Hotărârea nr. 274/2020

HOTĂRÂREA NR. 274 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a spatiului situat în Sibiu, str. Ocnei, nr. 20, cu teren aferent

ia


IDVI1.A.5

HOTĂRÂREA NR.274

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a spațiului situat în Sibiu, str. Ocnei, nr.20, cu teren aferent

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr.48489/14.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.51267/23.07.2020 întocmit de Direcția Patrimoniu și Cadastru prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a spațiului situat în Sibiu, str. Ocnei, nr.20 și a terenului aferent acestuia.

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile Legii nr.18/1991 a fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin 2 lit. “c“, art.136 alin.1 și alin.8, art.139 alin.3 lit, “g", art.196 alin.(1) lit.ă), și art. 243 alin.1 lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a spațiului situat în Sibiu, str. Ocnei, nr.20, îh suprafață de 55,24 mp, compus din: sală de activitate (24,45 mp), bucătărie (23,39 mp), grup sanitar (4,85 mp) și debara (2,55 mp), cote părți comune de 13,05% șî cote-părți teren: 75/576, identificat în CF nr.121299-C1-U6 Sibiu (CF vechi: 157 Sibiu), cu nr. top: 1041, nr. de inventar 1006927, conform destinației și folosinței actuale de club de zi pentru persoane vârstnice.

Art.2 Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren aferent spațiului situat în Sibiu, str. Ocnei, nr.20, în cotă de 75/576, identificat în CF nr.121299 Sibiu (CF vechi: 157 Sibiu), cu nr. top: 1041, nr. de inventar 8002113.

Art.3 Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de administrare nr. 47/ 12.11.2007, încheiat între Municipiul Sibiu și Direcția de Asistență Socială Sibiu, în sensul celor prevăzute la art.1 și art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu și Direcția de Asistență Socială Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020,

Președinte de ședință Helmut LernerContrasemnează Secretpr^eneral Dorin peJNistor