Hotărârea nr. 278/2020

HOTĂRÂREA NR. 278 privind transmiterea în concesiunea SC Piete Sibiu S.A., a imobilului-teren proprietatea publică a Municipiului Sibiu, în suprafată de 397 mp, identificat în CF 124726 Sibiu, nr. cad. 124726 si a constructiei edificată pe acesta, situat în Sibiu, zona Pietei Cibin

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUID VI1.A.5

HOTĂRÂREA NR.278

privind transmiterea în concesiunea SC Piețe Sibiu S.A., a imobiluiui-teren proprietatea publică a Municipiului Sibiu, în suprafață de 397 mp, identificat în CF 124726 Sibiu, nr.

cad. 124726 și a construcției edificată pe acesta, situat în Sibiu, zona Pieței Ctbin

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.48505/14.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate hr.51272/23.07.2020, prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune transmiterea în concesiunea SC Piețe Sibiu S.A., a imobiluiui-teren proprietatea publică a Municipiului Sibiu, în suprafață de 397 mp, identificat în CF 124726 Sibiu, nr.cad. 124726 și a construcției edificată pe acesta, situat în Sibiu, zona Pieței Gibin,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și adminisțrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art. 129 aliri.2 iit.c), alin.(6) lita, art.136 alin. (1) și (8), art. 139 alin.3 lit. “g", art.196 alin.1 lit.a și art.243 alin.1 lita), art. 286 alin (4), art.315 alin (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă începând cu data de 01.08.2020 transmiterea în concesiunea SC PIEȚE SIBIU S,A., a imobilului situat în Sibiu, zona Pieței Cibin compus din teren identificat în CF 124726 Sibiu, nr.cad 124726 în suprafață de 397 mp și construcția notată în CF 124726-C3 Corp B 4-Magazin în suprafață de 21 mp în valoare totală de 160.614 lei, după cum urmează -teren în suprafață de 397 mp - 107.190 lei - nr. Inventar 8002112

- construcție în suprafață de 21 mp - 53.424 lei - nr. Inventar 1011415, cu destinația de piață și activități conexe acesteia.

Art.2. Se completează Cap. II Obiectul contractului, din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune ă serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor ag realimenta re și târgurilor din Municipiul Sibiu nr.133097/2010, modificat prin actele adiționale nr.106/2010, nr.33/2011, nr.73/2011, rir.7/2013, nr.43/2013, 49/2013, nr.35/2014, nr.21/2015 si nr.57/2015, 15,/2016, 30/2016, 18/2017, 73/2017, 30/2019 și 26/2020 cu un nou alineat, care vă avea următorul conținut:

  • 2.13. în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.228/2020, începând cu data de 01.08.2020, se transmite în concesiune la SC PIEȚE SIBIU S.A. imobilul situat în Sibiu, zona Pieței Cibin, compus din teren identificat în CF 124726 Sibiu, nr.cad 124726 în suprafață de 397 mp și construcția notată în CF 124 726-C3 Corp B - Magazin în suprafață de 21 mp în valoare totală de 160.614 lei respectiv:

  • - teren în suprafață de 397 mp - 107.190 lei - nr. Inventar ~ 8002112

  • - construcție în suprafață de 21 mp- 53.424 - nr. Inventar 1011415, cu destinația de piață și activități conexe acesteia. “

Art.3. Se completează Cap X Plata și Nivelul Redevenței, din contractul nr. 133097/2010; modificat prin actele adiționale nr. 106/2010 , nr.33/2011, nr.73/2011, nr.43/2013, 49/2013, nr 35/2014, nr.21/2015 și nr.57/2015 15,/20l6, 30/2016, 18/2017, 73/2017, 30/2019 și 26/2020 cu un nou alineat care va avea următorul conținut:

"10.1.7, Prețul concesiunii este de 160.614 iei, pentru bunul proprietatea concedentului specificat la Cap.II Obiectul contractului, art.2.13, preț care se va achita Începând cu data de 01.08.2020 pe. întreaga perioadă de derulare a contractului, cu o redevență anuală egală cu 7.931,52 lei."

Art.4. Modificările prevăzute la art. 2 și 3 din prezenta hotărâre se vor materializa prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare și târgurilor din Municipiul Sibiu nr. 133097/2010, modificat prin actele adiționale nr. 106/2010, nr.33/2011, nr.73/2011 nr.43/2013, 49/2013, nr.35/2014, nr.21/2015 si nr.57/2015, 15./2016, 30/2016, 18/2017, 73/2017, 30/2019 și 26/2020.

Art.5. Direcția Patrimoniu și Cadastru și Directorul S.C. Piețe Sibiu SA vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner

Contrasemnează SecretârGeneral DorinHlieNistor