Hotărârea nr. 271/2020

HOTĂRÂREA NR. 271 privind aprobarea concesionării fără licitatie publică a două parcele de teren în suprafată totală de 8 mp, apartinând Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Str. Târgu Cailor nr.3, bl.53, în vederea edificării a două balcoane sub amprenta balcoanelor edificate la etajele superioare ale blocului, în dreptul apartamentelor proprietate personală a concesionarului

ID VII.Ă.5

HOTĂRÂREA NR.271

privind aprobarea concesionării fără licitație publică a două parcele de teren în suprafață totală de 8 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Str. Târgu Cailor nr.3, bl.53, în vederea edificării a două balcoane sub amprenta balcoanelor edificate ia etajele superioare ale blocului, în dreptul apartamentelor proprietate personală a concesionarului

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr.48482/14.07,2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr 51275/23.07.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind aprobarea concesionării fără licitație publică a două parcele de teren în suprafață totală de 8 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Str.Târgu Cailor nr.3, bl.53, în vederea edificării a două balcoane sub amprenta balcoanelor edificate la etajele superioare ale blocului, în dreptul apartamentelor proprietate personală a concesionarului,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.15 lit. “e" din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art 129 alin.2 lit.c) și lit.d), alin.6 lit.a), art. 136 alin.1 și alin.8, art.139 alin,3 lit.g, art. 196 aliri.1 lit.a), art 243 alîn.1 lit.a) și art.361 alin.2 din OUG nr,57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transferul imobilelor reprezentând teren de 4 mp identificat în CF nr. 131161 Sibiu, nr. cad.131161, respectiv teren de 4 mp identificat în CF nr.130852 Sibiu, nr. cad.130852, situate în Sibiu, Str. Târgu Cailor nr.3f bl.53, din domeniul public al Municipiului Sibiu în domeniul privat al Municipiului Sibiu.

Art.2, Șe aprobă concesionarea fără licitație publică a următoarelor imobile situate în intravilanul Mun. Sibiu, Str. Târgu Cailor nr.3, bl,53:

  • - teren de4 mp identificatîn CF nr. 131161 Sibiu, nr. cad. 131161,

  • - teren de 4 mp identificatîn CF nr. 130852 Sibiu, nr, cad, 130852, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, în temeiul art. 15 lit. “e" din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în favoarea d-lui Șerban Nicolae, domiciliat în                                             pentru obiectivul - balcoane sub amprenta

balcoanelor edificate la etajele superioare ale blocului, aferente apartamentului nr.16, respectiv apartamentului nr.26/1 (uscătorie), ambele proprietate personală a concesionarului, situate în Sibiu, Str. Târgu Cailor nr.3, bl.53, la parter,

Art.3. Se aproba prețul concesiunii de 1,807,52 Jeî (225,94 lei/mp), pentru întreg imobîlul-teren, compus din ambele parcele de teren menționate lâ art.2 din prezenta hotărâre, cu o redevență de 602,50 lei/an, preț stabilit conform Raportul de evaluare nr, 25/13.04.2020 întocmit de S.C, Eugenia Proiect SlR.L. anexat, înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 27179/2020.

Art.4. Plata concesiunii se va face anual în termen de 3 ani.

Art,5. Durata concesiunii va fi de 49 de ani.

Art.6. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.


Contrasemnează Secrete# general Dorin llie/Nistor