Hotărârea nr. 28/2020

HOTĂRÂREA NR. 28 pentru aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate în Sibiu, Piața Mică

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 28

pentru aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate în Sibiu, Piața Mică

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.3202/16.01.2020 și raportul de specialitate nr. 4887/22.01.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate în Sibiu, Piața Mică,

Având în vedere modificările legislative cu privire la procedura de închiriere a bunurilor proprietate publică prevăzute în OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și avizul Comisiei de comerț și servicii publice,

în conformitate cu prevederile art.861 alin.3 Cod civil, coroborate cu prevederile art.297 alin. 1 lit.c , art.333 -348 din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr.57/2019,

în temeiul art.129 alin.2 lit.c) și lit. d), alin.6 lit.a), art.136 alin.1 și alin.8, art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate în Sibiu, Piața Mică, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă documentația de atribuire a licitației publice care constituie anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv:

 • -  caiet de sarcini               - anexa nr.2.1

 • -  fisă de date                   - anexa nr.2.2

 • -  model contract de închiriere - anexa nr.2.3

 • -  formulare (1 și 2)              - anexa nr.2.4

Art.3. Se aprobă mandatul special gratuit în favoarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu pentru încheierea contractelor de închiriere a standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate în Sibiu, Piața Mică.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

 • - Hotărârea Consiliului Local Sibiu nr. 424/2017 pentru aprobarea metodologiei și a caietului de sarcini privind pregătirea și organizarea licitației pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate în Piața Mică din municipiul Sibiu;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sibiu nr.425/2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia de licitație pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică din municipiul Sibiu.

Art.5.Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie FazakasContrasemnează Secretar General Dorindîie Nistor

Județul Sibiu                           Anexa nr. • /la HCL/2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Regulament

privind pregătirea și organizarea licitației pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică din municipiul Sibiu

Secțiunea 1.Obiectul licitației publice

Art.1 închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente destinate comercializării produselor hand made, articolelor de artizanat, produse de anticariat (cărți), tablouri și vederi de dimensiuni reduse din Piața Mică din municipiul Sibiu.

Secțiunea a 2-a Forma de atribuire a standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor

Art.2 Forma de atribuire a standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor este licitația publică

Secțiunea a 3-a Organizatorul licitației

Art.3 Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Piața Mică numărul 22.

Secțiunea a 4-a Operațiuni licitație

Art. 4 (1) Licitația va fi organizată ori de câte ori se eliberează un stand ( inclusiv pentru neachitarea chiriei corespunzătoare) precum și înainte de expirarea termenului prevăzut în contract se organizează câte o nouă licitație doar pentru standurile libere.

 • (2) Cu cel puțin 20 zile înainte de data licitației se va aduce la cunoștință publică organizarea licitației printr-un anunț de licitație publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe pagina de internet și prin afișare la sediul organizatorul. în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

In cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publică nu se depune nicio oferta valabilă, comisia de evaluare anulează procedura de licitație, însă daca se depune o singura oferta valabila procedura de licitație continua.

Pentru cea de-a doua licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobata pentru prima licitație.

Publicația va cuprinde: numele și sediul organizatorului, data și locul desfășurării licitației, obiectul licitației, persoana de contact și nr. de telefon.

Secțiunea a 5-a Comisia de evaluare și comisia de soluționare a contestațiilor

Art.5 (1) Comisia de evaluare va fi numita printr-o dispoziție a Primarului Municipiului Sibiu.

 • (2) Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către comisia de evaluare, condusă prin intermediul unui președinte care deține și calitatea de membru, compusă dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.

Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.

Secretariatul comisiei de evaluare va fi asigurat prin intermediul unui secretar de comisie, care nu intră în componența acesteia și nu beneficiază de drept de vot.

 • (3) Membrii comisiei de evaluare și supleantii acestora trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese. Membrii comisiei de evaluare și supleantii sunt obligați sa dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate si confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limita de depunere a ofertelor, care se va păstră alături de dosarul licitației.

Membrii comisiei de evaluare, precum si orice persoana care participa la ședințele comisiei de evaluare, au obligația de a păstră confidențialitatea datelor, informațiilor si documentelor cuprinse in ofertele analizate. In caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare va propune înlocuirea persoanei incompatibile dintre membrii supleanți.

 • (4) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Art.6 (1) Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • a) întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări privind documentația de atribuire;

 • b) evaluarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor si documentelor cuprinse in plicul exterior;

 • c) elaborarea comunicării privind respingerea ofertei ca urmare a analizei documentelor din plicul exterior;

 • d) analizarea și evaluarea ofertelor propriu-zise (plicul interior);

 • e) desemnarea ofertei câștigătoare;

 • f) încadrarea in situațiile de anulare a procedurii.

Art. 7 (1) Atribuțiile secretarului comisiei de evaluare sunt:

 • a) întocmirea Registrului de oferte, in care vor fi menționate ofertele înregistrate in ordinea primirii lor, precizându-se data și ora, precum si a Registrului de Contracte (completat până la momentul semnării si înregistrării contractului de închiriere), in care vor fi evidențiate toate contractele încheiate;

 • b) redactarea si comunicarea oricăror documente necesare;

 • c) întocmirea procesului-verbal de evaluare a documentelor cuprinse în plicul exterior

 • d) întocmirea procesului-verbal de evaluare a ofertelor si documentelor cuprinse în plicul interior;

 • e) întocmirea raportului procedurii;

 • f) îndeplinirea oricăror sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a ședinței de licitație, publicare anunț, caiet sarcini, clarificări, stabilire și rezervare sală, informare membrii comisiei cu privire la orice situații pe tot parcursul organizării licitației, etc.

Art.8 Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza contestațiile în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora. Participanții nemulțumiți de rezultatul licitației pot depune contestație în condițiile art.6 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Secțiunea a 6-a Cerințe impuse de organizator

Art.9 închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora se va face prin licitație publica împărțita in doua etape:

 • I. Etapa de depunere a ofertelor si a garanțiilor de participare (documentelor de eligibilitate)

 • II. Etapa de evaluare a ofertelor in vederea desemnării ofertantului câștigător

Art.10 (1) La licitație pot participa doar persoanele interesate care îndeplinesc condițiile stabilite în metodologie si au depus oferte in conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

 • (2) Persoanele interesate vor obține Caietul de sarcini online (gratuit) sau de la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu contra cost (achitând suma de 50 lei).

 • (3) în vederea participării la licitație ofertantul va depune o garanția de participare în valoare echivalentă cu contravaloarea a două chirii lunare, valoare calculată raportat la prețul minim de la care pornește licitația.

Modul de calcul al garanției de participare este:

Prețul minim al chiriei solicitat este de 1.460 lei / an / stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent acestuia.

Prețul minim al chiriei/lună : 1.460 lei /12 luni = 122 lei

Garanție de participare 122 lei * 2 luni = 244 lei.

 • (3.1) Garanția de participare trebuie să fie constituită (prin virament

bancar sau depusă la casieria serviciului) în suma prevăzută în documentația de atribuire și va acoperi perioada de valabilitate a ofertei. Dovada constituirii garanției de participare trebuie să cuprină următoarele mențiuni: “Garanție de participare pentru licitația defășurată în data de...............pentru

închirierea standului de prezentare și vânzare nr.........și a

amplasamentului aferente acestuia situat în municipiul Sibiu, strada.........nr........în suprafață de.........”

 • (3.2) Ofertele care nu sunt însoțite de garanția de participare in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate prin documentația de atribuire se resping.

Garanția de participare se depune distinct pentru fiecare stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent acestuia în parte.

 • (3.3) Se reține garanția de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) Revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

 • b) Ofertantul refuza încheierea contractului de închiriere;

 • c) Ofertantul nu se prezintă in vederea încheierii contractului de închiriere in termenul prevăzut în Regulament.

 • (3.4) Garanția de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare se păstrează de către organizatorul licitației până la constituirea garanției speciale (garanție de execuție) și se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere.

 • (3.5) Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se restituie pe baza unei cereri scrise, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător.

 • (3.6) In cazul anulării procedurii de atribuire, garanția de participare se restituie nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.

 • (4) După ce au luat cunoștința de conținutul caietului de sarcini, ofertantii interesați vor depune la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, ofertele întocmite in conformitate cu prevederile documentației de atribuire, însoțite de dovada constituirii garanției de participare, cu respectarea termenului limita menționat in anunțul pentru desfasurarea licitației.

Oferta depusă la o altă adresă decât cea menționată sau după expirarea datei limita pentru depunere se clasează nedeschisă la procedura de licitație.

 • (5) Au dreptul de a participa la licitație persoane juridice, precum și persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale, române sau străine, constituite în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor la care România este parte, înregistrate ca atare potrivit legii, autorizate în condițiile legii să exercite acte de comerț care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au constituit garanția de participare;

 • b) au depus oferta și cererea de participare la licitație, împreuna cu toate documentele solicitate în termenele prevăzute in documentația de atribuire;

 • c) au îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plata a impozitelor, a taxelor si a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului si către bugetul local:

 • d) nu este in stare de insolvența, faliment sau lichidare.

 • (6) Nu are dreptul sa participe la licitație persoana care a fost desemnata câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpa proprie. Restricția operează pentru o durata de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

Art.11 (1) Ofertele vor fi elaborate în limba română si vor fi depuse la adresa/locul precizat in anunțul de licitație, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior (inserat în interiorul plicului exterior). Ofertele se înregistrează, in ordinea primirii lor, in registrul Oferte, precizându-se data si ora primirii acestora.

 • (2) Ofertantul are dreptul la atribuirea un singur stand de prezentare și vânzare și a amplasamentului aferent acestuia.

 • (3) în cazul în care un ofertant participă la licitație pentru mai multe standuri de prezentare și vânzare, acestuia i se poate atribui un singur stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent, respectiv primul stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent pentru care va fi declarat câștigător, pentru următoarele standuri și amplasamente aferente fiind descalificat automat. Standurile de prezentare și vânzare și amplasamentele aferente acestora vor fi scoase la licitație în ordine crescătoare.

Art. 12 (1) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui sa conțină în mod obligatoriu:

 • a) o fișă cu informații privind ofertantul (Formularul nr.1- model tip) și o declarație de participare ( Formularul nr.2 - model tip), semnată de ofertant în original, fara ingrosari, ștersături sau modificări;

 • b) dovada achitării garanției de participare în cuantumul stabilit;

 • c) acte doveditoare privind calitățile si capacitățile ofertanților respectiv:

 • 1) Certificate de atestare fiscală din care să rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat de stat si la bugetul local, in original. Este necesara prezentarea atât a Certificatului de atestare fiscala emis de Administrația financiara din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) de la sediul si/sau punctul de lucru al ofertantului, pentru debitele înregistrate la bugetul consolidat de stat, cât si a Certificatului de atestare fiscala emis de direcțiile sau serviciile de gestionare a impozitelor si taxelor locale din cadrul unitarii administrativ-teritoriale de la sediul si/sau punctul de lucru al ofertantului, pentru debitele înregistrate la bugetul local. Documentele să fie valabile la data prezentării lor.

Notă: In cazul ofertanților ce sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca aceștia nu înregistrează obligații fiscale restante in condițiile legii incidente in tara de rezidență, la momentul prezentării.

 • 2) Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului în copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 3) Actul de identitate al reprezentantului legal, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 4) împuternicire pentru persoanele care vor participa la licitația publica in calitate de reprezentant cu puteri depline, in original, precum si actul de identitate al persoanei împuternicite, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului (in cazul in care persoana împuternicită nu este reprezentantul legal al ofertantului);

(2) Lipsa oricărui document, lipsa garanției de participare sau depunerea garanției de participare într-o formă și/sau cuantum greșit sau depunerea unui document solicitat inițial în altă zi/oră decât cele stabilite pentru depunerea ofertelor atrage descalificarea ofertantului.

Art. 13. Pe plicul interior care conține oferta propriu-zisă (nivelul chiriei / an, dovada privind disponibilitățile bănești, dovada privind declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului) se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, obiectul licitației pentru care este depusă oferta, numărul standului de prezentare și vânzare și a amplasamentului aferent pentru care este depusă oferta. Oferta depusă în plicul interior va fi semnată de către ofertant.

Art.14 Fiecare participant poate depune doar o singura ofertă pentru fiecare stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de organizator de 4 luni.

Art.15 Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa si până la data-limită pentru depunere, stabilită in anunțul procedurii. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majora cad in sarcina persoanei interesate.

Art.16 Conținutul ofertelor propiu-zise trebuie să rămână confidențial până la data deschiderii acestora.

Art.17 Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor, prevăzută in anunțul de licitație.

Persoana care se prezintă la licitație trebuie să facă dovada că reprezintă agentul economic înscris la licitație și să aibă drept de semnătură.

Nerespectarea acestor cerințe atrage anularea dreptului de participare la licitație.

Secțiunea a 7-a Garanții

Art. 18 Garanția de participare

Participanții vor depune o garanție de participare la licitație în valoare echivalentă cu contravaloarea a două chirii lunare minime, respectiv suma de 244 lei.

Art. 19 Garanția specială

La momentul semnării contractului se depune o garanție specială (garanție de execuție) în cuantum egal cu contravaloarea a două chirii lunare raportate la prețul de adjudecare al standului de prezentare și vânzare și al amplasamentului aferent acestuia. Fără prezentarea acestei dovezi, se consider că ofertantul câștigător refuză semnarea contractului de închiriere.

Secțiunea a 8-a Desfășurarea licitației

Art.20 (1) Președintele comisiei de licitație conduce întreaga activitate după următoare procedură:

 • a) la data și locul anunțate prin publicație pentru desfășurarea licitației, în prezența membrilor comisiei, invită participanții în sală în vederea începerii licitației:

 • b) prezintă procedura de desfășurare a licitației:

 • c) solicită participanților la licitație prezentarea actelor de identitate și a împuternicirilor de reprezentare unde este cazul.

Autoritatea contractantă are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriilor de atribuire precizate în documentația de atribuire.

 • (2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări ofertanților pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

 • (3) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare și se transmite de către autoritatea contractantă ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.

 • (4) Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 • (5) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, prin clarificările să determine apariția unui avantaj în favoarea unui ofertant.

 • (6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

 • (7) După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu respectă prevederile cu privire la conținutul plicului exterior respectiv: depunerea tuturor documentelor solicitate și în forma solicitată precum și îndeplinirea condițiilor impuse pentru participarea la licitație.

 • (8) Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca, după deschiderea plicurilor exterioare, cel puțin două oferte să întrunească criteriile de valabilitate. în caz contrar, se aplică prevederile art. 336 alin. (18) din O.U.G. nr 57/2019- Codul administrativ.

 • (9) După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei.

 • (10) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la alin. (9) de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți prezenti.

Data deschiderii plicurilor interioare se va face ulterior datei prevăzută pentru deschderea plicurilor exterioare, după analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prevăzute în plicul exterior și a primirii răspunsurilor la eventualele clarificări formulate.

 • (11) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini.

 • (12) în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

 • (13) în baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (12), comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

 • (14) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

 • (15) Raportul prevăzut la alin. (13) se depune la dosarul licitației.

 • (16) Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderile prevăzute pentru fiecare criteriu de atribuire. Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

 • (17) în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire “cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul minim solicitat pentru chirie/ an” iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire “capacitatea economico-financiară a ofertanților: cel mai mare nivel al disponibilităților bănești".

 • (18) Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal care trebuie semnat de toți membrii comisiei.

 • (19) în baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (12), comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

 • (20) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, respectiv oferta care a obținut cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

 • (21) Autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

 • (22) în cadrul comunicării prevăzute la alin. (21) autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertantul/ofertanții câștigător/câștigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.

 • (23) în cadrul comunicării prevăzute la alin. (21) autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

 • (24) Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la alin. (21).

 • (25) în cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publică nu se depune nicio ofertă valabilă, autoritatea contractantă anulează procedura de licitație.

 • (26) Pentru cea de-a doua licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație.

Secțiunea a 9-a Prețul minim al chiriei » »

Art.21 (1) Prețul minim al chiriei solicitat este de 1.460 lei / an / stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent acestuia.

 • (2) Modul de calcul al prețului minim al chiriei / an este următorul:

1 leu / mp / zi * 4mp (stand de prezentare și vânzare) * 365 zile = 1.460 lei / an

 • (3) Plata prețului de adjudecare se va face în 4 rate egale calculate corespunzător fiecărui trimestru în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea trimestrului anterior achitat.

Secțiunea a 10 -a Criterii de atribuire a contractului de închiriere 1

Art. 22 (1) Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt:

 • a) cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul minim solicitat pentru chirie / an / stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent acestuia - pondere 40%;

 • b) capacitatea economico-financiara a ofertanților: cel mai mare nivel al disponibilităților bănești (dar nu mai puțin de valoarea menționata la alin. (2) - pondere 40%;

 • c) protecția mediului înconjurător: declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului - pondere 20%.

(2) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la art.22 alin.(1), lit. b) operatorii economici participant! la procedura trebuie să facă dovada că vor avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit în valoare egala cu prețul minim al chiriei solicitat de 1.460 lei / an / stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent acestuia. Asigurarea de disponibilități bănești se va demonstra prin prezentarea oricărui tip de document emis de unități bancare/declarații bancare corespunzătoare (prezentată în original).

 • (3) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la art.22 alin.(1), lit. c) operatorii economici participant! la procedură vor prezenta o declarație pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului.

 • (4) Algoritmul de calcul pentru cele trei criterii este următorul:

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la art.22 alin. (1). lit.a)

Punctajul C(n) se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al chiriei ofertat se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;

 • b) Pentru celelalte chirii ofertate punctajul C(n) se calculează proporțional, astfel: C(n) = (Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la art.22 alin. (1). lit.b)

Punctajul D(n) se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al disponibilităților bănești se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;

 • b) Pentru celelalte punctajul D(n) se calculează proporțional, astfel:

D(n) = (Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la art.22 alin. (1). lit.c)

Punctajul se acorda astfel:

 • a)  Daca ofertantul prezintă declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului - se acordă 20 puncte;

 • b)   Daca ofertantul nu prezintă dovada privind declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului - se acordă 0 puncte.

Punctaj maxim total: 100 puncte

Secțiunea a 11-a Durata și încheierea contractului

Art.23. (1) Durata contractului de închiriere va fi de 2 ani de zile începând cu data încheierii contractului.

 • (2) Contractul se încheie in forma scrisă, sub sancțiunea nulității. Contractul se incheie in trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte si un exemplar care va fi înregistrat la organele fiscale.

 • (3) Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul intr-un termen de 20 de zile calendaristice de la data îndeplinirii termenului prevăzut la art.341 alin.26 din O.U.G. nr.57/2019 (Codul Administrativ) atrage după sine plata daunelor-interese precum și reținerea garanției de participare de către organizator. Prin depunerea declarației de participare la procedura de licitație publica ofertantul declară că și-a însușit si acceptat prevederile caietului de sarcini si ale dispozițiilor hotărârii de consiliu local care aprobă conținutul documentației de atribuire.

I                                                                         »

 • (4) In cazul in care ofertantul declarat câștigător refuza încheierea contractului, procedura de licitație se anuleaza, iar organizatorul reia procedura de licitație.

 • (5) In cazul in care organizatorul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situație de forța majora sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, comisia de evaluare are dreptul sa declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, in condițiile in care aceasta este admisibilă. In cazul in care nu exista o oferta clasată pe locul doi admisibila, organizatorul reia procedura de licitație.

 • (6)  Organizatorul are obligația de a tine evidența documentelor procedurilor de închiriere a bunurilor proprietate publică, constituind in acest sens un Registru al contractelor de închiriere, prin grija secretarului comisiei de evaluare.

 • (7) Prețul adjudecat al chiriei va deveni prețul contractului de închiriere.

 • (8) Pe durata contractului de închiriere, locatarii vor suporta distinct de costul chiriei, costurile cu utilitățile, precum si orice alte costuri necesare întreținerii si administrării amplasamentului.

 • (9) Pe durata contractului de închiriere nu este permisă subînchirierea sau cesionarea amplasamentului. Nerespectarea clauzelor contractului de închiriere de către locatari, dă dreptul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu să rezilieze în mod unilateral contractul de închiriere, rezilierea operând de drept, fără punere în întârziere, somație și fără intervenția instanțelor judecătorești.

 • (10)  în situația în care pentru nevoi de inters public, terenul aferent spațiului închiriat va fi destinat altor scopuri (construcții, modernizări, amenajări edilitare, etc) contractul poate fi denunțat unilateral de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, după înștiințarea prealabilă a locatarului cu 15 zile înainte, iar în situații de urgență standul se va putea muta de îndată.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor


Județul Sibiu

Anexa nr. Z /|a HCL         /2Q?Q


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Documentația de atribuire

1

Anexa nr.2.1. Caiet de sarcini

Anexa nr.2.2. Fișa de date

Anexa nr.2.3. Contract - cadru de închiriere

Anexa nr.2.4 Model formulare (formularul nr.1 și formularul 2)


Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu                       HCL-^—'2020

Caiet de sarcini

pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică din municipiul Sibiu

Secțiunea 1.Obiectul licitației publice

Art.1 închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente destinate comercializării produselor hand made, articolelor de artizanat, produse de anticariat (cărți), tablouri și vederi de dimensiuni reduse din Piața Mică din municipiul Sibiu.

Secțiunea a 2-a Forma de atribuire a standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor

Art.2 Forma de atribuire a standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor este licitația publică

Secțiunea a 3-a Organizatorul licitației

Art.3 Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Piața Mică numărul 22.

Secțiunea a 4-a Operațiuni licitație

Art. 4(1) Licitația va fi organizată ori de câte ori se eliberează un stand ( inclusiv pentru neachitarea chiriei corespunzătoare) precum și înainte de expirarea termenului prevăzut în contract se organizează câte o nouă licitație doar pentru standurile libere.

 • (3) Cu cel puțin 20 zile înainte de data licitației se va aduce la cunoștință publică organizarea licitației printr-un anunț de licitație publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe pagina de internet și prin afișare la sediul organizatorul. în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

In cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publică nu se depune nicio oferta valabilă, comisia de evaluare anulează procedura de licitație, însă daca se depune o singura oferta valabila procedura de licitație continua.

Pentru cea de-a doua licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobata pentru prima licitație.

Publicația va cuprinde: numele și sediul organizatorului, data și locul desfășurării licitației, obiectul licitației, persoana de contact și nr. de telefon.

Secțiunea a 5-a Comisia de evaluare și comisia de soluționare a contestațiilor

Art.5 (1) Comisia de evaluare va fi numita printr-o dispoziție a Primarului Municipiului Sibiu.

 • (2) Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către comisia de evaluare, condusă prin intermediul unui președinte care deține și calitatea de membru, compusă dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.

Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.

Secretariatul comisiei de evaluare va fi asigurat prin intermediul unui secretar de comisie, care nu intră în componența acesteia și nu beneficiază de drept de vot.

 • (3) Membrii comisiei de evaluare și supleantii acestora trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese. Membrii comisiei de evaluare și supleantii sunt obligați sa dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate si confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limita de depunere a ofertelor, care se va păstră alături de dosarul licitației.

Membrii comisiei de evaluare, precum si orice persoana care participa la ședințele comisiei de evaluare, au obligația de a păstră confidențialitatea datelor, informațiilor si documentelor cuprinse in ofertele analizate. In caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare va propune înlocuirea persoanei incompatibile dintre membrii supleanți.

 • (4) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Art.6 (1) Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • a) întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări privind documentația de atribuire;

 • b) evaluarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor si documentelor cuprinse in plicul exterior;

 • c) elaborarea comunicării privind respingerea ofertei ca urmare a analizei documentelor din plicul exterior;

 • d) analizarea și evaluarea ofertelor propriu-zise (plicul interior);

 • e) desemnarea ofertei câștigătoare;

 • f) încadrarea in situațiile de anulare a procedurii.

Art. 7 (1) Atribuțiile secretarului comisiei de evaluare sunt:

 • a) întocmirea Registrului de oferte, in care vor fi menționate ofertele înregistrate in ordinea primirii lor, precizându-se data și ora, precum si a Registrului de Contracte (completat până la momentul semnării si înregistrării contractului de închiriere), in care vor fi evidențiate toate contractele încheiate;

 • b) redactarea si comunicarea oricăror documente necesare;

 • c) întocmirea procesului-verbal de evaluare a documentelor cuprinse în plicul exterior

 • d) întocmirea procesului-verbal de evaluare a ofertelor si documentelor cuprinse în plicul interior;

 • e) întocmirea raportului procedurii;

 • f) îndeplinirea oricăror sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a ședinței de licitație, publicare anunț, caiet sarcini, clarificări, stabilire și rezervare sală, informare membrii comisiei cu privire la orice situații pe tot parcursul organizării licitației, etc.

Art.8 Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza contestațiile în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora. Participanții nemulțumiți de rezultatul licitației pot depune contestație în condițiile art.6 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administativ.

Secțiunea a 6-a Cerințe impuse de organizator

Art.9 închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora se va face prin licitație publica împărțita in doua etape:

I.Etapa de depunere a ofertelor si a garanțiilor de participare (documentelor de eligibilitate)

II.Etapa de evaluare a ofertelor in vederea desemnării ofertantului câștigător

Art.10 (1) La licitație pot participa doar persoanele interesate care îndeplinesc condițiile stabilite în metodologie si au depus oferte in conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

 • (2) Persoanele interesate vor obține Caietul de sarcini online (gratuit) sau de la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu contra cost (achitând suma de 50 lei).

 • (3) în vederea participării la licitație ofertantul va depune o garanția de participare în valoare echivalentă cu contravaloarea a două chirii lunare, valoare calculată raportat la prețul minim de la care pornește licitația.

Modul de calcul al garanției de participare este:

Prețul minim al chiriei solicitat este de 1.460 lei / an / stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent acestuia.

Prețul minim al chiriei/lună : 1.460 lei /12 luni = 122 lei

Garanție de participare 122 lei * 2 luni = 244 lei.

 • (3.1) Garanția de participare trebuie să fie constituită (prin virament

bancar sau depusă la casieria serviciului) în suma prevăzută în documentația de atribuire și va acoperi perioada de valabilitate a ofertei. Dovada constituirii garanției de participare trebuie să cuprină următoarele mențiuni: “Garanție de participare pentru licitația defășurată în data de...............pentru

închirierea standului de prezentare și vânzare nr.........și a

amplasamentului aferente acestuia situat în municipiul Sibiu, strada.........nr........în suprafață de.........”

 • (3.2) Ofertele care nu sunt insoțite de garanția de participare in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate prin documentația de atribuire se resping.

Garanția de participare se depune distinct pentru fiecare stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent acestuia în parte.

 • (3.3) Se reține garanția de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) Revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

 • b) Ofertantul refuza încheierea contractului de închiriere;

 • c) Ofertantul nu se prezintă in vederea încheierii contractului de închiriere in termenul prevăzut în Regulament.

 • (3.4) Garanția de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare se păstrează de către organizatorul licitației până la constituirea garanției speciale (garanție de execuție) și se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere.

 • (3.5) Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se restituie pe baza unei cereri scrise, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător.

 • (3.6) In cazul anulării procedurii de atribuire, garanția de participare se restituie nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.

 • (4) După ce au luat cunoștința de conținutul caietului de sarcini, ofertantii interesați vor depune la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, ofertele întocmite in conformitate cu prevederile documentației de atribuire, însoțite de dovada constituirii garanției de participare, cu respectarea termenului limita menționat in anunțul pentru desfasurarea licitației.

Oferta depusă la o altă adresă decât cea menționată sau după expirarea datei limita pentru depunere se clasează nedeschisă la procedura de licitație.

 • (5) Au dreptul de a participa la licitație persoane juridice, precum și persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale, române sau străine, constituite în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor la care România este parte, înregistrate ca atare potrivit legii, autorizate în condițiile legii să exercite acte de comerț care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au constituit garanția de participare;

 • b) au depus oferta și cererea de participare la licitație, impreuna cu toate documentele solicitate în termenele prevăzute in documentația de atribuire;

 • c) au îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plata a impozitelor, a taxelor si a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului si către bugetul local:

 • d) nu este in stare de insolvența, faliment sau lichidare.

 • (6) Nu are dreptul sa participe la licitație persoana care a fost desemnata câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpa proprie. Restricția operează pentru o durata de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

Art.11 (1) Ofertele vor fi elaborate în limba română si vor fi depuse la adresa/locul precizat in anunțul de licitație, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior (inserat în interiorul plicului exterior). Ofertele se înregistrează, in ordinea primirii lor, in registrul Oferte, precizându-se data si ora primirii acestora.

 • (2) Ofertantul are dreptul la atribuirea un singur stand de prezentare și vânzare și a amplasamentului aferent acestuia.

 • (3) în cazul în care un ofertant participă la licitație pentru mai multe standuri de prezentare și vânzare, acestuia i se poate atribui un singur stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent, respectiv primul stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent pentru care va fi declarat câștigător, pentru următoarele standuri și amplasamente aferente fiind descalificat automat. Standurile de prezentare și vânzare și amplasamentele aferente acestora vor fi scoase la licitație în ordine crescătoare.

Art. 12 (1) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui sa conțină în mod obligatoriu:

 • a) o fișă cu informații privind ofertantul (Formularul nr.1- model tip) și o declarație de participare ( Formularul nr.2 - model tip), semnată de ofertant în original, fara ingrosari, ștersături sau modificări;

 • b) dovada achitării garanției de participare în cuantumul stabilit;

 • c) acte doveditoare privind calitățile si capacitățile ofertanților respectiv:

 • 1) Certificate de atestare fiscală din care să rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat de stat si la bugetul local, in original. Este necesara prezentarea atât a Certificatului de atestare fiscala emis de Administrația financiara din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) de la sediul si/sau punctul de lucru al ofertantului, pentru debitele înregistrate la bugetul consolidat de stat, cât si a Certificatului de atestare fiscala emis de direcțiile sau serviciile de gestionare a impozitelor si taxelor locale din cadrul unitarii administrativ-teritoriale de la sediul si/sau punctul de lucru al ofertantului, pentru debitele înregistrate la bugetul local. Documentele să fie valabile la data prezentării lor.

Notă: In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca aceștia nu înregistrează obligații fiscale restante in condițiile legii incidente in tara de rezidență, la momentul prezentării.

 • 2) Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului în copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 3) Actul de identitate al reprezentantului legal, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 4) împuternicire pentru persoanele care vor participa la licitația publica in calitate de reprezentant cu puteri depline, in original, precum si actul de identitate al persoanei împuternicite, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului (in cazul in care persoana împuternicită nu este reprezentantul legal al ofertantului);

 • (2) Lipsa oricărui document, lipsa garanției de participare sau depunerea garanției de participare într-o formă și/sau cuantum greșit sau depunerea unui document solicitat inițial în altă zi/oră decât cele stabilite pentru depunerea ofertelor atrage descalificarea ofertantului.

Art. 13. Pe plicul interior care conține oferta propriu-zisă (nivelul chiriei / an, dovada privind disponibilitățile bănești, dovada privind declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului) se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, obiectul licitației pentru care este depusă oferta, numărul standului de prezentare și vânzare și a amplasamentului aferent pentru care este depusă oferta. Oferta depusă în plicul interior va fi semnată de către ofertant.

Art.14 Fiecare participant poate depune doar o singura ofertă pentru fiecare stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de organizator de 4 luni.

Art. 15 Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa si până la data-limită pentru depunere, stabilită in anunțul procedurii. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majora cad in sarcina persoanei interesate.

Art. 16 Conținutul ofertelor propiu-zise trebuie să rămână confidențial până la data deschiderii acestora.

Art. 17 Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor, prevăzută in anunțul de licitație.

Persoana care se prezintă la licitație trebuie să facă dovada că reprezintă agentul economic înscris la licitație și să aibă drept de semnătură. Nerespectarea acestor cerințe atrage anularea dreptului de participare la licitație.

Secțiunea a 7-a Garanții

Art. 18 Garanția de participare

Participanții vor depune o garanție de participare la licitație în valoare echivalentă cu contravaloarea a două chirii lunare minime, respectiv suma de 244 lei.

Art.19 Garanția specială

La momentul semnării contractului se depune o garanție specială (garanție de execuție) în cuantum egal cu contravaloarea a două chirii lunare raportate la prețul de adjudecare al standului de prezentare și vânzare și al amplasamentului aferent acestuia. Fără prezentarea acestei dovezi, se consider că ofertantul câștigător refuză semnarea contractului de închiriere.

Secțiunea a 8-a Desfășurarea licitației

Art.20 (1) Președintele comisiei de licitație conduce întreaga activitate după următoare procedură:

 • a) la data și locul anunțate prin publicație pentru desfășurarea licitației, în prezența membrilor comisiei, invită participanții în sală în vederea începerii licitației:

 • b) prezintă procedura de desfășurare a licitației:

 • c) solicită participanților la licitație prezentarea actelor de identitate și a împuternicirilor de reprezentare unde este cazul.

Autoritatea contractantă are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriilor de atribuire precizate în documentația de atribuire.

 • (2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări ofertanților pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

 • (3) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare și se transmite de către autoritatea contractantă ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.

 • (4) Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 • (5) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, prin clarificările să determine apariția unui avantaj în favoarea unui ofertant.

 • (6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

 • (7) După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu respectă prevederile cu privire la conținutul plicului exterior respectiv: depunerea tuturor documentelor solicitate și în forma solicitată precum și îndeplinirea condițiilor impuse pentru participarea la licitație.

 • (8) Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca, după deschiderea plicurilor exterioare, cel puțin două oferte să întrunească criteriile de valabilitate. în caz contrar, se aplică prevederile art. 336 alin. (18) din O.U.G. nr 57/2019- Codul administrativ.

 • (9) După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei.

 • (10) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la alin. (9) de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți prezenti.

Data deschiderii plicurilor interioare se va face ulterior datei prevăzută pentru deschderea plicurilor exterioare, după analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prevăzute în plicul exterior și a primirii răspunsurilor la eventualele clarificări formulate.

 • (11) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini.

 • (12) în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

 • (13) în baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (12), comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

 • (14) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

 • (15) Raportul prevăzut la alin. (13) se depune la dosarul licitației.

 • (16) Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderile prevăzute pentru fiecare criteriu de atribuire. Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

 • (17) în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire “cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul minim solicitat pentru chirie/ an” iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire “capacitatea

economico-financiară a ofertanților: cel mai mare nivel al disponibilităților bănești”.

 • (18) Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal care trebuie semnat de toți membrii comisiei.

 • (19) în baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (12), comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

 • (20) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, respectiv oferta care a obținut cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

 • (21) Autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

 • (22) în cadrul comunicării prevăzute la alin. (21) autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertantul/ofertanții câștigător/câștigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.

 • (23) în cadrul comunicării prevăzute la alin. (21) autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

 • (24) Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la alin. (21).

 • (25) în cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publică nu se depune nicio ofertă valabilă, autoritatea contractantă anulează procedura de licitație.

 • (26) Pentru cea de-a doua licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație.

Secțiunea a 9-a Prețul minim al chiriei

Art.21 (1) Prețul minim al chiriei solicitat este de 1.460 lei / an / stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent acestuia.

 • (2) Modul de calcul al prețului minim al chiriei / an este următorul:

1 leu / mp / zi * 4mp (stand de prezentare și vânzare) * 365 zile = 1.460 lei / an

 • (3) Plata prețului de adjudecare se va face în 4 rate egale calculate corespunzător fiecărui trimestru în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea trimestrului anterior achitat.

Secțiunea a 10 -a Criterii de atribuire a contractului de închiriere

Art. 22 (1) Criteriile de atribuire a contractului de inchiriere sunt:

 • a) cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul minim solicitat pentru chirie / an / stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent acestuia - pondere 40%;

 • b) capacitatea economico-financiara a ofertanților: cel mai mare nivel al disponibilităților bănești (dar nu mai puțin de valoarea menționata la alin. (2) - pondere 40%;

 • c) protecția mediului înconjurător: declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului - pondere 20%.

 • (2) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la art.22 alin.(1), lit. b) operatorii economici participant! la procedura trebuie să facă dovada că vor avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit în valoare egala cu prețul minim al chiriei solicitat de 1.460 lei / an / stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent acestuia. Asigurarea de disponibilități bănești se va demonstra prin prezentarea oricărui tip de document emis de unități bancare/declarații bancare corespunzătoare (prezentată în original).

 • (3) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la art.22 alin.(1), lit. c) operatorii economici participant! la procedură vor prezenta o declarație pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului.

 • (4) Algoritmul de calcul pentru cele trei criterii este următorul:

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la art.22 alin. (1). lit.a)

Punctajul C(n) se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al chiriei ofertat se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;

 • b) Pentru celelalte chirii ofertate punctajul C(n) se calculează proporțional, astfel: C(n) = (Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la art.22 alin. (1). lit.b)

Punctajul D(n) se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al disponibilităților bănești se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;

 • b) Pentru celelalte punctajul D(n) se calculează proporțional, astfel:

D(n) = (Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la art.22 alin. (1). lit.c)

Punctajul se acorda astfel:

 • a)  Daca ofertantul prezintă declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului - se acordă 20 puncte;

 • b)   Daca ofertantul nu prezintă dovada privind declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului - se acordă 0 puncte.

Punctaj maxim total: 100 puncte

Secțiunea a 11-a Durata si încheierea contractului

•                                                             J

Art.23. (1) Durata contractului de închiriere va fi de 2 ani de zile începând cu data încheierii contractului.

 • (2) Contractul se încheie in forma scrisă, sub sancțiunea nulității. Contractul se incheie in trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte si un exemplar care va fi înregistrat la organele fiscale.

 • (3) Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul intr-un termen de 20 de zile calendaristice de la data îndeplinirii termenului prevăzut la art.341 alin.26 din O.U.G. nr.57/2019 (Codul Administrativ) atrage după sine plata daunelor-interese precum și reținerea garanției de participare de către organizator. Prin depunerea declarației de participare la procedura de licitație publica ofertantul declară că și-a însușit si acceptat prevederile caietului de sarcini si ale dispozițiilor hotărârii de consiliu local care aprobă conținutul documentației de atribuire.

 • (4) In cazul in care ofertantul declarat câștigător refuza încheierea contractului, procedura de licitație se anuleaza, iar organizatorul reia procedura de licitație.

 • (5) In cazul in care organizatorul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situație de forța majora sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, comisia de evaluare are dreptul sa declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, in condițiile in care aceasta este admisibilă. In cazul in care nu exista o oferta clasată pe locul doi admisibila, organizatorul reia procedura de licitație.

 • (6)  Organizatorul are obligația de a tine evidența documentelor procedurilor de închiriere a bunurilor proprietate publică, constituind in acest sens un Registru al contractelor de închiriere, prin grija secretarului comisiei de evaluare.

 • (7) Prețul adjudecat al chiriei va deveni prețul contractului de închiriere.

 • (8) Pe durata contractului de închiriere, locatarii vor suporta distinct de costul chiriei, costurile cu utilitățile, precum si orice alte costuri necesare întreținerii si administrării amplasamentului.

 • (9) Pe durata contractului de închiriere nu este permisă subînchirierea sau cesionarea amplasamentului. Nerespectarea clauzelor contractului de închiriere de către locatari, dă dreptul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu să rezilieze în mod unilateral contractul de închiriere, rezilierea operând de drept, fără punere în întârziere, somație și fără intervenția instanțelor judecătorești.

 • (10)  în situația în care pentru nevoi de inters public, terenul aferent spațiului închiriat va fi destinat altor scopuri (construcții, modernizări, amenajări edilitare, etc) contractul poate fi denunțat unilateral de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, după înștiințarea prealabilă a locatarului cu 15 zile înainte, iar în situații de urgență standul se va putea muta de îndată.

  Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie FazakasContrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

I /

I /

\

Județul Sibiu                           Anexa nr. <£»&. /la HCL --     12020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Fisa de date

Secțiunea 1.Obiectul licitației publice

Art.1 închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente destinate comercializării produselor hand made, articolelor de artizanat, produse de anticariat (cărți), tablouri și vederi de dimensiuni reduse din Piața Mică din municipiul Sibiu.

Secțiunea a 2-a Forma de atribuire a standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor

Art.2 Forma de atribuire a standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor este licitația publică

Secțiunea a 3-a Organizatorul licitației

Art.3 Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Piața Mică numărul 22.

Secțiunea a 4-a Cerințe impuse de organizator

Art.4 închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora se va face prin licitație publica împărțita in doua etape:

I.Etapa de depunere a ofertelor si a garanțiilor de participare (documentelor de eligibilitate)

II.Etapa de evaluare a ofertelor in vederea desemnării ofertantului câștigător

Art.5 (1) La licitație pot participa doar persoanele interesate care îndeplinesc condițiile stabilite în metodologie si au depus oferte in conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

 • (2) Persoanele interesate vor obține Caietul de sarcini online (gratuit) sau de la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu contra cost (achitând suma de 50 lei).

 • (3) în vederea participării la licitație ofertantul va depune o garanția de participare în valoare echivalentă cu contravaloarea a două chirii lunare, valoare calculată raportat la prețul minim de la care pornește licitația.

Modul de calcul al garanției de participare este:

Prețul minim al chiriei solicitat este de 1.460 lei / an / stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent acestuia.

Prețul minim al chiriei/lună : 1.460 lei /12 luni = 122 lei

Garanție de participare 122 lei * 2 luni = 244 lei.

 • (3.1) Garanția de participare trebuie să fie constituită (prin virament

bancar sau depusă la casieria serviciului) în suma prevăzută în documentația de atribuire și va acoperi perioada de valabilitate a ofertei. Dovada constituirii garanției de participare trebuie să cuprină următoarele mențiuni: “Garanție de participare pentru licitația defășurată în data de...............pentru

închirierea standului de prezentare și vânzare nr.........și a

amplasamentului aferente acestuia situat în municipiul Sibiu, strada.........nr........în suprafață de.........”

 • (3.2) Ofertele care nu sunt insoțite de garanția de participare in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate prin documentația de atribuire se resping.

Garanția de participare se depune distinct pentru fiecare stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent acestuia în parte.

 • (3.3) Se reține garanția de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) Revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

 • b) Ofertantul refuza încheierea contractului de închiriere;

 • c) Ofertantul nu se prezintă in vederea încheierii contractului de închiriere in termenul prevăzut în Regulament.

 • (3.4) Garanția de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare se păstrează de către organizatorul licitației până la constituirea garanției speciale (garanție de execuție) și se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere.

 • (3.5) Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se restituie pe baza unei cereri scrise, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător.

 • (3.6) In cazul anulării procedurii de atribuire, garanția de participare se restituie nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.

 • (4) După ce au luat cunoștința de conținutul caietului de sarcini, ofertanții interesați vor depune la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, ofertele întocmite in conformitate cu prevederile documentației de atribuire, însoțite de dovada constituirii garanției de participare, cu respectarea termenului limita menționat in anunțul pentru desfasurarea licitației.

Oferta depusă la o altă adresă decât cea menționată sau după expirarea datei limita pentru depunere se clasează nedeschisă la procedura de licitație.

 • (5) Au dreptul de a participa la licitație persoane juridice, precum și persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale, române sau străine, constituite în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor la care România este parte, înregistrate ca atare potrivit legii, autorizate în condițiile legii să exercite acte de comerț care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au constituit garanția de participare;

 • b) au depus oferta și cererea de participare la licitație, împreuna cu toate documentele solicitate în termenele prevăzute in documentația de atribuire;

 • c) au îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plata a impozitelor, a taxelor si a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului si către bugetul local:

 • d) nu este in stare de insolvența, faliment sau lichidare.

 • (6) Nu are dreptul sa participe la licitație persoana care a fost desemnata câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale in ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpa proprie. Restricția operează pentru o durata de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

Art.6 (1) Ofertele vor fi elaborate în limba română si vor fi depuse la adresa/locul precizat in anunțul de licitație, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior (inserat în interiorul plicului exterior). Ofertele se înregistrează, in ordinea primirii lor, in registrul Oferte, precizându-se data si ora primirii acestora.

 • (2) Ofertantul are dreptul la atribuirea un singur stand de prezentare și vânzare și a amplasamentului aferent acestuia.

 • (3) în cazul în care un ofertant participă la licitație pentru mai multe standuri de prezentare și vânzare, acestuia i se poate atribui un singur stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent, respectiv primul stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent pentru care va fi declarat câștigător, pentru următoarele standuri și amplasamente aferente fiind descalificat automat. Standurile de prezentare și vânzare și amplasamentele aferente acestora vor fi scoase la licitație în ordine crescătoare.

Art. 7 (1) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui sa conțină în mod obligatoriu:

 • a) o fișă cu informații privind ofertantul (Formularul nr.1- model tip) și o declarație de participare ( Formularul nr.2 - model tip), semnată de ofertant în original, fara ingrosari, ștersături sau modificări;

 • b) dovada achitării garanției de participare în cuantumul stabilit;

 • c) acte doveditoare privind calitățile si capacitățile ofertanților respectiv:

 • 1) Certificate de atestare fiscală din care să rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat de stat si la bugetul local, in original. Este necesara prezentarea atât a Certificatului de atestare fiscala emis de Administrația financiara din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) de la sediul si/sau punctul de lucru al ofertantului, pentru debitele înregistrate la bugetul consolidat de stat, cât si a Certificatului de atestare fiscala emis de direcțiile sau serviciile de gestionare a impozitelor si taxelor locale din cadrul unitarii administrativ-teritoriale de la sediul si/sau punctul de lucru al ofertantului, pentru debitele înregistrate la bugetul local. Documentele să fie valabile la data prezentării lor.

Notă: In cazul ofertanților ce sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca aceștia nu înregistrează obligații fiscale restante in condițiile legii incidente in tara de rezidență, la momentul prezentării.

 • 2) Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului în copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 3) Actul de identitate al reprezentantului legal, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 4) împuternicire pentru persoanele care vor participa la licitația publica in calitate de reprezentant cu puteri depline, in original, precum si actul de identitate al persoanei imputernicite, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului (in cazul in care persoana împuternicită nu este reprezentantul legal al ofertantului);

(2) Lipsa oricărui document, lipsa garanției de participare sau depunerea garanției de participare într-o formă și/sau cuantum greșit sau depunerea unui document solicitat inițial în altă zi/oră decât cele stabilite pentru depunerea ofertelor atrage descalificarea ofertantului.

Art. 8. Pe plicul interior care conține oferta propriu-zisă (nivelul chiriei / an, dovada privind disponibilitățile bănești, dovada privind declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului) se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, obiectul licitației pentru care este depusă oferta, numărul standului de prezentare și vânzare și a amplasamentului aferent pentru care este depusă oferta. Oferta depusă în plicul interior va fi semnată de către ofertant.

Art.9 Fiecare participant poate depune doar o singura ofertă pentru fiecare stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de organizator de 4 luni.

Art. 10 Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa si până la data-limită pentru depunere, stabilită in anunțul procedurii. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majora cad in sarcina persoanei interesate.

Art.11 Conținutul ofertelor propiu-zise trebuie să rămână confidențial până la data deschiderii acestora.

Art.12 Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor, prevăzută in anunțul de licitație.

Persoana care se prezintă la licitație trebuie să facă dovada că reprezintă agentul economic înscris la licitație și să aibă drept de semnătură.

Nerespectarea acestor cerințe atrage anularea dreptului de participare la licitație.

Secțiunea a 5-a Garanții

Art. 13 Garanția de participare

Participanții vor depune o garanție de participare la licitație în valoare echivalentă cu contravaloarea a două chirii lunare minime, respectiv suma de 244 lei.

Art. 14 Garanția specială

La momentul semnării contractului se depune o garanție specială (garanție de execuție) în cuantum egal cu contravaloarea a două chirii lunare raportate la prețul de adjudecare al standului de prezentare și vânzare și al amplasamentului aferent acestuia. Fără prezentarea acestei dovezi, se consider că ofertantul câștigător refuză semnarea contractului de închiriere.

Secțiunea a 6-a Prețul minim al chiriei 9                                             9

Art.15 (1) Prețul minim al chiriei solicitat este de 1.460 lei / an / stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent acestuia.

 • (2) Modul de calcul al prețului minim al chiriei / an este următorul:

1 leu / mp / zi * 4mp (stand de prezentare și vânzare) * 365 zile = 1.460 lei / an

 • (3) Plata prețului de adjudecare se va face în 4 rate egale calculate corespunzător fiecărui trimestru în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea trimestrului anterior achitat.

Secțiunea a 7 -a Criterii de atribuire a contractului de închiriere 9

Art. 16 (1) Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt:

 • a) cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul minim solicitat pentru chirie / an / stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent acestuia - pondere 40%;

 • b) capacitatea economico-financiara a ofertanților: cel mai mare nivel al disponibilităților bănești (dar nu mai puțin de valoarea menționata la alin. (2) - pondere 40%;

 • c) protecția mediului înconjurător: declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului - pondere 20%.

 • (2) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la art.16 alin.(1), lit. b) operatorii economici participant! la procedura trebuie să facă dovada că vor avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit în valoare egala cu prețul minim al chiriei solicitat de 1.460 lei / an / stand de prezentare și vânzare și amplasament aferent acestuia. Asigurarea de disponibilități bănești se va demonstra prin prezentarea oricărui tip de document emis de unități bancare/declarații bancare corespunzătoare (prezentată în original).

 • (3) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la art.16 alin.(1), lit. c) operatorii economici participant! la procedură vor prezenta o declarație pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului.

 • (4) Algoritmul de calcul pentru cele trei criterii este următorul:

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la art.16 alin. (1). lit.a)

Punctajul C(n) se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al chiriei ofertat se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;

 • b) Pentru celelalte chirii ofertate punctajul C(n) se calculează proporțional, astfel: C(n) = (Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la art.16 alin. (1). lit.b)

Punctajul D(n) se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al disponibilităților bănești se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;

 • b) Pentru celelalte punctajul D(n) se calculează proporțional, astfel:

D(n) = (Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

- pentru criteriul de atribuire prevăzut la art.16 alin. (1). lit.c)

Punctajul se acorda astfel:

 • a)  Daca ofertantul prezintă declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului - se acordă 20 puncte;

 • b)   Daca ofertantul nu prezintă dovada privind declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului - se acordă 0 puncte.

Punctaj maxim total: 100 puncte

Secțiunea a 8-a Durata si încheierea contractului

> »

Art.17. (1) Durata contractului de închiriere va fi de 2 ani de zile începând cu data încheierii contractului.

 • (2) Contractul se încheie in forma scrisă, sub sancțiunea nulității. Contractul se incheie in trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte si un exemplar care va fi înregistrat la organele fiscale.

 • (3) Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul intr-un termen de 20 de zile calendaristice de la data îndeplinirii termenului prevăzut la art.341 alin.26 din O.U.G. nr.57/2019 (Codul Administrativ) atrage după sine plata daunelor-interese precum și reținerea garanției de participare de către organizator. Prin depunerea declarației de participare la procedura de licitație publica ofertantul declară că și-a însușit si acceptat prevederile caietului de sarcini si ale dispozițiilor hotărârii de consiliu local care aprobă conținutul documentației de atribuire.

1                                                                                        1

 • (4) In cazul in care ofertantul declarat câștigător refuza încheierea contractului, procedura de licitație se anuleaza, iar organizatorul reia procedura de licitație.

 • (5) In cazul in care organizatorul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla

intr-o situație de forța majora sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, comisia de evaluare are dreptul sa declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, in condițiile in care aceasta este admisibilă. In cazul in care nu exista o oferta clasată pe locul doi admisibila, organizatorul reia procedura de licitație.

 • (6) Organizatorul are obligația de a tine evidența documentelor procedurilor de închiriere a bunurilor proprietate publică, constituind in acest sens un Registru al contractelor de închiriere, prin grija secretarului comisiei de evaluare.

 • (7) Prețul adjudecat al chiriei va deveni prețul contractului de închiriere.

 • (8) Pe durata contractului de închiriere, locatarii vor suporta distinct de costul chiriei, costurile cu utilitățile, precum si orice alte costuri necesare întreținerii si administrării amplasamentului.

 • (9) Pe durata contractului de închiriere nu este permisă subînchirierea sau cesionarea amplasamentului. Nerespectarea clauzelor contractului de închiriere de către locatari, dă dreptul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu să rezilieze în mod unilateral contractul de închiriere, rezilierea operând de drept, fără punere în întârziere, somație și fără intervenția instanțelor judecătorești.

 • (10)  în situația în care pentru nevoi de inters public, terenul aferent spațiului închiriat va fi destinat altor scopuri (construcții, modernizări, amenajări edilitare, etc) contractul poate fi denunțat unilateral de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, după înștiințarea prealabilă a locatarului cu 15 zile înainte, iar în situații de urgență standul se va putea muta de îndată.

  Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas1

r

Contrasemnează

Secretar General

Dorin ilie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.ț'O- /|a HCL__J^__/2020


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr.............../..............................

ART.1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Piața Mică nr.22 reprezentat prin Director Vizantie Lucian în calitate de locator Și Subscrisa...........................................................................................

............. cu sediul în .......................,  Str..................................., Nr......., Bl............, Ap..............., identificată prin C.U.I.................................,

nr.iregistrare...................................,           nr.            de           telefon

mobil/fix................../........................, fax............................,    adresă de

e-mail.............................  reprezentată prin ......................................în calitate

de............................................................  identificat              prin

BI/CI seria.............nr.......................în calitate de locatar

în baza licitației organizată în data de......................., conform procesului verbal

de licitație nr............../...................... s-a  încheiat prezentul contract de

închiriere

ART.2 OBIECTUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Stabilirea dreptului de folosință limitată (..........) pentru standul de

prezentare și a amplasamentului aferent acestuia, situat în Sibiu, str..............................Locatarul    are dreptul să comercializeze doar

produse conform specificațiilor de la art. 3.

ART.3 OBIECTUL DE ACTIVITATE

Locatarul are dreptul de a comercializa următoarele: .........................................., conform solicitării din cererea depusă în vederea participării la licitație.

Obiectul de activitate poate fi modificat, dacă este în aceeași categorie de produse cu cel ce face obiectul contractului, cu acordul părților prin act adițional.

ART.4 TERMENUL ÎNCHIRIERII

Contractul se încheie de la data de .................... pană la data

de.......................

ART.5 PREȚUL CHIRIEI

Prețul chiriei stabilit în urma licitației este de............/ an.

ART.6 MODALITATE DE PLATĂ

Plata prețului de adjudecare se va face în 4 rate egale calculate corespunzător fiecărui trimestru în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea trimestrului anterior achitat. Neplata chiriei la termenele si modalitățile prevăzute prezentul contract îndreptățește pe locator să încaseze penalități de întârziere in cuantum de 0,5% din suma datorata pentru fiecare zi de intârziere.

Cuantumul penalităților poate depăși cuantumul sumelor datorate.

De asemenea, in caz de neplata a chiriei pe o durata de cel mult 30 zile, calculata de la data scadentei ultimei chirii, contractul se reziliază de plin drept, fără intervenția instanțelor de judecată si fără a fi afectate drepturile locatorului conferite prin prezentul contract, precum: dreptul de a retine garanția in contul creanței, dreptul de a solicita penalități de întârziere si/sau despăgubiri, dreptul de a evacua Locatarul.

ART. 7. GARANȚIA SPECIALĂ (GARANȚIE DE EXECUȚIE)

La încheierea contractului de închiriere, locatarul este obligat să constituie o garanție specială. Cuantumul garanției speciale este reprezentat contravaloare a două chirii lunare raportate prețul de adjudecare al amplasamentului, respectiv suma de............ lei.

ART.8 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • (1) LOCATORUL se obligă:

 • -  să predea spațiul închiriat pe baza de proces verbal de predare-primire;

 • -  să garanteze locatarului folosința liniștită și utilă a bunului închiriat;

 • -  de a restitui garanția de participare în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, în baza unei solicitări scrise a locatarului;

 • -  de a restitui garanția specială la data încetării contractului, în cazul în care nu există obiecțiuni la semnarea procesului verbal de predare a spațiului, în baza unei solicitări scrise a locatarului.

 • (2) LOCATARUL se obligă:

 • -  să-și desfășoare activitatea strict în incinta amplasamentului închiriat;

 • -  să plătească chiria la termenul scadent;

 • -  să folosească bunul închiriat conform destinației sale prevăzute la art. 3;

 • -  să obțină avizele si autorizațiile necesare desfășurării activității;

 • -  nu va aduce atingere dreptului de proprietate publica asupra amplasamentului închiriat prin actele si faptele săvârșite.

 • -  să repună amplasamentul închiriat, la încetarea contractului, în situația anterioară închirierii, în termen de 10 zile. Nerespectarea termenului de 10 zile pentru eliberarea spațiului dă dreptul locatorului să procedeze la evacuarea locatarului și a bunurilor acestuia pe cheltuiala locatarului, fără intervenția instanțelor judecătorești;

 • -  să nu modifice amplasamentul închiriat;

 • -  să notifice locatorul despre orice schimbare intervenită în organizarea activității (schimbarea sediului, a asociaților, lichidare sau reorganizare, etc) în termen de 10 zile;

 • -  să păstreze curățenia atât în interiorul spațiului cât și în afara acestuia, nefiind permisă depozitarea de materiale în afara spațiului;

 • -  să permită accesul locatorului în incinta spațiului închiriat;

 • -  de a achita garanția specială (garanție de execuție) la încheierea contractului;

 • -  să răspundă de bunurile din în incinta spațiului închiriat;

 • -  să răspundă de orice prejudiciu cauzat bunului închiriat pe perioada derulării contractului (incendiu, vandalism, furt, distrugere, etc.);

 • -  să răspundă civil față de terțe persoane ca urmare a utilizării și asigurării necorespunzătoare a spațiului închiriat;

 • -  să nu renunțe pe parcursul derulării contractului la bunul închiriat;

 • -  să nu subînchiriere, cesioneze sau să transferare dreptul de folosința asupra bunului închiriat;

 • -  să declare spațiul adjudecat la Direcția Fiscală Locală a mun. Sibiu;

ART.9 LOCATORUL are dreptul de a considera prezentul contract de închiriere reziliat de plin drept, fără punere în întârziere si fără intervenția instanței de judecată (pact comisoriu expres) in cazul in care locatarul a încălcat vreuna dintre obligațiile prevăzute in contract și să solicite daune interese, după cum urmează:

 • a) Neachitarea chiriei la termenul scadent. în acest caz nu mai are dreptul sa participe la licitație persoana care a fost desemnata câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpa proprie. Restricția operează pentru o durata de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

 • b) Nerespectarea de către locatar a clauzelor contractuale prevăzute la art.8 alin.2;

 • c) Expunerea și comercializarea altor produse decât cele prevăzute la art.3 din contract, precum și expunerea lor sub orice formă în afara standului

 • d) Depozitarea de ambalaje în incinta amplasamentului

 • e) Utilizarea amplasamentului în orice alt scop decât cel ce face obiectul contractului.

ART.10. în situația în care pentru nevoi de inters public, terenul aferent spațiului închiriat va fi destinat altor scopuri (construcții, modernizări, amenajări edilitare, etc) contractul poate fi denunțat unilateral de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, după înștiințarea prealabilă a locatarului cu 15 zile înainte, iar în situații de urgență standul se va putea muta de îndată.

ART.11. Locatarul este considerat responsabil si va plăti daune locatorului pentru toate acțiunile, plângerile, solicitările, pierderile, costurile, cheltuielile, pagubele sau obligațiile (inclusiv orice obligație si/sau reclamatie de vătămare aduse vreunei persoane sau deteriorarea oricărui teren sau oricărei alte proprietăți) ce rezulta direct din orice încălcare a oricăror obligații ale locatarului sau orice acțiune sau omisiune a locatarului sau a oricărei persoane autorizate a acestuia.

ART.12 LITIGII

Litigiile de orice fel, ce decurg din executarea prezentului contract de închiriere, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept de la sediul locatorului.

ART.13 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • (1) Contractul încetează:

 • -  la expirarea termenului pentru care a fost încheiat;

 • -  prin reziliere unilaterală pentru nerespectarea clauzelor contractuale;

 • -  prin acordul părților;

 • -  prin denunțarea unilaterală de către locator;

 • (2) Contractul încetează de plin drept și în cazul în care locatarul se află în una din următoarele situații: faliment, lichidare, dizolvare.

ART.14 PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 9

 • (1) Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

 • (2)  Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

 • •  capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale

 • •  îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

 • (3)  Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

 • (4) Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

 • • vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal

 • • vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor

 • • se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate,modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare

 • • se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor

ART.15 ALTE CLAUZE

 • (1) Părțile convin ca prezentul contract sa fie titlu executoriu in condițiile legii.

 • (2) Orice modificare a prezentului contract se va face prin acte adiționale la contract care vor fi semnate de ambele părți.

Se interzice locatarului să desfășoare alte activități decât cele prevăzute în contract.

 • (3) Prezentul contract se completează cu următoarele documente care fac parte integrantă din acesta:

 • - Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr....

 • - Caietul de sarcini;

Anexa nr.2.4.//(2./?.C4 2.8ț2-O2.C

Formular 1

CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

 • 1. Denumirea/numele:

 • 2. Codul fiscal:

 • 3. Adresa sediului central:

 • 4. Telefon

: Fax:

E-mail:

 • 5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare

(numărul, data si locul de înmatriculare'.înregistrare}

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii:__

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

 • 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inniatriculare/inregistrare)

Candidat/ofertant,

(semnătură autorizata)

/

h


Președinte de ședință

Ekaterina-Annemarie Fazakas


Formular 2

Către,___________________________

Sediu______________ _______

Declarație de participare

la Licitația publica pentru închirierea a unui stand de prezentare și vânzare și a amplasamentului aferent acestuia cu nr..............., aparținând domeniului public al

Municipiului Sibiu, situat in Sibiu, str.....................  în   vederea

Subsemnatul(a) .......................................  cu domiciliul în .......................  posesor

B.L IC.L I Pașaport seria..............., m....................  eliberat la data de...................,

către .............................,   având C.N.P................................... in calitate de

reprezentant al ......................, cu sediul in .............................  Înregistrata

............................. sub nr...................................., avand cod de identificare fiscala .................................. si cont IBAN........................................,deschis    la ......................................,      telefon..............., fax......................... e-mail................................

prin prezenta vă solicit înscrierea pentru participarea la licitația publica pentru închirierea unui stand de prezentare și vânzare și a amplasamentului cu nr...........................................................................................

Valoarea de începere a licitației este de................... lei/.

Declar că mi-am însușit și sunt de acord cu prevederile Regulamentului, Caietului de sarcini si ale dispozițiilor HCL............/2020 care aprobă procedura de

desfășurare a licitației publice.

Data:


Semnătura

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas