Hotărârea nr. 269/2020

HOTĂRÂREA NR. 269 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafată de 120 mp, situat în Sibiu DJ 106 D Sibiu - Cisnădioara cu destinatia: drum

ID VH.A.5

HOTĂRÂREA NR.269

privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 120 mp, situat în Sibiu DJ 106 D Sibiu-Cisnădioara cu destinația: drum

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 48479/14.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora

Fodor și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 51281/23.07.2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 120 mp, situat în Sibiu DJ 106 D Sibiu-Cisnădioara, cu destinația: drum,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, '"buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile art. 553 alin.2, art. 562 alîn.2, art. 863 lite), art. 889 alin.1 și 2 din Cod Civil,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.c) și d), alîn.(7) lit.k), art.136 alin.(1) și (8), art. 139 a lin, (3) lit.g), art. 196 alin. 1 lit.a), art.243 alin.1 lit.a), art.286 a lin. (4), art.296 alin. (2), anexa 4 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ArL1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Sibiu a imobilului - teren identificat în CF nr.129132 Sibiu, nr. cad 129132, în suprafață de 120 mp, situat în Sibiu, DJ 106 D Sibiu-Cisnădioara, ce va avea destinația; drum, conform H.C.L. nr.255/2018.

Art.2. Se aprobă transferul imobilului - teren - identificat: în CF nr. 129132 Sibiu, nr. cad 129132, în suprafață de 120 mp, situat în Sibiu, DJ 106 D Sibiu- Cisnădioara din domeniul privat al Municipiului Sibiu în domeniul public al Municipiului Sibiu, imobil-teren ce va avea destinația: drum, având datele de identificare prezentate în anexa 1 la prezenta hotărâre,

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner


Contrasemnează SecretanGeneral Dorin Hiț Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. A . /ia HCL nr.^^,^ /2020


Completări la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu

Președinte de ședință Helmut LernerNr.crt.

Poziția în registru

Elemente de

Cod       Denumirea identificare

clasificare bunului

Anul dobândirii sau dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actua

Denumire act proprietate sau orice altact doveditor

Nr.act

Data act

0

1

2          3           4

5

6

7

8

9

1

Teren  cu Teren supr

1.3.7.1     destinația T20 mp str.

drum      DJ 106 D

Sibiu-

Gisnădioara

2018

15.120 lei

Extras CF

CF 129132 Sibiu, cad 129132

20.12.

2018

h

Contrasețnnează Sec retar-Gen erai Dorin 1 (ie \istor