Hotărârea nr. 273/2020

HOTĂRÂREA NR. 273 privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unitătilor de Învătământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investitiilor efectuate la aceste imobile în anul 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU1D VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.273

privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investițiilor efectuate la aceste imobile în anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr.48487/14.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.51276/23.07.2020, prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investițiilor efectuate la aceste imobile în anul 2020,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și alin. 14, ari 136 alin. (1) și (8), ari. 139 alin.3 lit. “g", art.196 alin.1 lit.a și art.243 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă suplimentarea valorilor de inventar cu valorile reprezentând investițiile realizate la imobilele unor unități școlare în anul 2020, după cum urmează:

Nr. crt

Nr.

inventar

Unitate școlară

Valoarea lucrărilor de investiții (lei)

Denumirea obiectivului de investiții

1.

1000114

Grădinița cu PP nr.42

] .254.995, 70

Finalizare mansardă corp existent Grădinița cu PP nr.42

1000075

Grădinița cu PP nr.43

13.351, 80

înlocuire tâmplărie existentă cu tâmplărie PVG și geam termopan la Grădinița cu PP nr.43

3..

1004531

Școala Gimnazială loan Slavici

270.818,08

Proiectare și reabilitare Sala Sport Școala Gimnazială loan Slavici

4-

1000145

Școala Gimnazială loan Slavici

436.056, 24

Reabilitare instalație termică la Școala Gimnazială loan Slavici

5.

1000132

Școala Gimnazială nr. 12

61.523, 44

Proiectare și execuție rampă persoane cu dizabil ități la Școala Gimnazială nr. 12

Total

2.036.745, 26

Art.2. Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, a investițiilor realizate în anul 2020 la imobilele menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art 3. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr.373/2003, modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Ștat, pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la contract, în sensul celor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art 4. Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, precum și reprezentanții Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la. data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut LernerContrasemnează Secretai/General Dorin llțețNistor