Hotărârea nr. 280/2020

HOTĂRÂREA NR. 280 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren cu destinatia de drum, situat în Sibiu, Fundătura Doinei

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


IDVII.A.5

HOTĂRÂREA NR.280

privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren cu destinația de drum, situat în Sibiu, Fundătura Doinei

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit Tn ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr.50301/20.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fpdor și raportul de specialitate nr.51279/23.07.2020 întocmit de Direcția Patrimoniu și Cadastru privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren cu destinația de drum, situat în Sibiu, Fundătura Doinei,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art. art.129 alin.2 lit. c), art.136 alin.1 și alin.8, art.139 alin.3 lit. “g”, art.196 alîn,(1) lit.a):i art. 243 alin.1 lit. a, art.286 aliri.4, și art.292 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren cu destinația de drum, situat în Sibiu, str. Fundătura Doinei, în suprafață de 468 mp identificat în CF 131577 Sibiu, nr.top 5134/2/5, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Helmut Lerner

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Contrasemnează Secretar General Doririzpie Nistor

>/ /

X JJudețul' Sibiu

Consiliul Local a! Municipiului Sibiu


Anexa nn


/la HGL nr. SJl0 /2.020


Completări la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu


Nr.crt

Poziția 1 Cod în       1 clasifica

registr J re u           |

1 i

Denu mirea bunul ui

Elemente de identificare

Anul dobân dini

Valoare de inventar

Situația      juridică actuală

Denumire act proprietate sau orice alt      act

doveditor

Nr.act

Data act

0

■1       |        2

3

4

5:

6

7

8

I -

i

| 1.37.1

i

Teren cu desti nația drum

Teren ifl suprafața de 468 mp situat în Fundătura Doinei

2020

58.968 lei

Hotărârea

Consiliului

Local al

Municipiu Iu i Sibiu

Extras C.F.

CF 131577S1 biu nr top 5134/2/5

13.07

2020


Președinte de ședință Helmut Lerner


Contrasemnează Secretar General Dorin liie Nistor