Hotărârea nr. 283/2020

HOTĂRÂREA NR. 283 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare, a sectiunii de dezvoltare si a împrumuturilor interne si externe pentru trimestrul II 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VI1.A.5


HOTĂRÂREA NR.283

privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul II 2020

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din dată de 30.07.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 47677/10.07.2020 și raportul de specialitate nr. 50471/21.07.2020 prin care Direcția Economică propune aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul II 2020,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe șî administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.b) și alin.4 lit.a) și ale art. 136 ălin.1 și alin.8, art. 196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE ;

Art.1 Se aprobă execuția bugetului local la secțiunea de funcționare pentru trimestrul II 2020, conform anexelor nr,1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă execuția bugetului local la secțiunea de dezvoltare pentru trimestrul II 2020, conform anexelor nr.3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă execuția bugetului din venituri proprii și subvenții la secțiunea de funcționare pentru trimestrul II 2020, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă execuția bugetului din venituri proprii și subvenții la secțiunea de dezvoltare pentru trimestrul II 2020, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adoptată în Sibiu la data de 30,07.2020,

Președinte de ședință Helmut Lerner

Contrasemnează Secretar General Dori nl ie Nistor

id Nistor


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 4 /la HCL fie. A4? /2020


EXECUȚEA BUGETULUi LA 30.06,2020

VEiV/TURlLE SECȚÎUAÎH DE FUNCȚIONARE

(mii iei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație

bugetară

Prevederi 30.06.2020

Realizat 30.06.2020

VENITURI-TOTAL

00.01,02

237,278.40

224,829.11

IMPOZIT PROFIT

01.02

0,00

0.00

impozit pe profit dela agenți economici

01.02.01,

IMPOZIT PE VENIT

03.02

1,025.70

677.89

Impozitpe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03,02.18

1,025.70

677.89

COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT

04.02

120,682.14

111,459.74

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

120,682.14

111,459.74

Sume aiocate din cote defalcate din impozitul pe venit ptechilibrarea bug.locale

04.02,04

IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE

07.02

54,552.55

51,595.48

Impozit și taxe pe clădiri

07.02.01

45,862.05

44,083.64

impozit clădiri pers.fizice

07.02.01.01

9,819.55

12,172.71

Impozit clădiri pers.juridice

07.02.01.02

36,042.50

31,910,93

impozit și taxe pe terenuri

07.02.02

5,967.00

5,990.09

impozit pe terenuri pers.fizice

07.02,02,01

2,774.20

3,530.96

impozit pe terenuri pers.juridice

07.02.02.02

2,950.35

2,203.15

Impozit pe terenuri din extravilan

07.02.02.03

242.45

255.98

Taxe judiciare de timbru

07.02.03

2,473.90

1,311.53

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.SO

249.60

210.22

SUME DEFALCATE DIN TVA

11.02

13,121.00

11,663.80

Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate

11.02.02

11,500.00

10,122.01

Sume defalcate din TVA pt.echilîbrarea bugetului local

11.02.06

0.00

0.00

Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

1,621.00

1,541.79

ALTE IMPOZITE Ș] TAXE GENERALE

12.02

0.65

0.00

Taxe hoteliere

12.02.07

0.65

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.02

123.50

80.91

Impozitpe spectacole

15.02.01

123.50

80.91

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

16.02

14,504.75

11,758.04

Taxe asupra mijlloacelor de transport

16.02.02

10,004.15

9,357.92

Taxe mijloace transport persoane fizice

16.02.02.01

5,612.75

6,327.93

Taxe mijlîoace transport persoane juridice

16.02.02.02

4,391-40

3,029.99

Taxe/tarife pentru eliberare de licențe

16.02.03

4,383.60

2,210,11

Âîțe taxe pentru utilizarea bunurilor

16,02.50

117.00

190.01

ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE

18.02

113.10

1,650,86

Alte impoziteși taxe

18.02.50

113.10

1,650,86

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

7,142.85

10,068.52

Venituri din concesiurii/închirieri

30:02.05

4,669.60

2.531,11

Venituri din dividende

30.02.08

2,396,55

7,525.01

Alte venituri din proprietate

30.02.50

76.70

12.40

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.02

0.00

o.oo

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

o.oo

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII

33.02

5,192.75

4,369.87

Venituri din prestări servicii

33.02.08

3,484.00

3,358.82

Contribuția părinților

33.02.10

215.00

89.83

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor

33.02.12

6.00

11.48

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

547.00

497.38

Venituri din recuperarea cheltuielilor

33.02.28

2.75

2.86

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după școală"

33.02,33

938.00

409.50

VENITURI DINTAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

34.02

2.60

0.93

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.60

0.93

AMENZI, PENALITĂȚI Șl CONFISCĂRI

35.02

4,544.15

2,476.46

Venituri din amenzi șl alte sancțiuni

35.02.01

4,544.15

2,476.46

DIVERSE VENITURI

36.02

15,843.10

18,349.28

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

Taxe speciale

36.02.06

15,255.5.0

17,675.92

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

Alte venituri

36.02.50

587.60

673,36

TRANSFERURI VOLUNTARE

37.02

-27.24

115.99

Donații și sponsorizări

37.02.01

25,76

115.99

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului loca!

37.02.03

-53.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI

39.02

o.oo

o.oo

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02.01

Venituri din vânzarea locuințelor

39.02.03

Venituri din vânzarea unor bunuri

39.02.07

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.02

0.00

0.00

Sume fond rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

Sume din excedent utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

62.80

140.49

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

42.02.16

Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții compensarea creșterilor neprevîzioriate ale prețurilor la combustibil

42.02.32

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

42.02.34

2.00

0.55

Subvenții de la bugetul de stat ptr. finanțarea sănătății

42.02.41

60.80

,111.80

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02,62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2014-2020

42,02.69

Subvenții de la bugetul de stat

42.02.80

0.00

28.14

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.02

394.00

420.85

Subvenții din bugetul județului pentru clasele de învățământ special

43.02.23

34.00

34.00

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrati in invatamantul de masa

43,02.30

360.00

360.00

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflatîn izolare preventive la locul de muncă

43.02.41

26.85.

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE

48.02

Q.00

0.00

Sume de la UE pentru Fondul European de Dezvoltare Regională

48,02.01

Sume de |a UE pentru FEDR an curent

48.02.01.01

Sume primite în contubplăților efectuate în anii anteriori FEDR

48.02.01.02

Sume de la UE pentru Fondul Social European (FSE)

48.02.02

Sume de la UE pentru FSE an curent

48.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori FSE

48.02.02.02

EXCEDENT ANI PRECEDENȚI

98.02

0.00

0.00

Președinte de ședință Hei mut Lerner/

Contrasemnează Secretar General Dorin Jlie Nistor

Județul Sibiu                                  Anexa nr. -21 fia HCL nr. <£^S/202Q

Consiliul Loca! al Municipiului Sibiu

EXECUȚIA BUGETULUI LA 30.06.2020 CHELTUIELILE SECȚIUNI! DE FUNCȚIONARE

(mii Iei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi 30.06.2020

Realizat 30.06.2020

CHELTUIELI-TOTAL

49.02

237,278.40

157,065.92

AUTORITATi EXECUTIVE

5'1.02

17,109.00

12,091.74

Cheltuieli de personal

51.02.10

11,345.00

8,891.11

Cheltuieli materia ie și servicii

51.02.20

5,650.00

3,117.69

Proiecte cu finanțare din FEN

51,02.58

Alte cheltuieli

,51.02.59

114.00

86.74

Cheltuieli de capital

51.02,70

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

51.02,85

-3.80

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

14,714.00

4,644.61

Cheltuieli personal

54.02.10

3,067.00

2,959.19

Cheltuieli materiale

54.02.20

1,791.00

488.30

Fonduri de rezerva

54,02.50

1,050.00

Transferuri

54,02.51

1,292.00

1,190.00.

Alte cheltuieli

54,02.59

14.00

8.77

Cheltuieli de capital

54.02.70

Fonduri de garantare

54.02.81

7,500.00

2.75

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

54.02.85

-4.40

Total capitol ,dincare:

14,714.00

4,644.61

Fond de Rezervă

54.02.05

1,050.00

Fond de Garantare

54.02.07

7,500.00

2.75

SP Comunitar de Evidenta Persoanelor

54.02.10

1,292.00

1,190.00

Primăria -procese electorale

54.02.50

1,000.00

Direcția Fiscală Locală Sibiu

54,02.50

3,872.00

3,451:86

DOBÂNZI

55.02

2,955.00

1,849.55

Comisioane si alte costuri

55.02.20

5.00

0.00

Dobânzi, din care:

55.02.30

2,950.00

1,849.55

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.02.30.01

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.02.30.02

2,950.00

1,849.55

APĂRARE,ORDINE PUBLICĂ,SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

61.02

6,375.00

6,067.00

Transferuri

61.02.51

6,375.00

6,067.00

Total capitol,din cârd :

6,375.00

6,067.00

SP Poliția Locală

61.02.03.04

6,375.00

6,067.00

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.02

18,319.38

12,854.83

Cheltuieli de personal

65.02.10

1,978. DO1

1,322.24

Cheituieli materiale

65.02.20

9,456,38

5,642.12

Finanțarea învățământului particularsau confensionai acreditat

65.02.55

1,621.00

1,54.1.79

Asistenta sociala

65.02.57

865.00

683,95

Proiecte cu finanțare din FEN

65.02.58

Alte cheltuieli

65.02.59

4,399.00

3,677.10

Cheltuieli de capital

65.02.70

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

65.02.85

-12.37

SĂNĂTATE

66.02

7,159.50

5,173.68

Cheltuieli de personal

66.02.10

3,630.00

3,420.81

Cheltuieli materiale

66:02.20

294.50

87.13

Transferuri pentru spitale

66,02.51

3,233.00

1,672.82

Asistenta sociala

66.02,57

2.00

0.19

Proiecte cu finanțare din FEN

66:02.58

Cheltuieli de capital

66.02.70

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

66.02:85

-7.27

Țotai capitol .dîn care:

7,159.50

5,173.68

Primăria

56.02.06.01

Spitalul de pediatrie

66.Q2.06.01

3,233.00

1,672.82

învățământ

66.02.08

3,552.50

3,368:86

Direcția de Asistență Socială

66.02.08

172.00

112.49

Primăria

66.02.50.50

200.00

19.32

Direcția de Asistență socială - Centru transfuzie

66.02.50.50

2.00

0.19

CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITĂȚI SPORTIVE Șl DE TINERET

57.02

41,641.59

22,630.80

Cheltuieli materiale

67.02.20

15,8.19,00

2,571.80

Transferuri

67.02.51

25,822.59

20,059.00

Proiecte cu finanțare din FEN

67.02.58

0.00

Cheltuieli de capital

67.02.70

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

67.02,85

Total capitol,din care:

41,641.59

22,630.80

Teatru Radu Stanca

67.02.03.04

11,493.29

9,900.00

Teatru! Gong

67.02.03.04

4,153.00

3,357.00

Casa de Cultura

67.02.03.06

3,903.00

2,515.00

SP Administrare Parcuri Zone Verzi

67.02.05.03

3,275.30

2,764.00

SP Grădina Zoologică

67.02.05.03

1,408.00

1,050.00

SP Administrare Baze sportive și de agrement

67.02.05.03

1,590.00

473.00

Agenda culturala

67.02.03.30

5,100.00

1,092.80

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Agenda sportiva

67,02.05.01

5,500.00

1,142.95

Susținerea sportului de performanță

67.02,05.01

întreținere grădini publice, baze sportive si de agrement

67,02.05.03

4,619,00.

183.31

Agenda comunității și de tineret

67.02.50

500.00

152.74

ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE, INDEMNIZAȚII

68.02

24,715.38

17,619.65

Cheltuieli de personal

68.02.10

12,326.00

8,888.35

Cheltuieli materiale

68.02.20

3,527.38

1,394.17

Asistență Socială

68.02.57

8,582.00

7,199.00

Alte cheltuieli

68.02.59

280,00

187.12

Cheltuieli de capital

68.02.05.70

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

68.02.85

-48.99

Total capitol,din care:

24,715.38

17,619.65

Asistenta Sociaia - Căminul pentru persoane vârstnice

68.02.04

1,786.38

1,187,05

învățământ Creșe

68.02:11

2,897.00

1,909.99

Drepturile persoanelor si asistenților persxu handicap grav

68.02,05,02

13,750.00

11,046.41

Ajutor social

68.02,15.01

2.00

0.54

Asistenta Sociaia - Cantina de Ajutor Social

68,02115.02

1,676.00

778,14

Direcția de Asistență Socială

68.02.50.50

4,494,00

2,677.63:

Alte ajutoare sociale - Primăria

68:02.50

110.00

19.89

SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE

70.02

15>692.50

7,422.45

Cheltuieli materiale

70.02.20

11,850,00

5,309.72

Alte subvenții

70.02.40

255.00

76.39

Transferuri

70.02.51

3,587.50

2,080.75

Investiții ale societăților comerciale cu capital de stat

70,02.55

Proiecte cu finanțare din FEN

70,02.58

cheltuieli de capital

70.02.70

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate jn anul curent

70.02.85

-44.41

Total capitol ,din care:

15,692.50

7,422.45

SP Baia Populara

70.02.50

1,817.00

480.00

SP Domeniul Public:

70.02,50

959.00

700.00

SP Administrare Cimitir

70.02.50

901.50

900.75

Alimentări cu apă - SC Apă Canal SA

70.02.05

Iluminat

7C.O2.O5

8,000,00

4,716.59

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor $i dezvoltării comunale

70,02.50

4,015,00

625.11

Alte subvenții si transferuri pentru investitii locuințe -SC Urbana SA

70.02.50

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

28,860.25

26,491.23

Cheltuieli de personal

74.02.10

583.25

463.60

Cheltuieli materiale

74.02.20

27,573,00

25,453.63

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.51

704.00

574.00

Cheltuieli de capital

74.02.70

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

74.02.85

Total capitol, din care :

28,860.25

26,491.23

Salubritate

74.02.05.01

26,506.25

24,706.14

S.P. de management, salubrizare și protecția mediului

74.02.05.01

1,150.00

811.33

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizare

74.02.06

500.00

399.76

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

704.00

574.00

Transferuri,din care:

704.00

574.00

SP de Gestionare a Câinilor fără Stăpâni

74.02.50

704.00

574.00

COMBUSTIBILI Șl ENERGIE

81.02

325.00

317-50

Subvenții

81,02.40

325.00

317:50

Transferuri pentru investiții

81.02.55

Total capitol,din care;

325.00

317.50

Energie termică1

81.02.06

325.00

317.50

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

83.02

320.00

289.22

Cheltuieli materiale

83.02.20

320,00

289.22

Cheltuieli de capital

83.02.71

Total capitol,din care:

320.00

2.89.22

Agricultura - Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

320,00

289.22

TRANSPORTURI

84.02

59,091.80

39,613.66

Cheltuieli materiale

84.02.20

21,321.80

3,142,63

Subvenții

84.02.40

27,500.00

26,408.18

Proiecte cu finanțare din FEN

84.02,58

Cheltuieli de capital

84.02.70

Rambursări de credite

84.02.81

10,270.00

10,077.77

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

84.02.85

-14,92

Total capitol,din care :

59,091.80

39,613.66

Drumuri șt poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

27,810.00

26,410.09

Străzi

84.02.03.03

29,861.80

11,783.57

Aviația civilă

84.02.06.02

1,420,00

1,420.00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50

Președinte de ședință Helmut Lerner


Contrasemnează

Secret^rGeneral

Dorin Ibe Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. & /la HOL nr. /2020


EXECUȚIA BUGETULUI LA 30.06.2020

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasîficație bugetară

Prevederi

30.06.2020

Realizat

30.06.2020

VENITURI r TOTAL

00.01.02

199,512.03

58,405.98

IMPOZIT PROFIT

01.02

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

I MPOZIT PE VENIT

03.02

impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT

04.02

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrarea bug.locale

04.02.04

IMPOZITEȘl TAXE PE PROPRIETATE

07.02

Impozit și taxe pe clădiri

07.02.01

Impozit clădiri pers.fhice

07.02.01.01

Impozit clădiri pers .juridice

07.02.61.02

Impozit și taxe pe terenuri

07.02.02

Impozit pe terenuri pers.fizice

07.02.02.01

impozit pe terenuri pers.juridice

07.02.02:02

Impozit pe terenuri din extravilan

07.02.02.03

Taxe judiciare de timbru

07.02.03

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

SUME DEFALCATE DIN TVA

11.02

Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate

11.02.02

Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetului local

11.02.06

Sume defalcate din TVA pțfihantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

ALTE IMPOZITE Șl TAXE GENERALE

12.02

Taxe hoteliere

12.02.07

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.02

impozit pe spectacole

15.02.01

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

16.02

Taxe asupra rhijlloacelor de transport

16.02.02

Taxe mijloace transport persoane fizice

16.02.02.01

Taxe mijlloace transport persoane juridice

16.02.02.02

Taxe/tarife pentru eliberare de licențe

16.02.03

Alte taxe pentru utilizarea bunurilor

16.02.50

ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE

18.02

Alte impozite și taxe

18.02.50

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

Venituri din concesîuni/închirieri

30,02.05

Venituri din dividende

30.02.08

Alte venituri din proprietate

30.02.50

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.02

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII

33.02

Venituri din prestări servicii

33.02.08

Contribuția părinților

33.02.10

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor

33.02.12

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Venituri din recuperarea cheltuielilor

33.02.28

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după școală"

33.02.33

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

34.02

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

AMENZI, PENALITĂȚI Șl CONFISCĂRI

35.02

Venituri din amenzi și alte sancțiuni

35.02,01

DIVERSE VENITURI

36.02

62.20

0.00

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

Taxe speciale

35.02.06

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36,02.31

62.20

0.00

Alte venituri

36.02,50

TRANSFERURI VOLUNTARE

37.02

53.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

53,00

0.00

VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI

39.02

1.56

1,492.23

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02.01

0.00

1,135.33

Venituri din vânzarea locuințelor

39.02.03

0.00

348.80

Venituri din vânzarea unor bunuri

39,02.07

1.56

8,10

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURI LOR ACORDATE

40.02

0.00

50,000.00

Sume fond rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

Sume din excedent utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0.00

50,000.00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

10,392.10

5,145.31

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42,02.06

Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatate

42.02.16

Subvenții de ta bugetul de. stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02,20

0.00

1,529.80

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42,02.29

Subvenții compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor ta combustibil

42.02.32

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

42.02.34

Subvenții pțr. finanțarea sanatatii

42.02.41

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42,02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locâlă

42.02.65

3,244.15

3,244.15

Subvenții de lă bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabjîe aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02,69

7,147.95

271.36

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.02

0.00

0.00

Subvenții din bugetul județului pentru clasele de învățământ special

43.02.23

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrati in invatamantul de masa

43.02,3.0

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventive la locul de muncă

43.02.41

SUME PRIMITE DE LA UEÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE

48.02

42,216.10

1,768.44

Sume de la UE pentru Fondul European de Dezvoltare Regională

48,02.01

41,219.05

1,715.84

Sume de lă UE pentru FEDR an curent

48.02.01.01

41,187.05

1,679.14

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori FEDR

48.02.01.02

32.00

36.70

Sume de la UE pentru Fondul Social European (FSE)

48.02.02

997.05

52.60

Sume de lă UE pentru FSE ăn curent

48.02.02.01

997,05

52,60

Sume primite în coptul plăților efectuate în anii anteriori FSE

48.02.02,02

0.00

0.00

EXCEDENT ANI PRECEDENTI

98.02

146,787.07

0.00

Președinte de ședință Helmut Lerner

Contrasemnează

Secretar General Dorin Ihe/Nistdr

Județul Șîbîu                                  Anexa nr. A /ia HCL nr. 3 /2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

EXECUȚIA BUGETULUI LA 30.06.2020

CHELTUIELILE SECȚIUNI! DE DEZVOLTARE

(mii iei}

Denumirea indicatorilor

Cod clasrficație bugetară

Prevederi 30.06.2020

Realizat 30,06.2020

CHELTUIELI-TOTAL

49.02

199,512,03

48,104.76

AUTORITATI EXECUTIVE

51,02

3,822,85

586.39

Cheltuieli de personal

51.02.10

Cheltuieli materiale și servicii

51.02.20

Proiecte cu finanțare dinFEN

51,02.58

1,130,14

123.45

Alte cheltuieli

51,02.59

Cheltuieli de capital

51,02.70

2,692.71

462,94

Plăți efectuate în anii precedențl recuperate în anul curent

51.02.85

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

155.00

6.00

Cheltuieli personal

54.02.10

Cheltuieli materiale

54.02.20

Fonduri de rezerva

54,02.50

Transferuri

54.02.51

91.00

6.00

Alte cheltuieli

S4.02.59

Cheltuieli de capital

54.02.70

64.00

0,00

Fonduri de garantare

54,02.81

Plăți efectuate în anii precedehți recuperate în anul curent

54.02.85

Total capitol .din care

155.00

6,00

Fond de Rezervă

54,02.05

Fond de Garantare

54.02.07

SP Comunitar de Evidenta Persoanelor

54.02.10

91.00

6,00

Primăria-procese electorale

54.02,50

Direcția Fiscală Locală Sibiu

54.02.50

64,00

0.00

DOBÂNZI

55.02

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri

S5.02.20

Dobânzi.din care:

55.02.30

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.02.30.01

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.02.30.02

APĂRARE,ORDINE PUBLICA,SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

61.02

120.00

38.51

Transferuri

61,02.51

120.00

38,5.1

Total capitol .din care :■

120.00

38,51

SP Poliția Locală

61.02.03.04

120,00

38.51

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.02

43,617.70

11,365.06

Cheltuieli de personal

65.02.10

Cheltuieli materiale

65,02.20

Finanțarea învățământului particular sau confensional acreditat

65.02,55

Asistenta sociala

65.02,57

Proiecte cu finanțare din FEN

65,02.58

24,037.20

8,089.33

Alte cheltuieli

65.02.59

Cheltuieli de capital

65,02.70

19,580.50

3,363.79

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

65.02.85

-88.06

SĂNĂTATE

66.02

6,363.70

1,644.00

Cheltuieli de personal

66.02.10

Cheltuieli materiale

66.02.20

Transferuri pentru spitale

66.02.51

2,370.00

1,644.00

Asistenta sociala

66.02.57

Proiecte cu finanțare din FEN

66.02,58

3,993.70

o.oc

Cheltuieli de capital

66.02.70

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anui curent

66:02185

Total capitol .din care:

6,363.70

1,644,00

Primăria

66.02.06.01

3,993,70

Spitalul de pediatrie

66.02.06,01

2,370.00

1,644.00

învățământ

66.02.08

Direcția de Asistență Socială

66,02.08

Primăria

66.02.50.50

Direcția de Asistență socială - Centru transfuzie

66.02.50.50

CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITĂȚI SPORTIVE Și DE TINERET

67.02

33,436.00

2,231.02

Cheltuieli materiaie

67.02.20

Transferuri

67.02.51

5,136.00

965,66

Proiecte cu finanțare din FEN

67.02.58

300,00

115.49

Cheltuieli de capital

67.02.70

28,000.00

1,264,41

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

67,02.85

-114.54

Total capitol,din care :

33,436.00

2,23:1.02

Teatru Radu Stanca

67.02.03.04

1,707.00

356.0.0

Teatrul Gong

67:02.03.04

70.00

69.66

Casa de Cultura

67.02.03.05

0.00

0,00

SP Administrare Parcuri Zone Verzi

67.02.05.03

30.00

0.00

5P Grădina Zoologică

67.02.05.03

3,139.00

390.00

ȘP Administrare Baze sportive și de agrement

67.02.05,03

190,00

150,00

Agenda culturala

67,02.03.30

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Agenda sportiva

67.02.05.01

Susținerea sportului de performanță

67,02.05.01

întreținere grădini publice, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

28,300.00

1,265.36

Agenda comunității și de tineret

67.02.50

ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE, INDEMNIZAȚII

68.02

360.00

69,99

Cheltuieli de personal

68102.10

Cheltuieli materiaie

68.02.20

Asistență Socială

68.02.57

Alte cheltuieli

68.02.59

Cheltuieli de capital

68.02.05.70

360.00

69.99

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

68.02.85

Total capitol,din care :

360,00

69,99

Asistenta Sociala - Căminul pentru persoane vârstnice

68.02.04

Învățământ Creșe

68.02.11

Drepturile persoanelor si asistentilor pers.cu handicap grav

68.02.05.02

Ajutor social

68.02.15.01

Asistenta Sociala - Cantina de Ajutor Social

68.02.15.02

Direcția de Asistență Socială

68.02.50.50

360.00

69.99

Alte ajutoare sociale - Primăria

68,02’5.0

SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE

70.02

34,603.82

19,759.57

Cheltuielimateriale

70.02.20

Alte subvenții

70.02.40

Transferuri

70.02.51

15,398.00

13,154.00

Investiții ale societăților comerciale cu capital de stat

70.02.55

1,480.00

1,194.13

Proiecte cu finanțare din FEN

70.02.58

1,813.10

100.38

Cheltuieli de capital

70.02.70

15,912.72

7,400.48

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

70.02,85

-99,42

Total capital ;dîn care:

34,603.82

29,759.57

ȘP Baia Populara

70.02.50

13,042.00

9,100,00

SP Domeniul Public

70.02.50

1,367.00

1,123,00

SP Administrare Cimitir

70,02.50

989.00

941.00

Alimentări cu apă - SC Apă Canal SA

70.02.Q5

1,195.00

1,194.13

Iluminat

70,02.06

2,328.25

1,079.74

Alte seryicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

15,397.57

6,321.70

Alte subvenții si transferuri pentru investitii locuințe - SC Urbana SA

70.02.50

285.00

0.00

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

5,031.08

1,980.67

Cheltuieli de personal

74.02.10

Cheltuieli materiale

74.02.20

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02,51

66.00

64v85

Cheltuieli de capital

74.02.70

4,965,08

1,947.88

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

74.02.85

-32.06

Total capitol,din care :

5,031.08

1,380.67

Salubritate

74.02.05.01

160.00

0,00

S.P, de management, salubrizare și protecția mediului

74.02.05.01

2,300.00

0.00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizare

74.02.06

2,505.08

1,915.82

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

66.00

64.85

Transferuri,din care:

66.00

64.85

SP de Gestionare a Câinilor fără Stăpâni

74.02.50

66.00

64.85

COMBUSTIBILI Șl ENERGIE

81.02

0.00

0.00

Subvenții

81.02.40

0.00

0.00

Transferuri pentru investiții

81.02.55

0.00

0.00

Tatai capitol, din care:

0.00

0.00

Energie termică

81,02.06

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

83.02

0.00

0.00

Cheltuieli materiale

83.02.20

Cheltuieli de capital

83.02.71

Total capitol,din care:

0,00

0.00

Agricultura - Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

TRANSPORTURI

84.02

72,001.88

10,423.55

Cheltuieli materiale

84.02.20

Subvenții

84.02.40

Proiecte cu finanțare din FEN

84.02,58

22,605.35

3,379.51

Cheltuieli de capital

84.02.70

4.9,396-53

7,977.05

Rambursări de credite

84:02.81

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

.84,02.85

-933.01

Total capitol,din care:

72,001.88

10,423.55

Drumuri și poduri

84.02.03,01

2,426.80

166.45

Transport în comun

84,02,03.02

12,969.35

107.14

Străzi

84.02.03.03

51,181.73

10,035.11

Aviația civilă

84.02.06.02

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50    |

5,424.00

114.85

Președinte de ședință Helmut LernerContrasemnează Secreta ^General Dorin [JiOistor

' ! I

• i i

• ț /

l j

Anexa nr. 5 te KCL


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

VENITURI PROPRII Șî SUBVENȚII EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI Șt CHELTUIELI LA 30.06.2020

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Președinte de ședința Helmut Lerner(mii iei)

SERVICII PUBLICE

VENITURI

CHELTUIELI

Prevederi bugetare 01.01.2020-30106.2020

Realizat 01.01.2020-30,06.2020

Prevederi bugetare 01.01.2020-30.06,2020

Realizat 01.01.2020-30.06.2020

BUGET 10

SP COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR

1,367.00

1,234.21

1,367.00

1,186.50

SP POLIȚIA LOCALA

6,375.00

6,067.00

6,375.00

5,586.27

SP ADMIN.UNITĂȚ1 ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

3,379.83

1.528.01

4,024-00

1,238.59

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

41,856.54

37,669.68

48,879.00

35,679.81

TEATRUL NAȚIONAL RADU STANCA

13,464.87

11,162.42

13,464.87

8,027.48

TEATRUL PT.COPII Șl TINERET GONG

4,318.00

3,419,73

4,318.00

3,152.55

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI

3,958.50

2,521.59

3,958.50

2,411.30

SPADMIN.PARCURI Șl ZONE VERZI

3,290.30

2,767.35

3,290.30

2,400.08

SP GRĂDINA ZOOLOGICĂ

1,798.00

1,263.58

1,798.00

1,084.84

SP BAZE SPORTIVE Șl AGREMENT

1,590.00

473.00

1,590-00

189.89

SP BAIA POPULARĂ

1,817.00

480.00

1,817.00

449.81

SP ADMIN.DOMENIULUI PUBLIC

1,959.11

2,707.06

3,060.00

2,341.16

SPADMIN.CIMITIRULUI

2,396.25

2,138.14

2,396.25

1,984.40

SP GESTIONARE CĂ|NI FARA STĂPÂN

704.00

574,24

704-00

478.01

EXCEDENT

8,767.47

TOTAL

97,041.92

74,006.01

97,041.92

66,210,69

Contrasemnează Secretar General Dorinllle Nistor

Anexa nr. 6 Ea HCL


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL ĂL MUNICIPIULUI SIBIU

VENITURI PROPRII Și SUBVENȚII

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI Șl CHELTUIELI LA 30.06.2020

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Președinte de ședință Helmut Lerner(mii lei)

SERVICII PUBLICE

VENITURI

CHELTUIELI

Prevederi bugetare 01.01.2020-30.06.2020

Realizat

01.01.2020-

30.06.2020

Prevederi bugetare 01.01.2020-30.06.2020

Realizat 01.01.2020-30.06.2020

BUGET 10

SP COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR

91.00

6,00

91.00

6.00

SP POLIȚIA LOCALĂ

120.00

38.51

120.00

38.51

SP ADMIN.UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

0.00

0.00

0.00

0.00

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

3,343.00

2,001.27

3,343.00

1,311,55

TEATRUL NAȚIONAL RADU STANCA

1,707.00

356,00

1,707.00

253.24

TEATRUL PT.COPII Șl TINERET GONG

70.00

69.66

70.00

6.58

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI

0.00

0.00

0,00

0.00

SP ADMiN.PARCURI Și ZONE VERZI

30.00

0.00

30.00

0.00

SP GRĂDINA ZOOLOGICĂ

3,139.00

390.00

3,139.00

145.28

SP BAZE SPORTIVE ȘI AGREMENT

190.00

150.00

190.00

148.19

SP BAIA POPULARĂ

13,042.00

9,100.00

13,042.00

2,468,92

SP ADMIN.DOMENIULUI PUBLIC

1,367.00

1,123.00

1,367.00

’ 913.41

SP ADMfN.CIMITIRULUI

1,044,00

957.66

1,044.00

672.98

SP GESTIONARE CÂINI FARA STĂPÂN

66.00

64.85

66.00

64.85

EXCEDENT

TOTAL

24,209.00

14,256.95

24,209.00

6,029.51

Contrasemnează Secretar! General

Dorin lli.e Nistor