Hotărârea nr. 275/2020

HOTĂRÂREA NR. 275 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat a turnurilor situate în Sibiu, str. Cetătii, respectiv Turnul Olarilor, Turnul Dulgherilor si Zid de apărare cu Turnul Archebuzierilor (Pânzarilor), proprietatea publică a Municipiului Sibiu

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.275

privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat a turnurilor situate în Sibiu, str. Cetății, respectiv Turnul Olarilor, Turnul Dulgherilor si Zid de apărare cu Turnul Archebuzierilor (Pânzarilor), proprietatea publică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr.48495/14.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid

Cora Fodor și raportul de specialitate nr.51268/23.07.2020, prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat a turnurilor situate în Sibiu, str. Cetății, respectiv Turnul Olarilor, Turnul Dulgherilor și Zid de apărare cu Turriul Archebuzierilor (Pânzarilor), proprietatea publică a Municipiului Sibiu, Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 a lin. 2 lît.c), alin.(6) lit.a, art.136 alin. (1) și (8), art. 139 alin.3 lit. “g", art. 196 alin.1 lit.a și art.243 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, începând cu data de 01.08.2020, cu destinația de obiective turistice deschise publicului spre vizitare, conform regulamentului care se aprobă de către Consiliul Local, a următoarelor bunuri proprietatea publică a Municipiului Sibiu situate în Sibiu, str. Cetății,:

« Turnul Olarilor, nr. inv. 1004595, în valoare de 128.176,00;

» Turnul Dulgherilor, nr. inv. 1004592, în valoare de 128.176,00;

• Zid de apărare cu Turnul Archebuzierilor(Pânzarilor), nr. inv. 1004594, în valoare de7; 139.244,00;

Art.2 Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contractul de Administrare nr. 35/2010 modificat și completat Ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, conform celor menționate la Art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020,

Președinte de ședință Helmut LernerContrasemnează SecretarjGeneral Dorin llîe^Nistor