Hotărârea nr. 277/2020

HOTĂRÂREA NR. 277 privind aprobarea achizitionării de către Municipiul Sibiu a imobilelor constând în teren cu constructii si dotări aferente, reprezentând grădinită si casă de locuit, situate în Sibiu, str. Lebedei nr.14 si nr. 16, cu destinatia de unităti de învătământ preuniversitar de stat, respectiv de grădinită/cresă

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.277

privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Sibiu a imobilelor constând în teren cu construcții șt dotări aferente, reprezentând grădiniță și casă de locuit, situate în Sibiu, str. Lebedei nr.14 și nr. 16, cu destinația de unități de învățământ preuniversitar de stat, respectiv de grădiniță/creșă

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr.48501/14.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fbdorși raportul de specialitate nr.51270/23.07.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Sibiu a imobilelor constând în teren cu construcții și dotări aferente, reprezentând grădiniță și casă de locuit, situate în Sibiu, str.Lebedei nr.14 și nr.16, cu destinația de unități de învățământ: preuniversitar de stat, respectiv de grădiniță/creșă,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.c, art.136 alin.(1) și alin.(8), art. 139 alin.(2), art. 196 alin. 1 lit.a), art.243 afin. 1 lit.a) și ale art.286 alin (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea de către Municipiul Sibiu a următoarelor imobile, proprietatea Asociației “Surorile Imaculatei din Genova” cu sediul în Sibiu, str. Lebedei nr.14, care formează un singur corp de avere:

  • - imobilul reprezentând teren curți-cdnstrucții în suprafață de 580 mp cu construcție și dotări aferente, reprezentând grădiniță cu regim de înălțime D+P+E+M, situat în Sibiu, str. Lebedei nr.16, identificat în CF nr.123410 Sibiu, nr. top. 4194/32, nr. cad.CI;

  • - imobilul reprezentând teren curți-construcții în suprafață de 250 mp cu construcție reprezentând casă de locuit cu regim de înălțime P+E, situat în Sibiu, str.Lebedei nr.14, identificat în CF nr.122240 Sibiu, nr. top. 4194/28/1, nr, cad.CI,

Art.2 Se aprobă prețul de 275.000 EUR, fără T.V.A., ca preț de vânzare-cumpărare pentru întregul corp de avere compus din imobilele menționate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă ca plata prețului de vânzare-cumpărare să se facă în lei, la cursul euro stabilit de către B.N.R. la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.4 Se mandatează Primarul Municipiului Sibiu să semneze contractul de vânzare-cumpărare.

Art.5 Contractul de vânzare cumpărare se va încheia în formă autentică, imobilele vor fi transmise cumpărătorului fără sarcini și procese, în deplină posesie, la data semnării contractului, cheltuielile notariale urmând să fie suportate de cumpărător, excepție făcând taxele și impozitele ce incumbă legal vânzătorului.

Art.6 Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7 Transmiterea imobilelor și dotărilor aferente achiziționate de Municipiul Sibiu în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ P re universitar de Stat și încheierea, în acest sens, a unui act adițional ia Contractul de administrare nr. 373/06.03.2003 (modificat și completat prin acte adiționale), încheiat între Municipiul Sibiu și S.P.A.U.I.P.S., pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la contract.

Art.8 Direcția Patrimoniu și Cadastru, Serviciul Juridic, Contencios și Registrul Agricol și Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner

Contrasemnează S ecretarGen eraI Dorin I ie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

frN (f xA    -ia HOL hr.jffffi 72020

Completări la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului publicai Municipiului Sibiu

Nț, cri

Poziția în registru

Cod clasificare

Denumire bUn

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoare de inventar

Situația juridică aciua

ă

Denumire act proprietate sau orice alt act doveditor

Nr.act

Date act

o •

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Teren cu construcții 1

-Imobil - teren în suprafața de 580 mp cu construcție, identificai în CF nr. 123410 Sibiu. nr, top. 41S4/32. nr. cad. Gig - imobil - teren în suprafața de 250 mp cu construcție, identificat în CF nn 122240 Sibiu, nr. top. 4194/28/1, nr. cad. CI

2020

275.000 EUR (echivalent în lei la cursul stabilit de BNR ia data semnării contractului de vânzare-cumpărate)

Hotărârea

Consiliului Local al Mim. Sibiu

Contract de vânzars-cumpărare

Nr.....

2020

2020

Președinte de ședința Helmut Lerner


Contrasemnează SecretănGeneral Doriri Hie Niște r