Hotărârea nr. 270/2020

HOTĂRÂREA NR. 270 privind aprobarea concesionării fără licitatie publică a unui teren în suprafată de 6 mp, apartinând Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Str. Ludos nr. 4, bl. 37, sc. D, pe care se află edificat un balcon, în favoarea proprietarului apartamentului în dreptul căruia este construit

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5


HOTĂRÂREA NR.270

privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui teren în suprafață de 6 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Str, Ludoș nr,4, bl.37, sc.D, pe care se află edificat un balcon, în favoarea proprietarului apartamentului în dreptul căruia este construit

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare rir.48481/14.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Gora Fodor și raportul de specialitate nr.51271/23,07.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui teren în suprafață de 6 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Str.Ludoș nr.4, bl.37, sc D, pe care se află edificat un balcon, în favoarea proprietarului apartamentului în dreptul căruia este construit,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economîco-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 1.5 lit. “e" din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c) și lit.d), alln.6 lila), art; 136 alin.1 și alin.8, art.139 alinț3 lit g, art,196 alin.1 lit.a), art.243 alin.1 lit.a) și art.361 alin.2 și 3, din OUG hr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:


Art1. Se aprobă documentația tehnică întocmită de ing. Constantin Cristina, avizată de OCPI Sibiu și admisă la recepție conform referatului cu nr. cerere 75207/03,09.2019 emis de OCPI Sibiu - pentru imobilul-țeren în suprafață de 6 mp, rezultat prin diminuarea suprafeței imobilului identificat în CP nn116353 Sibiu, nr.top. 5423/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în baza căreia imobilului - teren în suprafață de 6 mp La fost alocat nr.cadastral 130378, în vederea înscrierii separate a imobilului în Cartea funciară.

Aft.2. Se aprobă transferul imobilului reprezentând teren de 6 mp identificat cu nr. cadastral 130378, din domeniul public al Municipiului Sibiu în domeniul privat al Municipiului Sibiu.

Art.3. Se aprobă concesionarea fără licitație publică a imobilului- teren în suprafață de 6 mp, situat în intravilanul Mun. Sibiu, Str. Ludoș nr.4, bl.37, sc.D, identificat cu nr. cadastral 130378, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, în bâza art. 15 lit. 'e“ din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea d-lui Hegyi Robert Marian, domiciliat în Sibiu, obiectivul - balcon edificat sub amprenta balcoanelor de la etajele superioare ale blocului, aferent apartamentului (cameră) proprietate personală, situat •în Sibiu, Str. Ludoș nr,4, bl.37, sc.D, parter, înscris în OF nr. 102369-C1-U3 Sibiu, nr.top. 5423/15-camera sc D.

Art.4. Se aprobă prețul concesiunii de 2.740, 08 lei (456, 681ei/mp), pentru imobilul-tereri menționat Ea art. 3 din prezenta hotărâre, cu o redevență de 913, 36 lei/an, preț stabilit conform Raportului de evaluare nr. 27/01.06.2020 întocmit de S.C. Eugenia Proiect S.R.L., anexat înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 36548/2020..

Art.5. Plata concesiunii se va face anual în termen de 3 ani.

Art.6. Durata concesiunii va fi de 49 de ani.

Art.7. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Heimut LernerContrasemnează Sec re tar.Genera I Dorin l/ieN îs tor