Hotărârea nr. 272/2020

HOTĂRÂREA NR. 272 privind înregistrarea, respectiv scoaterea din evidentele Municipiului Sibiu a unor mijloace fixe aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unitătilor de Învătământ Preuniversitar de Stat, în comodat la Colegiul National Pedagogic "Andrei Saguna" din Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.272

privind înregistrarea, respectiv scoaterea din evidențele Municipiului Sibiu a unor mijloace fixe aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare â Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, în comodat la Colegiul Național Pedagogic “Andrei Șaguna” din Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 48486/14.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 51282/23.07.2020 privind înregistrarea, respectiv scoaterea din evidențele Municipiului Sibiu a unor mijloace fixe aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, în comodat la Colegiul Național Pedagogic “Andrei Șaguna’1 din Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în-temeiul, art. 129 alin (2) lit. “c", alin.(6) lita), art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin (3) lit. g), art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scoaterea din evidența Municipiului Sibiu a mijlocului fix casat cu nr. de inventar 24001407, după cum urmează:

Nn inventar

Denumire mijloc fix

Valoarea de înregistrare

(Li)

24001407

U—.........................................

Centrală termică sala sport Col. Nat. A. Șaguna

6.800, 54

Art.2. Se aprobă înregistrarea mijlocului fix reprezentând centrală termică nouă și echipamente aferente în evidențele Municipiului Sibiu, în gestiunea aferentă unității de învățământ Colegiul Național Pedagogic “Andrei Șaguna", cu valoarea totală de 37.599,10 lei, reprezentând contravaloarea centralei, precum și a proiectului de reabilitare a instalației de gaz aferente.

Art.3. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr.373/2003, modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la contract, în sensul celor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art.4. Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, precum și directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu ia data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner


Contrasemnează Secreta/ Șeneral Dorinfi/ie/ Nistor