Hotărârea nr. 276/2020

HOTĂRÂREA NR. 276 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona Câmpsor identificat în CF 130824 Sibiu, nr.cad 130824, în suprafată de 3.227 mp

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.276

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona Câmpșor identificat în CF 130824

Sibiu, nr.cad 130824, în suprafața de 3.227 mp

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.4.8497/14.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.51277/23.07,2020, prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona Câmpșor identificat în CF 130824 Sibiu, nr.cad 130824, în suprafață de 3.227 mp,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu: prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările si completările ulterioare si prevederile art, 1138 din Codul civil,

în temeiul prevederilor art. 129 alin 2 lit. "c", art. 136 alin.1 si alin.8, art, 139 alin.3 lit. "g", art, 196 alin. 1 lit.a), art. 243 alin.1 lit. a) si art.354 din O.U.G, nr,57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren - arabil situat în Sibiu, zona Câmpșor, identificat în CF 130824 Sibiu, nr.cad. 130824, tarla 30, parcela 454/35, în suprafață de 3.227 mp.

Art.2. Direcția Patrmoniu și Cadastru va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner

Contrasemnează Secreta^ General Dorin Iile Nistor