Hotărârea nr. 27/2020

HOTĂRÂREA NR. 27 privind virarea la bugetul local a veniturilor provenite din administrarea parcărilor proprietatea publică a Municipiului Sibiu și a tarifelor de acces a autovehiculelor în Piața Mică și în Centrul Istoric

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 27

privind virarea la bugetul local a veniturilor provenite din administrarea parcărilor proprietatea publică a Municipiului Sibiu și a tarifelor de acces a autovehiculelor în Piața Mică si în Centrul Istoric

» >

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 3510/17.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 3867/20.01.2020 prin care Direcția Economică propune virarea la bugetul local a veniturilor provenite din administrarea parcărilor proprietatea publică a Municipiului Sibiu și a tarifelor de acces a autovehiculelor în Piața Mică si în Centrul Istoric,

Având în vedere necesitatea finanțării tuturor activităților și proiectelor Municipiului Sibiu, inclusiv necesitatea dezvoltării continue a rețelei de parcări publice din domeniul public al Municipiului Sibiu, precum și pentru gestionarea eficientă a veniturilor bugetului local,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art.58 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin.2 lit.b) și alin.4 lit.a), art.139 alin.3, art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 începând cu data de 01.02.2020 veniturile provenite din încasarea tarifelor de parcare pentru utilizarea parcărilor proprietatea publică a Municipiului Sibiu și a tarifelor de acces a autovehiculelor în Piața Mică și în Centrul Istoric se fac venit la bugetul local.

Art.2 încasarea veniturilor menționate la art. 1 se realizează de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu și se virează integral la bugetul local, pe măsura încasării acestora.

Art.3 Direcția Economică, Direcția Fiscală Locală Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie FazakasContrasemnează Secretar General Dorin Iile Nistor