Hotărârea nr. 281/2020

HOTĂRÂREA NR. 281 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafată de 40 mp, situat în Sibiu, str.Calea Dumbrăvii nr. 109, cu destinatia: drum

JUDEȚUL SIBIU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5


HOTĂRÂREA NR.281

privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului ~ teren în suprafață de 40 mp, situat în Sibiu, str.Calea Dumbrăvii nr.109, cu destinația: drum

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 51174/22.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 51595/23.07.2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 40 mp, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 109, cu destinația; drum,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-șociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile art 553 alin.2, art. 562 alin.2, art. 863 lit.e), art. 889 alin.1 și 2 din Codul Civil,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.e) și d), alin.(7) lit.k), art. 136 alin.(1) și (8), art. 139 alin.(3) lit.g), art. 196 alin.1 lit.a), art.243 alin.1 lit.a), art.286 alin.(4), art.296 alin.(2), anexa 4 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Sibiu a imobilului - teren identificat în CF nr. 131340 Sibiu, nr. cad 131340, în suprafață de 40 mp, situat în Sibiu, stradă Calea Dumbrăvii nr.109, ce va avea destinația: drum, conform H.C.L. nr.76/2020.

Art.2. Se aprobă transferul imobilului - teren - identificat în CF nr. 131340 Sibiu, nr. cad 131340,în suprafață de 40 mp, situat în Sibiu, strada Calea Dumbrăvii nr.109^ din domeniul privat al Municipiului Sibiu în domeniul public al Municipiului Sibiu, imobil-teren ce va avea destinația: drum, având datele de identificare prezentate în anexa1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner


Contrasemnează

Secretari General Dorin llție Ifistor ■ d r

Județul Sibiu-

•.Consiliui Loca! gi Municipiului.'Sibiu Anexa nr. A /ia HCLnr. wa /2Q20.

Completări la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu

Nr.crt.

Poziția în registru

Cod: clasificare

Denumirea bunului

Eîemente de identificare

Anul dobândirii sau dării

în folosință

Valoare de inventar

Situația

juridică actuală

Denumire act proprietate sau orice altact doveditor

Nr.act

Data act

Q

1

2

3

4

5.

6

7

8

9

1

1.3.7.1

Teren cu destinația drum

Teren supr 40 mp str. Calea Dumbrăvii

nr.109

2020

10,800 lei

Extras CF

CF 131340 Sibiu, cad 131340

27.05, 2020

Președinte de ședință Helmut Lerner


Contrasemnează Secretar General Dorin lîie Nistor

‘ /