1

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților marginaiizate HCL 299/2019

5,456,630,00

5,456,630.00

3,130,000.00

0.00

0,00

0.00

3.130,00(700

0.00

0.00

0.00

01

2

Spafib mullifunctionai de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita HCL 392/2018

1,987,470,00

1,987,470.00

911,180.00

0:00

0:00

0.00

911.180.00

0.00

0,00

0,00.

01

c

Alte chelt de investiții, total din care

998,500.00

998,500.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

d.

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea: studiilor de prefezabilifate si a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente.obieclivefor .de investiții - alte cheltuieli, de. investitii

998,500:00

998,500,00

300,00000

0,00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Strategie inteligenta bazata pe integrare si urbanizare smart -Sibiu SMART

998,500.00

998,500.00

300,000.00

0.00

oioo

0,00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 84.02.58 Transport în comun (inclusiv infrastructură, rețele șl drumuri) TOTAL, din care

234,731,800.00

234,731,800.00

48,289,220.00

0,00

0.00

0.00

48,289,220.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări in continuare, total din care

41,507,810.00

41,507,810.00

19,520,840.00

0.00

0.00

0.00

19,520,840.00

0,00

0.00

0.00

1

Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu HCL 296 si HCL 297/2019

21,423,920.00

21,423,920,00

| 1,243,350.00

0.00

0/00

0.00

1.243,350.00

o.oo

0.00

0.00

01

2

Modernizarea Transportului Public in Municipiul Sibiu -Modernizare strada Podului

16,171,760,00

16.171,760.00

16,095,610.00

0,00

0.00

0.00

16,095,610.00

O.OQ

0.00

0.00

01

3

Coridor de deplasare cubicicleta pentru conectarea cartieruiuî Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini HOL 395/2019

3.912,130.00

3,912,130.00

2,181,880.00

0.00

0.00

0.00

2.181.880.00

0.00

0.00

0,00

01

B

lucrări noi, total din care

56,459,580.00

56,459,580.00

2,045,790.00

0.00

0.00

0.00

2,045,790.00

0.00

0.00

0,00

1

Traseu pretoria! si pețitor biciclist! de-a lungul' râului Cibin HOL 297/2019

56,459,580.00

56,459,580.00

2,045,790,00

0'00

0.00

0,00

2,045,790,00

0.00

0,00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

136,764,410.00

136,764,410.00

26,722,590.00

0.00

0.00

0,00

26,722,590.00

MO

0.00

0.00

b

Dolari independente

136,764,410:00

136,764,410,00

26,722,590.00

0.00

0.00

0.00 :

26,722,590.00

0.00

0.00

0.00

1

Achiziție de mijloace de transport public -autobuze electrice 12 m deal. Brașov, iași, Sibiu,Slatina, Suceava HOL 276/2018 si HCL. 112/2019

29,976,100,00

29,976,100.00

18,046,700.00

0.00

0.00

0.00

18,046,700 00

0,00

0,00

0,00

02

2.

Modernizarea Transportului Pubite in Municipiul Sibiu - 40 de autobuze CNG si statii de încărcare

81,919,480.00

81,919,480,00

7,160,300.00

0,00

0.00

0,00

7.1.60,300100

0.00

0.00

0.00

02

3

Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

11,450,950,00

11,450,950.00

974,610.00

0.00

0.00

0,00

974,610100

0,00

0.00

Q.QO

02

4

Sistem, automat de închiriere biciclete iri regim self-service-Sibiu Bike City HCL352/2018 si 201/2019

13,417.880.00

13,417.880.00

540,980,00

0,00

0,00

0,00

540,980.00

0.00

0,00

0,00

02

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA LERNER HELW1UT


CONTRAȘfewiNEAZA SECR^'R GENERAL DQRWlIE NISTOR

DIRECȚIA FISCALA LOCALA SIBIU


Anexa nr. /la HCL nr. ^^ /2020

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE Si ALINIATE GAP 54,02.50,,.....................

anul 2020.....

mii lei

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan Inițial anual

influente

Plan rectificat anuai

Plan'inițial trim I

influente

Plan rectificat trim!

Plan inițial trim t)

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Pian rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

7,566.00

15.00

7,581.00

2,042.00

0.00

2,042.00

1,894.00

0.00

1,894,00

1,850.00

15.00

1,865.00

1,780.00

0.00

1,780.00

2

CHELTUIELI CURENTEfto +20+30+40+5 0+51+55+57+ S91

01

7,502.00

0,00

7,502.00

2,038.00

0.00

2,038.00

1,834.00

0.00

1,834.00

1,850.00

0.00

1,850.00

1,780.00

0.00

1,780.00

3

TITLUL I CHELTUIELI DE

PERSONALA OD

10.01 +1002+1 0.031.

10

6,001.00

0.00

.6,001.00

1,599.00

0.00

1,599.00

1,468.00

0.00

1,468.00

1,467.00

0:00

1,467.00

1.467.00

0.00

1,467.00

4

Cheltuieli salar iale in banifcod

10.01101 la.

10.01.30)

1001

5,758.00

0.00

5,758.00

1.452,00

0.00

1,452,00

1,43600

0.00

1,436.00

1,435.00

0.00

1,435.00

1,435.00

0.00

1,435.00

.5

Salarii de baza

100101

5,400.70

0.00

5,400,70

1,363.70

0.00

1,363 70

1,3415.90

0.00

1,346.50

1,346.90

0,00

1,346.90

1,343,20

0.00

1,343.20

6

Alte sporuri

100106

43.00

0.00

43.00

11 00

0.00

11.00

11.00

0.00

11 ;00

10.00

0.00

10:00

11,00

0.00

11.00

7

Indemnizații plallte unor persoane din afara unlfatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0:00

0,00

Q.QO

0.00

0:00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Indemnizații de deteqare

100113

0.50

0,00

0.50

0.20

0.00

0:20

0.10

0,00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

o: io

9

Indemnizații de hrana

100117

307.40

0,00

307 40

77.00

0.00

77 00

76,00

0.00

76.00

76.00

0.00

76.00

78,40

0.00

7840

10

Alte drepturi salariate in bani

100130

6.40

0.00

6.40

0110

0.00

0 10

2.00

0.00

2,00

2.00

0.00

2.00

■2.30

0.00

2130

Ti

Cheltuieli salariate In naturafcnd 10.02.01 la

10.02.30)

1002

111.00

0.00

111.00

111.00

0.00

111.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Vouchere de vacante

100206

111,00

0.00

111.00

111,00

0.00

111.00

000

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

13

Gontributiifcod 10.03.01 la 10.03106)

1003

132.00

0.00

132.00

36,00

0,00

36.00

32,00

0:00

32.00

32100

0.00

32.00

32.00

0.00

32.00

14

Contribuții de asigura ri sociale de stat

100301

2.00

0,00

2,00

2.00

o:oo

2.00

0.00

0.00

0,00

0.00

O.OQ

0.00

0,00

0,00

0.00

15

Contribuții de asigurări de somai

100302

0.10

0.00

0.10

0.10

: 0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0:00

0.00

0.00

0.00

.16

Contribuții de asigurări sociale de sanatete

100303

0.60

0.00

0.60

0.60

o.og

0.60

0:00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

100304

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0:00

18

Contribuții pț concedii si indemnizații

100306

0.20

g.oo

0.20

0.20

0,00

0.20

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Contribuția asig oratorie Dt. munca

100307

129.00

0.00

129.00

33.00

0.00

33,00

32,00

0.00

32.00

32.00

0,00

32,00

32.00

o:oo

32.00

20

TITLUL H BUNURI Sf SERVICIKcod 20.01 (a 20,03)

20

1,474.00

0.Q0

1,474.00

432.00

0.00

432.00

359.00

0:00

359.00

376:00

0,00

376.00

307.00

0.00

307.00

21

Bunuri si seivtaii.icod

20.01.oi la

20,0.1.30}

2001

990.00

0.00

990.00

305,00

0:00

305.00

207.00

0.00

207.00

270.00

0.00

270.00

208,00

0.00

208.00

22

Furnituri de birou

200101

130.00

0,00

130.00

22.00

0.00

22,00

20.00

0.00

20.00

32.00

0.00

32.00

56,00

0.00

56,00

23

Apa,canal si salubritate

200104

84.50

o.og

84.50

22.00

0.00

22.00

22.00

0.00

22.00

22,00

0.00

22,00

18:50

0.00

18,50

24

Carburanți si iubreltanti

200105

3.50

0.00

3:50

0.00

/ 0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

3.50

0.00

3.50

25

Piese de schimb

200106

3.00

0.00

3.00

1.00

0.00

1.00

0,00

0,00

0.00

1:00

0,00

1.00

1,00

0.00

1.00

26

Posta, telecomunicații , radio, tv, internet

200108

469.00

0,00

469.00

170.00

0:00

170.00

90.00

Q.00

90.00

140.00

0.00

140.00

69,00

0.00

69.00

27

Alte bun Ori si servicii pentru tntretinere si funcționare

200130

300.00

0.00

300.00

90.00

0.00

90.00

75.00

0.00

75.00

75.00

0.00

75,00

60.00

0.00

60.00

28

Reparatii curente

2002

2.00

0,00

2.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

o:oo

0.00

0,00

0.00

0.00

29

3 imuri de natura ob.de nventar

2005

50.00

0.00

50,00

10.00

0.00

10.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

30

AHe obiecte de nventar

200530

50.00

0.00

50.00

10.00.

0.00

10:00

40.00

0,00

40.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

31

Deplasați, delăsări, transferări

2006

5.00

0.00

5.00

1100

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

2.00

0.00

2100

32

Deplasări nterne, detașări, transferau

200601

5,00

0.00

5.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1,00

0100

1.00

2.00

0:00

2.00

33

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3.00

0.00

3.00

1,00

q.oo

1,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

2.00

0.00

2.00

34

Consultanta si expertiza

2012

21.00

0.00

21100

5.00

0:00

5.00

5.00

0.00

5.00

6.00

0.00

6.00

5,00

0.00

5.00

35

Pregătire profesionala

2013

8.00

0.00

8.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2,00

2:00

0.00

2,00

2.00

o.op

2.00

36

Protecția muncii

2014

8,00

0,00

8.00

2.00

0.00

2.00

2,00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

37

Chelii ud tiare: si extralud.deriva te din acțiuni in reprezehtlnter eselor statului

2025

30.00

0.00

30.00

5.00

0.00

5.00

5,00

0100

S.OO

10.00

0.00

10,00

10.00

0,00

1000

38

Alte chel tufe ii{cod 20.30.01 la 20.30:30)

2030

357,00

0.00

357.00

100:00

0:00

100.00

96.00

0.00

96:00

85.00

0100

85,00

76.00

Q.OO

76.00

39

Reclama st publicitate

203001

21.00

0.00

21.00

10.00

0.00

10,00

6,00

6.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

40

Prime de asigurare non-viata

203003

6,00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

6,00

0.00

6:00

41

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

330.00

0.00

330.00

90.00

0.00

90.00

90100

Q.OO

90,00

80.00

0,00

80.00

70.00

0100

70.00

42

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

27.00

0.00

27,00

7:00

0.00

700

7.00

0.00

7,00

7,00

0,00

7:00

6.00

0:00

6.00

43

SUme aferentre persoanelor cu handicap neincadrate

5940

27.00

0.00

27.00

7.00

0.00

7:00

7.00

0.00

7.00

7:00

0,00

7,00

6.00

0.00

6.00

44

CHELTUIELI DE CAPITAL

(cod 71+72)

70

64.00

; 15.00

79100

4.00

0.00

4.00

60.00

O.C'O

60.00

0,00

15.00

15:oo

0.00

0.00

0.00

45

TITLUL X ACTIVE NEFINANGIA RE

71

64 00

15,00

79.00

4.00

0.00

4.00

60.00

0:00

60.00

0.00

15.00

15.00

0 00

0.00

0.00

46

Active fixe

7101

64.00

: 15.00

79.00

4.00

;■ 0.00

4.00

60.00

0.00

60.00

0.00

15.00

15,00

0,00

0.00

0.00

47

Construcții

710101

0:00

o.oo

0.00

0.00

<■■■ 0.00

0.00

0.00

5 o 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

s 0.00

0.00

48

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

4.00

aoo

4.00

4.00

°-00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0:00

0.00

50

Alte active fixe (iunduslv reparatii capitale)

710130

0.00

15.00

15.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

P reșed i nte d e șed i nță Helmut Lerner

Contrasemnează SecretarGeneral Dorip'W Nistor / /

/ /

nr. 8 la HCLnr..M^/2020,


MUNICIPIUL SIBIU 4270740

PROGRAMUL DE INVESTIT!! PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIT!! SI SURSE DE FINANȚARE

cu finanataredin bugetul centralizat al

unitatii administrativ -teritoriale

in anul

pentru:

DIRECȚIA FISCALA LOCALA SIBIU

cod fiscal:

-credit de angajament                                    aprobat conform      hcl       nr.

din data de:

2020

15403033


ll-credit bugetar


-mii lei -

Nr. crt.

Denumire indicator (sursafcapitol/grUpa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana ia 31.12,2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

D

2

3

4

5

6=4+5

7

a

9

1b

1

BU(ȘETLOC^Lfpțalgeher^l,^in,câre::

'               _____l! L —-  L1-!_________•' J'f: '' ■          L                                            ‘ ‘

lt ;

.       : /-•.o.

"64.00

; .15,00

<     79.00

0

...... o

; 0

o

*it

'"L:. o

’    64.00

15:00

79.00

^Â'LV'Oi

0

.0

1.1

A

Lucrări in continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

ii

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

B

Lucrări noi

0

0

0

0

0

0

0

0

ii

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

C

Alte cheltuieli de investiții

i

0

64.00

15.00

79.00

0

0

0

0

n

0

64.00

15.00

79.00

0

0

0

Din TOTAL desfășurat, potrivit clasificatiei bugetare pe; capitole si

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Titlul?!

'      • *a ’r' r s": ’i''■'                          > •’ '''

1 1

,■..-,■64.00.

, • 1' <5i0j|

V ■ .       0

o

0

0

ii»

1 -r-'-'.j

■-, vL J: jjsj

feȘ’j- F-J‘*

।           f .< ,L. l'_. •        :

OK

!ț,                            t1

■ • .■ ■ 0

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

1

0

II

0

2.

1

0

11

0

3.

I

0

11

0

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

1

0

0

6

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

1.

I

0

n

0

7

i

0

Nr. ort.

Denumire indicator (sursa/capitolfgrupa)

Credite*}

Cheltuieli efectuate pana la 31.12;20t9

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

0

1

z

3

4

5

6=4*5

7

a

!■»

li

0

3.

1

0

11

0

c

Alte cheltuieli de investiții (total)

1

0

64.00

15.00

79,00

0

0

0

0

11

0

64.00

15.00

79.00

0

0

0

0

a.

Total, achiziții Imobile (1+2+3+...)

I

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

1,

i

0

11

0

2,

i

b

II

0

3.

1

0

II

0

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

1

64,00

15.00

79.00

0

0

0

0

64,00

15.00

79.00

0

0

0

0

1.

Mașina de numarat bancnote

l

4,00

4.00

11

4100

4.00

2.

Statii de iucru(cii licențe sistem de operare si offîce-calcu lato are si monitoare)

1

60.00

60.00

ll

60.00

60.00

3.

Pro g ra m in farm af I c,, rezervări onii ne-declaratiîauf o,,

1

15.00

15.00

ll

15.00

15.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate sl alte studii (1+2+3+...)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

I

0

11

0

2.

1

0

0

3,

1

0

ll

0

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+..,)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

ll

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

1

0

II

0

2.

1

0

ll

0

3.

1

0

11

0

e.

Total, alte cheltuieli asimilate in vesti tiilorf 1+2+3+.,.)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

1.

1

0

ll

0

1

<