Hotărârea nr. 268/2020

HOTĂRÂREA NR. 268 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafată de 16 mp, situat în Sibiu, str. Cuprului, cu destinatia: drum

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.268

privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 16 mp, situat în Sibiu, str. Cuprului, cu destinația: drum

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 48477/14.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 51280/23.07,2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 16 mp, situat în Sibiu, str. Cuprului, cu destinația: drum,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze econom ico-socia le, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile art. 553 alin.2, art 562 alin.2, art. 863 lit.e), art. 889 alin. 1 și 2 din Cod Civil,

în conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit.cj și d), alin.(7) lit.k), art.136 alin.(1) și (8), art!39 alin,(3) lit.g), art. 196 alin.1 lit.a), art,243 alin.1 lit.a), art.286 alin.(4), art.296 alin.(2), anexa 4 din O.U.G, nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Sibiu a imobilului - teren identificat în CF nr.129518 Sibiu, nr. cad 129518, în suprafață de 16 mp, situat în Sibiu, strada Cuprului, ce va avea destinația : drum, conform H.C.L.nn 309/2018.

Art2, Se aprobă transferul imobilului - teren - identificat în CF nr. 129518 Sibiu, nr. cad 129518, în suprafață de 16 mp, situat în Sibiu, strada Cuprului, din domeniul privat al Municipiului Sibiu în domeniul public al Municipiului Sibiu, imobil-teren ce va avea destinația: drum, având datele de identificare prezentate în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Hei mut Lerner

Contraserjnnează Secretar General Dorin Ilie/Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. /lă HCL nr. /2020

Completări la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public a! Municipiului Sibiu

Nr.crt.

Poziția în registru

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii său dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau orice altact doveditor

Nr.act

Data act

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1.3.7.1

Teren cu destinația drum

Teren supr 16 mp str. Cuprului

2020

2.016 lei

Extras CF

CF 129518 Sibiu, cad 129518

11.07.

2019

Președinte de ședință Helmut Lerner

Contrasemnează SecretarkGeneral Dorin HfeNistor


iVV