Hotărârea nr. 282/2020

HOTĂRÂREA NR. 282 privind reglementarea situatiei juridice a imobilelor – terenuri apartinând Municipiului Sibiu, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, în zona Dealul Gusteritei, respectiv Viile Sibiului

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VH.A.5

HOTĂRÂREA NR.282

privind reglementarea situației juridice a imobilelor-terenuri aparținând Municipiului Sibiu, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, în zonă Dealul Gușteriței, respectiv Viile Sibiului

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr.51177/22.07.2020 întocmit de inițiator primar Ăstrid Cora Fodorși raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr.51597/23.07.2020 privind reglementarea situației juridice a imobilelor - terenuri aparținând Municipiului Sibiu, situat e în intravilanul Municipiului Sibiu, în zona Dealul Gușteriței, respectiv Viile Sibiului,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 lit.c) și d), alin.7 lit.nj, art. 136 alin.1 și 8, art. 139 alin.(3) lit.g), art, 196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația cadastrală de dezmembrare admisă la recepție conform Referat de admitere nr. cerere 5’5247/08.07.2020 emis de OCPI Sibiu, prin care imobilul identificat în CF nr. 126703 Sibiu, cu nr. cadastral 126703, a fost dezmembrat în imobilele:

  • - nr. cadastral 131584, având suprafața măsurată de 109.275 mp;

  • - nr. cadastral 131585, având suprafața măsurată de 5.150 mp,

și transcrierea noilor imobile rezultate în urma dezmembrării în cărți funciare noi, cu stare de proprietate neschimbată.

și transcrierea noilor imobile rezultate în urma dezlipirii în cărți funciare noi, cu stare de proprietate neschimbată.

  • Art.2. Se aprobă documentația cadastrala de primă înregistrare admisă la recepție conform Referat de admitere nr. cerere 55207/08.07.2020 emis de OCPI Sibiu,, în vederea dezlipirii din imobilul identificat în CF nr. 104678 Sibiu, cu nr. top. 4300/3, a imobilului în suprafață măsurată de 4,090 mp (din acte 4.090 mp) , căruia i-a fost alocat nr. cadastral 131541, și transcrierea imobilului rezultat în urmă dezlipirii într-o carte funciară nouă, cu stare de proprietate neschimbată.

  • Art.3. în vederea semnării actului autentic menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, în fața notarului public, se mandatează d-na Andreea Patachi - Șef Serviciul Juridic, Contencios și Registrul Agricol.

în caz de absență a d-nei Andreea Patachi, aceasta va fi înlocuită de consilier juridic supleant, d-na Ana Măria Pil din cadrul aceluiași serviciu.

  • Art.4, Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Juridic, Contencios și Registrul Agricol vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut LernerContrasemnează SecretprGe nera I Dorin/llie Nistor