Hotărârea nr. 267/2020

HOTĂRÂREA NR. 267 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Gestionare a câinilor fără stăpân, ca urmare a reevaluării acestora, proprietatea publică a Municipiului Sibiu

ID V11.A.6

HOTĂRÂREA NR.267

privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Gestionare a câinilor fără stăpân, ca urmare a reevaluării acestora

Consiliul Local ăl Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr 48476/14.07,2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 51283/23.07.2020, prin care se propune actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor proprietatea publică a Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân, ca urmare a reevaluării acestora,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul art. 129 alin (2) lit. “c", art. 136 alin. (1) șî (8), art. 139 alin (3) lit. g), art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor proprietatea publică a Municipiului Sibiu ca urmare a reevaluării acestora, conform Anexei nr, 1 la prezenta hotărâre, potrivit procesului-verbal de reevaluare înregistrat cu nr. 46748/08.07.2020, întocmit de Comisia de reevaluare numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Sibiu nr. 44/2020.

Art.2, Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr. 24/2010, modificat și completat prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân, conform celor prevăzute la art, 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără stăpân vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Blistor

/ /

Județul Sibiu

Consiliu! Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. A /la HCL nr. A ^72020


Mijloace fixe la care se majorează valoarea conform procesului verbal de reevaluare înregistrat cu nr. 46748/08.07.2020 al comisiei numită prin dispoziția Primarului Municipiului Sibiu nr. 44/2020:

Președinte de ședință Helmut LernerNr.

Crt.

Denumire mijloc fix

Nr. Inventar Sico

Valoare actuală/lei

Valoare reevaluată /lei

majorare/lei

1.

SPAȚIU POST OPERATORI U

1010368

61.066,74

68.742,83

7676,09

2.

PADOCURI CÂINI

1006923

835.351,83

940.355,58

105.003,75

ÎMPREJMUIRE GARD METALIC

1006924

62.732,67

70.618,17

7885,50

4.

CLĂDIRE CORP ADM. PARTER

1006926

595.840,12

370737.24

74.897,12

PUT FORAT-SERV.CAIN!

1006921

66.118,21

74.429,27

8311,06

6.

MICROSTAT1E EPURARE

1006922

96.099,30

108,178,99

12.079,69

7.

RIGOLA DESCHISA

SCURGERE PLUVIALA

1010366

60.012,39

67.555,95

7543,56

8.

TEREN 584MP.

8001776

49.144,18

5 5.321,,60

6177,42

•9,

TEREN GUSTERÎTA 2112MP

8001378

632.255,20

711,729,70

79.474,50

TOTAL

2.458.620,64

2.767.669,33

309.048,69

Contrasemnează Secretat; General Dorin Iile Nistor